Norges Judoforbund

NJF tekst

Forsikring

Idrettsforsikring for barn

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

gjensidige_logo

Forsikringen gjelder fra 01.01 og omfatter barn opp til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Hvem forsikringen omfatter:

  • Forsikringen omfatter medlemmer av lag tilsluttet NIF fram til datoen de fyller 13 år.
  • Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF.
  • Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
  • Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen.
  • Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd.
  • Trenere, ledere og oppnevnte dommeresom bistår ved aktivitet for barn under 13 år.

Utfyllende, og alltid oppdatert informasjon finnes på Idrett.no

Forsikring for ungdom/voksne

AGS-forsikring

Norges Judoforbund har en avtale med AGS Forsikring på vegne av XL Catlin/Lloyd’s of London om forsikring av aktive utøvere fra fylte 13 år. Det er et krav om at man må være forsikret for å kunne delta i aktivitet i regi av NJF, eller medlemsklubb i NJF. Det er klubbens ansvar å sørge for at medlemmene er registrert forsikret og betalt for gjennom SportsAdmin Lisens.

Forsikringssatsen for 2017 er kr. 200,- per utøver for den obligatoriske utøverforsikringen, og kr. 600,- per utøver for utvidet forsikring.
Forsikringsperioden strekker seg fra 1/2 til 31/1.
Ved registrering etter 1/8 betales derfor halv sats for den obligatoriske utøverforsikringen.

Les forsikringsvilkårene.

Registrering/betaling

Lisensmodulen i SportsAdmin (SA) brukes til å administrere lisens og forsikringer til utøvere.

SportsAdmin

Sportsadmin er et rollestyrt administrasjonsverktøy for hele norsk idrett. Gjennom Sportsadmin har klubben tilgang til Lisensmodulen. Følgende funksjonstyper har tilgang til KlubbAdmin Lisens: Lisensansvarlig, leder, adm.leder og daglig leder.
Disse får mulighet til å administrere lisenser på vegne av idrettslaget.

I Lisensmodulen er det funksjonalitet for å registrere enkeltutøver som ikke er medlem av klubben fra før, og helt til denne er ferdig registrert med forsikring. Skal klubben forsikre medlemmer som allerede er registrert brukes søkefunksjon, og man kan registrere forsikring på grupper av medlemmer.

Det er også mulighet å oppgradere en allerede betalt lisens til utvidet forsikring.

Les mer om SportsAdmin Lisens.

Klubben må være registrert som betalingskunde for å få betalt registrert forsikring. Denne registreringen er den samme som når man benytter påmeldingsløsningen.
Les om første gangs registrering som betalingskunde.

Det skal fortløpende registreres og betales for nye medlemmer. Det blir ikke mulig å delta i NJFs aktiviteter uten gyldig forsikring. Klubbene må ikke tillate utøvere som ikke er forsikret å delta på sine aktiviteter. Ved skade kan klubben og den enkelte trener bli holdt ansvarlig!

Det er NIF-IT som drifter SportsAdmin. Alle spørsmål til selve løsningen rettes til IT-Support på telefon 03615 (åpent hverdager 8-20) eller e-post support@idrettsforbundet.no.

Skademelding

Hvis du får en idrettsskade som søkes dekket av forsikringen skal skaden meldes på internett. Bruk webskjema på: https://partner.agsforsikring.no/judo/

AGS Forsikring gjør selv oppslag i SportsAdmin for å bekrefte at utøveren hadde forsikring på skadetidspunktet.

Husk å ta direkte kontakt før eventuell behandling/operasjon avtales.

Husk også at skaden alltid må kunne bekreftes av trener eller leder.

Utøvere som ikke har eller kan få utøverforsikring
Den obligatoriske utøverforsikringen gjelder kun personer som er medlemmer i norsk folketrygd. Medlemskap i folketrygden reguleres av Lov om folketrygd (folketrygdloven) med forskrifter. Konkrete spørsmål om medlemskap kan gis av det lokale NAV-kontoret.

Uttalelse fra UDI om folketrygd-tilhørighet:
Rettigheter og plikter etter folketrygdloven er ikke basert på norsk statsborgerskap, men på medlemskap i folketrygden. Etter loven er enhver som er bosatt i Norge, medlem i folketrygden. ”Bosatt” defineres som opphold i Norge i minst tolv måneder. Personer som kommer til landet for å være her i minst tolv måneder, regnes som bosatt fra ankomstdato. Dette gjelder også for flyktninger og innvandrere. Det er et vilkår at oppholdet er ”lovlig”, det vil si at nødvendig oppholdstillatelse må være gitt. På noen områder gjelder egne regler for asylsøkere.

Hvis klubbene har medlemmer som ikke er medlemmer av norsk folketrygd anbefales klubben å la utøveren skrive under på en ansvarserklæring som frigjør klubben. I samarbeid med advokater har NJF utarbeidet to avtaler av ansvarsfraskrivelse som klubbene bes benytte i forhold til utøvere som ikke har, eller kan få utøverforsikring. Les mer om problemstillingen.

Reiseforsikring

Den obligatoriske utøverforsikringen gjelder kun aktivitet i regi av NJF eller klubber tilknyttet forbundet. Ved deltagelse utenlands i trening eller konkurranser gir ikke forsikringen dekning. Det må da tegnes egen reiseforsikring (Europeiske reiseforsikring).

Les mer om vilkår og tilbud om utenlandsforsikring for klubber.


Sideoppdatering: 16. desember 2016, kl. 17:09