Norges Judoforbund

NJF tekst

Overgangsbestemmelser

Vedtatt av Forbundsstyret 22. mai 2012.

Ved skifte av lag/klubb skal søknad om overgang sendes til forbundet på forbundets fastsatte skjema og være undertegnet av utøveren og av det nye idrettslaget/klubben.

For at søknaden skal kunne behandles umiddelbart, må utøverens tidligere idrettslag/klubb ha kvittert for at utøveren har gjort opp sine forpliktelser. Foreligger ikke denne kvitteringen, må utøverens nye idrettslag/klubb sende rekommandert forespørsel til utøverens tidligere idrettslag/klubb om utøverens forpliktelser er oppfylt. Utøveren kan ikke opptas i ny klubb før økonomiske forpliktelser til tidligere klubb er gjort opp, jf. NIFs lov § 10-4

Utøverens judopass, overgangsskjema, kopi av kvittering for betalt overgangsgebyr (kr. 200,-) og kopi av den rekommanderte henvendelsen til utøverens tidligere lag/klubb, sendes forbunds¬kontoret.

Judopasset returneres til eieren umiddelbart etter at godkjent overgangsdato er ført i passet.

Dersom forpliktelsene til utøverens tidligere idrettslag/klubb var oppfylt ved opptakelsen i det nye idrettslaget/klubben, eller hvis svar fra det tidligere idrettslaget/ klubben ikke er kommet forbundet i hende innen 21 dager etter at overgangssøknaden er sendt og overgangsgebyret betalt, registreres overgangen fra den dag søknaden er mottatt og gebyr er betalt.

Dersom forpliktelsene først blir ordnet etter at overgangssøknaden er sendt, registreres overgangen fra den dag erklæringen om oppfylte betingelser er mottatt i forbundet.
De forpliktelser som utøveren skal ha oppfylt til sitt tidligere idrettslag/klubb er begrenset til:
Betalt medlemskontingent for perioden overgangen skjer i, samt for de to foregående kalenderår.
Levert tilbake evt. utlånt idretts- og treningsutstyr.
Betalt treningsavgift for den perioden overgangen skjer i, forutsatt at utøveren har deltatt på mer enn 3 treninger.

Når forbundet har registrert overgangen, gis det nye idrettslaget/klubben melding om dette, og samtidig gis melding om fra hvilken dato utøveren er konkurranseberettiget for idrettslaget/klubben. Utøveren kan ikke delta i konkurranse før melding er mottatt.
Karantenetiden er 1 – én måned og regnes, under forutsetning av at overgangspapirene for øvrig er i orden, fra den dag overgangssøknaden mottas på forbundskontoret. Betales overgangsgebyret senere enn denne dato, regnes karantenetiden fra den dato overgangsgebyret er betalt.

I karantenetiden kan utøveren ikke delta i premierte konkurranser.

Overgangsbestemmelsene gjelder kun utøvere over 17 år.

Dispensasjon fra karantenetiden gis ikke.

Overgangsbestemmelsene gjelder ikke ved overgang fra en nedlagt klubb eller hvis utøveren har vært uten medlemskap i noen klubb i minst to kalenderår. Derimot gjelder de ved overgang fra en klubb som ikke (lenger) er medlem av Norges judoforbund.


Sideoppdatering: 10. august 2016, kl. 9:40