Norges Judoforbund

NJF tekst

Våre verdier

Norges Judoforbund (NJF) er en del av norsk idrett. Vi står for et felles verdisyn som handler om at organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Aktivitetsverdiene skal være med på oppfylle visjonen Idrettsglede for alle:

 • Idrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten.
 • Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker.
 • Helse er den positive virkning idrett har på til utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse.
 • Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjoner.

Les mer om NJFs verdigrunnlag i vårt Strategidokument.

Når idretten har sagt at de skal jobber for Idrettsglede for alle betyr det blant annet at idretten skal:

Judoforbundets antidopingarbeid

Vår policy:
Norges Judoforbund skal fremme en dopingfri idrett gjennom fokus på våre kjerneverdier om Respekt (for treningspartnere og motstandere) og Ærlighet (gjennom å være forbilder for andre).

Antidopingansvarlig: Generalsekretær Kristoffer Halmøy

Vår handlingsplan:

 • Antidopingpolicyen skal være forankret i Styret og del av NJFs Virksomhetsplan.
 • Toppidretten har jevnlig informasjon om antidoping og hele støtteapparatet jobber med forebygging.
 • Idrettslagene skal lage egne Antidopingpolicyer og fremme en dopingfri idrett.
 • NJFs arrangementer skal være arena for å vise frem NJFs holdning til antidoping.

Last ned vår antidopingpolicy, og handlingsplanen med konkretiserte mål/tiltak.

NJF er sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge. Vi oppfordrer alle klubber til å gjennomføre Rent Idrettslag, og vi oppfordrer alle utøvere til å gjennomføre Ren Utøver.

Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten. Norsk idrett har nulltoleranse for en hver form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

Hva er seksuell trakassering og overgrep?

 • Seksuell trakassering er seksuell oppmerksomhet som er uønsket og plagsom for den det rammer.
 • Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikke gir eller er i stand til å gi samtykke.

Informasjon til idrettslagene

Hvordan jobbe med temaet: Se NIFs Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Hvordan håndtere varsler: Se NIFs Veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep.

Doble relasjoner. Idrettens retningslinjer påpeker også at trener/leder som utgangspunkt ikke skal innlede en kjærlighetsrelasjon eller seksuell relasjon med utøver(e). Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

Hvem bør varsle?

 • Enkeltpersoner som selv har opplevd trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
 • Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idrettssammenheng

Hvis forholdet gjelder klubb skal i utgangspunktet varselet sendes dit, med mindre spesielle forhold tilsier at det ikke er mulig. Da kan du enten be NJF om råd, eller sende varselet dit.

Varsling til Judoforbundet

Hvis du opplever noe i norsk judo som ikke er i tråd med vårt verdigrunnlag, så ønsker vi at du varsler oss. Dette gjelder også andre kritikkverdige forhold, brudd på alminnelig lovgivning, økonomiske misligheter, korrupsjon, eller forhold som utgjør en fare for personers liv og helse.

Du kan i utgangspunktet sende ditt varsel til alle i administrasjonen, eller Styret.

Vi tar ikke i mot anonyme varsler, men vi behandler alle varsler seriøst og fortrolig. Det betyr at identiteten til varsler og personer/hendelser det er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.

Mottaker av varselet skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser.

Ved saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep følger vi retningslinjene fra NIF.

Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken får tilbakemelding om at saken er avsluttet. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke.


Sideoppdatering: 15. februar 2018, kl. 16:18