Årsrapport 2013

Norges Judoforbunds rapport for 2013 er ferdigstilt, og kan lastes ned eller leses som e-bok. Deler av innholdet i årsrapporten skal behandles på kommende Forbundsting.

Årsrapportene blir ikke lenger sendt ut til alle klubber. Heller ikke delegatene på Forbundstinget får utdelt rapportene, med mindre opptrykk bestilles særskilt. Les mer i innkallingen til Forbundstinget.

Årsrapport 2013 Norges Judoforbund:
•Presidenten har ordet
•Styrets årsberetning
•Styrets overordnede oppgaver
•Styrets sammensetning
•Styremøter
•Strategiarbeidet
•Representasjon
•Medlemstall
•Administrasjonen
•Komiteene
•Resultater, lisenser, graderinger og æresbevisninger
•Økonomi
•Regnskap 2013
•Evaluering Strategidokumentet
•Anlegg – nøkkelen til fremtidig vekst!
•Utvikling av Trenerutdanningen
•Endring i organisasjonen
•Økt fokus på idrettspolitikk
•Vedlegg
•Vedlegg 1 – Kretser/utvalg og klubber 2013
•Vedlegg 2 – Judo for Fred
•Vedlegg 3 – Den Norske Judoskolen
•Vedlegg 4 – Resultater NC og NM
•Vedlegg 5 – Deltagerstatistikk NM 2013
•Vedlegg 6 – Internasjonale resultater
•Vedlegg 7 – Sammensetning styreoppnevnte komiteer

10 Views0
Strategidokument 2014-2017

Styret har vedtatt forslag til Strategidokument 2014- 2017 som skal framlegges på Forbundstinget 10. mai.

Strategidokumentet 2014-2017 vedtas av Forbundstinget 2014. Dokumentet er en langtidsplan som peker på de innsatsområdene, målene og tiltakene som skal stå i sentrum for styrets, administrasjonens og komiteenes arbeid i tingperioden. Du kan laste ned styrets forslag til Strategidokument 2014-2017.

Styret har fulgt de samme godt innarbeidede rutinene for utviklingen av strategidokumentet som tidligere år. Rutinene er laget for å sikre en god forankring av strategien i hele Norsk judo.

Det betyr at dokumentet har vært gjennom en lang prosess:
•Styret oppnevner strategigruppa 23. august 2011 og gir den mandat til å lede strategiprosessen fram mot forbundstinget 2014. Gruppa består av President Vibeke Thiblin og Generalsekretær Kristoffer Halmøy.
•Strategiprosessen igangsettes på strategiseminaret 3-5. mai 2013 der styret, administrasjon og komitéledere er med.
•På bakgrunn av innspillene på seminaret vedtar styret versjon 1 av dokumentet 11. juni 2013.
•Dokumentet sendes ut på åpen høring i hele organisasjonen høsten 2013, og dokumentet blir diskutert på komitéseminaret i november og storklubbseminaret i desember 2013.
•Høsten 2013 inviteres det også til åpen innspillsrunde på Facebook om hva som bør bli NJFs nye visjon.
•Versjon 2 som er revidert på bakgrunn av høringsrundene vedtas av styret 25. mars 2014 og legges fram for forbundstinget 10. mai 2014.

Bakgrunn
Strategidokumentet er laget på bakgrunn av føringer fra NIF, resultater og erfaringer fra strategiprosessen 2011-2014, NJFs budsjett 2013 og 2014 og innspill fra strategiseminaret, storklubbseminaret og komitéseminaret 2013.

Strategidokumentet ble sendt på åpen høring i organisasjonen høsten 2013. Det kom høringsinnspill fra 7 klubber, 2 komiteer og 5 enkeltpersoner. Strategigruppa gikk gjennom alle innspillene og reviderte dokumentet på bakgrunn av disse. Du kan lese klubbenes og komiteenes høringsinnspill og styrets svar på disse.

Denne høringsrunden førte til noen endringer i dokumentet. Det er lagt inn et forord som forklarer prosessen bak dokumentet og en innledning som sier noe om bakteppet for dokumentet. Visjonen er endret slik at den inkluderer både bredde- og toppidrett, og våre verdier er konkretisert på et noe mer overordnet nivå. Å bygge en toppidrettskultur og å legge til rette for talentutvikling i hele landet er kommet inn som et prioritert mål for perioden.

Det er også lagt inn noen nye delmål:
•Stevneutvikling: Kvalitetssikring av dømmingen på norske judostevner, Legge til rette for flere og bedre lokale og regionale arrangementer for barn.
•Anlegg: Drive politisk påvirkningsarbeid overfor kommune, fylke og departement
•Toppidrett: Etablere et toppidrettsmiljø for Senior og Junior-A utøvere på det sentrale Østlandsområdet.
•Ungdomsidrett: Å tilby en trenerbank til klubbene
•Klubbutvikling: Kartlegge frafall, Synliggjøre klubbenes muligheter i det lokale sponsormarkedet, Synliggjøre klubbenes muligheter for eksponering i lokale medier.

Til slutt er tiltaksnivået i dokumentet er spisset og konkretisert slik at det skal bli mulig å evaluere måloppnåelse.

Prioriteringer
Strategidokumentet skal fortelle styret hva som skal være deres hovedprioriteringer i tingperioden. Forslaget til strategidokument 2014-2017 viser at vi skal ha hovedfokus på 3 punkter:
•Det overordnede målet for perioden er medlemsvekst.
•For å få til medlemsvekst er anlegg, ungdom, klubbutvikling og toppidrett valgt ut som prioriterte området.
•Det vil være et fortsatt være et solid trykk på arbeidet med Den Norske judoskolen og utviklingen av våre arrangementer.

Veien videre
Strategidokumentet 2014-2017 skal vedtas av forbundstinget 10. mai 2014. Her har klubber, kretser og regioner en siste mulighet til å komme med forslag til endringer.

Dokumentet som forbundstinget vedtar vil ikke inneholde tiltaksnivået. Dette fordi styret ønsker å ha mulighet til å endre tiltakene underveis hvis de som jobber med dokumentet til daglig mener det er hensiktsmessig for å nå delmål og hovedmål. Hele dokumentet, inkludert tiltaksnivået, vil imidlertid være tilgjengelig på judo.no.

Når forbundstinget har vedtatt strategidokumentet vil dette bli det nye styrets fremste arbeidsverktøy i tingperioden.

Vi ses på Forbundstinget 10. mai!

Med vennlig hilsen
På vegne av styet

Vibeke Thiblin
President

16 Views0
Tävlingar utanför Norge

De klubbene jag har sett som har vært på reisefot er er JK Stord, Sandnes JK, Ringerike JK, Ippon, NJJK, Slemdal og Nesodden. Norsk judo har behov at flere reiser ut!

Det har gledet meg å se norske judoklubbar åka iväg på tävlingar utanför Norge. I noen tilfeller har det kanskje bare vært en fra klubben som reiste, men det er også vært noen både fra klubben och deltagaren, dermed Norsk judo.

Stevner jag har sett at de har vært med på er: Väst cup, Sörmlandsträffen och Södra Judo Open.

Nå er det april og jag håper at flere klubbar har planlagt å reise før eller i løpet av sommeren (vet at Trondheim JKw skal ivei i sommar).

Om ikke så håper jeg det planlegges noe til høsten. Norsk judo har behov at flere reiser ut och skaffer seg erfarenhet, både utövare som tränare.

Här är tävlingar i Sverige fram til sommaren som går bra an å melde seg på:

  • Södra judo open , 12. April i Stockholm
  • Norr cup, 10. Mai i Östersund
  • Budo Nord cup, 29. Mai i Lund (her er det også leir i etterkant og deltagare fra flere land)
  • Väst cup, 7-8 juni i Trollhättan.

I tillegg finnes det selvsagt også leir og stevner i andre land som også går bra å reise til. Håper flere tar sjansen. I tillegg til at man lærer mye, så kan det bli riktig kul!

Lykke til og så ses vi på mattan.

Anders Dahlin
Landslagstrener

15 Views0
Bremen Masters cadet og junior

Det er mange år siden sist Norge var med på dette stevnet, som bare er for gutter. Les en kort rapport her.

Den norske troppen.
Den norske troppen.

Dette er et av de tøffeste stevnene for cadet og junior. I år var det 756 utøvere fra 22 land som blant annet Japan, Kazakstan, Brasil, Canada, Puerto rico + mange fra Europa.

Fra Norge var det 3 cadet (Johan, Sander,Bjørn) og 5 junior (Linus,Herman,Matias, Marius, Erik)Det ble 2 seirer (1 Linus og 1 Herman) denne gang. Det er en ung gjeng så når stort sett samme gjengen er tillbake neste år blir det flere seirer.

Etter konkurransen var det leir med mange mange deltagere. Matten var stor, men de måtte dele inn i 3 grupper for å få plass. Våre Norske kjørte på bra på leiren, noe som blir bra for framtiden.

Som vanlig gjorde de det utmerket utenfor matta også 🙂

Vi ses på mattan!

Albin Dal og Anders Dahlin
Landslagstrenere

65 Views0