- Judo.no - https://www.judo.no -

Revidering av Barneidretts-bestemmelsene

I 2015 ble Barneidrettsbestemmelsene revidert av det nye Idrettsstyret. I hovedsak gjelder endringene reisevei for barn i forbindelse med konkurranseaktivitet og det har skjedd en oppmykning i forhold til tidligere vedtak.

Barneidrettsbestemmelsene: Barneidrett omfatter idrett for alle barn til og med det året de fyller 12 år. [1]

Barneidrett omfatter idrett for alle barn til og med det året de fyller 12 år.

De nye forskriftene [2] differensierer på lokale, regionale og nasjonale konkurranser hvor tillat reisevei øker i takt med barnas alder. I tillegg kan nå 11- og 12 åringer konkurrere i andre Nordiske land og i Barentsregionen. Judoforbundet har i tillegg utarbeidet spesifiseringer [3] som gjelder for aktivitet i regi av norske judoklubber.

Barneidrettsbestemmelsene gjelder alle særforbund som er medlem av NIF, og dermed alle klubber som er medlemmer av NJF. Det gis ingen dispensasjoner til regelverket.

Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.

Stine Lastein
Fagsjef