Norsk idrett med veileder mot vold og trusler

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og at idretten skal være en trygg arena for alle som deltar.

Idrettens strategidokument 2019–2023, Idretten skal!, slår fast at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.» Dette gjelder også vold og trusler, som ikke er forenelig med idrettsglede.

F.v.: Rune S. Swahn – politiinspektør i Oslo Politidistrikt, Berit Kjøll – Idrettspresident, Terje Svendsen – Fotballpresident og Pål Bjerketvedt – generalsekretær i NFF. Foto: NIF/Geir Owe Fredheim

Norges idrettsforbund, i samarbeid med Norges Fotballforbund, Oslo idrettskrets og Politidirektoratet, har laget en veileder for idrettslag som skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på vold og trusler i idrettssammenheng.

Norsk idrett speiler samfunnet. Det er vold i samfunnet og det vil finnes vold i idrettssammenheng. Og det er nettopp derfor vi må være vårt ansvar bevisst. Vold hører ikke hjemme i idretten, sa idrettspresident Berit Kjøll under et lunsjmøte om forebygging og håndtering av vold og trusler – arrangert av Norges Fotballforbund.

De tre viktigste tiltakene for å få redusert vold og trusler i idretten er:
1. Vold og trusler skal alltid få en konsekvens!
2. Kroppsskade og grove trusler skal alltid politianmeldes!
3. Veilederen for håndtering av vold og trusler gir alle idrettslag råd om hvordan saker skal håndteres.

Håvard B. Øvregård, rådgiver Verdiarbeid i Norges idrettsforbund, understreker at i saker med kroppsskade, eller grove trusler, skal saken alltid meldes til politiet av idrettslaget dersom ikke den utsatte selv anmelder saken. Det vil si at alle slike saker SKAL politianmeldes!

Last ned og se veilederen her (blir fortløpende oppdatert basert på innspill).

Se informasjon om hvordan klubbene skal håndtere saker på NIFs temaside om vold og trusler.

Hvis du opplever noe i norsk judo som ikke er i tråd med vårt verdigrunnlag, kan du varsle NJF sentralt. Les mer om dette her.

88 Views0
Justering av reglementer

Forbundsstyret har vedtatt justeringer i Reglement for reiser og oppdrag og Honorær reglement for at disse skal være samstemt med tidligere vedtak.

Reglement for reiser og oppdrag

Satser for dommere på nasjonale stevner, og Dan-kommisjonens medlemmer på oppdrag, ble justert i 2019. NJFs reglement for reiser og oppdrag er derfor oppdatert for å samsvare med tidligere vedtak.

Merk: Godtgjørelse for diett vil heretter gis etter regning oppad til gitt beløp. Dette er en endring fra dagens praksis der man får utbetalt et gitt beløp uavhengig utlegg.

Honorærreglement

Graderingsreglementet ble revidert og vedtatt i 2019. Prosessen med revideringen førte til en diskusjon rundt honorære tildelinger av dan-grader, og det ble vedtatt at man kun kan motta en slik én gang, mellom 1. og 5. dan. Når en kandidat har oppnådd 5. dan, vil det igjen være mulighet å motta en dan-grad honorært.

I tillegg har forbundsstyret vedtatt en minstetid mellom to graderinger:

 • En person som mottar en honorær grad, kan tidligst gradere seg teknisk 12 måneder etter at den honorære graden er tildelt.
 • En person som graderer seg teknisk, kan tidligst motta en honorær grad 12 måneder etter at den tekniske graderingen er bestått.

Revidert Honorærreglement gjelder fra 04.02.2020, med unntak om bestemmelsen om minstetid, som er gjeldende fra 01.08.2020.

Stine Lastein

Generalsekretær
Norges Judoforbund

15 Views0
Endringer i NJFs lov

Det ble vedtatt en rekke lovendringer på Idrettstinget våren 2019. Enkelte tredde i kraft umiddelbart, og de resterende 1.1.2020. NJF forplikter å revidere sitt lovverk slik at det samsvarer med endringene. Der det ikke er samsvar mellom NJFs lov og lov tilhørende overordnede ledd, er det sistnevnte som er gjeldende, uavhengig av særidrettstingets vedtak.

Lov for NJF 2020 er basert på mal utarbeidet av NIF etter Idrettstingets vedtak. Det er tatt utgangspunkt i malen og NJFs nåværende lovtekst. Ny lovtekst med merkede endringer kan lastes ned her:

Følgende er verdt å merke seg:

 • Kontrollkomite erstattes av et kontrollutvalg som får utvidet myndighet.
 • Valgbarhet av arbeidstakere – personer med mindre enn 20 % stillingsbrøk/inntekt på mindre enn 1 G kan velges til verv
 • Kjønnsfordeling ved representasjon på Tinget etc.: Kan gi disp. på bakgrunn av uforutsette forhold
 • Varamedlemmer skal rangeres
 • FS oppdaterer lovverk ihht NIFs lov, trenger ikke tingbehandles
 • Generalsekretær har ikke lenger forslagsrett på Tinget
 • FS skal ha minste ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.

Den enkelte region skal også revidere sin lov i henhold til Idrettstingets vedtak. Disse skal godkjennes av NJF sentralt. Generalsekretæren har utarbeidet et utkast som er sendt ut til den enkelte region. Ved behov for bistand kan regionledere henvende seg til NJF sentralt.

Om du mener det nye lovverket inneholder feil eller mangler, er vi takknemlinge for innspill.


Stine Lastein

Generalsekretær
Norges Judoforbund

43 Views0
Valgkomiteen ber om forslag til kandidater!

Forbundstinget i NJF går av stabelen 9. mai 2020 og valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne dyktige og engasjerte mennesker til styret og kontrollutvalg.

De ber nå klubber, regioner og enkeltpersoner om forslag på gode kandidater.

Valgkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges av Forbundstinget. Komiteens hensikt er å sikre at riktige personer velges til å styre NJF. Oppgaven er å legge fram en innstilling til alle verv som er på valg på forbundstinget. Valgkomiteen består av Vibeke Thiblin (leder), Simon Gerhardsen (medlem), Hege Aar (Medlem), Ole Severin Nesse (Vara).

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til:

Forbundsstyret:

 • Det skal velges et styre bestående av president, visepresident, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
 • Styret er forbundets øverste myndighet mellom forbundstingene, og jobber med de overordnede rammene for NJFs aktivitet (strategi, økonomi, anlegg, utdanning, reglementer). Styret representerer NJF utad og i de overordnede organisasjonene forbundet er medlem av (NIF, EJU, IJF). Styret har også ansvaret for toppidrett/ landslag og NM/ Norgescup, og er arbeidsgivere for NJFs administrasjon.
 • Det skal være minst to av hvert kjønn i styret, og et medlem må være under 26 år.

Du finner mer info om hva det betyr å sitte i forbundsstyret her:

Kontrollutvalget:

 • Det skal velges en leder, to medlemmer og to varamedlemmer.
 • Også her skal begge kjønn være representert.
 • Utvalgets oppgave er å:
  • Påse at NJF drives i tråd med gjeldende lover, regler og vedtak.
  • Føre tilsyn med NJFs økonomi og økonomistyring.
  • Gi sin uttalelse til alle forslag innenfor sitt arbeidsområdet som skal behandles på tinget.
  • Ha minst et årlig møte med revisor.
  • Avgi beretning til årsmøtet.

I tråd med vedtak på Forbundstinget i 2018 vil valgkomiteen publisere en liste med de kandidatene som foreslås (av komiteen selv eller andre) underveis i arbeidet. Listen vil kun bestå av kandidater som har sagt ja til å stå på en slik offentlig liste.
Kandidatlisten publiseres og oppdateres løpende her.

Valgkomiteen ber nå om forslag på kandidater fra klubber, regioner og enkeltpersoner. Vi oppfordrer styrene i klubber/regioner om å behandle saken og sende inn klubbens/ regionens innspill.

Har dere kandidater dere ønsker skal bli gjenvalgt/valgt inn? Er det personer i listen over foreslåtte kandidater dere ønsker å støtte? Ønsker du selv å stille til valg?
Vi trenger spesielt forslag på unge under 26 år, samt på kandidater fra region øst.

Valgkomiteen vil ta en kontakt med alle kandidater som foreslås for en nærmere prat.

Forslaget må inneholde (kortfattet):

 • Navn på forslagsstiller (en eller flere klubber, regioner, enkeltpersoner)
 • Info om den/de kandidatene som foreslås:
  • Navn og kontaktinfo.
  • Hvilke verv kandidaten ønskes inn i.
  • Kort om judobakgrunn, utdannings- og yrkesbakgrunn, og saker/områder med spesiell interesse/engasjement.
  • Bekreftelse på at han/hun samtykker til å stå på en offentlig kandidatliste.

Forslag kan sendes på epost innen 21. mars til valgkomiteen, ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål. Du finner kontaktinfo til alle komiteens 4 medlemmer her.

Vi trenger dyktige personer til å bringe idretten judo videre i Norge!

På vegne av valgkomiteen
Leder Vibeke Thiblin
Epost: vibeke.thiblin@gmail.com
Tlf: 92660636

63 Views0
EJU-samarbeid: Judo Lessons at School

Våren 2019 tok forbundsstyret initiativ til å formalisere Judo i skole-prosjektet ved å starte et samarbeid med EJU. En rekke judoklubber har allerede hatt ulike prosjekter med judotrening på skoler. Å knytte oss opp mot EJU sitt prosjekt ga mulighet for å skape gode relasjoner på tvers av nasjoner og en god arena for erfaringsutveksling. Videre er det verdt å nevne at takket være samarbeidsavtalen med EJU, har vi flere ganger fått støtte for landslagsutøveres deltakelse på OTC-leire.

EJU-president Sergey Soloveychik og NJF-president Jørgen Hillestad signerer samarbeidsavtalen for Judo i skolen. FOTO: Emanuele Di Feliciantonio/EJU.net
Kalligrafi var et av fagene elevene fikk undervisning i. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Christian Wolff, som i mars hadde en helt fersk mastergrad i pedagogikk, ble midlertidig ansatt som prosjektleder i mars. Han satt som mål å få inn judo på timeplanen på utvalgte skoler i Akersjus, og hvor judoaktivitet skulle være en del av undervisning i Japansk kultur og historie – såkalt dypdelæring på fagspråk. Ideen om Japan som tema i skolen kommer opprinnelig fra et prosjekt i Frankrike, der fysisk aktivitet (judo) ble bakt inn i et større undervisningsopplegg.

Prosjektet ble etter hvert formalisert og godkjent, da en gjensidig samarbeidsavtale med EJU signert av EJU-president Sergey Soloveychik og NJF-president Jørgen Hillestad. Dette skjedde i forbindelse med European Games i Minsk. Avtalen ble for øvrig omtalt på EJUs nettsider.

Skolene Mellom-Nes og Drengsrud som sa seg interesserte i samarbeid med aktivitet for elever i 7. klasse, og med Asker judoklubbs dojo i nærheten var det logistikkmessig enkelt å organisere. For faglig bistand til Japan-fagene, tok vi kontakt med Japans ambassade, som har gode opplegg på formidling av japansk kultur og historie. Vi fikk mye hjelp, blant annet stilte flere opp som foredragsholdere/undervisere på de nevnte skolene.

I judo-timene ble Kornelius Eilertsen (Sande SSK) og Ingvild Dedeyser (Asker JK) leid inn som instruktører, og de fungerte supert som team.

Opplegget besto for øvrig av følgende:

 • Tre judotreninger med dyktige instruktører
 • Undervisning i japansk språk og kalligrafihistorie
 • Besøk fra den japanske ambassaden med undervisning om japansk historie og samfunn, samt musikk og folklore

NJF retter en stor takk til Japans ambassade for all hjelp, og til skolene som ble med i prosjektet. Vi håper å kunne videreføre liknende på andre skoler og i andre deler av landet, og bistår klubber med ambisjoner om tilsvarende aktivitet.

Ta kontakt med NJFs Utviklingsansvarlig for mer informasjon.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

74 Views0
Honorær utmerkelse til Jan Robert Kristensen

Under Sola Julecup 2019 den 07.12.2019 ble det utdelt en honorær utmerkelse i sølv til Jan Robert Kristensen. Han har betydd mye for Norsk Judo og fremfor alt på Vestlandet helt siden 1978. Her følger en liten oversikt over Kristensens innsats for norsk judo.

Jan Robert Kristensen fikk tildelt honorær utmerkelse i sølv for sin innsats. FOTO: Ådne Lie

Jan Robert Kristensen startet sin karriere i Stavanger Judoklubb den i 1978. Her startet han som hjelpetrener sammen med Harald Monsen. Fra 1979 til 2014 var han hovedtrener i Stavanger Judoklubb. Han har møtt på flere store utfordringer som trener og disse har han klart å løse på en god måte. Han har ledet Stavanger Judoklubb frem til flere NM medaljer som trener. I største del av perioden var han helt alene om å være trener for alle partier (barn, ungdom, voksne samt nybegynnere). Har i hele denne perioden også fungert som hovedgraderingssensor.

Han har hele sin tid i Stavanger Judoklubb ønsket å være en døråpner som en del av sitt verv for nye utøvere og har alltid strukket seg langt for å være en inkluderende trener. Han har alltid hatt oppmerksomhet mot de utøverne som trenger ekstra hjelp på trening.

Han ble utdannet C-dommer i 1987. Har dømt aktivt lokalt fra 1987 til 2014. Videre har han vært engasjert kretstrener (tidl. Rogaland Judokrets) i to perioder. Den første perioden var fra 1991 til 1995. Den siste perioden fra 2005 til 2007.

Har vært stevneleder for flere lokale stevner i Stavanger Judoklubb. Han har vært stevneleder og lagleder/Coach for over 200 stevner fra 1978 frem til 2019. Han har også vært i sekretariatet på flere stevner. Har vært med og arrangert 20 treningssamlinger lokalt.

Verv og roller:

 • Styremedlem i Stavanger Judoklubb
 • Styremedlem i Rogaland Judokrets
 • Bidratt til oppstart av Sandnes JK
 • Klubbtrener Stavanger judoklubb og Sola judoklubb
 • Kretstrener Rogaland judokrets
 • Stevneleder/sekretariatsleder på lokale stevner

Det har vært en ære og glede for meg på vegne av Norges Judoforbund å tildele Jan Robert Kristensen honorær oppmerksomhet i sølv.

Med vennlig hilsen

Ådne Lie

65 Views0
Utlysning Prosjektleder

Vi ønsker å styrke arbeidet med å utvikle unge lovende utøverne ved å ansette en prosjektleder for trener- og talentutvikling. Arbeid vedkommende skal gjøre er å følge opp trenerne og deres utøvere i de klubbene som jobber godt, eller ønsker å jobbe, med utøverutvikling. Implementering av NJFs kommende utviklingstrapp vil være sentralt i dette arbeidet.

De klubbene som ønsker å være med på dette vil få mye bistand og hjelp, men det forutsetter også at klubbene oppfyller visse kriterier omkring plan for sportslig satsning. Vi vil informere nærmere om dette etter at prosjektlederen er ansatt.

Utlysningen kan lastes ned her:

Prosjektleder Trener- og talentutvikling i Norges Judoforbund

Vi søker en person som skal jobbe med å utvikle trenere og talenter.

Norges Judoforbund (NJF) er et særforbund i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). Forbundet er et serviceorgan for alle klubber tilsluttet NJF og har i dag ca. 65 medlemsklubber og 5.000 aktive utøvere. NJFs administrasjon holder til i Idrettens Hus på Ullevål Stadion.

Har du lyst til å ta norsk judo til nye høyder?

Vi søker en person som skal jobbe med å utvikle våre klubbtrenere i hele landet og deres talenter. Prosjektleder skal forhold seg til styrets overordnede strategi for toppidrett og NJFs utviklingstrapp, samt bidra til videreutvikling av disse sammen med resten av sportsavdelingen. Vedkommende får ansvar for å etablere faglige nettverk og å sikre god kommunikasjon internt og eksternt.

Oppgaver:

 • Oppfølgingsansvar av klubbtrenere og ungdom med potensial som ønsker å satse på judo. Dette gjøres primært ved å besøke klubbene/miljøene.
 • Sammen med sportssjef utvikle prosjektplan for trener- og talentutviklingen.
 • Bidra på landslagssamlinger og riksrandorier.
 • Planlegging av aktiviteter; budsjettplanlegging i samråd med sportsjef.
 • Arbeide med å implementere en verdibasert toppidretts kultur og utviklingstrapp, i samråd med landslagstrener, utviklingsansvarlig og sportsjef.
 • Holde seg faglig oppdatert innen det judo-, pedagogiske- og idrettsfaglige. Delta på relevante arenaer for videreutvikling. Videreformidle ny kunnskap videre til Judonorge.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant idrettsfaglig og pedagogisk utdanning.
 • Toppidrettserfaring, enten som utøver eller trener.
 • Erfaring som klubbtrener
 • Svært god innsikt og kjennskap til sporten.
 • Prosjekt/prosesslederkunnskaper ønskelig.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk- og/eller engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Utadvendt, motiverende og entusiastisk.
 • Sterkt ønske om å utvikle trenere og deres utøvere.
 • Fleksibel.
 • Strukturert.
 • Selvstendig og initiativrik.

Den rette person må regne med mye reisevirksomhet, og må være fleksibel med hensyn til en normal arbeidstid og arbeidsplass. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Personen rapporterer til Sportssjefen, som er underlagt Generalsekretæren.

Vi ser primært etter en person som er bosatt, eller ønsker bosettelse, i Oslo-området, men dette hindrer ikke muligheten til å vurdere andre løsninger omkring bosted.

Omfang: 40-60%, avhengig av vedkommens kvalifikasjoner og hva som er den beste løsningen for kandidaten og NJF
Varighet: Midlertidig stilling i 1 år, med opsjon på 2 nye år

Søknadsfrist: Innen 13. januar 2020
Tiltredelse: Etter avtale.
Lønn: Etter avtale.

Søknad med CV sendes Norges Judoforbund, 0840 OSLO eller pr. e-post til judo@nif.idrett.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til Sportssjef Per Vestli på telefon +47 41930497 eller på mail.

20 Views0
Leverandører av judoutstyr

NJF ønsker å knytte til seg samarbeidspartnere innen definerte områder knyttet til judospesifikt utstyr.

Dagens avtale med Green Hill går ut 31. desember 2019. Vi inviterer derfor aktuelle leverandører til å vise sin interesse gjennom å levere et lukket anbud. Målet er å signere en eller flere samarbeidspartnere innen disse områdene fra januar 2020, med en avtaleperiode på to år. Vi kommer til å legge vekt på leveringsdyktighet og troverdighet hos våre samarbeidspartnere.

Vennligst kontakt generalsekretær Stine Lastein hvis du har spørsmål angående dette.

Presentasjon av de aktuelle områdene:

«Nasjonal matteleverandør»

Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Premievegg for NC, NM (sammen med øvrige sponsorer)
 • Reklame stevneinvitasjon (NC og NM) og stevneprogram (kun NM)
 • Logo NJFs brevark
 • Logo på judo.no
 • Reklame på matteareal synlig for tilskuere og på eventuell live-stream (alle NJFs stevner, NC og NM)

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

 • Etablere direkte salgskanal overfor norske judoklubber med markedsledende pristilbud/utvalg
 • Donere (X antall) kvadratmeter med matter årlig til en/flere norske judoklubber

«Nasjonal draktleverandør»
Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Tillatelse til butikk/salg på stevner arrangert av NJF (NC, NM)
 • Premievegg for NC, NM (sammen med øvrige sponsorer)
 • Reklame stevneinvitasjon (NC og NM) og stevneprogram (kun NM).
 • Logo NJFs brevark
 • Reklame på utstyr som leveres (i henhold til IJF-reglement)

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

 • Gratis «utstyrspakke» til medaljevinnere NC, og/eller klassevinnere i NM Ind
 • Utstyrspakke til Funksjonshemmede utøvere (som deltar på stevner internasjonalt)
 • Informasjons-/salgsstand på alle stevner arrangert av NJF (NC og NM)
 • Direkte salgskanal overfor norske judoklubber med markedsledende pristilbud/utvalg

«Draktleverandør til det norske landslaget»
Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Logo på landslagstøy og NJF representasjonsantrekk
 • Logo på judo.no
 • Benytte landslagsutøvere i kommersielle aktiviteter (for eksempel foto, reklamefilm, autografskriving, foredrag osv.)
 • Reklame på landslagets judodrakter (i henhold til IJF reglement)
 • Tillatelse til butikk/salg på stevner arrangert av NJF (NC, NM)

For bruk av landslagets utøvere i eksponeringskampanjer må Partner forholde seg til den til enhver tid gjeldende landslagsavtale.

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

 • (X antall) utstyrspakker til det norske landslagets junior og senior utøvere
 • • 2 ST JUDO GI HVIT+BLÅ (IJF APPROVED)
  • 1 ST BELTE (IJF APPROVED)

 • (X antall) Judodrakt til landslagets støtteapparat
 • Rabattordning for kjøp av tilsvarende utstyr til øvrige utøvere

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

21 Views0
Terminliste 2020
NJFs terminliste presenteres av Google Kalender.

NJFs terminliste 2020 er nå fastsatt.

Terminlisten inneholder oversikt over alle NJFs aktiviteter det kommende året.

Det finnes idag totalt 7 kalendere, noe som er en nedjustering fra de tidligere 11 kalenderne.
De som abonnerer på de gamle versjonene, må oppdatere sine kalender-ID’er.

Terminlisten er idag delt opp slik:

 • Møter og seminarer
 • Internasjonalt
 • Kurs og graderinger
 • Treningssamlinger
 • Landslaget
 • Stevner
 • Para-judo

Alle de 7 kalenderne oppdateres fortløpende av NJF, og viser til enhver tid aktiviteter ett år frem i tid.

Terminlisten ligger her: https://www.judo.no/utoverinfo/terminliste/

Kalenderne er offentlig tilgjengelige, og man kan abonnere på hvilke(n) av de 7 kalenderne man ønsker. Man kan også selv velge hvilke kalendere det skal vises aktivitet fra.

Verdt å merke seg i 2020:

 • Norgescup: 14. mars (Kongsberg), 18. april (Levanger), 6. juni (Bodø), 24. oktober (Bærum)
 • NM Ungdom og Junior: 14.-15. november (Sandnes)
 • NM Senior: 4.-5. april (bekreftes snart!)
 • Forbundstinget: 9. mai (Gardermoen)
 • DAN-graderinger: 7. mars (Sør), 14. mars (Vest), 28. mars (Nord), 13. juni (Oslo), 12. sept (Øst), 12. des (Midt)
 • EJU-seminar Improve Your Club, med Jane Bridge: 21.-22. mars (Oslo)

NJF oppfordrer alle til å følge med i terminlisten da det vil gjøres justeringer fortløpende. Særlig er landslagets kalender ikke helt fastsatt, og det vil sannsynligvis komme endringer i denne.

Diverse kurs vil også legges inn etterhvert, da dette er noe som i stor grad settes opp ved behov.

Påmelding
NJF bruker systemer levert av NIF, så all påmelding gjøres individuelt i Min Idrett eller klubbvis i SportsAdmin. Det er egne lister for arrangementer som er lagt inn og åpnet for påmelding:

I NJFs hoved-terminliste har vi mulighet til å legge inn mer informasjon for hvert arrangement, samt link til påmelding. Lokale og regionale arrangører kan ta kontakt med NJF, så er vi behjelpelige med å få inn aktuell info.

Opprette arrangementer i Sportsadmin:
Judoklubber og Judoregionene kan selv legge inn lokale og regionale arrangementer i Sportsadmin, f.eks. stevner og treningssamlinger. Arrangøren har da mulighet til å administrere arrangementet, laste opp dokumenter, ta i mot påmeldinger og innbetalinger av deltageravgift. I tillegg blir arrangementet synlig under listen for Påmelding.

I Sportsadmin er det en egen arrangementsmodul som alle klubber og regioner skal ha tilgang til. Hvilke rettigheter du har i modulen, avhenger av hvilke funksjoner du er registrert med.

Se veiledning for arrangements-modulen:
https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Arrangement

Spørsmål om NJFs terminliste og generelt om arrangementer/påmelding kan rettes til undertegnede på e-post lill.tjeldvoll@judo.no.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarlig

92 Views0
Utdanningssamarbeid med Høyskolen Kristiania Nettstudier

Norges Judoforbund har inngått en avtale med Høyskolen Kristiania Nettstudier om rabatterte studier for våre medlemmer. Avtalen omfatter alle studier ved Høyskolen Kristiania Nettstudier.

NJF og Høyskolen i Kristiania Nettstudier har inngått samarbeid der NJFs medlemmer får rabatt på nettstudier.

I samarbeid med Høyskolen Kristiania Nettstudier får du som medlem av Norges Judoforbund 15% rabatt på hele studieporteføljen på nett. Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr studier innen fagområdene økonomi, HR, ledelse, pedagogikk, helse og kommunikasjon.

Studiehverdagen din på nett lar deg studere når du vil, hvor du vil. Studiene har opptak hver dag, hele året – så du kan begynne akkurat når det måtte passe for deg. Det er ingen faste forelesningstider, og alt av undervisning foregår på nett – i ditt eget tempo. Denne fleksible studiemåten gjør at studiehverdagen på nett fint lar seg kombinere med travle og uforutsigbare dager.

Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr studier på alle nivå. Du kan ta studier på videregående-, yrkesrettet-, høyskole- og masternivå. Alle emner som inngår i studieprogram kan også tas som enkeltemner dersom du ønsker deg faglig påfyll uten å måtte fullføre en hel grad.

I alle emner vil du som student få tett oppfølging fra en faglig veileder. Dette er en person du kan stille faglige spørsmål til underveis i studieløpet, og som også retter og kommer med tilbakemeldinger på innsendingsoppgaver.

Har du påbegynt eller fullført høyere utdanning ved en annen utdanningsinstitusjon? Da kan du søke om å få vurdert denne innpasset i et av Høyskolen Kristiania Nettstudiers studieløp.

Studiene er åpne for alle som har generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Se det komplette studietilbudet til Høyskolen Kristiania Nettstudier her.

NB: For å få med deg medlemsrabatten må du legge denne med i handlekurven sammen med emnene du melder deg opp til. Lenke til rabattsiden finner du her.

Alexander Hansen
Teamleder nettstudier
Markeds- og kommunikasjonsavdelingen Oslo
Høyskolen Kristiania Nettstudier

og

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

69 Views0