Stiftelsen Dam: utlysning av midler

Nå kan du søke midler fra Stiftelsen DAM sine helse-, utvikling- og koronaprogram.

Utlysning av midler for 2021/22

Alle idrettens organisasjonsledd  kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Programmet Helse

Ditt idrettslag kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv.

Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år. 

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart juli 2021 er 15. februar 2021.

Før du kan søke om midler, må idrettslaget bli opprettet og godkjent som søker av Norges Idrettsforbund (NIF). Vær derfor ute i god tid før søknadsfristen.

For å bli opprettet som søker

 1. Ta kontakt med Norges Judoforbund for å høre om det er ok at dere søker. Det holder med en kort epost eller en telefonsamtale.
 2. Bli godkjent som søker ved å sende en e-post til NIF v/ line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen med en prosjektbeskrivelse.

Etter at du har blitt godkjent som søker, får du tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Se utfyllende informasjon om søknadsrutiner på NIF sin nettside: www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/stiftelsen-dam-helseprosjekter/

Les mer om Helseprogrammet til Stiftelsens Dam: www.dam.no/helse/

Koronamidler: sårbare eldre og helsefrivillighet

Stiftelsen Dam har fått i oppgave å forvalte to potter med midler som følge av koronasituasjonen.

 1. Tiltakspakke for sårbare eldre (Klikk for å lese mer)
 2. Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten (klikk for å lese mer)

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke midler fra disse to ordningene.

Søknadsfristen er løpende helt til potten med midler er tom.

Man må være godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam. Ta kontakt med NIF v/ line.hurrod@idrettsforbundet.no for å bli opprettet som søker.

Programmet Utvikling

Alle idrettens organisasjonsledd kan i tillegg søke om prosjektmidler via NIF til Stiftelsen Dam sitt program, Utvikling.

Formålet med programmet er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Søknadsfrist til NIF er 1. september.

Les mer om Utviklingsprosjekter på NIF sin nettside og på Stiftelsen Dam sine nettside.

67 Views0
Ny rekord i utbetaling av momskompensasjon

I 2020 har norsk idrett fått tilført 622,2 millioner kroner i momskompensasjon.

Det er en økning på 16,6 millioner kroner fra i fjor.

Hele 5 267 klubber får utbetalt nær 476,6 millioner kroner i kompensasjon. Utbetaling til klubbene utgjør ca. 5,4 millioner kroner mer enn de fikk i fjor. 

Det er fortsatt et stykke frem før vare- og tjenestemomsen til norsk idrett dekkes fullt ut. For regnskapsåret 2019 ble det søkt om 768,4 millioner i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i norsk idrett. Dekningsgraden for regnskapsåret 2019 er på 81 prosent.

– Dekningsgraden på 81 prosent er marginalt bedre enn i fjor, selv om vi aldri kan bli helt fornøyd før vi når vårt mål om full rettighetsfestet momskompensasjon. Vi vil fortsette å jobbe målrettet mot alle politiske partier for å få gjennomslag for denne viktige fanesaken for norsk idrett i de respektive partiprogrammene frem mot stortingsvalget neste år. Dette vil være et viktig bidrag for at klubber står best mulig rustet når pandemien er lagt bak oss, sier idrettspresident Berit Kjøll.  

Momskompensasjon til Judo

For judoklubbene har det vært en nedgang i kompensasjon. I år får klubber (særidrettsklubber) utbetalt 843 350 kroner. Det er totalt en reduksjon på 8 % i kompensasjon sammenlignet med året før (914 929 kroner).

Antall klubber som har søkt og får midler er redusert fra 39 til 35 klubber. På landsbasis har også antall klubber som har søkt gått ned, med drøyt 5 prosent fra fjor.

Hvis årsaken til at flere klubber ikke har søkt skyldes koronasituasjonen og utfordringer med å følge opp søknadsprosessen, er dette naturligvis alvorlig for de klubbene dette gjelder.

Her er oversikt over judoklubber som får utbetalt kompensasjon i 2020:

KlubbBeløp, utbetaling
Ippon Judoklubb 192 627
Stavanger Judoklubb 84 475
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb75 991
Levanger Judoklubb 63 598
Sandnes Judoklubb 34 705
Oslo Judo Klubb 33 535
Fredrikstad Kampsportklubb 28 776
BODØ JUDO CLUB 28 770
Sandefjord Judoklubb 24 934
Sola Judoklubb 24 856
Asker Judoklubb 24 485
Trondheim Judokwai 23 966
Larvik Judoklubb 22 836
Go Dai Judo Club 17 691
Kristiansand Judo 17 180
Nesodden Judoklubb 15 098
BK – Judo 13 107
Namsos Judo club 12 212
Volda Judoklubb 11 464
Kinsa Judoklubb 11 295
Gausel Judoklubb 11 163
Nidaros Judoklubb 10 795
Judo Klubb Stord 9 127
Mosjøen Judoklubb 8 206
Slemdal Judoklubb 6 483
Strand Judoklubb 5 761
Drammen Judo Club 5 506
Snø judoklubb 4 180
Budosør 3 827
Hamar Judoklubb 3 575
Lier Judoklubb 3 341
Ålesund Judoklubb 3 216
Talvik Judo 2 973
Kragerø Judoklubb 2 284
Ringerike Judoklubb 1312
Totalt843 350

I tillegg får Norges Judoforbund (447 367 kroner), Judoregion Vest (3 971) og Judoregion Nord (1 849) mva-kompensasjon i år.

Utbetaling av midlene vil skje så snart NIF har mottatt midlene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsprosedyre, momskompensasjon

Vare- og tjenestemomskompensasjon er blant de viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for idrettslagene – og som sørger for at idrettslagene ikke må betale avgift på frivillig arbeid.

Alle idrettslag kan søke om momskompensasjon. Dette gjøres elektronisk via KlubbAdmin, og kan gjøres samtidig ved gjennomføring av Samordnet Rapportering.

Det er en enkel og ubyråkratisk ordning. Det er kun ett tall som skal legges inn ved søknad og det er godkjente årsmøteregnskapet som danner grunnlaget for søknad om mva-kompensasjon.

Norges Idrettsforbund administrerer ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle org.leddene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Mer informasjon om ordningen får du ved å klikk her.

148 Views0
Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet, i tillegg til at målet er å bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i aktiviteten nede. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra Norges Idrettsforbund (NIF). Fordeling av LAM baseres på tallgrunnlag fra samordnet rapportering.

I tillegg kan idrettsrådene gjøre en skjønnsmessig vurdering av idrettslag som har:

 • Tiltak for å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysiske aktivitet nede.
 • Tiltak for å inkludere barn og ungdom som er underrepresentert i organisert idrett.
 • Trener- og lederutdanning for målgruppene.
 • Idrettsaktivitet for ikke-medlemmer innenfor målgruppene med mål om å rekruttere inn i ordinær aktivitet. Et eksempel på dette kan være «Åpen hall».

LAM tildeling 2019

NIF mottok totalt 372 millioner kroner fra KUD til fordeling. Det var en økning på ca. 5 millioner fra 2018. LAM utgjør 13 prosent av spillemidlene som går til norsk idrett.

Se oversikt over utbetalinger til alle idrettslag og hva judoklubber fikk i LAM i 2019. Norske judoklubber (særidrettsklubber) fikk tildelt til sammen 1 214 896 kroner i 2019! Dette er en økning på 3,4 % fra 2018.

Lokale aktivitetsmidler for 2020

NIF har mottatt 372 millioner kroner fra KUD til fordeling for 2020. Dette er det samme beløpet som i 2019.

Forhåndsutbetaling våren 2020

Grunnet korona-situasjonen og flere av idrettslagenes likviditetsutfordringer har NIF besluttet å utbetale et forskudd på årets LAM. Forhåndsutbetalingen tildeles direkte fra NIF i nær fremtid. Forskuddet er beregnet ut fra 66% av tildelingen i fjor.

Fordeling høsten 2020

Resten av midlene vil idrettsrådene fordele på vanlig måte etter 15. august.

Det er Idrettsrådene som da skal fastsette tildelingskriterier for fordelingen ut fra KUDs kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold.

Omtrent alle registrerte judoklubber får tilskudd. For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført den obligatoriske årlig samordnet rapportering til NIF. Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest, og de minste får minst! Det er store forskjeller.

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Samordnet rapportering, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom, og barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

Dersom din judoklubb ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan du ta kontakt med deres lokale idrettsråd.

Finn ditt idrettsråd her.

355 Views0
Frist for avholdelse av årsmøter i idrettslag utsettes til 15. juni

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær i dag besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars.

Ny frist er 15. juni.

Det er styret i idrettslaget som må fatte beslutning om å utsette årsmøtet. Det treffes som et ordinært styrevedtak. Styremøter kan avholdes skriftlig eller per telefon. Det er derfor ikke nødvendig med et fysisk styremøte.

Styret kan vurdere om det i beslutningen skal settes en ny dato for nytt årsmøte, eller om det skal utsettes inntil videre og heller bestemme en dato på et senere tidspunkt.

Styret må vurdere hvilke ev. konsekvenser det vil få for idrettslaget å utsette årsmøtet, om det f.eks. er beslutninger årsmøtet må ta raskt og som ikke kan vente.

Styret trenger ikke å kontakte/søke idrettskretsen eller Norges Judoforbund om dispensasjon om å utsette årsmøte.

Les mer om nyheten på NIF sine nettsider.

339 Views0
Spillemidler til utstyr 2019

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs med fakturadato i 2019.

Hva kan det søkes om?

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.

Godkjent judoutstyr som det kan søkes utstyrsmidler til er:

 • Judomatter
 • Tjukkas
 • Rekrutteringspakke (judodrakter til utlån)

Søknadsfristen er onsdag 4. mars 2020.

Tilskuddet er maksimalt en tredel av de faktiske dokumenterte kostnader mellom kroner 10.000 og 900.000.
Innkjøpet må være gjort i 2019, dvs med fakturadato i 2019.

Søknadsprosedyre

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

Innlogging gjøres med Idrettens ID (same brukernavn og passord som benyttes i Min Idrett).

Personer som har følgende funksjoner registrert har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Leder
 • Daglig leder
 • Adm. leder
 • Org. ansvarlig KL/BL

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at Judogruppa i Gratangen IL sender søknad via Judoforbundet, mens fotballgruppa søker via Fotballforbundet osv.

Nytt av året er at kopi av fakturaer skal lastes opp i søknadssystemet og legges ved søknaden når den sendes inn. Klubber som har kjøpt matter via NJFs finansieringsordning, og som skal søke, bes først ta kontakt med Administrasjonen.

Alle søknader som er sendt inn i Sportsadmin blir behandlet og ev. godkjent av Judoforbundet etter fristen (4. mars 2020). Deretter vil Idrettsforbundet (NIF) fordele og utbetale tilgjengelige midler til søker. Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Fra i år åpnes det også opp for at særkretser/regioner kan søke om tilskudd. Det er ikke utarbeidet noen liste over godkjent utstyr for særkretser/regioner, men samme regler gjelder her, som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr.
Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller driftsutstyr. NIF behandler disse søknadene.

Husk søknadsfristen for utstyr kjøpt i 2019 som er onsdag 4. mars 2020.

202 Views0
Grasrotandelen 2019: Enda mer til judoklubber!

Anne Helseth, ansvarlig for Grasrotandelen. Foto: Lars Hulleberg

Grasrotandelen fortsetter sin suksess med nye rekorder hvert år!

For 2019 manglet Grasrotandelen bare drøyt 1,7 millioner kroner på å bryte 700-millionersstreken. Til sammen ble det generert 698.265.345 kroner til norske lag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Grasrotandelen. Dette er nok en ny rekordutbetaling. I 2018 var tallet 649 millioner kroner.

Økningen i 2019 ble altså på drøyt 49 millioner kroner. Hovedårsaken til økningen er at stadig flere av Norsk Tippings kunder knytter seg til Grasrotandelen. I 2019 ble det over 65 000 nye givere.

Grasrotandel til judoklubber

For norske judoklubber genererte grasrotandelen 554.982,- til totalt 45 klubber som er med i ordningen. Det er en liten økning på 2.40 % fra 2018. Antall grasrotgivere som støtter en judoklubb er 1220 spillere. Fra ordningens begynnelse i 2009 så har norsk judo totalt generelt hele 3.576.711 kroner. Den judoklubben som totalt har fått inn mest penger i klubbkassa gjennom ordningen de siste 11 årene er Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb, med hele 442.008 kroner.

I 2019 var det disse tre judoklubbene som fikk mest:

 1. Ippon Judoklubb
 2. Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
 3. Larvik Judoklubb

Oversikt over alle grasrotmottakere i 2019 nederst i artikkelen.

Slik fungerer Grasrotandelen

Grasrotandelen fungerer slik at du kan gi inntil sju prosent av summen du allikevel spiller for hos Norsk Tipping til et frivillig lag eller en forening som har registrert seg som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

Det vil si at dersom du er grasrotgiver og spiller Lotto for 100 kroner, gir du automatisk sju kroner til din grasrotmottaker. Dette skjer uten at det går utover spilleinnsatsen, premien og vinnersjansene dine.

Ved å registrere en grasrotmottaker sørger du dermed for at det er noen som vinner hver eneste gang du spiller – nemlig grasrota.

Her er oversikt over alle judo-særidrettsklubber registrert som grasrotmottakere i 2019.

GRASROT-KLUBBGrasrotandel
IPPON JUDOKLUBB52.120
NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB 40.275
LARVIK JUDOKLUBB40.240
STAVANGER JUDOKLUBB37.652
BK JUDO29.716
NESODDEN JUDOKLUBB25.256
NAMSOS JUDO CLUB25.078
KINSA JUDOKLUBB24.077
LEVANGER JUDOKLUBB20.319
SANDEFJORD JUDOKLUBB19.116
SANDNES JUDOKLUBB18.405
TRONDHEIM JUDOKWAI16.658
BODØ JUDOKLUBB16.306
OSLO JUDO KLUBB15.977
MOSJØEN JUDOKLUBB15.730
FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB15.681
JUDO KLUBB STORD14.229
ULSTEIN JUDOKLUBB11.714
KRISTIANSAND JUDO11.515
NIDAROS JUDOKLUBB11.354
TALVIK JUDO11.260
SOFIEMYR JUDOKWAI 10.948
SOLA JUDOKLUBB7.508
INNHERRED JUDO- OG BJJ-KLUBB7.275
NÆRØY JUDOKLUBB6.417
ASKER JUDOKLUBB6.328
ROMERIKE JUDOKLUBB5.910
KANO JUDOKLUBB MYSEN5.104
AURSKOG HØLAND JUDOKLUBB4.703
RINGERIKE JUDOKLUBB4.558
VOLDA JUDOKLUBB4.129
ALTA JUDOKLUBB3.109
BUDOSØR2.957
ÅLESUND JUDOKLUBB2.586
SORTLAND JUDOKLUBB2.478
BERGEN JUDO KLUBB1.877
GO DAI JUDO CLUB1.848
HAMAR JUDOKLUBB1.669
STRAND JUDOKLUBB1.097
DRAMMEN JUDO CLUB574
SKI JUDO OG JU JITSUKLUBB563
SNØ JUDOKLUBB339
FØRDE JUDOKLUBB154
SLEMDAL JUDOKLUBB150
KRAGERØ JUDOKLUBB25
LIER JUDOKLUBB0
GAUSEL JUDOKLUBB0
Total grasrotinntekt i 2019554.982

Vi oppfordrer alle klubber til å mobilisere flere spillere!

210 Views0
Rekordstor utbetaling av Momskompensasjon!

Det blir i år en rekordstor utbetaling til idretten etter tildelingen av momskompensasjon for varer og tjenester for regnskapsåret 2018.

NIF administrerer ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Totalt har norsk idrett fått tilført 605,7 millioner kroner basert på regnskapsåret 2018. Det er en økning på 87 millioner kroner fra i fjor.
Hele 5 551 klubber får utbetalt nær 471,2 millioner kroner i kompensasjon. Dette er en økning på hele 25,2 prosent.

«Norges idrettsforbund er svært fornøyd med årets rekordutbetaling av vare- og tjenestemomskompensasjon til idretten. Når både søknadssum og utbetalingssum øker fra år til år er dette et tydelig tegn på at aktiviteten i klubber og lag i norsk idrett også øker, noe som bekreftes gjennom medlemsutviklingen som aldri har vært bedre», sier idrettspresident Berit Kjøll.

Det er allikevel fremdeles et stykke frem før vare- og tjenestemomsen til norsk idrett dekkes fullt ut. Dekningsgraden for regnskapsåret 2018 er på 80,2 prosent.

For norsk judo har det også vært en økning i momskompensasjonen. I år så får 39 judoklubber (særidrettsklubber) utbetalt totalt 914 929 kroner! I tillegg får Norges Judoforbund tildelt 382 446 kroner i mva-kompensasjon.

Her liste over judoklubber som får utbetalt kompensasjon i 2019:

Ippon Judoklubb; 191 532,-
Stavanger Judoklubb; 87 720,-
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb; 79 925,-
Levanger Judoklubb; 65 789,-
Fredrikstad Kampsportklubb; 49930
Sandnes Judoklubb; 46 966,-
Sola Judoklubb; 42 789,-
Oslo Judo Klubb; 40 421,-
Trondheim Judokwai; 27 219,-
Asker Judoklubb; 25 089,-
BODØ JUDO CLUB; 23 820,-
Sandefjord Judoklubb; 21 503,-
Innherred Judo- Og Bjj-klubb; 20 407,-
Larvik Judoklubb; 17 520,-
BK-Judo; 17 071,-
Go Dai Judo Club; 13 349,-
Judo Klubb Stord; 13 244,-
Namsos Judo club; 12 791,-
Nesodden Judoklubb; 10 919,-
Slemdal Judoklubb; 10 784,-
Nidaros Judoklubb; 10 115,-
Gausel Judoklubb; 9 504,-
Kinsa Judoklubb; 9 411,-
Strand Judoklubb; 9 202,-
Bergen Judo Klubb; 8 827,-
Kristiansand Judo; 8 396,-
Romerike Judoklubb; 6 168,-
Hamar Judoklubb; 5 143,-
Volda Judoklubb; 4 885,-
Talvik Judo; 4 360,-
Drammen Judo Club; 4 185,-
Ålesund Judoklubb; 3 955,-
Budosør; 3 909,-
Mosjøen Judoklubb; 3 128,-
Kragerø Judoklubb; 1 986,-
Bsi Judo; 1 880,-
Sortland Judoklubb; 380,-
Snø judoklubb; 380,-
Ringerike Judoklubb; 32,-

Totalt kr. 914 929,-.

Pengene utbetales før jul, etter planen sendes pengene i begynnelsen av uke 52.

Søknadsprosedyre, vare- og tjenestemomskompensasjon
Alle idrettslag kan søke om momskompensasjon. Dette gjøres elektronisk via KlubbAdmin, og kan gjøres samtidig ved gjennomføring av Samordnet Rapportering.

Det er det årsmøtegodkjente regnskapet som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon.

Vare- og tjenestemomskompensasjon er blant de viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for idrettslagene – og som sørger for at idrettslagene ikke må betale avgift på frivillig arbeid. Det er en enkel og ubyråkratisk ordning. Det er kun ett tall som skal legges inn ved søknad.

VIKTIG! For å få utbetalt kompensasjon så må alle klubber være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsfristen for momskompensasjon for regnskapsåret 2019 vil neste år være 15. august 2020.

Les mer informasjon om ordningen med momskompensasjonen.

215 Views0
Ren utøver og Rent idrettslag m/ gavepremier

Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett.

Antidoping Norge sin jobb er å bekjempe doping ved å fremme en ærlig og dopingfri idrett. For Judoforbundet har det vært viktig å ta eierskap til det forebyggende arbeidet.

Høsten 2017 ble Judoforbundet sertifisert som Rent Særforbund. Med det som bakgrunn har vi utviklet egne handlingsplaner der en stor del av vår oppgave er å drive informasjons- og forebyggende arbeid rettet mot klubber og utøvere i NJF.

Ren utøver

Ren Utøver er et e-læringsprogram for idrettsutøvere og støtteapparat. E-læringen består av sju korte opplæringsmoduler på 3 til 4 minutter, der du vil lære det viktigste innen antidoping. Hver modul er bygget opp med video, oppgaver og fakta. Når du har fullført alle casene, vil du kunne motta et diplom for gjennomført program på e-post.

For hvem: Judoutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat!

NJF oppfordrer sterkt alle utøvere og trenere, og særlig aktive konkurranseutøvere, til å gjennomføre Ren Utøver.

OBS! ADNO har nylig lansert en repetisjonsmodul i Ren utøver. Den nye modulen gir mulighet for repetisjon uten at man må gjennomføre hele kurset på nytt. Dette gjelder særlig for utøvere og trenere som har krav på seg om å gjennomføre Ren utøver årlig eller annethvert år.

Når repetisjonsmodulen er bestått vil dato for gjennomføringen av repetisjonsmodulen stå nederst på diplomet. Repetisjonsmodulen er kun tilgjengelig for de som tidligere har gjennomført alle syv moduler av Ren Utøver.

*Rent idrettslag (gavepremier!)

Rent idrettslag er et forebyggende program som utfordrer klubber til å utvikle sin egen antidopingpolicy. Programmet er et webbasert verktøy som skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i egen klubb, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak.

Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer, og kan gjøres for eksempel på et ordinært styremøte. For judoklubber er dette en enkel og lite krevende måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.

Når klubben har gjennomført Rent IL og prosessen er fullført, så vil klubben motta en sertifisering som varer i to år. Samtidig får man tilgang på ressurser og materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.

For hvem: Alle idrettslag i Norge!

NJF oppfordrer sterkt alle judoklubber, og særlig klubber som deltar på NC og NM, til å bli Rent Idrettslag.

*Gavepremie: Alle judoklubber som gjennomfører Rent IL innen 1. desember er med i trekningen av premier! Av bidragsytere er Nordic Choice Hotels og Green Hill. I tillegg skal vi også gi bort 2 stk medisinvesker med førstehjelpsutstyr.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarlig

224 Views0
Klubben i mitt hjerte!

Årets versjon av Klubben i mitt hjerte starter lørdag 26. oktober og avsluttes fredag 8. november.

Therese Johaug og Henrik Christiansen er ambassadører for Klubben i mitt hjerte.

Klubben i mitt hjerte er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, SpareBank1, Spleis og P4 – og sammen inviterer de til årets kuleste klubbeventyr!

Konseptet går ut på at SpareBank1 skal dele ut totalt 400.000 kroner til idrettslag som er med i konkurransen.

Daglig trekninger
Det vil være daglig trekninger x 2 hvor to idrettslag vinner 10 000 kroner hver. Den ene vinneren trekkes fra spleiser som har samlet inn 50 stemmer i løpet av én dag. Den andre vinneren trekkes fra spleiser som har samlet inn over 2 000 kr totalt.

Hovedpremie
Klubben som mottar flest stemmer til sammen vinner hovedpremien på 100 000 kr. Andreplass vinner 35 000 kr og tredjeplass 25 000 kr. Konkurransen avsluttes 8. november.

Spleis!
Hvem som helst kan starte en Spleis for at klubben skal være med i konkurransen – enten du er lagleder, spiller eller bare er glad i klubben din. Én klubb kan ha flere spleiser.

Slik deltar din judoklubb:

 • Klubben må være medlem av Norges idrettsforbund
 • Klubben må opprette en spleis til noe dere trenger penger til
 • Motta 50 stemmer i løpet av dagen for å kvalifisere til dagens stemmetrekning
 • Ved å samle inn over 2 000 kr totalt på spleisen er klubben med i alle påfølgende innsamlingstrekninger
 • En klubb kan delta med flere lag. Viktig at man oppgir lagnavnet i tittelen på spleisen
 • Folk kan stemme på en innsamling én gang per dag per digital enhet (PC, mobil eller nettbrett)

Les mer om konkurransereglene på spleis.no

Start en spleis nå, og bli med i årets utgave av Klubben i mitt hjerte!

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarlig

235 Views0
Søknadsfrist 1.12: Utlysning av aktivitetsmidler

Vi har gleden av å utlyse aktivitetstilskudd til klubber og regioner for tiltak som er påbegynt i 2019. Det kan søkes om midler til aktivitet som faller under følgende kategorier:

 • Ungdomsprosjektet
 • Rekrutteringstiltak
 • Para-judo

Tiltak med mål om å redusere kostnader vil bli prioritert

Ungdomsprosjektet
Det er nå mulig å søke om støtte til aktivitet knyttet til ungdomsprosjektet.
Både klubber og regioner oppfordres til å søke om støtte.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltak og budsjett.
Det er mulig å søke om flere tiltak i samme søknad.

Eksempler på aktuelle tiltak: Utvikling og kompetanseheving av dommere, ulike arrangement, stevner og stevneutstyr, premier, deltakelse eller arrangering av kurs. Andre tiltak som faller inn under ungdomsprosjektet er også aktuelle for å motta støtte.

Les mer om ungdomsprosjektet her
Generelle spørsmål vedrørende ungdomsprosjektet kan rettes til prosjektleder Elise Åkesson

Rekrutteringstiltak
Norges judoforbund ønsker å støtte klubber til gjennomføring av et eller flere rekrutteringstiltak.

Planleggingen av prosjektet må startes ila. 2019. Selve gjennomføringen av prosjektet kan gjennomføres i 2019, i 2020 eller begge år.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltak og budsjett.
Det er mulig å søke om flere tiltak i samme søknad.

Alle tiltak som ansees å kunne ha en positiv effekt på rekruttering til klubben vil bli vurdert.

Eksempler på tiltak kan f.eks. være: Promoteringsvideo, flyere og plakater, skilt, bannere, deltakelse på arrangement i nærområdet, åpen dag, e.l.

Klubbene oppfordres til å tenke nytt og kreativt. Andre tiltak enn det som er nevnt over, ønskes velkommen.

Para-judo
I tillegg til de to kategoriene over, er det også mulig å søke om støtte til andre tiltak rettet mot denne målgruppen.

Søknadsfrister
Søknadsfrist er satt til 01.12.2019.
Vi vil vektlegge tiltak som har som formål å redusere kostnader ved deltakelse på aktivitet.

Det gis ikke støtte til ordinær klubbdrift.

Spørsmål vedrørende søknadene rettes til Sven Sødal

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

200 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier