Klubben i mitt hjerte!

Årets versjon av Klubben i mitt hjerte starter lørdag 26. oktober og avsluttes fredag 8. november.

Therese Johaug og Henrik Christiansen er ambassadører for Klubben i mitt hjerte.

Klubben i mitt hjerte er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, SpareBank1, Spleis og P4 – og sammen inviterer de til årets kuleste klubbeventyr!

Konseptet går ut på at SpareBank1 skal dele ut totalt 400.000 kroner til idrettslag som er med i konkurransen.

Daglig trekninger
Det vil være daglig trekninger x 2 hvor to idrettslag vinner 10 000 kroner hver. Den ene vinneren trekkes fra spleiser som har samlet inn 50 stemmer i løpet av én dag. Den andre vinneren trekkes fra spleiser som har samlet inn over 2 000 kr totalt.

Hovedpremie
Klubben som mottar flest stemmer til sammen vinner hovedpremien på 100 000 kr. Andreplass vinner 35 000 kr og tredjeplass 25 000 kr. Konkurransen avsluttes 8. november.

Spleis!
Hvem som helst kan starte en Spleis for at klubben skal være med i konkurransen – enten du er lagleder, spiller eller bare er glad i klubben din. Én klubb kan ha flere spleiser.

Slik deltar din judoklubb:

 • Klubben må være medlem av Norges idrettsforbund
 • Klubben må opprette en spleis til noe dere trenger penger til
 • Motta 50 stemmer i løpet av dagen for å kvalifisere til dagens stemmetrekning
 • Ved å samle inn over 2 000 kr totalt på spleisen er klubben med i alle påfølgende innsamlingstrekninger
 • En klubb kan delta med flere lag. Viktig at man oppgir lagnavnet i tittelen på spleisen
 • Folk kan stemme på en innsamling én gang per dag per digital enhet (PC, mobil eller nettbrett)

Les mer om konkurransereglene på spleis.no

Start en spleis nå, og bli med i årets utgave av Klubben i mitt hjerte!

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarlig

266 Views0
Søknadsfrist 1.12: Utlysning av aktivitetsmidler

Vi har gleden av å utlyse aktivitetstilskudd til klubber og regioner for tiltak som er påbegynt i 2019. Det kan søkes om midler til aktivitet som faller under følgende kategorier:

 • Ungdomsprosjektet
 • Rekrutteringstiltak
 • Para-judo
Tiltak med mål om å redusere kostnader vil bli prioritert

Ungdomsprosjektet
Det er nå mulig å søke om støtte til aktivitet knyttet til ungdomsprosjektet.
Både klubber og regioner oppfordres til å søke om støtte.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltak og budsjett.
Det er mulig å søke om flere tiltak i samme søknad.

Eksempler på aktuelle tiltak: Utvikling og kompetanseheving av dommere, ulike arrangement, stevner og stevneutstyr, premier, deltakelse eller arrangering av kurs. Andre tiltak som faller inn under ungdomsprosjektet er også aktuelle for å motta støtte.

Les mer om ungdomsprosjektet her
Generelle spørsmål vedrørende ungdomsprosjektet kan rettes til prosjektleder Elise Åkesson

Rekrutteringstiltak
Norges judoforbund ønsker å støtte klubber til gjennomføring av et eller flere rekrutteringstiltak.

Planleggingen av prosjektet må startes ila. 2019. Selve gjennomføringen av prosjektet kan gjennomføres i 2019, i 2020 eller begge år.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltak og budsjett.
Det er mulig å søke om flere tiltak i samme søknad.

Alle tiltak som ansees å kunne ha en positiv effekt på rekruttering til klubben vil bli vurdert.

Eksempler på tiltak kan f.eks. være: Promoteringsvideo, flyere og plakater, skilt, bannere, deltakelse på arrangement i nærområdet, åpen dag, e.l.

Klubbene oppfordres til å tenke nytt og kreativt. Andre tiltak enn det som er nevnt over, ønskes velkommen.

Para-judo
I tillegg til de to kategoriene over, er det også mulig å søke om støtte til andre tiltak rettet mot denne målgruppen.

Søknadsfrister
Søknadsfrist er satt til 01.12.2019.
Vi vil vektlegge tiltak som har som formål å redusere kostnader ved deltakelse på aktivitet.

Det gis ikke støtte til ordinær klubbdrift.

Spørsmål vedrørende søknadene rettes til Sven Sødal

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

235 Views0
Sparebankstiftelsen – søknadsfrist 1. sept

Vi minner om lokal søknadsfrist for Sparebankstiftelsen 1. september. Her kan du søke støtte til både engangsutgifter og til ulike prosjekter.

De senere år har flere judoklubber fått sekssifrede beløp til bl.a. treningsutstyr, kompetanseheving og oppgradering av lokaler.

Kontakt undertegnede om du ønsker tips eller hjelp til søknaden.

Link til søknadskjema finner du her

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

149 Views0
Innvilget regiontilskudd

Før sommeren ble det publisert en utlysning av en regional tilskuddsordning.

Det var hele 100.000 kroner som regionene kunne søke på!

Formålet med midlene er å skape mer aktivitet for barn og ungdom ute i regionene. Samtidig skal midlene forhindre at økonomi er en barriere og at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i aktiviteten. Det var kun regionleddet som kunne søke og som videre har forvaltningsansvar av tilskuddet. Det er også en forutsetning at regionleddet sørger for at tilskuddet kommer alle klubbene til gode.

Det kom søknader fra 4 av 5 regionledd. Alle søknadene inneholdt mange gode tiltak som vi har troa på. Vi har klart å finne rom i budsjettene til å tildele litt mer midler enn det som først ble utlyst. Vi håper at tilskuddet skal bidra til at det blir enklere for regionene å tilby mer aktivitet. Det er ingen tvil om at regionene er engasjerte, og har mange flotte ideer for å skape aktivitet og godt miljø ute i sin regioner.

Vi har gleden av å informere om at følgende regioner har fått innvilget tilskudd.

Judoregion Nord
tildeles 30.000,- til

 • Regionsamlinger
 • Jentesamling

Judoregion Midt
tildeles 55.000,- til

 • Regionsamlinger
 • Teststevne «Nattcup»
 • Engasjere trener for oppstart av satelittklubber
 • Innkjøp lånedrakter

Judoregion Vest
tildeles 24.000,- til

 • Regionsamlinger
 • Randoristevnet, en alternativt konkurranseform

Judoregion Sør
tildeles 30.000,- til

 • Regionsamlinger
 • U13 regionsamling
 • Sommersamling

Vi ønsker regionene lykke med videre planlegging og gjennomføring av tiltakene.

Lill Merethe Tjeldvoll

Organisasjonsansvarlig
Norges Judoforbund

181 Views0
Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2020

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfristen er 15. august 2019 for prosjekter med oppstart vår 2020.

For å bli opprettet som søker må du:

1. Ta kontakt med sitt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å avklare:

 • om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
 • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig.
 • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

2. Sende en e-post til Line Hurrød i NIF i god tid innen søknadsfristen hvor du kort opplyser om:

 • prosjektets bakgrunn
 • prosjektets målsetting
 • prosjektets målgruppe
 • prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets

3. NIF oppretter eventuelt idrettslaget som søker og du får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. Der må du fylle ut alle opplysninger, samt legge ved en prosjektbeskrivelse og budsjett. Mer informasjon sendes dersom du blir opprettet som søker.

Les mer her og her.

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. desember 2019.
Spørsmål kan rettes til Line Hurrød.

194 Views0
Tilskuddsordning til mer regional aktivitet

ALLE MED! NJF utlyser regional tilskuddsordning for mer aktivitet i judoregionene.

I år deler vi ut 100 000 kr til gode tiltak!

I 2018 ble det utprøvd en helt ny tilskuddsordning der tre regioner fikk innvilget til sammen 50.000,-. Hensikten med de regionale tiltakene var å hindre at økonomi skulle være en barriere for deltagelse i idretten for barn og unge.

Regionene velger selv tiltak og prosjekter, men i år prioriteres det først og fremst:
1. Regional aktivitet
2. Aktivitet der ungdom/unge voksne er med å arrangere, og bestemme innholdet.
3. ALLE MED, barn og unge skal få være med – uavhengig av økonomiske forutsetninger.

Det skal nødvendigvis ikke være konkurransejudo i aktiviteten.

Her er det store muligheter til å skape mer aktivitet for barn og ungdom!

Retningslinjer vedr. søknadsordning
Ordningen er søknadsbasert. Budsjett for 2019 er kr. 100.000,- totalt.

 • Målgruppe: Barn 6-12 år og ungdom 13-19 år.
 • Søknadsfrist: 21. juni 2019
 • Hvem kan søke: Kun regionleddet under NJF er godkjente tilskuddsmottagere.
 • Søknad skal sendes til NJF v/ Utviklingssjef Lill Merethe Tjeldvoll
 • Søknaden skal inneholde: Ansvarlig org.ledd, beskrivelse av prosjekt, budsjett/søknadsbeløp

En god søknad sørger for at flest mulig klubber/utøvere i regionen er inkludert. Og den inneholder særlig en tydelig beskrivelse av hvordan tiltaket skal bidra til økt aktivitet og at ungdom er inkludert i planlegging/arrangeringen.

Midlene utbetales senest 15. august 2019, og er øremerket det omsøkte prosjektet.

604 Views0
Grasrotandelen ga norske judoklubber over 500.000 i 2018!

Siden Grasrotandelen ble innført som ordning i 2009 har over 3,7 milliarder kroner blitt tilført foreninger og lag i Norge. Ordningen gjør det mulig for kunder hos Norsk Tipping å tildele 7% av sin spilleinnsats til et valgt lag eller forening.

Anne Helseth, ansvarlig for Grasrotandelen. Foto: Lars Hulleberg

I 2018 ble hele 649 millioner kroner fordelt av Norsk Tippings kunder til lokale lag og foreninger. Ettersom regjeringen hevet Grasrotandelen fra fem til syv prosent fra og med 1. januar 2018 var det forventet en solid økning, men en økning på 194 millioner gir idretts-Norge grunn til å juble.

Dette er en økning på 42,6 % fra 2017, og det finnes fortsatt stort verve-potensial for lag og foreninger som ønsker å benytte ordningen. Antallet grasrotgivere nærmer seg 1.2 millioner, noe som betyr at det fortsatt finnes over 800 000 kunder hos Norsk Tipping som ikke har valgt seg en mottaker. Klubber og foreninger som gjennomfører en god vervejobb vil med andre ord ha potensial til å sikre seg en relativt stabil sum som kommer inn på konto hvert år.

Grasrotandelen til norsk judo
For norske judoklubber genererte grasrotandelen 541.000,- til totalt 43 klubber som er med i ordningen i 2018. Det er en meget stor økning fra 2017, da norsk judo genererte rett over 300.000,-. Antall grasrotgivere som støtter en judoklubb er 1200 spillere. Fra ordningens begynnelse i 2009 så har norsk judo totalt generelt hele 3.021.729 kroner. Den judoklubben som totalt har fått inn mest penger i klubbkassa gjennom ordningen de siste 10 årene er Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb, med hele 401.733 kroner. Deretter kommer Namsos Judo Club med 250.981 kroner og Nesodden Judoklubb med 202.880 kroner.

Vi oppfordrer alle klubber til å mobilisere spillere! Eksisterende kunder hos Norsk Tipping kan velge seg en grasrotmottaker i lenken under:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Det koster ingenting å bli og være grasrotgiver. Spillene du kjøper som kunde hos Norsk Tipping koster nøyaktig det samme, men sju prosent av innsatsen går direkte til den grasrotmottakeren du velger å støtte.

Grasrotandel 2018 for norske judoklubber:

GRASROT-KLUBB Grasrotandel
STAVANGER JUDOKLUBB 48.528
IPPON JUDOKLUBB 43.532
NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB 39.671
LEVANGER JUDOKLUBB 32.296
LARVIK JUDOKLUBB 29.899
NESODDEN JUDOKLUBB 28.192
KINSA JUDOKLUBB 26.395
BK JUDO 26.233
SANDEFJORD JUDOKLUBB 24.140
NAMSOS JUDO CLUB 22.205
JUDO KLUBB STORD 19.225
TRONDHEIM JUDOKWAI 17.505
SANDNES JUDOKLUBB 16.820
NIDAROS JUDOKLUBB 16.646
BODØ JUDOKLUBB 15.659
TALVIK JUDO 13.109
NÆRØY JUDOKLUBB 12.656
FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB 12.387
OSLO JUDO KLUBB 12.208
MOSJØEN JUDOKLUBB 11.046
ULSTEIN JUDOKLUBB 8.645
INNHERRED JUDO- OG BJJ-KLUBB 8.276
KANO JUDOKLUBB MYSEN 7.416
SOFIEMYR JUDOKWAI 6.760
SOLA JUDOKLUBB 6.067
RINGERIKE JUDOKLUBB 4.669
AURSKOG HØLAND JUDOKLUBB 4.093
KRISTIANSAND JUDO 4.051
VOLDA JUDOKLUBB 3.774
ASKER JUDOKLUBB 3.483
ÅLESUND JUDOKLUBB 3.157
BUDOSØR 2.465
ALTA JUDOKLUBB 2.450
BERGEN JUDO KLUBB 1.842
ROMERIKE JUDOKLUBB 1.579
HAMAR JUDOKLUBB 1.324
GO DAI JUDO CLUB 1.060
SORTLAND JUDOKLUBB 844
DRAMMEN JUDO CLUB 727
SKI JUDO OG JU JITSUKLUBB 302
SLEMDAL JUDOKLUBB 280
SNØ JUDOKLUBB 81
KRAGERØ JUDOKLUBB 47
Total grasrotinntekt i 2018

541.744

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef
Norges Judoforbund

195 Views0
Rent Idrettslag – Ny versjon lansert

Rent IL er et forebyggende program som retter seg mot de rundt 11 500 idrettslagene i Norge.

Antidoping gjelder alle som er en del av idretten!
Nå kan din judoklubb enkelt og effektivt sette antidoping på agendaen. Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i egen klubb. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid.

Torsdag 7. mars lanserte Antidoping Norge en ny og oppdatert versjon av Rent Idrettslag.

Rent Idrettslag handler om å øke bevisstheten og kunnskapen om et viktig tema, og å bygge opp under tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger. Slik kan idrettslagene beskytte sine egne utøvere fra å gjøre uheldige valg både bevisst og ubevisst, sier styreleder i Antidoping Norge, Thorhild Widvey.

Rent IL er et program for idrettslag tilknyttet særforbund underlagt Norges idrettsforbund (NIF). Registrering gjøres på gruppenivå (f.eks.: fotball, håndball, judo etc.).

Når klubben har gjennomført Rent IL og prosessen er fullført, så vil klubben motta en sertifisering som varer i to år. Samtidig får man tilgang på ressurser og materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.

Hvordan bli et Rent Idrettslag?
Først og fremst: Sett av tid (1-2 timer), samle styret, sentrale trenere, ledere og andre ressurspersoner i deres idrettslag eller gruppe.
Ta frem https://www.rentidrettslag.no/ på en skjerm, og les godt igjennom veiledningen og foreberedelsesoppgavene.

Logg inn for å starte sertifiseringen: https://www.rentidrettslag.no/registrer-lag
Søk opp klubben din og registrer gruppen dere tilhører (f.eks.: Oslo Judo Klubb, judo). Velg særforbund og registrer kontaktinformasjon.

Se også fast informasjon om Rent Idrettslag i Klubbguiden.

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef
Norges Judoforbund

110 Views0
Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.
Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra Norges Idrettsforbund (NIF).

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF.

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

I 2018 var det totalt 367 324 657 kroner til fordeling. Dette er en økning på 30 millioner fra 2017 (9 prosentpoeng). LAM utgjør 13 prosent av spillemidlene som går til norsk idrett.
Norske judoklubber fikk tildelt til sammen 1 175 075 kroner i 2018*! Dette er omtrent samme beløp som fjorårets tildeling (ca. 1,5 % økning fra 2017).

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Omtrent alle registrerte judoklubber får tilskudd, og det er store forskjeller.
Øverst på lista i 2018 er Ippon Judoklubb som fikk tildelt 142 496 kroner i LAM. Nederst på listen ligger Sortland Judoklubb som fikk 1 177 kroner tildelt av LAM (minstebeløpet til fordeling er 1000 kroner pr idrettslag).
Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest, og de minste får minst!

Se liste over judoklubber som fikk tildelt LAM i 2018:

 1. Ippon Judoklubb, kr. 142 496
 2. Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb, kr. 124 603
 3. Stavanger Judoklubb, kr. 113 064
 4. Lier Judoklubb, kr. 79 093
 5. Sola Judoklubb, kr. 61 053
 6. Sandnes Judoklubb, kr. 50 457
 7. Fredrikstad Kampsportklubb, kr. 49 566
 8. Slemdal Judoklubb, kr. 45 423
 9. Levanger Judoklubb, kr. 38 359
 10. Trondheim Judokwai, kr. 34 997
 11. Sandefjord Judoklubb, kr. 29 942
 12. BODØ JUDO CLUB, kr. 28 917
 13. Larvik Judoklubb, kr. 26 102
 14. Asker Judoklubb, kr. 25 537
 15. Go Dai Judo Club, kr. 24 611
 16. Namsos Judo club, kr. 21 516
 17. Ålesund Judoklubb>, kr. 20 118
 18. Mosjøen Judoklubb, kr. 19 398
 19. Judo Klubb Stord, kr. 18 199
 20. Bergen Judo Klubb, kr. 17 145
 21. Kinsa Judoklubb, kr. 16 812
 22. Oslo Judo Klubb, kr. 15 709
 23. Volda Judoklubb, kr. 14 346
 24. BK – Judo, kr. 14 319
 25. Romerike Judoklubb, kr. 12 317
 26. Nidaros Judoklubb, kr. 11 622
 27. Kristiansand Judo, kr. 11 411
 28. Budosør, kr. 9 814
 29. Sofiemyr Judokwai, kr. 8 970
 30. Kråkerøy Judoclubb, kr. 8 702
 31. Innherred Judo- Og Bjj-klubb, kr. 8 200
 32. Nesodden Judoklubb, kr. 8 065
 33. Kragerø Judoklubb, kr. 7 104
 34. Talvik Judo, kr. 6 943
 35. Aurskog-Høland Judoklubb, kr. 6 832
 36. Alta Judoklubb, kr. 6 809
 37. Ringerike Judoklubb, kr. 5 815
 38. Førde Judoklubb, kr. 5 753
 39. Lillehammer Judoklubb, kr. 4 841
 40. Ulstein Judoklubb, kr. 4 500
 41. Gausel Judoklubb, kr. 3 716
 42. Drammen Judo Club, kr. 3 544
 43. Hamar Judoklubb, kr. 2 850
 44. Ski Judo og Ju-Jitsuklubb, kr. 2 808
 45. Kano Judoklubb Mysen, kr. 1 500
 46. Sortland Judoklubb, kr. 1 177

For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført Samordnet søknad og rapportering (frist 30/04 årlig). Det er viktig å legge inn korrekt kontaktinformasjon fordi informasjon om fordeling av LAM skjer gjennom lister fra rapporteringen.

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Samordnet rapportering, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom, og barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM. Tildelingskriteriene lokalt fastsettes på idrettsrådets årsmøte.

Dersom din judoklubb ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan du ta kontakt med deres lokale idrettsråd. Finn ditt idrettsråd her.

Les mer om Lokale aktivitetsmidler her.

* Summen er basert på faktiske tilskudd til særidrettslagene. Fleridrettslag med judogrupper får også tildelt LAM, men judogruppens andel er vanskelig å beregne eksakt.

134 Views0
Søknad om midler fra ExtraStiftelsen

Extrastiftelsen utlyser midler til prosjekter rettet mot utsatte grupper. Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund.

Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom
 • mennesker med psykisk sykdom
 • mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år.

Les mer om ordningen her.

To prosjekter som tidligere har fått støtte fra Extrastiftelsen, er Falltreningskurs for eldre og Judo for alle.

Ta kontakt med Judoforbundets Fagsjef hvis du har en ide til et prosjekt. Søknadsfristen er 15. februar.


Stine Lastein

Fagsjef
Norges Judoforbund

160 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier