Evaluering av Landslaget

Styret i Norges Judoforbund har den siste tiden gjennomført en evaluering av Landslaget, i tråd med det tingvedtatte Strategidokumentet for 2011-2014.

Prosessen ble ledet av Nils-Jostein Helland, som har god kjennskap til Judonorge gjennom arbeidet med prosjektet «100 norske judoklubber». Fra Forbundsstyret er det undertegnede som hadde det overordnede ansvaret for prosjektet.

Evalueringen besto av tre separate deler. Det ble sendt ut et spørreskjema til klubbene, hvor de ble bedt om innspill på Landslagets arbeid samt hvordan de selv jobber med toppidrett. Videre ble det sendt ut en anonym spørreundersøkelse til alle utøvere på Landslaget. Den tredje og mest omfattende delen av evalueringen besto av intervju med sportssjef, landslagstrenere, foreldrerepresentant og til sammen fire utøvere på ungdom- og juniorlandslagene.

Rapporten ble ferdigstilt i begynnelsen av desember, og fremlagt for styret på styremøtet 6. desember, hvor prosjektleder Helland også fikk anledning til å presentere og forklare funnene sine.

Det følgende er hovedfunnene i rapporten. Det fremkommer klart at Anders Dahlin er en meget kompetent trener, og en stor ressurs for norsk judo. Han har store tekniske ferdigheter, og en veldig klar forståelse av hva som skal til for å lykkes internasjonalt. Utøvere, klubber og foreldre har stort tiltro til de faglige ferdighetene til både Anders og resten av trenerapparatet. Utøverne har høstet gode resultater av denne treningen, og flere har vist stor fremgang både i tekniske ferdigheter og fysisk form, noe som har vist seg gjennom vesentlig bedre resultater internasjonalt. Det fremkommer også at det sosiale miljøet på landslagene er godt.

Videre belyser evalueringen at vi har til dels store utfordringer når det kommer til langtidsplanlegging av trenings- og konkurranseperioder, dokumentering av de planer og rutiner som eksisterer, og informasjon og kommunikasjon med utøvere, klubber og foreldre. Videre pekes det også på at det i liten grad er en toppidrettskultur i Judonorge, og at dette preger både satsingen og treningen. Dette er store utfordringer, som er helt vitale å løse hvis vi skal ha mulighet til å videreutvikle toppidrettssatsningen vår.

Sportssjefen har nå fått rapporten, og er bedt om å komme med forslag til tiltak på utfordringene rapporten belyser. Styret vil på styremøtet i februar diskutere rapporten og sportssjefens forslag til tiltak, og dette kommer til å danne grunnlaget for NJFs videre arbeid med toppidrett, og kommer til å påvirke toppidrettsmålene i Strategidokumentet for perioden 2014-2017.

På vegne av styret vil jeg takke alle trenere, utøvere og klubber som bidro med innspill i denne evalueringen, og tusen takk til Nils-Jostein Helland som gjorde en formidabel innsats med rapporten.

Med vennlig hilsen

Gullik Gundersen
For Styret
Norges Judoforbund

37 Views0
Lukket Landslagssamling

27.-30. Desember ble det arrangert en lukket romjulssamling for Landslaget. Det var bra oppmöte av alle på landslaget. Samlingens hovedoppgaver var framfor alt fysiske tester.

NJF-kaka! Laget av Cecilie Bolander.
NJF-kaka! Laget av Cecilie Bolander.

n2013_romjulssamling_01

n2013_romjulssamling_02

En stor fordel å ha samling akkurat på denne tiden er at de som går på skole ikke trenger å ta ytterligere fri. De må uansett ta fri mange skoledager for konkurranser og leir, så da når muligheten finns så prøver vi og gjøre det på denne måten.

Oppmöte var fredag den 27. december kl. 15.00. Det ble det ingen myk start da vi startet direkte med fysisktest för alle. Ungdommene kjørte sine tester med kroppen som belastning i de fleste øvelser. Junior og senior hadde i tillegg max styrke test. Her har det blitt bedre som gruppe, men vi må fortsette å jobba med detta og ta noen skritt til.

Som dessert etter de nevnte testene var det dags för bordtennisturnering. Etter trekkning så var turneringen igång. Etter mange kamper, noen tøffe, andre ikke fult så harde + noen extra kamper under samlingen så kunne til slutt Alexandra hente ut førstepris i jenteturneringen og på herre siden viste de unge respekt for den eldre og lot Anders vinne.

Alle gjorde sitt beste og jobba bra. Men om det er noe som gruppen må ta tak i, så er det kondisjon. Hvorfor er da kondisjon så viktigt?

För selve judokampen er ikke kondisjon den viktigaste egenskapen. MEN, for å kunne trene så mye som kreves, så må kondisjonen være på plass. Om den ikke er det så får man ikke tid nok til å hente seg tilstrekkelig inn, til neste trening. Da svekkes kvaliteten og skaderisikoen øker. Det merkes ikke minst på leir!

Det er ikke minst veldig nyttig å ha bra kondisjon mellon kampene i en konkurranse. Med bra kondisjon så henter du deg bedre inn igjen mellon kampene og kan gjøre det like bra i 5. kampen for dagen som du gjorde i starten. Så til utøvere,trenere, klubbledere; la oss alle ta tak i dette nå!

Dagen fortsatte med en judoøkt med framfor alt grep som fokus innen det var tid å bruke hodet. Her viste alle tester hvor mye de faktiskt kan. De fikk diskutere i grupper hva vi kan gjøre for å bli bedre. Whiteboard tavla fyltes med ideer og forslag fra gruppene, bra jobbat! Husk nå å ta noen av disse hver dag!

Det siste for dagen var videoanalyse. Tilmed her gjorde de bra og viste god judoforståelse.

Söndag morgen og nå fikk de 30 min på å varme opp selv, innen det var dags för judokonkurranse. For at man skal kunne gjøre en riktig maxprestasjon på judomatta så må man være oppi maxpuls eller veldig nære et par ganger. Så hard greppning og randori må inngå i oppvarmingen.

Etter dette var det velfortjent mat. Det bød på svensk julegrøt. Det viste seg at det var kun 2 personer (Herman og Erik) som våga å gjøre det som man skal (som svensk) med melk på grøten. Men det var jo andre gledelige nyheter. Sindre hadde baket boller, Bjørn hadde gjort krumkaker og Cecilie böd på kake. Ja, det er tydelig at det ikke bare er judo de kan!

Eftermiddagen avsluttet med lagkonkurranse i diverse ting. Alt fra fysiske øvelser til quiz. Konkurransen ble avsluttet med høytidelig prisutdeling. Prisene var kanskje ikke like høytidelige!

Måndag morgen og denne dagen bestod av en judo del og en fysisk del. Alle jobba på bra og hadde god humør, selv om de var riktigt slitn.

Under samlingen fikk de tilbakemeldninger på hvordan de hadde gjort det på testene. Så nå er det å ta tak i det og forbedre seg til neste gang.

Takk til alle som var med på denne leiren, dere er en herlig gruppe å få jobbe med!

Vi ses på mattan

Anders Dahlin

Johnny Roaldseth

Albin Dal

60 Views0
Høring: Regionplan for Toppidrett

Planen ble fremlagt for styret på styremøtet 6/12-2013, og legges nå ut på høring blant alle judoklubbene i landet, før endelig vedtak fattes av forbundsstyret i begynnelsen av februar.

I Strategidokumentet 2011-2014 er det bestemt at NJF skal utvikle en plan for en regionsatsing på unge utøvere, som et ledd i arbeidet for å skape fremtidens judoutøvere. Sportssjef Pål Herlofsen har, i samarbeid med landslagstrenerne og presidenten, utarbeidet utkastet som nå er ute til høring.

Grunnen til at det trengs en plan for regional toppidrett er at NJF sentralt ikke greier å støtte og følge opp alle utøvere i god nok grad. Dette gjelder spesielt unge talenter som bor utenfor det sentrale Østlandet. I Strategidokumentet 2011-2014 er det satt som mål at vi skal «gi alle utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner og utvikle idrettslige ferdigheter på det høyeste internasjonale nivå».

For at dette skal bli en realitet må utøverne både trene og konkurrere vesentlig mer en de gjør i dag, og dette kan ikke NJF finansiere eller organisere alene. Helt konkret ønsker NJF at det skal ansettes en regiontrener i alle regioner i landet, med ansvar for å følge opp gitte utøvere, og ansvar for å avholde regionale treinger og treningssamlinger.

Det er fra NJFs side et ønske å utvikle sterke regioner, kontra det å kun satse på enkeltklubber. Det er flere grunner til dette, men det vil blant annet skape større potensiale for vekst, oppfordre klubber til å samarbeide og finne gode løsninger for sin region, spre den økonomiske belastningen og sørge for den langsiktige stabiliteten i satsningen. Konsekvensen av dette er at kun er formelle organisasjonsledd, enten i form av krets eller region, som kan være NJFs samarbeidspartner på toppidrett. En krets er en sammenslutning av klubber innenfor et fylke, mens en region er en sammenslutning av klubber innenfor et større geografisk område (flere fylker).

Det overordnede målet med regionplanen er å bygge en toppidrettskultur og legge til rette for talentutvikling i alle deler av landet. Mer spesifikt er målene å rydde opp i kommunikasjonen og ansvarsfordelingen mellom klubber, kretser og forbundet. Videre er det på sikt et mål å tilføre toppidretten eksterne midler, da det uansett intern prioritering innenfor NJFs budsjetter behov for økt satsing hvis vi skal øke sannsynligheten for å nå våre toppidrettsmål.

Det er i regionplanen satt opp helt konkrete krav for å få status som toppidrettsregion, og når alle disse kravene er innfridd vil NJF sentralt oppfylle alle de forpliktelsene skissert i regionplanen. Prinsippet er her at de som satser mest vil få mest støtte fra forbundet.

Dette er starten på en økt satsning på toppidrett og da spesielt toppidrett i regionene, og vi ønsker innspill fra alle klubber, både de med og uten toppidrettsambisjoner, både på det overordnede rammeverket for planen, og på tiltaksnivå. Frist for høringen er fredag 17 januar. Innspill sendes til judo@nif.idrett.no. Målet er at tiltakene i regionplanen vil sammenfalle med tiltakene skissert i Strategidokumentet 2014-2017, og så må vi med tiden evaluere og videreutvikle regionplanen, slik at vi sammen legger til rette for å få best mulig judoutøvere.

Med vennlig hilsen

Gullik Gundersen
For Styret
Norges Judoforbund

40 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier