353 Views

Samordnet rapportering åpner 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbund er 30 april.

Rapporteringen er pliktig for alle idrettslag og det skal gjøres i idrettens medlemsystem.

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april:

  • Rapportere medlemstall* og aktivitetstall** for 2022.
  • Rapportere medlemmer med funksjonsnedsettelse (registreres på egen linje under aktive medlemmer).
  • Svare på noen standardspørsmål fra Idrettsforbundet og Judoforbundet.
  • Oppdatere klubbens kontakt- og organisasjonsinformasjon.
  • Søke om momskompensasjon (frist 15. august, men anbefales å søke samtidig med rapporteringen).
  • Oppdatere styre og ledelse, og laste opp signert årsmøteprotokoll (etter at årsmøte er gjennomført).
  • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig
  • Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene.

Alle idrettslag mottar informasjon om rapporteringen på epost fra Idrettsforbundet.

Her er en oversikt over endrignene siden 2022.

I forbindelse med rapporteringen har også NJF noen spørsmål som alle judoklubber må svare på. Oversikt over spørsmålene kan lastes ned her:

Samordnet Rapport 2023 SF-spørsmål

Ved spørsmål og support, ta kontakt med NIF Digital Support.
Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

*Medlemstall
Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.22 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir mulighet til å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk et godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt.

Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt, henter informasjon fra medlemssystemet Herunder innbetaling av medlemskontingene til klubben.

Fakturering og betaling skal gjennomføres som en identifiserbar betalingstransaksjon via medlemssystem, og kan derfor ikke skje manuelt eller i system som ikke er integrert med slikt medlemssystem. Medlemskontingent og trenings-/aktivitetsavgift kan faktureres samlet, men må i fakturaen fremkomme som selvstendige krav og kunne identifiseres som separate betalingstransaksjoner.

Dette er siste gang det åpnes for manuell registrering. Det er derfor viktig med gode rutiner for innmelding i et elektronisk medlemssystem og innkreving av medlemskontingent.

**Aktive medlemmer
Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».
Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

Se utfyllende regler for medlemstall og aktivitetstall her.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier