144 Views

Styret har gjennomført evaluering av måloppnåelse på Strategidokumentet. Les artikkelen for en rask gjennomgang, eller last ned hele evalueringsrapporten.

Forbundstinget i mai 2011 vedtok et strategidokument for perioden 2011-2014. Dette er en langtidsplan som peker på de innsatsområdene, målene og tiltakene som skal stå i sentrum for styrets, administrasjonens og komiteenes arbeid i tingperioden.

Her kan du laste ned Strategidokument 2011-2014 og statusrapportene.

Det er styrets jobb å sørge for at hele organisasjonen arbeider i den retningen dokumentet peker ut. Hver høst gjennomfører derfor styret en evaluering av hvor vi står ift målene i strategidokument, og resultatene oppsummeres og publiseres i en statusrapport. Det er en visuell fremstilling der beltefargene er brukt for å vise status på de ulike målene og tiltakene.

Evalueringen for 2013 er nå gjennomført og statusrapport ble framlagt styret i møte 4. februar 2014. Hele rapporten kan lastes ned. En gjennomgang av status og konklusjoner følger under.

Status på mål og tiltak er grafisk fremstilt i tabellene til høyre i denne artikkelen (klikk på bildene for å få større versjon).

Hovedkonklusjon:
Evalueringen av strategidokumentet 2011 – 2014 viser følgende:

  • Vi er i 2013 nær måloppnåelse (brunt) på innsatsområdene kompetanseheving og forbundsutvikling, og godt i gang med arbeidet (blått) mot hovedmålene på innsatsområdene klubbutvikling og aktivitetsutvikling.
  • Det har i perioden 2011 – 2013 vært fremgang på alle innsatsområder og hovedmål. Vi ser at langsiktig satsing gjennom hele perioden har gitt gode resultater.
  • På tiltaksnivå har det vært en betydelig økning i antall/ andel tiltak som har fått fargene blått – svart, samt en god nedgang i antall/ andel tiltak som har fått fargene hvitt – grønt. Vi ser at en har blitt bedre på å fullføre igangsatte prosjekter.
  • Vi får lav skåre på ungdomsidrett, voksenidrett, alternative konkurranseformer og funksjonshemmede og dette er områder der det må tas tak fremover

Del-konklusjoner:
På kompetanseheving går vi fram fra blått til brunt. Det skyldes i hovedsak at fagkonsulenten har ferdigstilt en rekke igangsatte prosjekter i Den Norske Judoskolen og tatt over ansvaret for graderingene, og at dommerkomiteen gjør en god jobb på utdanningsfronten. Vi går også så vidt et skritt framover fra oransje til grønt på funksjonshemmede. Hovedårsaken er at inkluderingen av judo for funksjonshemmede i trener 1 og trener 2 er fullført. På dette området har vi imidlertid mye igjen.

På aktivitetsutvikling skårer vi blått, dvs det samme som i 2012. På barneidrett står vi fremdeles på brunt pga godt arbeid med barneidrettsbestemmelser, knøtteopplegg og konsepter for barnetrenere. Det som mangler er å utarbeide et konsept for 6- 8 åringer. På ungdomsidrett har vi hevet oss et hakk fra gult til oransje, noe som skyldes en noe mer aktiv ung- judo, ferdigstilling av randoristevne, planlegging av lederkurs for ungdom, implementering av en trenerbank, samt igangsetting av mentorordning for unge dommere. Her gjenstår mye arbeid. På voksenidrett står vi fremdeles på gult, noe som skyldes mangel på folk. På toppidrett går vi fram på begge hovedmålene (fra grønt til blått/ blått til brunt). Fremgangen skyldes økt fokus på NTG og Wang, utvikling av en regionplan, ferdigstilling av en konkurransemodul i trenerbanken, fremdrift i arbeidet med utviklingstrapp, gjennomføring av en evaluering av toppidretten, samt profesjonalisering av reiseadministrasjonen. Det kommer fram at vi har et godt stykke igjen når det gjelder seniorsatsing, samarbeid med Olympiatoppen, klare uttakskriterier og å skape møtearenaer mellom klubb og landslag. På arrangementsutvikling synes det tydelig at vi har satset på å utvikle NC og NM over flere år og her skårer vi brunt. I 2013 har vi også gått fram fra gult til grønt på utvikling av alternative konkurranseformer, noe som skyldes at vi nå har ferdigstilt randoristevnet, testet ut lagstevne og rekrutteringsstevne, og støttet flere jentearrangementer.

På klubbutvikling skårer vi blått, dvs det samme som i 2012. På organisasjonskompetanse skårer vi blått som i fjor. Det skyldes at vi ikke helt klarer å få klubbene til å ta i bruk de tilbudene vi har utviklet over flere år. På rekruttering går vi fram fra blått til brunt, noe som skyldes at vi gjennom igangsettelsen av «100 Norske Judoklubber» har gjort det lettere å starte klubb.

På forbundsutvikling går vi fram fra blått til brunt. Økt fokus og synliggjøring av våre verdier i Den Norske Judoskolen, på våre seminarer og i diskusjonene ifm utvikling av nytt strategidokument gjør at vi øker fra blått til brunt på likeverd. Innhenting av anleggskonsulent og fremdriften i arbeidet med kampidrettenes anleggsplan gjør at vi hever oss fra blått til brunt også på anlegg. På ledelse og organisasjon har det fortsatte trykket på organisasjonsutvikling fra både styrets og administrasjonens side gjort at vi også her hever oss fra blått til brunt. På internasjonalt arbeid og bistandsarbeid har det ikke vært betydelig utvikling og vi skårer det samme som i fjor (grønt). På miljøansvar får vi fremdeles gult, da vi venter på initiativ fra NIF.

Viktig:
Det er de ansatte i administrasjonen og de frivillige i komiteene som gjør den største jobben på veien mot målene i strategidokumentet. Styret har stor respekt for og tillit til den kunnskapen og arbeidsinnsatsen de legger ned for Norsk judo. Vi synes statusrapporten er et tydelig bevis på og en synliggjøring av dette, og håper det kan være med å gi litt ekstra motivasjon til fortsatt innsats utover i 2014.

På forbundstinget i mai skal det vedtas et nytt strategidokument for neste tingperiode. Første evaluering av det nye strategidokumentet vil skje høsten 2014, og en statusrapport vil presenteres på nyåret 2015.

MVH
Forbundsstyret

v/ Vibeke Thiblin
President

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier