73 Views

Styret ønsker å holde judo-Norge orientert om hva som skjer videre etter at landslagstrener Mike Newton slutter i sin jobb.

Som kjent valgte Mike Newton å si opp sin stilling som landslagstrener i begynnelsen av mars. I en egen artikkel orienterte vi om effekter på kort og lang sikt, samt flere planlagte informasjonsmøter. I forbindelse med NM i Sande ble det avholdt et eget møte med regionene, samt et informasjonsmøte for Landslagets utøvere, foresatte og trenere.

Momenter som angår arbeidsforholdet til den enkelte ansatte i NJF må behandles konfidensielt. Vi ber derfor om forståelse for at vi ikke kan dele slik type informasjon med dere. Det er viktig å fremheve at selv om fratredelsen fremstod som brå utad, så var det en lengre intern prosess forut for dette. Å fratre sin stilling i NJF var dessuten Mike Newton sitt valg, dette må vi respektere.

Styrets evaluering av det som har skjedd ligger imidlertid som et grunnlag for den videre prosessen.

Kort sikt: Fokus på drift og minske negative effekter!
Sportsjefen har ansvar for den daglige aktiviteten. Det gjelder treninger, oppfølging av utøvere, reiseleder/coach internasjonalt, riksrandori og andre samlinger. Han vil trekke på regiontrenere og andre eksterne trenere i dette arbeidet.

Fagsjefen har ansvar for Performance Coach programmet (PCP) og U15-samlingene. Her settes det av et eget budsjett for gjennomføring i henhold til de intensjonene Mike Newton hadde for programmet. Newton vil være faglig ansvarlig frem til han fratrer sin rolle som LL-trener. Det vil engasjeres en ansvarlig instruktør for å gjennomføre programmet. I U15-samlingene vil regiontrenerne få en sentral rolle.

Lang sikt: Hvordan organisere oss for å nå målene våre?
Målbildet fra Strategidokumentet ligger i bunn:

«Ungdomssatsing og talentutvikling med fokus på prestasjonskultur foregår i regionen med veiledning fra landslaget. Toppidrettssatsingen på de beste junior og senior utøverne foregår på det sentrale Østlandet. Sportsjef og landslagstrener jobber etter felles regionplan for toppidrett og NJFs utviklingstrapp i samarbeid med ansatte trenere i regionene. Det er et tett samarbeid mellom klubbtrener og regiontrener, og mellom regiontrener og landslagstrener. Det er utøvere som har kvalifisert seg til landslaget fra alle regioner. De toneangivende klubbmiljøene reproduserer gode resultater. Bredden i bunn er stor nok til å generere tilstrekkelig med menneskelige og økonomiske ressurser slik at kulturen bevares, og den økonomisk belastningen for den enkelte utøver reduseres. Vi får resultater på seniornivå og kvalifiserer utøvere til OL.»

Innenfor dette målbildet må vi ta de nødvendige diskusjonene om hvordan vi organiserer talentutviklingen og toppidretten vår. I første omgang er det ønskelig med helt åpne innspill fra medlemmene i NJF.

Styrets arbeidsutvalg (AU) har diskutert den videre prosessen og kommet opp med følgende tidsplan. Forslaget innebærer å bruke god tid, for å sikre at vi tar gjennomtenkte og gode beslutninger.

Tentativ tidsplan:

  • Åpne innspill. Frist 26. april.
  • Styremøte 5. mai. Diskusjon om innkomne temaer og scenarioer.
  • AU-møte 23. mai. Ferdigbehandle styrets diskusjon.
  • Høring ultimo mai. Deltagere: Sportsapparat, ansatte, toppidrettsklubber og -utøvere.
  • Styremøte 13. juni. Ny styrediskusjon rundt organisering av sportapparatet.

Det er ikke ønskelig å lage en mer konkret tidsplan på dette tidspunktet. Det viktigste er å gjennomføre en solid prosess, og finne gode løsninger. Trenger vi mer tid, så får vi innvilge oss det.

Utlysning av stillinger vil først skje etter at styret har vedtatt modellen. Inntil dette er det den skisserte løsningen på kort sikt som gjelder.

Vi inviterer derfor alle, både klubber, regioner, trenere, utøvere og andre, til å sende oss sine meninger rundt dette temaet innen 26. april. Vi legger ingen føringer for innspillene, kun at det må være innenfor målbildet som Forbundstinget har vedtatt. Alle innspill sendes generalsekretæren.

Med vennlig hilsen

Geir Reehorst
President
Norges Judoforbund

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier