385 Views

Valgkomiteen ønsker med dette å presentere sin innstilling til nytt forbundsstyre for Tingperioden 2024 – 2026. For at NJFs medlemmer skal få mest mulig informasjon om kandidatene, har vi utfordret dem til å presentere seg selv. Her finner dere også valgkomiteens begrunnelse for innstilling.

Arnstein Brekke – President

Bor i Haugesund, representerer Haugesund Atletklubb, tidligere Haugaland Judoklubb.

Utdannet innen fiskeri, jobber i dag som produksjonsleder hos Hardanger Seafood AS

Startet med judo i 1984, konkurrert på nasjonalt- og internasjonalt nivå, har 1. Dan.

Har lang erfaring som klubbleder og trener i Haugesund Atletklubb.

Har i perioden 2020 – 2022 vært varamedlem i NJFs styre, og i perioden 2022 – 2024 vært President. Har også erfaring fra andre styreverv.

Dypt engasjert i å fremme medlemsvekst og utvikle klubbene, forenkle forbundets støtte til klubbene, forsterke samarbeidet innen norsk judo, samt å utvikle toppidretten og støtteapparatet rundt våre utøvere.

Valgkomiteens begrunnelse

Valgkomiteen opplever Arnstein som en samlende kandidat med gode lederegenskaper og samarbeidsevner. Han har bred judobakgrunn og klare tanker om utviklingen av norsk judo. Arnstein har erfaring fra Forbundsstyret fra to styreperioder, hvorav siste periode som President og valgkomiteen finner Arnstein meget kvalifisert til å fortsette i rollen. Valgkomiteen vurderer også at det vil bidra til en god kontinuitet i styrearbeidet.

Jon Sommervold – Visepresident

Bor i Bærum, representerer Ippon Judoklubb.

Utdannet innen informasjonsteknologi, og arbeider til daglig med utvikling og forvaltning av programvare.

Startet med judo i 1980, og har 1. Dan. Har vært aktiv konkurranseutøver gjennom 90- og 2000-tallet. Styremedlem i egen klubb i nesten tre tiår, hvorav 6 år som styreleder, og har vært en sterk bidragsyter til medlemsvekst fra ca. 100 til nærmere 450 i denne perioden.

Valgt inn som visepresident i perioden 2020-2022 og igjen for perioden 2022 – 2024. Har blant annet vært med på å etablere konseptet med kvalitetsklubber som ble lansert i 2021.

Det primære mål for den kommende perioden er å øke antall medlemmer i norsk judo gjennom profesjonalisering av klubber, fokus på mer og bedre aktivitet, samt målrettede tiltak for rekruttering og redusering av frafall.

Valgkomiteens begrunnelse

Jon har relevant og nyttig kompetanse- samt erfaring som klubbutvikler og herunder vært en solid bidragsyter til å skape en kultur for medlemsvekst i norsk judo – bl.a. gjennom konseptet Kvalitetsklubb. Jon har vært med i forbundsstyret i to styreperioder som visepresident og representerer dermed også en kontinuitet som valgkomiteen mener er viktig å ha med.

Stig Traavik – Styremedlem

Bor i Oslo, representerer NJJK.

Har bakgrunn som diplomat, jobber nå avdelingsdirektør i Norad.

Tidligere landslagsutøver, deltok i OL 1992, medaljør i EM og VM for veteran, aktiv konkurranseutøver i internasjonale veteranmesterskap og trener i egen klubb, har 4. Dan.

Startet Judo for fred i Afghanistan, har jobbet for den Afghanske Olympiske Komité.

Tidligere medlem av landslagskomiteen, og har vært trener for Indonesias lag til Asian Paralympic games.

Har sittet i forbundsstyret i perioden 2022 – 2024.

Opptatt av at judo er for alle – men spesielt for barn og unge, trenerutvikling, utvikle flere og bedre judotilbud, legge til rette for realistisk- og gjennomførbar toppidrettssatsing med langsiktig mål om kvalifisert utøver til OL.

Valgkomiteens begrunnelse

Stig har svært høy judokunnskap, og meget god kompetanse og erfaring på judo som toppidrett. Vi opplever også at Stig har stor tillit i hele norsk judo, og derfor kan spille en viktig rolle i å få alle som er opptatt av toppidrett til å jobbe i samme retning. Videre har han med seg erfaring fra styret i inneværende periode som varamedlem, hvilket vi vurderer som positivt mtp. kontinuitet i styrets sammensetning og arbeid.

Emmeli Ertzaas – Styremedlem

Bor i Bodø, representerer Levanger Judoklubb 

Studerer ved Politihøgskolen i Bodø

Drevet med judo siden 2010, har 1. kyu.

Har erfaring fra egen satsing som aktiv utøver, hjelpetrener og c-dommer.  Har i perioden 2022-2024 sittet som varamedlem i NJF. 

For meg er det fortsatt viktig å få kunne være en stemme for andre unge judoutøvere – ungdommen generelt og jenter/kvinner spesielt. I tillegg til at jeg vil jobbe for et godt judomiljø over hele landet.

Valgkomiteens begrunnelse

Emmeli har over 10 års erfaring fra judo i egen og andre judoklubber i form av satsing som aktiv konkurranseutøver og trener. Vi legger stor vekt på at Emmeli har erfaring fra styret i inneværende periode som varamedlem og at hun ønsker å være en stemme for ungdom og jenter i norsk judo. Frafallet i norsk judo er størst i ungdomsalderen – vi mener at det vil være gunstig å fortsatt ha Emmelis stemme i Norges Judoforbunds styre.

Solveig Irgens – Styremedlem

Er fra Asker, gift og har 4 barn. Representerer Asker Judoklubb


Jobber med energi og miljø i bygg og eiendom og er i dag seniorrådgiver og prosjektleder for ymse bærekraftsprosjekter i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. På fritiden har jeg lenge engasjert meg i frivillige organisasjoner, særlig innenfor den internasjonale utvekslingsorganisasjonen Youth For Understanding. Det er først de senere årene jeg har engasjert meg i idretten

Jeg startet med judo som barn i 1985 i Asker Judoklubb. Etter videregående flyttet jeg hjemmefra for å studere og sluttet på judo. 22 år senere startet jeg på judo igjen og satt meg som mål å gradere meg til 1. dan, hvilket jeg gjorde fire år senere, i 2016. I 2014 ble jeg valgt inn i styret i Asker Judoklubb, først som styremedlem og som styrets leder fra 2015 – 2023.

Jeg trener judo og brasiliansk jiu jitsu sånn nogenlunde regelmessig, og er judotrener for ungdom og voksne i Asker Judoklubb 1 – 2 dager i uka. Jeg holder på med trener-2-kurs dette året. Jeg reiser ofte på treningssamlinger i utlandet eller tar med meg judodrakt på reiser, og lar meg inspirere av andre trenere og klubber i land hvor judo er en større idrett enn her i Norge. 

Valgkomiteens begrunnelse

Solveig har erfaring fra styrearbeid i klubb, og en erfaring fra prosjektledelse som gjør at vi tror hun vil være en svært god ressurs og bidragsyter i forbundsstyret. Vi opplever at Solveig har god kompetanse, er godt likt og har stor arbeidskapasitet. Vi har stor tro på at hun vil være en viktig del av styret i kommende periode.

Filippa Brovold – 1. varamedlem

24 år, kommer fra Trondheim og representerer Trondheim Judokwai.

Jeg går 6. året på profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU, Trondheim og er om 3 måneder ferdigutdannet psykolog.

Jeg startet med judo da jeg var 7 år og har trent siden. Jeg drev aktivt med konkurransejudo i mange år, både gjennom TJK og som utøver på landslaget. Konkurransekarrieren på høyt nivå er nå lagt på hylla, men jeg trener fortsatt mye judo da det gir meg stor glede. De seneste årene har jeg blitt mer aktiv i trenerrollen, samt tatt ansvar i Trondheim Judokwai som nestleder i styret. 

Jeg er svært opptatt av vilkårene til toppidrettsutøverne i Norge. Gode betingelser for jenter og damer som driver med judo er også viktig for meg, både hvordan vi kan rekruttere flere jenter inn i sporten, men også holde på de dyktige utøverne vi allerede har. 

Valgkomiteens begrunnelse

Filippa er tidligere konkurranseutøver, har vært på landslag og har videre erfaring fra flere verv og organisasjonsarbeid. Valgkomiteen mener erfaringen og kompetansen hennes fra tidligere verv og studier kommer godt med i forbundsstyret, samtidig som vi opplever henne som ansvarsfull og med stor arbeidskapasitet. Vi tror hun vil gjøre en utmerket jobb i styret.

Alert Holtman – 2. varamedlem

Er opprinnelig fra Nederland, og har bodd i Oslo siden 2012. Representerer Oslo Judoklubb.

Jeg jobber som prosjektsjef på energi og industriavdelingen i COWI. I den rollen har jeg ansvar for en portefølje med prosjekter for realisering av produksjonsanlegg til grønne brensler som blant annet biokull, E-flybrensel, E-ammoniakk, etc. 

Jeg begynte med judo i 1983 og har 1e dan. Siden 2015 har jeg vært trener i Oslo judoklubb og sitter i styret hvor vi sammen forsøker å bygge opp og utvikle klubben. 

Som utøver har jeg konkurrert i mange år og vunnet medaljer iblant annet Nederlands mesterskap og Norsk mesterskap. 

Jeg brenner for judo, for å samle mennesker og for å bygge noe bra i fellesskap. Mye bra har blitt gjort i det siste. Jeg mener at det er avgjørende å få hele bredden opp slik at flere kan ta steget til toppen hvis de ønsker det. Måten å gjøre det på er mer samarbeid, utvikling av klubbene og støtteapparatet og mer konkurranse.

Valgkomiteens begrunnelse

Alert har lang erfaring, og bringer med seg perspektiv både fra trener- og utøversiden, i tillegg til at han har erfaring og kjennskap til organisering av judo i Nederland som er et spennende tilskudd. Valgkomiteen ser på Alert som en samlende person og har tro på at han vil være en handlekraftig ressursperson for styret som kan bidra til å realisere planer både i kort og langsiktige perspektiv.

Valgkomiteens arbeid fram til innstilling

VK ble valgt på Forbundstinget 2022 og har bestått av May Linn Hystad, Lars Erik Bjørås, Mats Sommervold og Eirik Myrnes Kadelburger. Komiteens oppgave er å legge frem en innstilling på kandidater til alle tillitsverv i styre og kontrollutvalg som skal velges på tinget.

VK startet sitt arbeid høsten 2023 og leverte sin innstilling 03. april 2024. I løpet av denne perioden har komiteen hatt 25 møter totalt, inkludert intervjuer og møte med sittende styre, generalsekretær og interne møter, hovedvekten av disse har foregått på Teams. Øvrig arbeid har vært gjort lokalt ved representasjon på treningssamlinger/konkurranser og andre naturlige kontaktflater, flere telefonsamtaler og utvekslinger epost samt VKs opprettede arbeidsrom i Trello.

Valgkomiteen (VK) har bedt regionene og klubbene om å komme med forslag på kandidater. Det er publisert artikkel på judo.no og på facebook hvor det har blitt etterlyst kandidater. VK har hatt presentasjon for styret om oppstart av arbeidet samt individuelle samtaler med sittende styremedlemmer og med generalsekretæren.

VK har ila prosessen vurdert forslag på totalt 27 kandidater, og hatt intervjuer med 17 kandidater. Komiteen har vært i kontakt med alle kandidater som er foreslått, dette som ett ledd i for å få deres syn på hva som er viktig for norsk judo fremover og for å få innblikk i deres kompetanse, erfaring og interesser. Vi opplever at det har vært relativt lavt antall eksterne innspill fra klubber og regioner, og skulle gjerne ønsket flere innspill til valgkomiteens arbeid. Likevel opplever vi at de forslag som har kommet speiler stor interesse for å bidra og vi opplever at vi har fått vurdert mange dyktige og engasjerte kandidater. Det synes komiteen er svært gledelig for norsk judo.

VK har jobbet i tråd gjeldende lov og instruks og i våre vurderinger vært opptatt av følgende:

Kjønnsfordeling – Vi har lagt frem en innstilling i tråd med NJFs lov §5 om kjønnsfordeling.

Habilitet – Vi har i løpet av perioden vurdert habilitet til valgkomiteens medlemmer i tråd med NJFs lov § 7, jf. NIFs lov § 2-8, samt innhentet ekstern juridisk vurdering av dette fra advokat i NIF. Som følge av dette har familiemedlem til innstilt visepresident trådt ut av arbeidet til valgkomiteen så snart det ble klart at vedkommende var aktuell kandidat, slik at det ikke skal være tvil om VKs habilitet under vurderingen av aktuelle kandidater.

Geografisk spredning – Vi har jobbet for at alle regioner skal være representert. Fra enkelte regioner har vi fått svært få eller ingen forslag til kandidater som har ønsket å stille. Dette har gjort målet om representasjon fra alle regioner utfordrende, og VK har prioritert den samlede kompetanse, erfaring og interesse før hensynet til geografisk spredning.

Egnethet – Vi har lagt sterk vekt på at kandidatene skal være samlende og kunne representere hele norsk judo.

Kontinuitet og fornying – Vi har ønsket at noen medlemmer i sittende styret og kontrollutvalg stiller til gjenvalg for å fremme en god kontinuitet. Forslaget mener vi ivaretar hensyn til kontinuitet godt. Samtidig har VK et ønske om å bringe nye impulser inn i styret, derfor er det også foreslått flere nye kandidater til styremedlem og vararepresentanter.

Kompetanse og erfaring – Vi har vært opptatt av at den samlede kompetansen/ erfaringen er så bred som mulig, både når det gjelder judosporten og når det gjelder styre- og organisasjonsarbeid.

Interesser – Vi har forsøkt å sette sammen en innstilling der flere interesseområder vil representeres. Det er alltid utfordrende å til en balanse mellom satsing på topp eller bredde – VK mener innstilte kandidater ivaretar disse hensyn godt.

Spørsmål om vårt arbeid kan rettes til en av komiteens medlemmer.

Valgkomiteen takker alle kandidater som har stilt opp og ønsker lykke til med valget!

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier