Norges Judoforbund

NJF tekst

Anlegg

Mange klubber ønsker egne anlegg og treningsfasiliteter. Det er ikke en urealistisk drøm, og på disse sidene kan du finne inspirasjon til arbeidet med eget anlegg til din klubb.

Stavanger Judoklubb's dojo.

Stavanger Judoklubb’s dojo.

Alle klubber kan selv ta initiativ til å starte en egen anleggsprosess. Bygging av idrettsanlegg er ofte et spleiselag mellom kommune, stat (gjennom spillemidler) og de idrettslag som skal stå for aktiviteten i det ferdige anlegget.

Alle nærmiljøanlegg hører naturlig hjemme i den aktuelle kommunes kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Dette er første sted å starte. Det viktig å være klar over at det følger en viss byråkratisk prosess med å a realisert et nærmiljøanlegg.

Les mer om prosessen med å bygge idrettsanlegg til din klubb på NIF sine nettsider, fra idé til ferdig anlegg.

Gode idrettsanlegg
godeidrettsanlegg.no (GIA) er en nettløsning etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), som også drifter GIA. Nettløsningen inneholder informasjon om ulike typer idretts- og nærmiljøanlegg, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg.

GIA er et oppslagsverk hvor du kan finne relevant informasjon for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

For mer informasjon se www.godeidrettsanlegg.no

Samarbeid mellom kampidrettene

I Norge er det 5 kampidrettsforbund som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Dette er Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxing Forbund. Til sammen har disse 5 kampidrettsforbundene ca. 60.000 medlemskap fordelt på 629 klubber og 26 kampidrettsgrener (Idrettsregistreringen 2012).

kampidrettsarena_sletvold

Det er etablert et formelt samarbeid mellom disse forbundene rundt anlegg. Det er kartlagt status som viser en hverdag preget av trening i gymsaler/kjellere/bomberom, plassmangel og ugunstige treningstider, bæring av tunge matter/utstyr på hver trening, og små tilskudd fra kommunen. Det er derfor formulert følgende mål: Alle kampidrettsklubber skal ha tilgang til anlegg som er tilpasset virksomheten.

For å oppnå dette målet har vi i samarbeid med Sletvold arkitektfirma tegnet drømmeanlegget. Det består av 2.400 m2 idrettsflate som kan huse flere kampidretter, og være arena for større mesterskap. Dette bygget kan skaleres ned for å tilpasses lokale forhold. Minste nedskalerte versjon kan ha idrettsflate helt ned i 290 m2 og være et påbygg til en eksisterende idrettshall uten at det mister sitt unike preg, tilpasset kampidretter.


Sideoppdatering: 12. desember 2019, kl. 10:33