Mange klubber ønsker egne anlegg og treningsfasiliteter.

Det er ikke en urealistisk drøm, og på disse sidene kan du finne inspirasjon og råd i anleggsplanleggingen.

Alle klubber kan selv ta initiativ til å starte en egen anleggsprosess. Bygging av idrettsanlegg er ofte et spleiselag mellom kommune, stat (gjennom spillemidler) og de idrettslag som skal stå for aktiviteten i det ferdige anlegget.

Alle nærmiljøanlegg hører naturlig hjemme i den aktuelle kommunes kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Dette er første sted å starte. Det viktig å være klar over at det følger en viss byråkratisk prosess med å a realisert et nærmiljøanlegg.

Gode idrettsanlegg

godeidrettsanlegg.no (GIA) er en nettløsning etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), som også drifter GIA.

Nettløsningen inneholder informasjon om ulike typer idretts- og nærmiljøanlegg, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg.

GIA er et oppslagsverk hvor du kan finne relevant informasjon for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

For mer informasjon se www.godeidrettsanlegg.no

Samarbeid mellom kampidrettene

I Norge er det 6 kampidrettsforbund som er medlemmer av Norges idrettsforbund (NIF):

  • Norges Bokseforbund
  • Norges Bryteforbund
  • Norges Fekteforbund
  • Norges Judoforbund
  • Norges Kampsportforbund
  • Norges Kickboxing Forbund

Til sammen har disse 6 kampidrettsforbundene ca. 65.000 medlemskap fordelt på 710 klubber og 23 kampidrettsgrener (Idrettsregistreringen 2019).

Det er etablert et formelt samarbeid mellom disse forbundene rundt anlegg. Det er kartlagt status som viser en hverdag preget av trening i gymsaler/kjellere/bomberom, plassmangel og ugunstige treningstider, bæring av tunge matter/utstyr på hver trening, og små tilskudd fra kommunen.

Alle kampidrettsklubber skal ha tilgang til anlegg som er tilpasset virksomheten.

kampidrettsforbundenes mål for arbeidet med anlegg

For å oppnå dette målet har vi i samarbeid med Sletvold arkitektfirma tegnet drømmeanlegget.

Det består av 2.400 m2 idrettsflate som kan huse flere kampidretter, og være arena for større mesterskap. Dette bygget kan skaleres ned for å tilpasses lokale forhold.

Minste nedskalerte versjon kan ha idrettsflate helt ned i 290 m2 og være et påbygg til en eksisterende idrettshall uten at det mister sitt unike preg, tilpasset kampidretter.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier