Mange klubber ønsker egne anlegg og treningsfasiliteter. Det er ikke en urealistisk drøm, men det er et langsiktig arbeid som krever mye tid og god kjennskap til vilkår for tilskudd og generelt om anleggsprosessen.

KUD: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Før man setter i gang med et anleggsprosjekt, er det noen viktige faktorer som må være på stell. Det handler om finansiering og lokal forankring.

Her er en anbefalt oppskrift og fremgangsmåte for å sikre lokal forankring i klubben.

1. Vedtak på klubbens årsmøte!

2. Styret gjennomfører en behovsanalyse (status: sportslig utvikling, medlemsutvikling, ønsker/behov med et nytt anlegg med blant annet størrelse, fasiliteter etc.) og ser på hvor mye midler (økonomiske ressurser) som er tilgjengelig.

3. Styret nedsetter en arbeidsgruppa som får i mandat å jobbe mot målet i handlingsplanen innenfor de vedtatte rammene.

4. Arbeidsgruppa: Opprette kontakt med anleggsrådgiver, sette seg inn i NJFs verktøy, bygge nettverk, kartlegge lokale anleggsplaner, få noen inn i Idrettsrådet.

Målet med lokal forankring:

Få anlegget inn i kommunal anleggsplan!

Tilskudd til kampidrettsanlegg

Medlemsklubber innen kampidrettsforbundene kan få hjelp til å søke om statlige midler til bygging, rehabilitering eller ombygging av kampidrettsanlegg.

Følgende vilkår må imidlertid oppfylles i denne sammenheng:

  • Anlegget må være innarbeidet i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet
  • Klubben / kommunen må ha en foreløpig finansieringsplan på plass
  • Det må være søkt om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
  • Eier av anlegget må ha eiendomsrett eller feste-/leierett til grunnen der anlegget skal ligge
  • Planene for anlegg det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent av kommunen.

Det kan normalt søkes om tilskudd av spillemidler til bygging av anlegg for kampidrett.

Alle vilkår går fram av Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Gå til anleggsplanlegging på NIF sine nettsider for utfyllende tips til anleggsprosessen.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier