Norges Judoforbund

NJF tekst

Forsikring

Idrettsforsikring for barn

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

gjensidige_logo

Forsikringen gjelder fra 01.01 og omfatter barn opp til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Hvem forsikringen omfatter:

  • Forsikringen omfatter medlemmer av lag tilsluttet NIF fram til datoen de fyller 13 år.
  • Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF.
  • Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
  • Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen.
  • Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd.
  • Trenere, ledere og oppnevnte dommeresom bistår ved aktivitet for barn under 13 år.

Utfyllende, og alltid oppdatert informasjon finnes på Idrett.no

Forsikring for ungdom/voksne

AGS-forsikring

Norges Judoforbund har en avtale med AGS Forsikring på vegne av Catlin Insurance om forsikring av aktive utøvere fra fylte 13 år. Det er et krav om at man må være forsikret for å kunne delta i aktivitet i regi av NJF, eller medlemsklubb i NJF. Det er klubbens ansvar å sørge for at medlemmene er registrert forsikret og betalt for gjennom SportsAdmin Lisens.

NJF har også et samarbeid med Idrettens Helsesenter (IHS). Dette er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin (Skadetelefonen). Man får idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak. Ved skade følger de opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, og bestiller utredning og behandling. Dette er inkludert i to av pakkene vi har laget.

Dette er de tre valgene;

  • Utøverlisensen er den obligatoriske grunnforsikringen som alle må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Koster 260,- per år.
  • Konkurranselisensen har grunnforsikring, og Skadetelefon. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen, men oppfølging gjennom hele behandlingsløpet. Anbefalt for de som deltar aktivt i konkurranser. Koster 320,- per år
  • Premiumlisensen har utvidet forsikring i bunn, med Skadetelefon inkludert. Større rammer for behandling på privat klinikk ved skade, og behandlingsgaranti på 15 dager. Toppidrettsutøvere og de som konkurrerer internasjonalt bør velge denne lisensen. Koster 830,- per år

Forsikringsperioden strekker seg fra 1/2 til 31/1.
Ved registrering etter 1/8 tilbys Utøverlisens til redusert pris.

Les forsikringsvilkårene.

Registrering/betaling

Lisensmodulen i SportsAdmin (SA) brukes til å administrere lisens og forsikringer til utøvere.

SportsAdmin

Det skal fortløpende registreres og betales for nye medlemmer. Det blir ikke mulig å delta i NJFs aktiviteter uten gyldig forsikring. Klubbene må ikke tillate utøvere som ikke er forsikret å delta på sine aktiviteter. Ved skade kan klubben og den enkelte trener bli holdt ansvarlig!

Utøverforsikringen gjelder kun aktivitet i regi Norges Judoforbund eller klubber tilknyttet forbundet. Ved egen trening vil utøver ikke være omfattet.

Sportsadmin er et rollestyrt administrasjonsverktøy for hele norsk idrett. Gjennom Sportsadmin har klubben tilgang til Lisensmodulen. Følgende funksjonstyper har tilgang til KlubbAdmin Lisens: Lisensansvarlig, leder, adm.leder og daglig leder.
Disse får mulighet til å administrere lisenser på vegne av idrettslaget.

I Lisensmodulen er det funksjonalitet for å registrere enkeltutøver som ikke er medlem av klubben fra før, og helt til denne er ferdig registrert med forsikring. Skal klubben forsikre medlemmer som allerede er registrert brukes søkefunksjon, og man kan registrere forsikring på grupper av medlemmer.

Hvis man ikke er sikker på hvem av utøverne som ønsker utvidet lisens kan klubben registrere alle med Utøverlisens, og så heller oppgradere senere (og betale mellomlegget).

Les mer om SportsAdmin Lisens.

Klubben må være registrert som betalingskunde for å få betalt registrert forsikring. Denne registreringen er den samme som når man benytter påmeldingsløsningen.
Les om første gangs registrering som betalingskunde.

Det er NIF-IT som drifter SportsAdmin. Alle spørsmål til selve løsningen rettes til IT-Support på telefon 21029090 (åpent hverdager 8-20) eller e-post support@idrettsforbundet.no.

Skademelding

Hvis du får en idrettsskade som søkes dekket av forsikringen skal skaden meldes på internett. Bruk webskjema på: https://partner.agsforsikring.no/judo/

AGS Forsikring gjør selv oppslag i SportsAdmin for å bekrefte at utøveren hadde forsikring på skadetidspunktet.

Kontakt med forsikringsselskapet kan også gjøres til Skadesenter tlf. 90618401 eller administrasjon tlf. 48404100.

Husk å ta direkte kontakt før eventuell behandling/operasjon avtales.

Husk også at skaden alltid må kunne bekreftes av trener eller leder.

De som har tilvalg av Idrettens Helsesenter / Skadetelefonen skal gjøre samme skaderegistrering, men vil etter registrering bli tatt kontakt med av Skadetelefonen for videre oppfølging og behandling.

Utøvere som ikke har eller kan få utøverforsikring
Den obligatoriske utøverforsikringen gjelder kun personer som er medlemmer i norsk folketrygd. Medlemskap i folketrygden reguleres av Lov om folketrygd (folketrygdloven) med forskrifter. Konkrete spørsmål om medlemskap kan gis av det lokale NAV-kontoret.

Uttalelse fra UDI om folketrygd-tilhørighet:
Rettigheter og plikter etter folketrygdloven er ikke basert på norsk statsborgerskap, men på medlemskap i folketrygden. Etter loven er enhver som er bosatt i Norge, medlem i folketrygden. ”Bosatt” defineres som opphold i Norge i minst tolv måneder. Personer som kommer til landet for å være her i minst tolv måneder, regnes som bosatt fra ankomstdato. Dette gjelder også for flyktninger og innvandrere. Det er et vilkår at oppholdet er ”lovlig”, det vil si at nødvendig oppholdstillatelse må være gitt. På noen områder gjelder egne regler for asylsøkere.

Hvis klubbene har medlemmer som ikke er medlemmer av norsk folketrygd anbefales klubben å la utøveren skrive under på en ansvarserklæring som frigjør klubben. I samarbeid med advokater har NJF utarbeidet to avtaler av ansvarsfraskrivelse som klubbene bes benytte i forhold til utøvere som ikke har, eller kan få utøverforsikring. Les mer om problemstillingen.

Reiseforsikring

Forsikringene gjelder utenlands, men husk at dekningene ikke er tilsvarende en reiseforsikring når det gjelder mulighet for refusjon ved avbestilling, dekning av tapt bagasje, behov for akutt behandling ved skade, eller ved behov for hjemreise etter alvorlige skader.

NJF anbefaler alle klubber å tegne egen reiseforsikring ved deltagelse utenlands på samlinger/stevner med klubbens medlemmer. Denne må være innrettet slik at den dekker skader og omstendigheter oppstått som følge av judoaktiviteter (enkelte reiseforsikringer har unntak for judo).

NJF tilbyr klubber å hekte sine arrangementer på vår reiseforsikring. Les mer om vilkår og tilbud om reiseforsikring for klubber.


Sideoppdatering: 6. januar 2020, kl. 12:56