Følgende forsikringer er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis:

Forsikringstaker: Norges Judoforbund (NJF)

Forsikrede: Medlem som løser lisens og betaler forsikringspremie til Forsikringstaker

Forsikringen gjelder under: Konkurranse og trening inkludert reise til og fra. Med trening menes trening i regi av NJF, klubb tilhørende NJF eller samarbeidende organisasjon, dog ikke egentrening.

Forsikringsperiode: 01.02.2020 – 31.1.2021

Gyldighetsområde: Verden

Følgende forsikring er valgt: Ditt individuelle valg hos Forsikringstaker (reg. SportsAdmin) – Se under

 ForsikringsytelserGrunnforsikringGrunnforsikring med IHS (1)Utvidet forsikring med IHS (1)
 Utøvere i NJF med lisenstype:UtøverlisensKonkurranselisensPremiumlisens
OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING
 Tidligste oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt3 virkedager3 virkedager3 virkedager
 Tidligst oppstart for idrettsbehandling etter skade er meldt60 dager3 virkedager3 virkedager
AKUTTBEHANDLING   
AOffentlig legevakt / Idrettens Legevakt2.0002.0002.000
BIdrettens Skadetelefon (telefon 04420)NEIJAJA
KVALITETSSIKRET BEHANDLINGSLØP/ IDRETTSUTREDNING
CVurdering av fysikalsk-medisiner / Idrettslege NIMF (Obligatorisk før videre henvisning)10.00010.00010.000
Operasjonsutredning
Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen)
IDRETTSBEHANDLING
DUlykkesdødsfall – ved sikredes død utbetales til etterlatte50.00050.00050.000
EUlykkesdødsfall – ved sikredes død utbetales til ektefelle/samboer100.000100.000150.000
FUlykkesdødsfall – ved sikredes død utbetales til barn under 20 år med bostedsadresse hos sikrede50.00050.00050.000
GInvaliditet grunnet ulykke – over 10%400.000400.000500.000
HTannlegebehandling etter ulykke25.00025.00050.000
IBehandling hos lege / legespesialist / kiropraktor / fysioterapeut.8.0008.00025.000
JPrivat klinikk / Operasjon35.00035.000100.000
KBehandlingsutgifter – maksimal tid er 2 år25.00025.00050.000
LAnsvar ovenfor 3.mann som idrettsutøver, trener og leder3.000.0003.000.0003.000.000
 Egenandel – Det belastes kun en egenandel per skade / lidelse1.0001.0001.000

(1) Idrettens Helsetjeneste (IHS) bestiller utredning og behandling når elektronisk skademeldingsskjema er utfylt og innsendt av skadelidte. Skademeldingsskjema finnes på https://partner.agsforsikring.no/judo. Etter skaden er godkjent av AGS Forsikring varsles IHS automatisk som benytter oppgitte punkter på skademeldingsskjema.

Aktuelle dokumenter:

Title
Utøverforsikring 7. januar 2020
Utøverforsikring 16. november 2015

Forsikringsvilkår: Forsikringsavtalen består av dette Forsikringsbevis, Forsikringsvilkår av 1 oktober 2015 (se nedlasting nederst på denne siden), Lov om Forsikringsavtaler av 1 oktober 2015 og det øvrige lovverk. Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran Forsikringsvilkåret og Forsikringsvilkåret gjelder foran lovbestemmelser som fravikes. Det ytes ingen refusjon av forsikring premie dersom forsikringen sies opp under perioden og det er ingen automatisk fornyelse.

Unntak – sanksjoner: Forsikringsselskapet skal ikke være ansvarlig for å betale erstatninger hvis dette medfører brudd på sanksjoner vedtatt av FN, Europeiske Union (EU), Norge, Storbritannia eller USA.

Elektronisk kommunikasjon: En forutsetning for denne Forsikringsavtale er at all kommunikasjon kan foregå elektronisk, inkludert Forsikringsbevis og Melding av skade. All informasjon om denne avtalen skal finne fremkomme på Forsikringstakers hjemmeside herunder elektronisk skademeldingsskjema.

Forsikrede medlemmer: Blir det ført fortegnelse over medlemmene, skal den som fører fortegnelsen, uten ugrunnet opphold sørge for at enhver som blir medlem, får tilgang til forsikringsbevis og de vilkår som gjelder for forsikringen, Lov om Forsikringsavtaler § 19-4.

Avtale endringer: Selskapet kan gjennomføre endringer i vilkår og premie i forsikringstiden etter avtale med Forsikringstaker i samsvar med Lov om Forsikringsavtale § 19-8.

Melding av skade (elektronisk): Elektronisk skademeldingsskjema på Forsikringstakers hjemmeside skal anvendes, evt. https://partner.agsforsikring.no/judo.

Meldefrist på skade: Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen et år etter at sikrede fikk rede på de forhold som begrunner det, ref FAL 18-5.

Sikkerhetsforskrifter: Manglende overholdelse av sikkerhetsforskrifter kan medføre helt eller delvis reduksjon av erstatning.

All behandling skal forhånds-godkjennes av forsikringsselskapet. Dersom ikke behandlingen er forhåndsgodkjent må sikrede påregne og betale dette selv.

Forsikrede må være registrert i Forsikringstakers register eller på annen måte dokumentere tilhørighet til forsikringsordningen.

Sikrede pålegges å følge Forsikringstakers rutiner ved utøvelse av trening eller konkurranse. Brudd på disse kan medføre bortfall eller redusert erstatning.

Europeisk Helsetrygdkort skal medbringes og fremvises ved skade i forbindelse med reise og opphold innen EØS området slik at kortinnehaver har rett til de helsetjenester som er nødvendig under opphold i annet EØS land. Kontakt NAV for utstedelse av kort.

Forsikringsselskap: Lloyds Insurance Company S.A. Bastion Tower. Forsikringene er formidlet av AGS Forsikring AS under tilsyn av Finanstilsynet i Norge. For ytterligere informasjon se nedenfor.

Nemndbehandling: Dersom sikrede eller selskapet krever det kan hver av partene kreve nemndbehandling etter FAL 20-1 hos Finansklagenemnda.
Dersom innehaveren av forsikringen er misfornøyd med behandlingen av skademeldinger eller med utmåling av erstatning, kan denne bringe saken inn for Finansklagenemnda. Eventuelle klager skal oppgi forsikringsgiver som er innklaget. Klagen sendes til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, N-0212 Oslo.

Verneting: Rettstvister skal løses etter norsk lov med Oslo som verneting. Norsk rettsvesen skal ha domstolsmyndighet i eventuelle stridigheter som oppstår i forbindelse med forsikringsavtalen og i eventuelle stevninger. Varsel om stevning i den hensikt å iverksette en eventuell rettsak skal meldes til AGS Forsikring, Henrik Ibsens gate 90, N-0255 Oslo.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier