Administrative bestemmelser for norske judoklubber

Her følger viktige administrative plikter og frister for norske judoklubber gjennom judoåret.

Hvis en klubb unnlater å levere til rett tid, eller misligholder sine medlemsforpliktelser etter disse bestemmelsene kan klubben ilegges gebyr/bot etter NJFs lov § 22 (jmf. NIFs lov §11-1).

I ytterste konsekvens kan klubben miste sitt medlemskap i NJF og retten til å drive organisert idrett i NIF (jmf. NJFs lov § 5 andre ledd).

31. januar – Medlemslister

Medlemslistene skal sendes til judo@nif.idrett.no, og skal inneholde alle personer som har vært medlem i klubben i 2019, selv om de har sluttet i løpet av året.

Hvem skal registreres i klubbens medlemslister?

Alle som kan defineres som aktive etter NIFs definisjon. Det vil si de som har trent eller konkurrert, men også de som tilrettelegger for aktivitet. Det kan være trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Også de som bidrar gjennom administrative oppgaver (eks. styret), drift, vedlikehold av anlegg mm. omfattes.

Ta kontakt med forbundskontoret hvis dere er usikre på dette.

1. februar – Forsikringsregistrering

Norges Judoforbund har avtale med AGS Forsikring om forsikring av judoutøvere. Det er et krav at man er forsikret for å kunne delta i aktivitet i regi av NJF, eller medlemsklubb i NJF.

Det er tre forskjellige løsninger å velge mellom;

Utøverlisens: Kr. 260,- per år
Obligatorisk, minimumsforsikring for alle over 13 år.

Konkurranselisens: Kr. 320,- per år
Tilgang til skadetelefon, og oppfølging gjennom hele behandlingsløpet.

Premiumlisens: Kr. 830,- per år
Tilgang til skadetelefon, og oppfølging gjennom hele behandlingsløpet. Utvidet forsikringsdekning for behandling på privat klinikk. Behandlingsgaranti på 15 dager.

Klubben registrerer Lisens på sine utøvere i idrettens database.

Utøvere med lisens inneværende år, har denne gyldig ut januar påfølgende år. Nye utøvere må registreres fortløpende – før de deltar på trening!

Medlemmene forventer at de er forsikret, og det er klubbens ansvar at registreringen er korrekt. Ved skade på utøver som ikke er forsikret vil klubben/treneren kunne bli erstatningsansvarlig.

NY FRIST: 31. desember – Avholde årsmøte i klubben

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIF besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte (opprinnelig innen 31. mars).

Fristen for å gjennomføre årsmøtet er utsatt slik at alle idrettslag plikter å avholde årsmøtet så snart det er forsvarlig å avholde fysisk møte, og senest 31.desember 2020.


For å gjøre det lettere for idrettslag å gjennomføre årsmøtet har Idrettsforbundet nå laget tre ulike veiledere som forteller hvordan idrettslaget gjennomfører skriftlige, digitale eller fysiske årsmøter.

30. april – Rapportering av medlemsopplysninger

Idrettslagene skal rapportere nøkkelopplysninger iht NIFs krav til Samordnet rapportering:

  • Medlemstall pr 31.desember 2019
  • Aktive medlemmer foregående år (2019)
  • Oppdatere klubbens kontaktinformasjon
  • Oppdatere styre og ledelse (og laste opp signert årsmøteprotokoll)
  • Regnskapstall fra godkjent årsregnskap

På bakgrunn av dette vil NIF tilby direkte rapportering til Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene slipper å sende en egen melding om oppdatert styre.

Samordnet rapportering danner også grunnlag for søknad om momskompensasjon.

Denne rapporteringen er obligatorisk for hele norsk idrett. Rapporteringen gjøres i Idrettens Medlemsystem.

15. juni – Hovedforfall Kontingent

Forbundskontingent baserer seg på tallene fra medlemslister for fjoråret. Dette forfaller til betaling 15.06.20.

Forbundskontingenten er kr. 250,- pr. medlem.
Forbundet vil samtidig kreve inn Judoregionenes kontingent. Denne kontingenten fastsettes på Judoregionenes årsting.

Klubbene tilsendes faktura fra Forbundskontoret.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier