Hva er en politiattest? 

I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.

For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39. Ingen andre lovbrudd enn disse vil fremkomme på attesten.

Krav om politiattest i idretten

Hovedstyret i alle idrettslag skal avkreve politiattest fra alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i klubben. Personen skal registreres som politiattestansvarlig i den årlige Samordnet rapporteringen til NIF.

Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den som er oppnevnt som politiattestansvarlig. Vedkommende som politiattesten gjelder, skal selv beholde attesten.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

Ordningen er obligatorisk for alle klubber tilsluttet NIF. Dette for å sikre at alle idrettslag har de samme gode rutinene for å forebygge overgrep.

Endring i politiattestordningen (oppdatert. 23.04.18)

Det har i en lang periode vært en uavklart situasjon knyttet til ordningen for idrettslag og norsk idrett. Nå endres praksisen inntil videre.

Bakgrunnen for hvordan ordningen har vært praktisert, er at Norges idrettsforbund har sagt at en ikke trenger å fremvise attest hver gang en får nye oppgaver innen samme idrettslag, men at en må sørge for at en senest hvert tredje år må fremvise ny attest dersom en får nye oppgaver. Denne rutinen har i den seneste periode blitt utfordret av Finnmark politidistrikt.

Norges Idrettsforbund avventer nå tilbakemelding fra Politidirektoratet på hva som en riktig forståelse av regelverket som regulerer ordningen.

Anbefaling til judoklubber

Inntil det har kommet en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres klubbene til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for klubben. Så snart ting er avklart med Politidirektoratet om hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.

Les saken på NIFs sine hjemmesider.

For hele tiden oppdatert informasjon om politiattestordningen, besøk samlesiden på NIFs nettsider.

Har klubben andre generelle spørsmål om ordningen, kontakt idrettkretsen eller ved spørsmål knyttet til spesifikke saker, kontakt Per Tøien eller Håvard Øvregård i Norges idrettsforbund på telefon 21029000.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier