Norges Judoforbund

NJF tekst

Politiattest

Styret i alle klubber er pliktig å avkreve politiattest fra alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Politiattest

Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i klubben.

Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. Den politiattesten gjelder, skal beholde attesten.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

Ordningen er obligatorisk for alle klubber tilsluttet NIF. Dette for å sikre at alle idrettslag har de samme gode rutinene for å forebygge overgrep.

Viktig: Endring i politiattestordningen (oppdatert. 23.04.18)
Det har i en lang periode vært en uavklart situasjon knyttet til ordningen for idrettslag og norsk idrett. Nå endres praksisen inntil videre.
Bakgrunnen for hvordan ordningen har vært praktisert, er at Norges idrettsforbund har sagt at en ikke trenger å fremvise attest hver gang en får nye oppgaver innen samme idrettslag, men at en må sørge for at en senest hvert tredje år må fremvise ny attest dersom en får nye oppgaver. Denne rutinen har i den seneste periode blitt utfordret av Finnmark politidistrikt. Norges Idrettsforbund avventer nå tilbakemelding fra Politidirektoratet på hva som en riktig forståelse av regelverket som regulerer ordningen.

Anbefaling til judoklubber
Inntil det har kommet en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres judoklubbene til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for klubben. Så snart ting er avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.

Les hele saken på NIFs sine hjemmesider.

For mer informasjon eller bistand knyttet til ordningen
For generelle spørsmål om ordningen, kontakt idrettkretsen i eget fylke eller send e-post til politiattest@idrettsforbundet.no for spørsmål knyttet til spesifikke saker.

For ny og oppdatert informasjon om ordningen: Besøk samlesiden om politiattester på NIFs nettsider.


Sideoppdatering: 11. februar 2020, kl. 8:47