Klubblederseminar

Avholdes hvert 2. år i forbindelse med Forbundstinget, normalt sett dagen etter. Åpent for alle klubbledere- og styremedlemmer i hele landet, samt trenere og andre personer med sentrale klubboppgaver. I tillegg avholdes det klubbseminar årlig i desember for klubb- og regionledere.

Hensikten med seminarene er:

 • Å tilby en møteplass for klubbledere
 • Kompetanseheving, skal lære noe
 • Nettverk, bli kjent på tvers av klubber/regioner
 • Informasjon og erfaringsdeling
 • Påvirke og gi innspill

Klubblederne får mer kompetanse om klubbdrift og organisasjonsarbeid, og blir i stand til å videreutvikle klubben sin. Deltakerne vil også få innsikt og oversikt over hva Judoforbundet tilbyr samt ulike tilskudd- og støtteordninger som finnes. Seminarene er også en viktig arena for å få siste nytt fra Judoforbundet, både politisk og administrativt.

Regionale klubbledermøter

Avholdes årlig i hver region. Åpent for klubblederne i regionene, samt regionstyret. Møtene arrangeres i samarbeid mellom Judoforbundet og regionstyret. Hensikten er at klubbene samles for erfaringsdeling og arbeide med videre regionutvikling. Målet er å gi klubblederne påfyll av kompetanse og å lære noe nytt om klubbdrift og styrearbeid.

Hovedfokuset under møtene er at klubbene i regionene skal kunne utvikle seg videre, både når det gjelder klubbutvikling og aktivitetsøkning.
Det vil legges opp til plenumsdiskusjoner, gruppearbeid, refleksjoner, eksterne bidragsytere og presentasjoner av regionstyret og NJF. Det er ulike behov fra region til region, slik at klubbmøtenes innhold vil kunne variere.

Andre lederkurs og prosesser

Klubbens styrearbeid i praksis
Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt. Alle idrettskretsene og flere særforbund leverer kurset. Kontakt klubbens idrettskrets eller Judoforbundet for mer informasjon om kurset.

Lederkurs for ungdom
Lederkurs for ungdom i alderen 15-19 år. Kurset forbereder ungdom på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Ungdommene får kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i eget idrettslag.
Kurset avholdes over to samlingshelger der deltakerne i mellomtid skal gjennomføre praksis i egen klubb.

Kurset er delt opp i følgende moduler:

 • Teambuildning
 • Selvtillit / selvfølelse
 • Ledelse / lederrollen
 • Ungdom i sentrum
 • Idrettens organisering
 • Arbeids- og endringsverktøy
 • Kommunikasjon
 • Retorikk
 • Coaching

Kurset avholdes av idrettskretser og noen særforbund. Følg med i kurskalenderne til din idrettskrets eller forbund, eller ta direkte kontakt for mer spørsmål.

Andre fellesidrettslige kurs
Idrettskretsene gjennomfører en rekke kurs for idrettslag, tillitsvalgte, trenere og ledere. Judoforbundet oppfordrer våre klubber til å ta i bruk idrettskretsenes kompetanse og tilbud.

Her er oversikt over de felles idrettslige kursene som idrettskretsene tilbyr:

 • Møteledelse: Deltakere vil bli bevisste på ulike emner i forbindelse med systematisk og effektivt møtearbeide
 • Idrettens lover og regler: Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst på idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet.
 • Idrettens rammebetingelser: Kurset gir innsikt i hvordan klubben kan skaffe midler og øke sine rammebetingelser for drift og aktivitet
 • Økonomistyring og regnskap: Ulike kurs for styret/daglig ledelse, regnskapsfører/kasserer, kontrollutvalg, revisor
 • Anleggskurs: Kurs om grunnleggende kunnskap om planlegging, utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer anlegg. Målet med kurset er at klubbene skal bli bedre i stand til å vurdere alle sider ved bygging av eget anlegg.

E-læringskurs

Innføring i styrearbeid for idrettslag
E-læringskurset passer for styremedlemmer i klubb, daglig ledere, representanter fra klubbens valgkomité og andre med interesse for styrearbeid.

Kurset vil gi deltakeren innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i klubben. Kurset vil gi en oversikt over de viktigste lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til. Kurset gir også gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet.

Du finner kurset under www.ekurs.nif.no/. Logg inn med Idrettens ID og trykk videre på «Ledelse» i toppmenyen.

Idrettens som arbeidsgiver
Kurset retter seg mot idrettslag som har ansatte eller vurderer å ansette daglig leder, administrasjonssekretær, trenere, instruktører eller lignende.
Når du har gjennomgått kurset håper vi at du har fått en forståelse av styrets rolle og ansvar som arbeidsgiver.

Målet er å bidra til trygghet i arbeidsforholdet, større grad av tilfredshet og glede – en god og trygg arbeidsplass!

Du finner kurset under www.ekurs.nif.no/. Logg inn med Idrettens ID og trykk videre på «Ledelse» i toppmenyen.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier