Norges Judoforbund

NJF tekst

Judoåret 2019

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR NORSKE JUDOKLUBBER

Her følger administrative plikter og frister for norske judoklubber. Det er VIKTIG at dette følges opp. Hvis en klubb unnlater å levere til rett tid, eller misligholder sine medlemsforpliktelser etter disse bestemmelsene kan klubben ilegges gebyr/bot etter NJFs lov § 22 (jmf. NIFs lov §11-1).
I ytterste konsekvens kan klubben miste sitt medlemskap i NJF og retten til å drive organisert idrett i NIF (jmf. NJFs lov § 5 andre ledd).

31. januar – Medlemslister

Medlemslistene skal sendes til judo@nif.idrett.no, og skal inneholde alle personer som har vært medlem i klubben i 2018, selv om de har sluttet i løpet av året.

Hvem skal registreres i klubbens medlemslister?
Alle som kan defineres som aktive etter NIFs definisjon. Det vil si de som har trent eller konkurrert, men også de som tilrettelegger for aktivitet. Det kan være trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Også de som bidrar gjennom administrative oppgaver (eks. styret), drift, vedlikehold av anlegg mm. omfattes.

Ta kontakt med forbundskontoret hvis dere er usikre på dette.

1. februar – Forsikringsregistrering

Norges Judoforbund har avtale med AGS Forsikring om forsikring av judoutøvere. Det er et krav at man er forsikret for å kunne delta i aktivitet i regi av NJF, eller medlemsklubb i NJF.

Det er tre forskjellige løsninger å velge mellom;

Utøverlisens: Kr. 250,- per år
Obligatorisk, minimumsforsikring for alle over 13 år.

Konkurranselisens: Kr. 310,- per år
Tilgang til skadetelefon, og oppfølging gjennom hele behandlingsløpet.

Premiumlisens: Kr. 800,- per år
Tilgang til skadetelefon, og oppfølging gjennom hele behandlingsløpet. Utvidet forsikringsdekning for behandling på privat klinikk. Behandlingsgaranti på 15 dager.

Klubben registrerer Lisens på sine utøvere over 13 år i SportsAdmin. Utøvere med Lisens i 2018 har gyldighet ut januar måned. Nye utøvere må registreres fortløpende – før de deltar på trening!

Medlemmene forventer at de er forsikret, og det er klubbens ansvar at registreringen er korrekt. Ved skade på utøver som ikke er forsikret vil klubben/treneren kunne bli erstatningsansvarlig.

Les mer om forsikringsordningen.

31. mars – Avholde årsmøte i klubben

Alle idrettslag skal i 2019 avholde årsmøtet innen utgangen av mars måned.

Dersom idrettslaget ikke klarer å avholde årsmøtet innen fristen kan det i særlige tilfeller søke om utsatt frist. Søknad må sendes til Idrettskretsen.

30. april – Rapportering av medlemsopplysninger

Idrettslagene skal rapportere nøkkelopplysninger iht NIFs krav til Samordnet rapportering:

  • Medlemstall pr 31.desember 2018
  • Aktive medlemmer foregående år (2018)
  • Oppdatere klubbens kontaktinformasjon
  • Oppdatere styre og ledelse (og laste opp signert årsmøteprotokoll)
  • Regnskapstall fra godkjent årsregnskap

På bakgrunn av dette vil NIF tilby direkte rapportering til Brønnøysundregistrene, så idrettslagene slipper å sende en egen melding om nytt styre.

Samordnet rapportering danner også grunnlag for søknad om momskompensasjon.

Denne rapporteringen er obligatorisk for hele norsk idrett. Rapporteringen gjøres i KlubbAdmin.

15. juni – Hovedforfall Kontingent

Forbundskontingent baserer seg på tallene fra medlemslister for fjoråret. Dette forfaller til betaling 15.06.19.

Forbundskontingenten er kr. 250,- pr. medlem.
Forbundet vil samtidig kreve inn Judoregionenes kontingent. Denne kontingenten fastsettes på Judoregionenes årsting.

Klubbene tilsendes faktura fra Forbundskontoret.


Sideoppdatering: 10. mai 2019, kl. 9:29