Norges Judoforbund

NJF tekst

Maler og eksempler

Her vil du finne du ulike maler og forslag til retningslinjer som vil effektivisere klubbdriften mye.

Årshjul

Har din klubb utviklet et årshjul?

Excel-basert Årshjul tilgjengelig for judoklubber

Excel-basert Årshjul tilgjengelig for judoklubber

Et årshjul kan bidra til å forenkle mye arbeid for klubben. Det er et Excel-basert styringsverktøy som fungerer som et hjelpemiddel for klubben slik at planlegging av aktiviteter (eks. idrettsregistrering, årsmøter m.m.) blir mindre krevende. Man får påminnelser og finner viktige gjøremål fordelt på årets måneder.

Årshjulet blir da ikke bare et verktøy for en lettere hverdag, men det blir og en viktig kontinuitetsbærer for klubben.
I årshjulet kan man også få en god oversikt over ulike tilskuddsordninger og idrettsavtaler som finnes for klubben.

Ønsker din klubb å ta i bruk årshjulet, så må du kontakte NJF på epost lill.tjeldvoll@judo.no.

Vi ønsker å sikre oss at klubben får mest mulig ut av verktøyet og hvilke muligheter som finnes. Derfor er det viktig for oss at vi har en gjennomgang med deg slik at vi er sikker på at alle mulighetene er formidlet.

Gjennomføring av årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Å planlegge og avholde et årsmøte kan være ganske arbeidskrevende for mange klubber. Det er mange dokumenter og informasjon som er i omløpet.

Nedenfor har vi samlet opp en rekke forslag til maler som er direkte knyttet til klubbens årsmøte. Bruk gjerne disse for å lette jobben i forbindelse med årsmøte-gjennomføringen.

Årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned.

Årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned.

Innkalling:
Innkalling til klubbens årsmøte reguleres av lovnorm for idrettslag § 13. Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst én måneds varsel.

Bruk gjerne utarbeidet mal for innkalling til årsmøte.

Sakslister og saksdokumenter:
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter skal være gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.
Det mest praktiske er å bruke klubbens hjemmesider til å publisere sakslisten med vedlegg. Da må klubben huske å informere om dette allerede i innkallingen. Alternativt kan styret sende ut per post/epost eller kopiere opp å ha tilgjengelig i treningslokalet eller på kontoret til administrasjonen.

Se forslag til saksliste for klubber.

Behandle idrettslagets regnskap:
Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles på årsmøte. Valgt revisors beretning skal også legges frem.

Se forslag til revisorens beretning.

Protokoll:
De to valgte referentene utarbeider en ferdig protokoll som signeres av de to personene årsmøtet har valgt ut til å signere på protokollen.
Husk at en årsmøteprotokoll ikke er et referat fra årsmøtet, og den skal dermed ikke inneholde sitater fra personer som taler til årsmøtet.

Se mal med forslag til protokoll fra klubbens årsmøte.

Det stilles ingen krav til innholdet i en årsmelding eller gruppeårsmelding.

Se flere maler som kan benyttes som et utgangspunkt dersom klubben ikke har laget egne: NIFs Klubbhåndbok.

Hele tiden oppdaterte versjoner av dokumentene ligger på nettsidene til NIF. Følg med der for å sikre at dere har riktig versjoner.

Styret må sørge for å registrere nye tillitsverv i Brønnøysundregistrene, idrettslagets medlemsregister, hjemmeside mm slik at disse er oppdatert etter eventuelle endringer som følge av årsmøtet.


Sideoppdatering: 8. januar 2020, kl. 11:54