- Judo.no - https://www.judo.no -

Hvordan jobbe med ungdomsidrett?

Norsk judo jobber for at ungdom skal bli lyttet til og ha stor innflytelse i klubbstyrene/ledelsen. I tillegg skal ungdom bidra med å skape et godt sosialt miljø. Dette gjenspeiles i NJFs strategidokument i den perioden vi er i nå.

For å få til dette må vi alle bli flinkere til å lytte til ungdommene og gi dem mulighet til å delta der tiltak og beslutninger gjøres.

Norsk idrett sier at idretten skal:

[1]

Sandnes Judoklubb er et av 30 idrettslag som har blitt fulgt gjennom ungdomsløftet.no. FOTO: Norges Idrettsforbund

30 gode eksempler på god ungdomsidrett
Nettsiden www.ungdomsløftet.no [2] er et verktøy som kan hjelpe din klubb til å bli enda bedre på ungdomsidrett. Hovedhensikten med nettsiden er å vise frem og spre gode eksempler og ideer på hvordan man kan tilrettelegge for god ungdomsidrett.

Nettsiden består av 30 reportasjer og filmer der utøvere, trenere, foreldre og idrettslag – på tvers av idretter og lokalmiljø – forteller hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett.

Fra Judo har vi Sandnes Judoklubb [3]som deler sine erfaringer på hvordan hovedtrener jobber med treningsgrupper som består av ungdom.

Norges Judoforbund oppfordrer alle judoklubber å se igjennom ungdomsløftet.no [4] og finne inspirasjon fra andre idretter og klubber på hvordan jobbe med ungdomsidrett.

Temakveld ungdomsidrett
Norges Idrettsforbund har utviklet et tilbud for klubbstyrer som ønsker å sette seg ned, diskutere klubbens arbeid med ungdom, og blir mer bevisste på status og videre arbeid rettet mot ungdom. Dette kan gjøres ved å arrangere «Temakveld – ungdomsidrett»!

Målet med temakvelden er at styret skal bli mer bevisste på tilbudet deres klubb har for ungdom i alderen 13-19 år. I tillegg er hensikten at hele styret sammen skal diskutere mulig tiltak og handlinger som klubben kan iverksette for ungdom.

Mal (PowerPoint-presentasjon) for gjennomføring av en slik temakveld kan lastes ned herfra [5].

Ta gjerne kontakt med Utviklingssjefen [6] for mer informasjon om gjennomføring av møte. Judoforbundet kan være behjelpelig med å komme på besøk for å lede en slik temakveld om ungdomsidrett.

[7]

Flyer Lederkurs for ungdom.

Lederkurs for ungdom
Målet for «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. På kurset skal deltakerne få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i egen klubb.

Lederkurset går over en helg, totalt 24 timer. I tillegg kommer en oppfølgingssamling noen måneder senere som er på 6 timer.

Lederkurset inneholder kursing i hvordan idrettsorganisasjonen fungerer, og hvordan beslutninger tas. De får en innføring i ulike ledelsesverktøy de kan bruke i sitt verv. I tillegg er det fokus på selvtillit, selvfølelse og kommunikasjon. Ungdom som gjennomfører kurset vil i etterkant få oppfølging gjennom en mentorordning.

Både særforbund og idrettskretser gjennomfører Lederkurs for Ungdom 15-19 år.

Følg med på informasjon fra deres idrettskrets [8] om når neste lederkurs arrangeres!

Judoforbundet oppfordrer alle klubber til å se på de ulike tiltakene og prioritere ungdom!
Det er for eksempel mange ungdommer som ikke ønsker å konkurrere og ikke orker det presset på trening. Ofte er resultatet at de velger å slutte i klubben fordi det blir for stort konkurransefokus. Her må vi bli flinkere til å tilby dem andre roller i klubben. For eksempel som trener, dommer, arrangør, styremedlem eller frivillig som kan gjøre andre oppgaver i klubben.

Se ellers mer informasjon om tilbud og muligheter innenfor ungdomsidrett hos Norges Idrettsforbund [9].

Det er også mulig å ta kontakt med forbundskontoret v/ Utviklingssjefen [6] for tips/råd om hvordan jobbe med ungdomsinnflytelse og prioriteringer.