270 Views

Dato og ny struktur for kommende graderinger er nå klart. I tillegg har vi fått nye og tydeligere retningslinjer og vurderingskriteringer for gjennomføring og evaluering av graderinger.

Graderinger
NJF vil fremover arrangerer tre graderinger årlig; en nasjonal og to regionale. På regional gradering i Nord/Midt og Vest kan du gradere deg til 1. og 2. dan, mens du på nasjonal gradering som arrangeres på Østlandet, kan gå opp til 1.-6. dan. Graderingene kommer nå i samme «bolk», dvs. rundt årsskiftet. Graderingene i midt og nord er nå slått sammen, grunnet lav deltagelse de senere år.

Kommende graderinger:

Spesifiseringer
For å i enda større grad tydeliggjøre innhold, krav og vurderinger for en gradering har vi utarbeidet en egen underside, som er ment å hjelpe kandidaten/klubb. Alle kandidater må sette seg inn i dette, senest ved påmelding til gradering. Vi håper dette kan være et verktøy, som hjelper alle kandidater til å bestå sin gradering.

Foreløpig er undersiden mest relevant for gradering til 1.dan. Liknende tydeliggjøring av høyere grader vil legges inn på undersiden fremover.

Den nye Dankomisjonen har solid faglig og praktisk erfaring innen både konkurransejudo og kata. I kombinasjon med nye og tydelige retningslinjer, er de således i en svært god posisjon for å gjøre gode vurderinger under kommende graderinger.

Nytt krav for 6.dan
Forbundsstyret har på siste styremøte vedtatt følgende for 6. dan:

«6. dan er å regne som et skille i rekken av dan-grader, og en person som innehar 6. dan eller høyere, er å anses som en representant for norsk judo uavhengig om vedkommende har formelle verv i NJF eller ikke. En kandidat til 6. dan vil i tillegg til gjeldende teknisk pensum, også måtte kunne vise at han/hun har opptrådd i samsvar med judoens verdigrunnlag. Dette gjøres via egen søknad.

Dersom kandidaten er blitt domfelt for kriminelle forhold, har gjort seg skyldig i økonomiske misligheter i organisasjonen, har begått brudd på judoens etiske og moralske prinsipper/kjerneverdier, motarbeidet Norges Judoforbunds strategiske planer eller opptrådt uansvarlig og skadet judosportens gode omdømme eller opptrådt illojalt i forhold til Norges Judoforbunds organer, vil vedkommendes søknad kunne avslås.

Hvis slike forhold var til stede på tidspunktet for graderingen, men ikke var kjent, kan regelen allikevel gjøres gjeldende i etterkant ved inndragelse av oppnådd dan-grad«

Husk at du finner mye god informasjon på vår graderingsside på judo.no

Helt til slutt ønsker vi å rette en takk til den tidligere Dankomisjonen (Martin, Knut, Rosie & Birgit) for deres innsats for norsk judo; for noen over mange år.

Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier