Norges Judoforbund

NJF tekst

Lov for Norges Judoforbund

Norges Judoforbund stiftet i Oslo 28. juni 1967.
Vedtatt av Judoforbundstinget 30. april 2016.
Godkjent av Idrettsstyret 29. juni 2016.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
(1) Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens utbredelse og utvikling, ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet, mot og respekt.

§ 2 Organisasjon
(1) NJF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer judoidretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner, jf NIFs lov kapittel 7, eller annen organisering godkjent av NJFs styre. Judoregionens grenser fastsettes av NJFs styre.

(2) NJF er medlem av Norges Idrettsforbund, Den Europeiske Judounion (EJU) og Det internasjonale Judoforbundet (IJF), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NJF uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov.

(3) Opptak av nye idretter i NJF samt endring av NJFs navn må godkjennes av Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye aktiviteten er forenlig med NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag, kan NJF fremme forslag om opptak av den nye idretten på Idrettstinget.

§ 3 Oppgaver og myndighet
(1) NJF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer NJFs medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

(2) NJF er den høyeste faglige myndighet for judoidretten i Norge (jf. NIFs lov § 6-2). Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak:
a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener
b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener
c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner
d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NJF.

§ 4 Medlemskap
(1) Alle idrettslag som organiserer judoidretten og er medlem av NIF har rett til å bli medlemmer i forbundet.

(2) Søknad om medlemskap sendes NJF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.

§ 5 Kontingent/avgifter
(1) Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.

(2) Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. NJFs styre kan frata lag som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskap i NJF, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF, jf. § 10-2 (3).

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 6 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag tilsluttet særforbundet i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særforbundet: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(3) Forslagsrett:
a) Styret i særforbundet har forslagsrett til og på særforbundstinget.
b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til særforbundstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på særforbundstinget.
c) Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til særforbundstinget i saker som ligger innenfor komiteens/ utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på særforbundstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(4) Talerett:
a) Revisor har talerett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
b) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på særforbundstinget.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(1) Arbeidstaker i NJF er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i NJF eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre føransettelsesforholdet er opphørt. opphører.

(2) Arbeidstaker i NJF kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at NJF gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 9 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til NJF
(1) En person som har en avtale med NJF som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av NJF er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen særforbundet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av NJF. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 10 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i særforbundet.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

§11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NJF vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 12 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) NJF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

(2) NJF skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21.

(3) Bankkonti skal være knyttet til NJF og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På judoforbundstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. Forbundsstyret fastsetter årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene.

(5)Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Generalsekretær skal også signere.

(6) NJF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. NJF kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra NJF og beslutning fra Idrettsstyret.

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til NJFs størrelse eller virksomhet, skal vedtas av judoforbundstinget.

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Judoforbundstinget
(1) NJFs høyeste myndighet er judoforbundstinget som avholdes hvert andre år innen utgangen av mai måned.

(2) Judoforbundstinget innkalles av styret med minst to måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på særforbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på judoforbundstinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til judoforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør judoforbundstinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5) På judoforbundstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigete representantene vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Representasjon på judoforbundstinget
(1) På judoforbundstinget møter med stemmerett:
a) NJFs styre
b) 2 representanter fra hver Judoregion
c) Representanter fra idrettslag etter følgende skala:
• 1 representant fra lag med inntil 50 medlemmer
• 2 representanter fra lag med 51-150 medlemmer
• 3 representanter fra lag med mer enn 151-300 medlemmer
• 4 representanter fra lag med mer enn 300 medlemmer

(2) Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte / ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

(3) NJFs styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NJF. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

(4) Videre møter uten stemmerett:
a) Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem, dersom leder er forhindret fra å møte
b) Kontrollkomiteens medlemmer
c) Valgkomiteens medlemmer
d) Revisor
e) NJFs representanter i EJUs/ IJFs råd og komiteer
f) NJFs generalsekretær
g) Æresmedlemmer

(5) Videre kan personer som er foreslått valgt inn i styre eller komiteer møte med talerett i forbindelse med dette valget.

§ 16 Ledelse av judoforbundstinget
Judoforbundstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent behøver å være valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 17 Judoforbundstingets oppgaver
Judoforbundstinget skal:
a) Godkjenne de fremmøtte representantene.
b) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
c) Velge dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til å underskrive protokollen.
d) Behandle beretning for NJF
e) Behandle NJFs regnskap i revidert stand.
f) Behandle forslag og saker.
g) Fastsette kontingent og avgifter.
h) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
i) Engasjere statsautorisert/ registrert revisor til å revidere NJFs regnskap.
j) Foreta følgende valg:
i. President og visepresident.
ii. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
iii. Kontrollkomité med minst to medlemmer.
iv. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
v. Representanter til ting og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

President, visepresident og ledere i komiteer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall.

§ 18 Stemmegivning på judoforbundstinget
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 19 Ekstraordinært judoforbundsting
(1) Ekstraordinært judoforbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av Judoforbundstinget.
b) Vedtak av NJFs styre.
c) Vedtak av Idrettsstinget eller Idrettsstyret.
d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste judoforbundsting representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter.

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på særforbundets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(4) Et ekstraordinært judoforbundsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5) Ekstraordinært judoforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære judoforbundstinget.
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 20 NJFs styre
(1) NJF ledes og forpliktes av NJFs styre som er NJFs høyeste myndighet mellom tingene.

(2) NJFs styre skal bl.a.:
1. Iverksette judoforbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Forestå NJFs daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet.
3. Påse at NJFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på judoforbundstinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at NJF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
4. Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra judoforbundstinget eller som NJFs styre finner påkrevet, samt utarbeide mandat/ instruks for disse.
6. Utarbeide konkurranseregler og instrukser.
7. Etter søknad bestemme sted og arrangør for norgescup og norgesmesterskap.
8. Utarbeide retningslinjer for æresbevisninger.
9. Utarbeide regler for medlemmers rettigheter og plikter, samt overgangsregler fra en klubb til en annen.
10. Foreslå aktuelle kandidater til internasjonale judoforbunds styrer og underliggende komiteer.

(3) NJFs styre skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer forlanger det.

§ 21 Faste komiteer
(1) Kontrollkomité
a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med judoforbundets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at judoforbundets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med judoforbundets lov og beslutninger fattet av judoforbundstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at judoforbundets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

b) Kontrollkomiteen skal påse at judoforbundets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for judoforbundets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere judoforbundets finansielle stilling, forvaltning og drift.

c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.

d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til judoforbundstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/ årsregnskapene og judoforbundets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

e) Kontrollkomiteen skal avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til judoforbundets styre og revisor.

f) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

(2) Valgkomité:
Valgkomiteen velges på judoforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 23 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet
Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.

§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.

§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og NJFs styre kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.

§ 26 Lovendring
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært judoforbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av særforbundet selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 27 Oppløsning – Sammenslutning – utmelding
(1) Forslag om oppløsning av NJF må først behandles på ordinært judoforbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært særforbundsting tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Ved oppløsning eller annet opphør av NJF, tilfaller NJFs overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller særforbundets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.

(3) Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 26.


Sideoppdatering: 6. mars 2019, kl. 12:30