Norges Judoforbund ble stiftet i Oslo, 28. juni 1967.

NJFs lov ble sist endret 04. februar 2020 basert på endringer i Idrettsforbundets regelverk og lovnormer fra 1. januar 2020.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens utbredelse og utvikling, ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet, mot og respekt.

§ 2 Organisasjon

(1) NJF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer judoidretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NJF kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner, jf NIFs lov kapittel 7, eller annen organisering godkjent av NJFs styre. Judoregionens grenser fastsettes av NJFs styre.

(2) NJF er medlem av Norges Idrettsforbund, Den Europeiske Judounion (EJU) og Det internasjonale Judoforbundet (IJF), og skal overholde deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NJF uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov.

(3) Opptak av nye idretter i NJF samt endring av NJFs navn må godkjennes av Idrettsstyret.

§ 3 Oppgaver og myndighet

(1) NJF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer NJFs medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

(2) NJF er et selvstendig rettssubjekt og ansvarlig for egen virksomhet. NJF er den høyeste faglige myndighet for judoidretten i Norge. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak:

 1. Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener
 2. Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener
 3. Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner
 4. Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NJF.

§ 4 Medlemskap, kontingenter og avgifter

(1) Idrettslag som organiserer judoidretten og er medlem av NIF kan søke om å bli medlem i NJF.

(2) Søknad om medlemskap sendes NJF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.

(3) NJF kan fastsette kontingenter og avgifter

(4) Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av NJF medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på judoforbundstinget

(5) Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i NJF dersom laget skylder kontingent eller avgift, ikke overholder NIFs eller NJFs regelverk eller vedtak, eller på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

II. TILLITSVALGTE

§ 5 Kjønnsfordeling

(1) NJF skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til judoforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til judoforbundstinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter judoforbundstinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Judoforbundstinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll.

(4) Idrettsstyret kan pålegge NJF å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt Judoforbundsting eller foreta ny oppnevning.

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

 1. utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
 2. mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår.

(2) Arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i et organisasjonsledd, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre føransettelsesforholdet er opphørt. opphører.

(3) Arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til å judoforbundsting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et organisasjonsledd

(1) En person som har økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd som overstiger 1 G er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen særforbundet eller NIF. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til judoforbundsting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd.  Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsleddet representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 8 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 1. når vedkommende selv er part i saken
 2. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
 3. når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
 4. når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i NJF

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Styrer, komiteer og utvalg i NJF er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte dersom flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for NJFs medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1) NJF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom NJF har generalsekretær/daglig leder, skal også vedkommende undertegne.

(2) NJF skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om det ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning.

(3) Bankkonti skal være knyttet til NJF og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(4) NJF skal ha underslagsforsikring.

§ 12 Budsjett

(1) På judoforbundstinget skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13 Utlån og garanti

NJF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. NJF kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra NJF og beslutning fra Idrettsstyret.

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Judoforbundstinget

(1) NJFs høyeste myndighet er judoforbundstinget som avholdes hvert andre år innen utgangen av mai måned.

(2) Judoforbundstinget innkalles av styret med minst to måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på NJFs internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på judoforbundstinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til judoforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør judoforbundstinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Judoforbundstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5) På judoforbundstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigete representantene vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(1) Forslagsrett til judoforbundstinget:

 1. Forbundsstyret
 2. Et representasjonsberettiget organisasjonsledd
 3. Møteberettiget komite/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde

(2)  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på judoforbundstinget:

 1. NJFs styre
 2. 2 representanter fra hver Judoregion
 3. Representanter fra idrettslag etter følgende skala:
 • 1 representant fra lag med inntil 50 medlemmer
 • 2 representanter fra lag med 51-150 medlemmer
 • 3 representanter fra lag med mer enn 151-300 medlemmer
 • 4 representanter fra lag med mer enn 300 medlemmer

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte / ting, eller oppnevnt av styret.

Representasjon beregnes etter Idrettens offisielle aktivitetstall og meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til judoforbundstinget.

NJFs styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NJF. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på judoforbundstinget i saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområdet:

 1. Kontrollutvalgets medlemmer
 2. Valgkomiteens medlemmer
 3. Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
 4. NJFs representanter i EJUs/ IJFs råd og komiteer
 5. Æresmedlemmer

(4) Møterett og talerett på judoforbundstinget

 1. Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde
 2. NJFs generalsekretær
 3. Representant fra NIF
 4. Personer som er foreslått valgt inn i styret eller komiteer i forbindelse med dette valget.

(5) For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til Idrettstinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et idrettslag som er medlem i NJF i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(6) En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i NJF: Medlem av forbundsstyret, valgkomite, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. Personer med et slikt verv kan ikke møte på judoforbundstinget som representant for et annet organisasjonsledd.

§ 16 Ledelse av judoforbundstinget

Judoforbundstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være valgt/oppnevnt representant.

§ 17 Judoforbundstingets oppgaver

Judoforbundstinget skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er),
 3. Velge protokollførere
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsordningen
 8. Behandle beretning for NJF, herunder beretninger fra tingvalgte organer.
 9. Behandle NJFs regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette kontingent.
 12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
 13. Engasjere revisor til å revidere NJFs regnskap.
 14. Foreta følgende valg:
 • NJFs styre med president og visepresident.
 • 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
 • Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst 1 varamedlem
 • Valgkomite med leder, minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem.
 • Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

President, visepresident og ledere i komiteer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. nestleder/varamedlem osv.

Styret skal ha minste ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.

§ 18 Stemmegivning på judoforbundstinget
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 19 Ekstraordinært judoforbundsting
(1) Ekstraordinært judoforbundsting innkalles av styret med minst 2 ukers frist etter:

 1. Vedtak av Forbundsstyret eller Judoforbundstinget.
 2. Vedtak av Idrettsstyret eller Idrettstinget.
 3. Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste judoforbundsting representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter.

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og. dette skal fremgå av innkallingen.

(3) Et ekstraordinært judoforbundsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(4) Ekstraordinært judoforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet(kravene om innkalling av det ekstraordinære judoforbundstinget.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold til NJFs størrelse eller virksomhet må vedtas på tinget. Slike disposisjoner må fattes med 2/3 flertall, dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det.

§ 21 NJFs styre
(1) NJF ledes og forpliktes av NJFs styre som er NJFs høyeste myndighet mellom tingene.

(2) NJFs styre skal bl.a.:

 1. Iverksette judoforbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå NJFs daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet.
 3. Påse at NJFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på judoforbundstinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at NJF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
 4. Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
 5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra judoforbundstinget eller som NJFs styre finner påkrevet, samt utarbeide mandat/ instruks for disse.
 6. Oppnevne representanter til Idrettstinget dersom judoforbundstinget ikke har valgt representanter
 7. Utarbeide konkurranseregler og instrukser.
 8. Etter søknad bestemme sted og arrangør for norgescup og norgesmesterskap.
 9. Utarbeide retningslinjer for æresbevisninger.
 10. Utarbeide regler for medlemmers rettigheter og plikter, samt overgangsregler fra en klubb til en annen.
 11. Foreslå aktuelle kandidater til internasjonale judoforbunds styrer og underliggende komiteer.

(3) NJFs styre skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer forlanger det.

§ 22 Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

 1. Påse at NJFs virksomhet drives i samsvar med NJFs og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 2. Ha et særlig fokus på at NJF har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, og at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
 3. Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på tinget, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
 4. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til tinget, ha minst et årlig møte med revisor, og ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 23 Valgkomité:

Valgkomiteen velges på judoforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen, med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

(1) For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner gjelder NIFs regelverk

(2) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk

§ 25 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet

Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.

§ 26 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.

§ 27 Lovendring

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av stryet.

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært judoforbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar lovendringer, sendes protokollen til Idrettsstyret. Ved eventuell motstrid mellom NJFs og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettsstryet kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendige endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3) Endringer i §§ 27 og 28 kan ikke vedtas av NJF selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 28 Oppløsning – Sammenslutning – Utmelding

(1) Særforbund som ønsker å melde seg ut av NIF, sender melding om dette direkte til Idrettsstyret og anses som utmeldt 3 måneder etter at Idrettsstyret har mottatt meldingen.

(2) Forslag om oppløsning av NJF må først behandles på ordinært judoforbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært judoforbundsting som avholdes tidligst tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(3) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal eiendeler opparbeidet som en direkte følge av NJFs medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller NJFs overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.

(4)  Vedtak om sammenslutning med andre særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall på judoforbundstinget.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier