Varsling til Judoforbundet

Hvis du opplever noe i norsk judo som ikke er i tråd med vårt verdigrunnlag, ønsker vi at du varsler oss. Dette gjelder også andre kritikkverdige forhold, brudd på alminnelig lovgivning, økonomiske misligheter, korrupsjon, eller forhold som utgjør en fare for personers liv og helse.

Du kan i utgangspunktet sende ditt varsel til alle i administrasjonen, eller Styret.

Vi tar ikke i mot anonyme varsler, men vi behandler alle varsler seriøst og fortrolig. Det betyr at identiteten til varsler og personer/hendelser det er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.

Mottaker av varselet skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser.

Ved saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep følger vi retningslinjene fra NIF.

Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken får tilbakemelding om at saken er avsluttet. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke.