Norges Judoforbund

NJF tekst

Våre verdier

Norges Judoforbund (NJF) er en del av norsk idrett. Vi står for et felles verdisyn som handler om at organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Aktivitetsverdiene skal være med på oppfylle visjonen Idrettsglede for alle:

 • Idrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten.
 • Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker.
 • Helse er den positive virkning idrett har på til utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse.
 • Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjoner.

Når idretten har sagt at de skal jobber for Idrettsglede for alle betyr det blant annet at idretten skal:

Judoens verdier

‘Judo’ er sammensatt av to ord; ‘Ju’ som betyr blidhet eller mildhet og ‘do’ som betyr vei eller retning. Betydningen av ordet ‘judo’ må ses i sammenheng med hva judoens grunnlegger, Jigoro Kano, mente at judo skulle være:

«Judo er den mest effektive kombinasjonen av mental og fysisk utvikling. Basis i judo er trening på angrep og forsvar, som ikke bare styrker din fysikk, men også din moral. Man blir en person som bidrar positivt i samfunnet. Dette er essensen i judo.»

Med dette menes at judotreningen skal gi fysiske, mentale og sosiale utfordringer som utvikler det holistiske mennesket. Judo er på denne måten en utdanning av mennesket til å bli en bidragsyter i samfunnet. Kodokan har utarbeidet noen sentrale verdier for hvordan vi skal oppføre oss i dojoen (treningslokalet), og ovenfor hverandre. Dette skal igjen reflekteres utenfor dojoen, hvor vi som judokas aktivt skal bidra ute i samfunnet.

Kodokans verdier:

 • Høflighet – Å være høflig ovenfor andre
 • Mot – Å gjøre det som er rettferdig
 • Vennskap – Den reneste av de menneskelige følelser
 • Oppriktighet – Å uttrykke seg uten å skjule følelser
 • Beskjedenhet – Ydmykhet for andres ferdighet og kunnskap
 • Ære – Å stå ved sitt ord
 • Respekt – Uten respekt kan man ikke stole på hverandre

‘Seiryoku Zenyo’ og ‘Jita Kyoei’
‘Seiryoku Zenyo’ og ‘Jita Kyoei’ er to begreper som er grunnleggende prinsipper for judoens filosofi. Selv om disse stammer fra 1800-tallets Japan, er de overførbare til dagens samfunn.

‘Seiryoku Zenyo’ kan oversettes til ‘optimal utnyttelse av energi. Alt som skal gjøres i judo, skal gjøres effektivt, økonomisk og rasjonelt. Dette innebærer at man skal benytte de mest effektive bevegelser, mest effektive grep, mest effektive taktikker og så videre.

‘Jita kyoei’ kan oversettes til ‘Gjensidig velferd og utvikling’. Utøverne skal trene sammen på en slik begge får utbytte og på en slik måte at teknikkene ikke skader motstanderen. Judo er ikke som de fleste andre kampsporter, der teknikkene er ment for å sette motstander ut av spill, i verste fall drepe.

Du kan lese mer om judoens verdier her

Norges Judoforbunds verdier

Judo har sin opprinnelse fra Japan på slutten av 1800-tallet. Det japanske samfunnet hadde, og har, en helt annen organisering enn vårt vestlige. Dette fører til at kutymene som følger idretten ikke direkte kan overføres til vestlig samfunn og kultur. Samtidig må tolkningen av tankene bak verdier og ritualer ses i sammenheng med miljøet de er utformet i. Dette gjelder ikke bare ved så store avstander både i distanse og kultur som mellom Japan og Norge, men også blant vestlige nasjoner som for eksempel Frankrike og Norge.

Det er derfor meget viktig at vi i Norsk Judo har et eget fundament, tilpasset norsk kultur, som er noe eget vi kan identifisere oss med. I tillegg bør det baseres på det som gjelder for alle mennesker – som behovene for utvikling, sosiale relasjoner, respekt og anerkjennelse av de vi lever sammen med.

Norges Judoforbund har definert fire kjerneverdier som legges til grunn for vår virksomhet:
RESPEKT – ÆRLIGHET – FELLESSKAP – MOT

I tabellen har vi satt opp hva disse verdiene betyr i praksis:

Les mer om NJFs verdigrunnlag i vårt Strategidokument.

Judoforbundets antidopingarbeid

Vår policy:
Norges Judoforbund skal fremme en dopingfri idrett gjennom fokus på våre kjerneverdier om Respekt (for treningspartnere og motstandere) og Ærlighet (gjennom å være forbilder for andre).

Antidopingansvarlig: Generalsekretær Stine Lastein

Vår handlingsplan:

 • Antidopingpolicyen skal være forankret i Styret og del av NJFs Virksomhetsplan.
 • Alle ansatte, oppdragstakere og utøvere skal kjenne til sine forpliktelser og ansvarsoppgaver relatert til NJFs antidopingarbeid.
 • Toppidretten har jevnlig informasjon om antidoping.
 • Støtteapparatet jobber med forebygging og er oppdatert på regelverk.
 • Idrettslagene skal lage egne Antidopingpolicyer og fremme en dopingfri idrett.
 • Klubbtrenere skal være oppdatert på antidopingarbeid.
 • NJFs arrangementer skal være arena for å vise frem NJFs holdning til antidoping.
 • Antidopingpolicyen skal være kjent i organisasjonen
 • Judo.no og sosiale medier skal benyttes ut mot våre medlemmer for å formidle vår Antidopingpolicy
 • Administrasjonen i NJF skal drive målrettet informasjonsarbeid ut mot medlemmene

Last ned vår antidopingpolicy, og handlingsplanen med konkretiserte mål/tiltak.

NJF er sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge. Vi oppfordrer alle klubber til å gjennomføre Rent Idrettslag, og vi oppfordrer alle utøvere til å gjennomføre Ren Utøver.

Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten. Norsk idrett har nulltoleranse for en hver form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

Hva er seksuell trakassering og overgrep?

 • Seksuell trakassering er seksuell oppmerksomhet som er uønsket og plagsom for den det rammer.
 • Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikke gir eller er i stand til å gi samtykke.

Informasjon til idrettslagene

Hvordan jobbe med temaet: Se NIFs Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Hvordan håndtere varsler: Se NIFs Veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep.

Doble relasjoner. Idrettens retningslinjer påpeker også at trener/leder som utgangspunkt ikke skal innlede en kjærlighetsrelasjon eller seksuell relasjon med utøver(e). Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

Hvem bør varsle?

 • Enkeltpersoner som selv har opplevd trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
 • Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idrettssammenheng

Hvis forholdet gjelder klubb skal i utgangspunktet varselet sendes dit, med mindre spesielle forhold tilsier at det ikke er mulig. Da kan du enten be NJF om råd, eller sende varselet dit.

Varsling til Judoforbundet

Hvis du opplever noe i norsk judo som ikke er i tråd med vårt verdigrunnlag, så ønsker vi at du varsler oss. Dette gjelder også andre kritikkverdige forhold, brudd på alminnelig lovgivning, økonomiske misligheter, korrupsjon, eller forhold som utgjør en fare for personers liv og helse.

Du kan i utgangspunktet sende ditt varsel til alle i administrasjonen, eller Styret.

Vi tar ikke i mot anonyme varsler, men vi behandler alle varsler seriøst og fortrolig. Det betyr at identiteten til varsler og personer/hendelser det er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.

Mottaker av varselet skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser.

Ved saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep følger vi retningslinjene fra NIF.

Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken får tilbakemelding om at saken er avsluttet. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke.


Sideoppdatering: 8. januar 2020, kl. 13:58