Foto: Christian Wolff / judobilder.org

Norges Judoforbund er en del av norsk idrett.

Vi står for et felles verdisyn som handler om at organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Aktivitetsverdiene skal være med på oppfylle visjonen Idrettsglede for alle:

 • Idrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten.
 • Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker.
 • Helse er den positive virkning idrett har på til utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse.
 • Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjoner.

Når idretten har sagt at de skal jobbe for Idrettsglede for alle betyr det blant annet at idretten skal:

Judoens verdier

‘Judo’ er sammensatt av to ord; ‘Ju’ som betyr blidhet eller mildhet og ‘do’ som betyr vei eller retning.

Betydningen av ordet ‘judo’ må ses i sammenheng med hva judoens grunnlegger, Jigoro Kano, mente at judo skulle være:

«Judo er den mest effektive kombinasjonen av mental og fysisk utvikling. Basis i judo er trening på angrep og forsvar, som ikke bare styrker din fysikk, men også din moral. Man blir en person som bidrar positivt i samfunnet. Dette er essensen i judo.»

Med dette menes at judotreningen skal gi fysiske, mentale og sosiale utfordringer som utvikler det holistiske mennesket. Judo er på denne måten en utdanning av mennesket til å bli en bidragsyter i samfunnet.

Kodokan har utarbeidet noen sentrale verdier for hvordan vi skal oppføre oss i dojoen (treningslokalet), og ovenfor hverandre. Dette skal igjen reflekteres utenfor dojoen, hvor vi som judokas aktivt skal bidra ute i samfunnet.

Kodokans verdier:

 • Høflighet – Å være høflig ovenfor andre
 • Mot – Å gjøre det som er rettferdig
 • Vennskap – Den reneste av de menneskelige følelser
 • Oppriktighet – Å uttrykke seg uten å skjule følelser
 • Beskjedenhet – Ydmykhet for andres ferdighet og kunnskap
 • Ære – Å stå ved sitt ord
 • Respekt – Uten respekt kan man ikke stole på hverandre

‘Seiryoku Zenyo’ og ‘Jita Kyoei’

‘Seiryoku Zenyo’ og ‘Jita Kyoei’ er to begreper som er grunnleggende prinsipper for judoens filosofi. Selv om disse stammer fra 1800-tallets Japan, er de overførbare til dagens samfunn.

‘Seiryoku Zenyo’ kan oversettes til ‘optimal utnyttelse av energi». Alt som skal gjøres i judo, skal gjøres effektivt, økonomisk og rasjonelt. Dette innebærer at man skal benytte de mest effektive bevegelser, mest effektive grep, mest effektive taktikker og så videre.

‘Jita kyoei’ kan oversettes til ‘Gjensidig velferd og utvikling’. Utøverne skal trene sammen slik at begge får utbytte av det og på en slik måte at teknikkene ikke skader motstanderen. Judo er ikke som de fleste andre kampsporter, der teknikkene er ment for å sette motstander ut av spill, i verste fall drepe.

Norges Judoforbunds verdier

Judo har sin opprinnelse fra Japan på slutten av 1800-tallet. Det japanske samfunnet hadde, og har, en helt annen organisering enn vårt vestlige. Dette fører til at kutymene som følger idretten ikke direkte kan overføres til vestlig samfunn og kultur.

Samtidig må tolkningen av tankene bak verdier og ritualer ses i sammenheng med miljøet de er utformet i. Dette gjelder ikke bare ved så store avstander både i distanse og kultur som mellom Japan og Norge, men også blant vestlige nasjoner som for eksempel Frankrike og Norge.

Det er derfor meget viktig at vi i Norsk Judo har et eget fundament, tilpasset norsk kultur, som er noe eget vi kan identifisere oss med. I tillegg bør det baseres på det som gjelder for alle mennesker – som behovene for utvikling, sosiale relasjoner, respekt og anerkjennelse av de vi lever sammen med.

Norges Judoforbund har definert fire kjerneverdier som legges til grunn for vår virksomhet:

Respekt – Ærlighet – Fellesskap – Mot

Mer om NJFs verdigrunnlag, kan du lese om i vår Strategiplan.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier