Regionplan og 250 000,- til regionene

Regionsplan

Styret i NJF har vedtatt en ny mal for regionsplan, som skal gjøre det enklere for regionene å involvere seg i NJFs strategiarbeid. Malen følger den vedtatte strategiplanen, og gir en enkel og oversiktlig fremstilling av regionens egne tiltak, innenfor de seks vedtatte hovedmålene.

Regionene trenger ikke å ha tiltak på alle de ulike strategiområdene, men kan velge ut enkelte tiltak de ønsker å fokusere på. Regionene kan også inkludere enkelte egne tiltak, som ikke direkte understøtter hovedmålene i NJFs strategiplan, men som er viktige for regionen. Slike tiltak bør støtte NJFs hovedmål om medlemsvekst.

Den største endringen fra tidligere regionsplaner, er at malen gir regionene mulighet til å selv vedta egne tiltak, og rette disse tiltakene mot regionens egne planer og behov. Regionsleder er ansvarlig for å utarbeide regionsplanene i samarbeid med regionstyret og NJF.

Regionsstøtte

Styret i NJF har besluttet å dele ut 50 000,- til hver av våre 5 regioner. Tilskuddet skal bidra til mer aktivitet i regionene, og flere aktive barn og ungdom på matten, i tiden fremover.

Tilskuddet er øremerket til barn, ungdom og breddeidrett, og regionen velger selv hvilke tiltak den ønsker å støtte. Tilskuddet må brukes innenlands (dvs. ikke på utenlandsturer e.l.), og på aktivitet, rekruttering eller kompetanseheving.

Vi håper regionen vil bruke støtten til å skape engasjement og motivasjon både blant klubber, utøvere og ressurspersoner.

Vi oppfordrer klubbledere, trenere og andre ressurspersoner å ta kontakt med regionsleder og naboklubber, for å se på muligheten for samarbeid, treningssamlinger og erfaringsutveksling m.m.

Regionsledere vil motta nærmere informasjon om tilskuddet.

124 Views0
Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet, i tillegg til at målet er å bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i aktiviteten nede. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra Norges Idrettsforbund (NIF). Fordeling av LAM midler baseres på tallgrunnlag fra samordnet rapportering.

I tillegg kan idrettsrådene gjøre en skjønnsmessig vurdering av idrettslag som har:

  • Tiltak for å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysiske aktivitet nede.
  • Tiltak for å inkludere barn og ungdom som er underrepresentert i organisert idrett.
  • Trener- og lederutdanning for målgruppene.
  • Idrettsaktivitet for ikke-medlemmer innenfor målgruppene med mål om å rekruttere inn i ordinær aktivitet. Et eksempel på dette kan være «Åpen hall».

LAM tildeling 2019

NIF mottok totalt 372 millioner kroner fra KUD til fordeling. Det var en økning på ca. 5 millioner fra 2018. LAM utgjør 13 prosent av spillemidlene som går til norsk idrett.

Se oversikt over utbetalinger til alle idrettslag og hva judoklubber fikk i LAM i 2019. Norske judoklubber (særidrettsklubber) fikk tildelt til sammen 1 214 896 kroner i 2019! Dette er en økning på 3,4 % fra 2018.

Lokale aktivitetsmidler for 2020

NIF har mottatt 372 millioner kroner fra KUD til fordeling for 2020. Dette er det samme beløpet som i 2019.

Forhåndsutbetaling våren 2020

Grunnet korona-situasjonen og flere av idrettslagenes likviditetsutfordringer har NIF besluttet å utbetale et forskudd på årets LAM. Forhåndsutbetalingen tildeles direkte fra NIF i nær fremtid. Forskuddet er beregnet ut fra 66% av tildelingen i fjor.

Fordeling høsten 2020

Resten av midlene vil idrettsrådene fordele på vanlig måte etter 15. august.

Det er Idrettsrådene som da skal fastsette tildelingskriterier for fordelingen ut fra KUDs kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold.

Omtrent alle registrerte judoklubber får tilskudd. For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført den obligatoriske årlig samordnet rapportering til NIF. Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest, og de minste får minst! Det er store forskjeller.

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Samordnet rapportering, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom, og barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

Dersom din judoklubb ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan du ta kontakt med deres lokale idrettsråd.

Finn ditt idrettsråd her.

498 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier