Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Endring i Dan-graderinger & Dan-kommisjon

Det ble på sist styremøte vedtatt flere endringer for Dan-graderinger. Endringene gjelder fra 01.01.2021. De viktigste endringene er som følger: […]

Les mer

DAN-gradering i region sør

Nye sensorer i DAN-kommisjonen

Endringer: Judokort og klubbgraderinger

Nytt Graderingsreglement for DAN-grader

[Nyhetsarkivet]

Gradering

Graderinger foregår i egen klubb til halv- eller helbelte. Graderinger til ulike sortbelte grader (DAN-grader) foregår i NJF-regi.

Halv- og helbelte-graderinger

Nybegynnere har hvitt belte. En kan videre gradere seg til gult, orange, grønt, blått og brunt belte. Gradering til halv- og helbelte er lik, med unntak av at gradering til helbelte stiller krav til alder (13) år, minimum antall treningstimer siden forrige gradering, samt fremvisning av kontroll- og halslåsteknikker.

Pensum akkumuleres for hver gradering, det vil si at man for f.eks. grønt belte også må kunne vise teknikker til gult og orange belte. Akkumulering gjelder ikke bevegelsesoppgaver.

Ved gradering fra halv- til helbelte må man kun vise kontroll- og halslåsteknikker.

Graderingssensorer
Hver klubb har egne graderingssensorer, som innrapporteres via samordnet rapportering. Sensor skal være medlem i klubben, og ha en  godkjent i norsk grad. Sensor kan gradere opp til en grad under sin egen grad.

Graderingssensorer har ansvar for å påse at utøverne har kunnskap i henhold til graderingsreglementet og at progresjonen ivaretas som beskrevet. Vi anbefaler klubbsensorer å delta på kata-kurs og graderingstreninger.

Ønsker en utøver å gradere seg hos en annen klubb, må h*n innhente skriftlig godkjenning av graderingssensor i forkant.

Delgradering
Klubbene i NJF står fritt til å gjennomføre delgraderinger. Det betyr at utvalgte deler av halv-/helbeltekravene blir utført, og at utøveren får en farget stripe på eksisterende belte. Klubb bestemmer selv pensum til delgraderinger.

For at klubbgraderinger skal få offisiell status, må graderingsansvarlig i klubben registrere graderingen i idrettens kurssystem (IdrettsKurs). Se mer informasjon og last ned veileder her!

Dan-graderinger

Det settes opp én årlig gradering i hver region, samt en nasjonal gradering. Dan-komisjonen gjennomfører alle graderinger, noen ganger med en lokal støttespiller. Det er ikke mulig å klage på resultat av gradering, men en kan be sensor(er) om tilbakemelding.

Fra 01.01.2020 gjelder nytt reglement.

NB: Fra 2021 er det foreslått at NJF avholder fire Dan-graderinger; i region Nord, Vest, Midt og Sørøst. En av graderingene vil være nasjonal.
På den nasjonale graderingen kan man gå opp til 1.-6. Dan. På regionale graderinger går man opp til 1. eller 2. Dan.
Det gis ingen dispensasjoner på dette.

I 2021 vil graderingene trolig foregå slik:

Q1: Vest
Q2: Sørøst & nasjonal gradering (foreløpig)
Q3: Nord
Q4: Midt

Nøyaktig dato for graderingene publiseres i terminlisten.


Masterclass

NJF tilbyr jevnlig masterclass’er for kompetanseutvikling:

I 2020 tilbys følgende masterclass’er:

Seminar med Jane Bridge 21-21 mars
Listen oppdateres snart.

I 2021 tilbys følgende masterclass’er:
Listen oppdateres

Mer om DAN-graderinger:

Påmelding og betaling til dan-graderinger skjer via kurskalenderen.  Kandidater til 6. dan bes melde seg opp minimum 3 måneder før graderingen.

Om du må trekke deg eller stryker, kan du prøve på nytt innen 2 år uten å betale ny avgift.

Graderingskravene er ufravikelige. Legeerklæringer kan godtas som grunnlag for at kandidater ikke kan gjennomføre teknikker – disse må da forklares og kan ikke byttes ut. Dette må avklares på forhånd.

Om du må trekke deg fra gradering så si ifra så fort som mulig.

Graderinger er åpne/offentlige med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet. På graderingsdagen åpner dojoen minst én time før oppstart. Filming og fotografering skal avklares med sensor(ene) på forhånd.

Diplom sendes kun digitalt.

Graderingsveiledning
NJF arrangerer graderingsveiledning for kandidater og andre interesserte på forespørsel. Klubber som ønsker å holde seminar i egen dojo bes kontakte sin regionale sensor eller en av trenerne i Trenerbanken som tilbyr graderingsrettet teknisk trening.

Utenlandske graderinger
Gradering av nordmenn i utlandet
For halv- og helbeltegradering skal innhentes skriftlig tillatelse fra klubbens graderingssensor i forkant.For dan-gradering skal det søkes skriftlig om tillatelse fra utviklingsansvarlig i forkant. Graderinger skal godkjennes etter hjemkomst.

Gradering av utenlandske utøvere i Norge
Utenlandske statsborgere med dan-grad som bosetter seg i Norge, må ha dokumentasjon på sin grad for at denne kan godkjennes. Gradering i klubber eller forbund som ikke er tilsluttet IJF, godkjennes ikke.

Myndighet
Forbundsstyret i NJF er øverste myndighet i saker som omhandler graderinger. Utviklingsansvarlig er delegert myndighet til å forvalte graderingsreglementet på NJFs vegne, der ikke annet er angitt. For spørsmål om gradering les først graderingsreglement og kontakt deretter utviklingsansvarlig.

Dan-kommisjonen:Knut Harefallet, 6. dan
Fredrikstad Kampsportklubb- judo
Epost: renshi_knut@hotmail.comMartin Haga Helliesen, 5. dan
Sandnes Judoklubb
Epost: martin.h.helliesen@gmail.comPetter Grime, 4. dan
Oslo Judoklubb
Epost: pettergrime@hotmail.comRosalie Evans, 6. dan
TSI-Judo
Epost: raevans@online.noBirgit Ryningen, 3. dan
Trondheim Judokwai
Epost: birgit.ryningen@sintef.no

 

 


Sideoppdatering: 15. mai 2020, kl. 15:27