Foto: Thomas Wetzel / Sportfotos 24

En gradering gjennomføres enten av klubben din eller av Norges Judoforbund (NJF), avhengig av hvilken grad du har. Skal du gradere til et fargebelte (halv eller helbelte), gjennomføres gradering i klubben din. Skal du gradere til sort belte (DAN-grad) foregår graderingen i NJF-regi.


Klubbgradering

Nybegynnere starter med hvitt belte, som følger med når du kjøper en judodrakt.

En kan videre gradere seg til gult, oransje, grønt, blått og brunt belte. Gradering til halv- og helbelte er lik, med unntak av at gradering til helbelte stiller krav til alder (13) år, minimum antall treningstimer siden forrige gradering, samt fremvisning av kontroll- og halslåsteknikker.

Pensum akkumuleres for hver gradering, det vil si at man f.eks. til grønt belte også må kunne vise teknikker til gult og oransje belte. Akkumulering gjelder ikke bevegelsesoppgaver.

Ved gradering fra halv- til helbelte må man kun vise kontroll- og låse-teknikker.


Registrering i Idrettskurs

Klubbgraderinger til brunt helbelte (1. kyu), må registreres i NIFs kurssystem, Idrettskurs. Dette for å gå opp til sort belte. Klubber må selv registrere dette i IdrettsKurs.

Tilgang til Idrettskurs styres ut i fra hvilken funksjon (rolle/verv) du er registrert med i idrettens database. Innlogging til alle idrettssystemer gjøres med Idrettens ID. Samme brukernavn / passord ved innlogging i IdrettsKurs som du bruker til Min Idrett.

Under Min profil/Funksjoner og verv i Min idrett, kan du se hvilke funksjoner du er registrert med i idrettens databaser, og dermed også hvilke tilganger du skal ha fått i idrettens systemer.

For å få tilgang til å opprette kurs (gradring) må du enten være registrert med funksjonen Leder eller Kursarrangør. Hvis du som graderingsansvarlig skal registrere graderinger i systemet og ikke har tilgang, må du enten kontakte klubbleder for å be vedkommende gi deg riktig funksjon (gjøres i Sportsadmin), eller du kan kontakte NIF Digital Support.

Registrering av øvrige klubbgraderinger (gult-blått belte) gjøres også i IdrettsKurs, men dette er valgfritt å gjøre og ikke et krav fra NJF.


Graderingssensorer

Hver klubb har egne graderingssensorer, som innrapporteres via samordnet rapportering. Sensor skal være medlem i klubben, og ha en godkjent i norsk grad. Sensor kan gradere kandidater opp til en grad under sin egen grad.

Graderingssensorer har ansvar for å påse at utøverne har kunnskap i henhold til graderingsreglementet og at progresjonen ivaretas som beskrevet. Vi anbefaler klubbsensorer å delta på kata-kurs og graderingstreninger.

Ønsker en utøver å gradere seg hos en annen klubb, må h*n innhente skriftlig godkjenning av graderingssensor i forkant.

Informasjon: Last ned veileder for registrering av klubbgraderinger.

Delgradering

Klubbene står fritt til å gjennomføre del-graderinger. Det betyr at utvalgte deler av halv-/helbeltekravene blir utført, og at utøveren får en farget stripe på eksisterende belte. Klubben bestemmer selv pensum til delgraderinger.

Dan-graderinger

Det arrangeres én årlig gradering i hver region (Nord, Vest, Midt og Sør-øst), hvor kandidater kan gradere til 1. og 2. Dan*. En av de regionale graderingene vil årlig også fungere som nasjonal gradering, der en kan gå opp til 3. – 6. Dan. Det gis ingen dispensasjoner på dette.

NJFs Dan-kommisjon gjennomfører alle graderinger, noen ganger med en lokal støttespiller. Det er ikke mulig å klage på resultatet av gradering, men kandidaten kan be om tilbakemelding.

*Kandidater med honorære grader kan gradere seg på lavere grad lokalt. Dvs: Skal du gradere til 3. dan – men med 2. dan pensum, kan du melde deg opp til lokal gradering.

Graderingsreglement: Fra 01.01.2020 gjelder nytt reglement for DAN-graderinger.

Graderingskravene er ufravikelige. Legeerklæringer kan godtas som grunnlag for at kandidater ikke kan gjennomføre teknikker, men heller forklare. Disse kan ikke byttes ut og det må avklares på forhånd.

Dan-graderingene er åpne/offentlige med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet. På graderingsdagen åpner dojoen minst én time før oppstart. Filming og fotografering skal avklares med sensor(ene) på forhånd.

Kandidater som består graderingen vil få graden registrert i idrettens database, og blir dermed synlig på vedkommendes Idretts-CV og judokort.

DAN-graderinger 2022:

NB: Dersom graderinger ikke er oppdatert for nytt år – finner du alle planlagte graderinger i terminlisten.

Påmelding til DAN-gradering:

Påmelding og betaling gjøres i Min Idrett.

Det er ikke lenger nødvendig å sende inn søknad om DAN-gradering.

Kandidater til 1.Dan må dokumentere dato for gradering til brunt belte ved oppmøte. Dette gjøres ved å logge seg inn i Idrettskurs og så vise frem graderingsdato til sensor. Ev kan skriftlig bekreftelse fra hovedsensor i utøvers klubb/klubbleder fremvises. Ved spørsmål om idrettskurs, kontakt NIF Digital.

Kandidater til 3.-6. dan som velger å bruke overgangsperioden til å gradere seg etter det gamle graderingsreglementet, må sende følgende info til både Utviklingssjef og leder av Dan-kommisjonen:

 • DAN-grad du skal gradere til
 • Graderingsform (Teknisk, Adm. teknisk eller kampteknisk)
 • Ev. poeng (Adm. tekniske eller kamppoeng)
 • Epost og tlf
 • Dommerlisens/trenerlisens/katadommerlisens
 • Hvilke fordypningsteknikker en skal gjennomføre

Kandidater til 6. dan må melde seg opp minimum 3 måneder før graderingen. Kandidater som graderer ved gammelt graderingsreglement, er selv ansvarlig for å undersøke at de består krav til kandidaturet (Dato siden sist gradering & dommerlisens/trenerlisens/katadommerlisens)

Om du må trekke deg eller stryker, kan du prøve på nytt innen 2 år uten å betale ny avgift. Kandidater som må trekke seg, må gi beskjed om det så raskt som mulig.

Vi ber om at aktuelle kandidater setter seg inn i nytt og ev. gammelt graderingsreglement, før Utviklingssjef eller leder av Dan-kommisjonen kontaktes.

NB: Dersom en kandidat var påmeldt til en DAN-gradering som ble avlyst/utsatt på grunn av koronaviruset, og består gradering i 2020 eller 2021, blir opprinnelig eksamensdag gjort gjeldende. 

Graderingsveiledning

NJF arrangerer graderingsveiledning for kandidater og andre interesserte på forespørsel.

Klubber som ønsker å holde graderingsrelatert samling e.l. i egen dojo bes kontakte sin regionale sensor eller en av trenerne i Trenerbanken som tilbyr graderingsrettet teknisk trening.

Masterclass

I revidert reglement for DAN-graderinger, gjeldende fra 01.01.2020, ble det innført krav om deltakelse på masterclass ved gradering til 3. – 5. DAN.

Masterclass arrangeres årlig av NJF og foregår normalt over 2-3 dager, på matten. Masterclass er ment som videreutvikling av trenere og utøvere. For å få en bred judokompetanse tilbyr vi normalt 3 masterclas pr. år; 1 trenerfestival, 1 kata og en utviklingssamling – endringer kan forekomme. Kun masterclass i regi av NJF vil bli godkjent ved oppmelding til en dan-gradering. Masterclas fra utlandet kan unntaksvis godkjennes, etter begrunnet søknad.

Godkjente/kommende masterclass:

 • Trenerseminar med Jane Bridge 2018
 • Trenerfestival 2021, 2022, 2023 osv.
 • Kata masterclas (26-28. august) 2022
 • Årets siste utviklingssamling – normalt sett i desember.

NB: Etter en dangradering, nullstilles masterclassdeltakelser – man starter altså på 0.

* For å få godkjent utviklingssamling som masterclas kreves følgende:

 • Påmelding etter avtale
 • Vise og inneha interesse for konkurransejudo
 • Delta på:
  • All oppvarming og teknisk del
  • Randori/kamp (Kan styre intensiteten selv)
  • Ha med egne utøvere – dersom man er trener og ikke er satsende utøver.

Gradering av nordmenn i utlandet

For halv- og helbeltegradering som planlegges å gjennomføre i utlandet, skal utøver innhente en skriftlig tillatelse fra klubbens graderingssensor i forkant.

For Dan-gradering som ønskes å ta i utlandet, skal kandidaten søke skriftlig tillatelse fra Judoforbundet i forkant. Graderinger skal godkjennes etter hjemkomst.

Gradering av utenlandske utøvere i Norge

Utenlandske statsborgere med Dan-grad som bosetter seg i Norge, må ha dokumentasjon på sin grad for at denne kan godkjennes. Gradering i klubber eller forbund som ikke er tilsluttet det Internasjonale Judoforbundet (IJF), godkjennes ikke.

Myndighet

Forbundsstyret i NJF er øverste myndighet i saker som omhandler graderinger. Administrasjonen v/ utviklingssjef er delegert myndighet til å forvalte graderingsreglementet på NJFs vegne, der annet ikke er angitt.

Dan-kommisjonen består av:

Martin Helliesen er leder, og kan kontaktes ved spørsmål.


Aktuelle dokumenter/skjema

Tittel
Gradering 11. desember 2019
Gradering 15. september 2020
Gradering 4. mai 2021
Gradering 11. desember 2019
Gradering 18. mai 2020

  Norges Judoforbund

  Postadresse:
  Postboks 5000, 0840 Oslo

  Besøksadresse:
  Ullevål Stadion
  Sognsveien 75K, 0855 Oslo

  Judo.no

  Ansvarlig redaktør:
  Stine Lastein

  Kontaktinformasjon

  Serviceinformasjon

  Sosiale medier