Norges Judoforbund

NJF tekst

Kollektivt Forsikringsbevis

Følgende forsikringer er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis:

Forsikringstaker: Norges Judoforbund

Forsikrede: Medlem som løser lisens og betaler forsikringspremie til Forsikringstaker

Forsikringen gjelder under: Konkurranse og trening – inkl reise til og fra. Med trening menes trening i regi av Forbund, Klubb eller samarbeidende organisasjon, dog ikke egen trening.

Forsikringsperiode: 01.02.2018 – 31.1.2019

Gyldighetsområde: Verden

Følgende forsikring er valgt: Ditt individuelle valg hos Forsikringstaker (reg. SportsAdmin) – Se alternativer

  Forsikringsytelser Grunnforsikring Grunnforsikring med IHS (1) Utvidet forsikring med IHS (1)
  Utøvere i NJF med lisenstype: Utøverlisens Konkurranselisens Premiumlisens
  Behandlingsgaranti 60 dager 60 dager 15 dager
A Ulykkesdødsfall – ved sikredes død utbetales til etterlatte 50.000 50.000 50.000
B Ulykkesdødsfall – ved sikredes død utbetales til ektefelle/samboer 100.000 100.000 150.000
C Ulykkesdødsfall – ved sikredes død utbetales til barn under 20 år med bostedsadresse hos sikrede 50.000 50.000 50.000
D Invaliditet grunnet ulykke – Erstatning gis utover over 10% 400.000 400.000 500.000
E Tannlege 25.000 25.000 50.000
F Lege/ Fysioterapeut/ Manuellterapi/ kiropraktor/ psykolog/ ernæringsfysiolog 8.000 8.000 25.000
G Privat klinikk / Operasjon – dekkes KUN dersom skriftlig forhåndsavtale fra Selskapet er inngått. 35.000 35.000 100.000
H Behandlingsutgifter – maximal tid er 2 år 25.000 25.000 50.000
I Ansvar ovenfor 3.mann som idrettsutøver, trener og leder 3.000.000 3.000.000 3.000.000
  Egenandel – Det belastes kun en egenandel per skade / lidelse 1.000 1.000 1.000

(1) Idrettens Helsesenter (IHS) bestiller utredning og behandling når Elektronisk skademeldingsskjema er utfylt og innsendt av skadelidte. Etter at skaden er godkjent av AGS Forsikring varsles IHS automatisk som benytter oppgitt kontaktpunkt på skademeldingsskjema for videre medisinsk behandling.

Forsikringsvilkår: AGS Forsikring – Forsikringsvilkår av 1. oktober 2015 (se nedlasting nederst på denne siden)
For mer informasjon om Forsikringsavtalen og hva dette Forsikringsbevis gjeldende henvises det til gjeldende Forsikringsvilkår samt Lov om Forsikringsavtaler.

Elektronisk kommunikasjon: En forutsetning for denne Forsikringsavtale er at all kommunikasjon kan foregå elektronisk. All informasjon om denne avtalen finnes på Forsikringstakers hjemmeside; judo.no

Melding av skade (elektronisk): Elektronisk skademeldingsskjema finnes ved å skrive inn i nettleserens søkefelt: partner.agsforsikring.no/judo

Sikkerhetsforskrifter: Manglende overholdelse av sikkerhetsforskrifter kan medføre helt eller delvis reduksjon av erstatning.

All behandling skal godkjennes på forhånd av forsikringsselskapet. Dersom ikke behandlingen er forhåndsgodkjent må sikrede påregne og betale dette selv.

Forsikrede må være registrert i Forsikringstakers register.

Sikrede pålegges å følge Forsikringstakers rutiner ved utøvelse av trening eller konkurranse. Brudd på disse kan medføre bortfall eller redusert erstatning.

Europeisk Helsetrygdkort skal medbringes og fremvises ved skade i forbindelse med reise og opphold innen EØS området slik at kortinnehaver har rett til de helsetjenester som er nødvendig under opphold i annet EØS land. Dekningen ved Europeisk Helsetrygdkort gis etter reglene i oppholdslandet. Kontakt NAV for utstedelse av kort.

Forsikringsselskap: Catlin Insurance Company, One Lime Street, London EC3M 7HA, United Kingdom.

Meldefrist på skade: Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen et år etter at sikrede fikk rede på forhold som begrunner det, ref FAL 8-5.

Nemndbehandling: Dersom sikrede eller selskapet krever det kan hver av partene kreve nemndbehandling etter FAL 20-1 hos Finansklagenemnda (FinKN).

Dersom innehaveren av forsikringen er misfornøyd med behandlingen av skademeldinger eller med utmåling av erstatning, kan denne bringe saken inn for Finansklagenemnda. Eventuelle klager skal oppgi forsikringsgiver som er innklaget. Klagen sendes til

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
N- 0212 Oslo

E-post: firmapost@finkn.no
Telefon: 23 13 19 60 (08:30-11:30 og 12:30-15:00)

Dersom De velger å kontakte AGS Forsikring eller FinKN bør følgende opplyses:

  • Kort orientering om hva saken gjelder – Hva du er misfornøyd med
  • Evt. kopi av avslagsbrev fra Selskapet
  • Selskapets navn, adresse og Skadenummer eller avtalenummer
  • Kontaktinformasjon om deg som klager – navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse

Verneting: Rettstvister skal løses etter norsk lov med Oslo som verneting. Norsk rettsvesen skal ha domsmyndighet i eventuelle stridigheter som oppstår i forbindelse med forsikringsavtalen og i eventuelle stevninger. Varsel om stevning i den hensikt å iverksette en eventuell rettssak i forbindelse med denne forsikring skal meldes til AGS Forsikring AS, Henrik Ibsens gate 90, N-0255 Oslo

Aktuelle dokumenter:


Title Download
Vilkår utøverforsikring av 1. oktober 2015
  1 files      121 downloads
Download
Vilkår utøverforsikring av 1. juni 2014
  1 files      240 downloads
Download


Sideoppdatering: 11. januar 2018, kl. 11:58