Alle klubber er pliktig å ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

(*OBS: Endringer i NIFs regelverk fra 1.1.2020).

Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning.

*På Idrettstinget i 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som trer i kraft 1. januar 2020.
For idrettslag innebærer det en ny oppdatert lovnorm som krever at idrettslagene må gjøre noen endringer for å bli ajour med godkjent lov.

For å tilfredsstille kravene til oppdatert lov, kan idrettslagene ta utgangspunkt i den nye lovnormen, og fylle i de åpne feltene:

  • Stiftelsesdato
  • Sist endret (dato)
  • Navn på de særforbund som idrettslaget er medlem av
  • Navn på idrettskrets og idrettsråd som idrettslaget er tilsluttet
  • Antall styremedlemmer og varamedlemmer

Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettslagets årsmøte.

Styret må informere medlemmene om den nye loven. Dette kan gjøres på idrettslagets hjemmeside eller på annen måte. Idrettslaget trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen lov til idrettskretsen for godkjenning, men kretsen skal fortsatt gjøres kjent med lovendringer. Og de skal ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er i samsvar med NIFs regelverk.

Noen av de viktigste endringene i den nye lovnormen:

  • Man har nå stemmerett fra det året man fyller 15 år.
  • Man kan motta inntil 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget, og likevel ha stemmerett og være valgbar.
  • Medlemskontingenten må være på minst kr 50 (tidligere kr 100).
  • Styret skal nå utarbeide en økonomisk beretning, som skal behandles av årsmøtet.
  • Alle IL må velge et kontrollutvalg (som erstatter tidligere valgte revisorer eller kontrollkomité).

Informasjon om lovnorm, regelverk og annet lov- og juridiskrelatert kan du finner her: idrettsforbundet.no/tema/juss

Trenger klubben hjelp med å gjennomføre årsmøte? Se veiledning her!

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier