Alle klubber er pliktig å ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

(*OBS: Endringer i NIFs regelverk fra 1.1.2020).

Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning.

*På Idrettstinget i 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som trer i kraft 1. januar 2020.
For idrettslag innebærer det en ny oppdatert lovnorm som krever at idrettslagene må gjøre noen endringer for å bli ajour med godkjent lov.

For å tilfredsstille kravene til oppdatert lov, kan idrettslagene ta utgangspunkt i den nye lovnormen, og fylle i de åpne feltene:

 • Stiftelsesdato
 • Sist endret (dato)
 • Navn på de særforbund som idrettslaget er medlem av
 • Navn på idrettskrets og idrettsråd som idrettslaget er tilsluttet
 • Antall styremedlemmer og varamedlemmer

Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettslagets årsmøte.

Styret må informere medlemmene om den nye loven. Dette kan gjøres på idrettslagets hjemmeside eller på annen måte. Idrettslaget trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen lov til idrettskretsen for godkjenning, men kretsen skal fortsatt gjøres kjent med lovendringer. Og de skal ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er i samsvar med NIFs regelverk.

Noen av de viktigste endringene i den nye lovnormen:

 • Man har nå stemmerett fra det året man fyller 15 år.
 • Man kan motta inntil 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget, og likevel ha stemmerett og være valgbar.
 • Medlemskontingenten må være på minst kr 50 (tidligere kr 100).
 • Styret skal nå utarbeide en økonomisk beretning, som skal behandles av årsmøtet.
 • Alle IL må velge et kontrollutvalg (som erstatter tidligere valgte revisorer eller kontrollkomité).

Enklere lovnorm for små idrettslag

Norges Idrettsforbund innfører en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag. Det legges opp til at prøveordningen blir gjeldende frem til Idrettstinget 2023.

Denne lovnormen kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for nye så vel som for eksisterende idrettslag.

Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

 • Kun krav om tre styremedlemmer
 • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
 • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
 • Begge kjønn skal være representert i styret
 • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret
 • Kontrollutvalgets ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet.  Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet

Det innføres krav til rapportering av bruttoomsetning i forbindelse med samordnet rapportering, og det legges også opp til en årlig oppfølging av de idrettslagene som har avvik fra kriteriene.

For å komme i gang med ordningen, må det fattes vedtak om endring av lovnorm på årsmøtet eller på ekstraordinært årsmøte.

NIF har utarbeidet veiledning for de idrettslag som ønsker å delta i prøveordningen:

Informasjon om lovnormer, regelverk og andre juridiske lovsaker finner her: idrettsforbundet.no/tema/juss

Trenger klubben hjelp med å gjennomføre årsmøte? Se veiledning her!

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier