Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Å planlegge og avholde et årsmøte kan være ganske arbeidskrevende for mange klubber. Det er flere dokumenter og informasjon som er i omløp, og styret bør derfor være tidlig ute med å planlegge årsmøtet.

Nedenfor har vi samlet opp en rekke forslag til maler som er direkte knyttet til klubbens årsmøte. Bruk gjerne disse for å lette jobben i forbindelse med gjennomføring av årsmøte.

Mer utfyllende informasjon om gjennomføring av årsmøte ligger på NIFs samleside.

Innkalling til årsmøte

Innkalling til klubbens årsmøte reguleres av lovnorm for idrettslag § 13. Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst én måneds varsel.

Bruk gjerne utarbeidet mal for innkalling til årsmøte.

Forslag som ønsker behandlet på årsmøte

Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Det samme har idrettslagets styre og de komiteer/utvalg som er gitt forslagsrett i idrettslaget egen lov, f.eks. valgkomiteen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre senest to uker før årsmøtet. Forslagene skal sendes til den adressen/e-postadressen idrettslaget har oppgitt i innkallingen. Styret må sørge for at alle saker et medlem ønsker å få behandlet, og som er fremmet innen utløpet av fristen, fremmes for årsmøtet.

Se forslag og bruk gjerne utarbeidet mal til forslagskjema.

Sakslister og saksdokumenter

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter skal være gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Det mest praktiske er å bruke klubbens hjemmesider til å publisere sakslisten med vedlegg. Da må klubben huske å informere om dette allerede i innkallingen. Alternativt kan styret sende ut per post/epost eller kopiere opp å ha tilgjengelig i treningslokalet eller på kontoret til administrasjonen.

Se forslag til saksliste for klubber.

Behandle idrettslagets regnskap

Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles på årsmøte. Kontrollkomiteens beretning skal også legges frem dersom idrettslaget har kontrollkomité.

Merk at for årsmøtet i 2020 skal kontrollkomiteen bare rapportere iht. de plikter som gjaldt for kontrollkomiteer frem til 31.12.19. Kontrollutvalget som velges på årsmøtet 2020, skal på årsmøtet 2021 rapportere iht. de plikter som gjelder for kontrollutvalg fra 1.1.2020.

Se forslag til kontrollkomiteens beretning.

Protokoll

De to valgte protokollfører(e) utarbeider en ferdig protokoll som underskrives av de to medlemmene som årsmøtet har valgt til å underskrive protokollen.
Husk at en årsmøteprotokoll ikke er et referat fra årsmøtet, og den skal dermed ikke inneholde sitater fra personer som taler til årsmøtet.

Se mal med forslag til protokoll fra klubbens årsmøte.

Se flere god tips under NIFs samleside for gjennomføring av årsmøte.

Brønnøysundregistrene

Styret må sørge for å registrere endringer i styresammensetningen i Brønnøysundregistrene, idrettslagets medlemsregister, hjemmeside m.m. slik at disse er oppdatert etter eventuelle endringer som følge av årsmøtet.

Lykke til!

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier