Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Rapport fra regionsgradering i Larvik

Lørdag 18 februar var det klart for regionsgradering i Larvik. Fire kandidater var klare for 1.dan og sto spente på […]

Les mer

9 nye dan-grader i Region Midt

Honorær 2. dan til Johnny Roaldseth

Honorær 2. dan til Stian Jespersen

Oppdateringsseminar 2016

[Nyhetsarkivet]

Gradering

Forbundsstyret i NJF er øverste myndighet i saker som omhandler graderinger. Fagsjef er delegert myndighet til å forvalte graderingsreglementet på NJFs vegne, der ikke annet er angitt.
Dan-kommisjonen gjennomfører alle dan-graderinger. Følgende medlemmer er p.t. sensorer:

  • Region øst: Knut Harefallet, 6. dan
  • Region midt: Alf Birger Rostad, 5. dan
  • Region vest: Martin Haga Helliesen, 5. dan
  • Region nord: Ronald Guttormsen, 4. dan
  • Region sør: Petter Grime, 4. dan

Dan-gradering

Det settes opp én gradering i hver region per år. Regionens medlem av Dan-kommisjonen er hovedsensor, eventuelt en fra en annen region om nødvendig. Bisitter utpekes av hovedsensor.

Det settes opp én årlig nasjonal gradering hvor alle sensorer i Dan-komisjonen er tilstede. Hvis det er mange søkere prioriteres graderinger til 3.-6. dan. Ved behov (eks. høyere graderinger) hentes ekstern kompetanse.

For at en gradering skal arrangeres kreves minst to kandidater. Dan-kommisjonen forebeholder seg retten til å sette en maks-grense på åtte kandidater per gradering om nødvendig. Her gjelder «førstemann-til-mølla»-prinsippet, det vil si tidspunktet man melder seg opp til gradering.

Graderinger er åpne/offentlige med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet. På graderingsdagen åpner dojoen minst én time før oppstart for at kandidatene skal få mulighet til å varme opp. Når graderingen starter ønsker hovedsensor eller fagsjefen velkommen og kandidatene får vite rekkefølgen på graderingene. Filming og fotografering skal avklares med kandidatene og sensorene på forhånd.

Kandidater må regne med å vise hele pensum. Det er sensorene som bestemmer rekkefølgen på det som skal vises. Underveis vil sensorene stille spørsmål i forhold til pensum og fremførelsen av dette.

Etter graderingen trekker sensorene seg tilbake og vurderer kandidatens ferdigheter, så får kandidaten beskjed om han/hun har bestått eller ikke. Alle har krav på en grundig og saklig tilbakemelding.

Det er ingen klageinstans for dan-graderinger som ikke bestås ved teknisk prøve.

Graderingsveiledning

Ved behov avholder NJF seminar som omfatter graderingsveiledning for kandidater og andre interesserte. Klubber som ønsker å holde seminar i egen dojo bes kontakte sin regionale sensor eller en av trenerne i Trenerbanken som tilbyr graderingsrettet teknisk trening.

Søknadsprosess

Du bør begynne forberedelser for dan-gradering minst 3 måndeder før du har tenkt å gradere. Les sjekkliste for dan-graderinger og ta kontakt med fagsjef hvis noe er uklart.

Graderingsavgift må betales før søknaden behandles. Avgiften har varighet for 1 år fra datoen på graderingen du melder deg opp til. Om du må trekke deg eller stryker, kan du prøve på nytt innen 1 år uten å betale ny avgift. Avgiften dekker graderingen, diplom og graderingsmerke og er per i dag kr. 2000,-.

Utfylt søknad samt all nødvendig dokumentasjon og pensum sendes elektronisk til fagsjef. Pensum skal beskrives så deltaljert som mulig. Normalt tar søknadsbehandling 1-2 uker, men ved store mangler og uklarheter kan den ta lenger tid.

Vanligvis er påmeldingsfristen 1-2 måneder før graderingen. Kandidater som skal graderes til 5. og 6. dan bør melde seg opp minimum 3 måneder før graderingen av hensyn til planlegging. Alle graderinger legges ut i NJFs terminliste.

Graderingskrav er ufravikelige. Legeerklæringer godtas som grunnlag for at kandidater ikke kan gjennomføre teknikker – disse må da forklares og kan ikke byttes ut. Dette gjelder også kata. Det er mulig, hvis man ikke kan gjennomføre en kata av medisinske årsaker, å få to andre utøvere til å utføre denne mens man selv fungerer som instruktør og forklarer hele kataen i detalj. Dette må avklares med fagsjef på forhånd.

Godkjent søknad og påmelding bekreftes av fagsjef. Det at en ikke har en partner på selve graderingen bør ikke være til hinder. Andre kandidater kan brukes som partner, men dette må avklares på forhånd.

Om du må trekke deg fra gradering skal fagsjef ha beskjed snarest mulig.

Aktuelle dokumenter/skjema

Title Download
Graderingsreglement2016
  1 files      583 downloads
Download
Kamppoeng
  1 files      1128 downloads
Download
Administrative poeng
  1 files      1153 downloads
Download
Sjekkliste
  1 files      1232 downloads
Download

Sideoppdatering: 20. februar 2017, kl. 14:54