119 Views

Arrangørseminaret er et årlig forum for alle klubber som arrangerer eller ønsker å arrangere stevner. Tilstede var 24 deltakere fra 15 forskjellige klubber.

I år gikk seminaret av stabelen søndag 14. september på Ullevål stadion i Oslo. Antall deltakere viser at seminaret har blitt den viktigste arenaen i NJF for å diskutere utviklingen av våre stevner.

Årets seminar ble ledet av President Vibeke Thiblin.

På agendaen stod følgende punkter:

 • Ny organisering av Stevne- og arrangementskomiteen.
 • Tildeling av Norgescup stevner, Norgesmesterskap og Nordisk mesterskap.
 • Revidering av arrangørmanualen og stevnereglementet
 • Diskusjon omkring stevneutvikling.
 • Ny påmeldings- og betalingsløsning for Norgescup og Norgesmesterskap.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll.

Ny organisering av Stevne- og arrangementskomiteen (SAK)
Forbundsstyret vedtok i sitt møte 2. september en omorganisering av SAK, og første delen av seminaret ble brukt til å orientere om og diskutere dette. Bakgrunnen for omorganiseringen var Hans Engebretsen trakk seg som leder av SAK i forkant av forbundstinget i mai, og at en ikke har lyktes i å finne en ny leder. Etter en høringsrunde blant arrangørene av Norgescup stevnene, besluttet derfor forbundsstyret to ting: For det første at SAKs oppgaver reduseres til kun å handle om forvaltning av arrangørmanual og stevnereglement, og at alle utdannings- og utviklingsoppgavene flyttes til administrasjonen ved fagsjefen. For det andre at SAK vil bestå av de medlemmene som sitter der i dag pluss en person fra hver Norgescup arrangør, og de selv velge en lederkandidat i det første konstituerende møtet. Arrangørklubbene og medlemmene av SAK vil få informasjon om veien videre på epost fra NJF i nær framtid.

Tildeling av arrangementer
Forbundsstyret gjorte i sitt møte 2. september vedtak om tildeling av en rekke arrangementer, og arrrangørseminaret ble orientert om tildelingene.

Norgescup stevner 2015:

 • Åpent Trøndersk Mesterskap, Levanger Judoklubb
 • Nyttårsstevnet, Krokstad Judoklubb
 • 830-Cup, Bergkameratene Judo
 • Bodø Barents Judo Cup, Bodø Judo Club
 • Ippon Judoklubb, Ippon Cup

Individuelt Norgesmesterskap for 2015 er tidligere tildelt Sandnes JK og for 2016 gikk arrangementet til Levanger JK. Vi leter fortsatt etter arrangør for Lag-NM 2015.

Når det gjelder Nordisk mesterskap i 2016, så var det kun Larvik JK som søkte. På grunn av en del uavklarte forhold omkring arrangementet, vedtok styret å utsette tildelingen til disse forholdene er diskutert med søker.

Presidenten gratulerte klubbene med tildelte arrangementer, og påpekte den viktige rollen disse arrangørene har for utviklingen av Norsk judo.

Revidering av arrangørmanualen og stevnereglementet
Under dette punktet ble rutinene for revidering av arrangørmanualen og stevnereglementet presentert og diskutert. Revidering skal skje en gang pr år på bakgrunn av en åpen høring i organisasjonen. Arrangørseminaret skal brukes til å diskutere forslag til endringer. SAK skal lede prosessen.

Vi hadde deretter en lang og konstruktiv diskusjon omkring de forslagene til endringer som har kommet inn:

 • Innføre obligatorisk cup-system fom 8 deltakere i klassen i Norgescup stevner.
 • Kjøre alle finaler Norgescup stevnene samlet på slutten av dagen.
 • Innføre samme coaching-regler som i Europacup i Norgescup stevnene.
 • Stille krav om IJF-godkjente drakter i Norgescup stevnene.
 • Fjerne U15 fra Norgesmesterskapet og opprette landsstevne istedenfor.
 • Gjøre det mulig å endre lagoppstillingen helt fram til innveiingen på Norgesmesterskapet for lag.
 • Innføre kvalifisering til Norgesmesterskapet gjennom Norgescup stevnene.
 • Gjøre Norgesmesterskapet til et slags sluttspill der kun de 4 beste fra Norgescup stevnene i hver klasse får delta.

Presidenten takket for konstruktiv diskusjon, og lovet at alle innspill ville oversendes nye SAK for videre diskusjon og behandling.

Diskusjon omkring stevneutvikling
Presidenten innledet med en gjennomgang av noen sentrale trekk ved stevneutviklingen de siste årene:

 • Antall deltakere/ deltakelser på Norgescup stevnene har gått noe ned
 • Gjennomføringstiden på Norgescup stevnene har gått ned med nær to timer
 • Økonomien i Norgescup stevnene er blitt bedre
 • Det har blitt færre barnestevner
 • Det er få regionale stevner for ungdom
 • Det er få seniorer som deltar på stevner.

Forsamlingen hadde så en positiv diskusjon omkring hvordan vi sammen kan ta tak i de sentrale utfordringene som utviklingen peker på. Blant forslagene som kom opp var innføring av kvalik til Norgesmesterskapet, økt fokus på å rekruttere voksne utøvere i klubbene, innføring av graderingspoeng for å delta i konkurranser, bedre koordinering av terminlisten slik at arrangementer ikke kolliderer.

Presidenten viste til at det i strategidokumentet er lagt opp til en økt satsing på lokale og regionale stevner for barn og ungdom. Hun påpekte imidlertid at NJF ikke selv skal arrangere disse stevnene, men isteden fokusere på å legge til rette for at flere klubber og regioner/ kretser skal kunne arrangere flere og bedre stevner. Gode tilretteleggingstiltak som kom opp i diskusjonen var å utvikle maler/ oppskrifter på gode arrangementer for barn og ungdom, og muligheter for å låne utstyr klubbene imellom til sine arrangementer.

Arrangørseminaret ble avsluttet med at generalsekretæren gjennomgikk den nye påmelding- og betalingsløsningen i SportsAdmin/Min idrett. Denne løsningen har vært en prøveordning fram til nå, men blir nå obligatorisk for Norgescup og NM. Deltakerne stilte spørsmål og fikk avklart diverse utfordringer med systemet.

Presidenten rundet av seminaret med å takke alle deltakerne for god diskusjon og konstruktive innspill, og ønsket velkommen igjen på neste års arrangørseminar.

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier