248 Views

Valgkomiteen ønsker med dette å presentere sin innstilling til nytt Forbundsstyre for perioden 2022 til 2024. For at medlemmene skal få mest mulig informasjon om kandidatene har vi utfordret dem til å presentere seg selv. Her finner dere også valgkomiteens begrunnelse for innstilling.

Til slutt en presentasjon av valgkomiteen og dens arbeid som har ledet fram til innstillingen.

Arnstein Brekke – President

Bor i Haugesund, representerer Haugesund Atletklubb, tidligere Haugaland Judoklubb.

Utdannet innen fiskeri, og har i perioden 2010 – 2021 jobbet som daglig leder i Espevær Laks inntil selskapet ble fusjonert sammen med Hardanger fiskeforedling. Jobber nå med prosjektering av et nytt oppdrettsslakteri på Bømlo.

Startet med judo i 1984, konkurrert på nasjonalt- og internasjonalt nivå, har 1. Dan.

Har lang erfaring som klubbleder og trener i Haugesund Atletklubb.

Har i perioden 2020 – 2022 vært varamedlem i NJF, men har også erfaring fra andre styreverv.

Opptatt av: Å jobbe etter vedtatt strategi, at forbundet gjør jobben enklere for klubbene, økt samarbeid i norsk judo, utvikle toppidretten og apparatet rundt utøverne, fortsette arbeidet med regionutvikling og regiontrenere, økt fokus på ungdom, samt flere og bedre stevner.

Valgkomiteens begrunnelse:

Valgkomiteen opplever Arnstein som en samlende kandidat med gode lederegenskaper og samarbeidsevner. Han har bred judobakgrunn og klare tanker om utviklingen av norsk judo. Arnstein har erfaring fra Forbundsstyret i inneværende periode, en erfaring valgkomiteen mener er særlig viktig å ha med seg for en presidentkandidat.

Jon Sommervold – Visepresident

Bor i Bærum, representerer Ippon Judoklubb.

Utdannet innen informasjonsteknologi, og arbeider til daglig med utvikling og forvaltning av programvare.

Startet med judo i 1980, og har 1. Dan.

Har vært aktiv konkurranseutøver gjennom 90- og 2000-tallet. Styremedlem i egen klubb i nesten tre tiår, hvorav 6 år som styreleder, og har vært en sterk bidragsyter til medlemsvekst fra ca. 100 til nærmere 450 i denne perioden.

Valgt inn som visepresident i perioden 2020-2022 og har blant annet vært med på å etablere konseptet med kvalitetsklubber som ble lansert i 2021.

Opptatt av: Det primære mål for den kommende perioden er å øke antall medlemmer i norsk judo gjennom profesjonalisering av klubber, fokus på mer og bedre aktivitet, samt målrettede tiltak for rekruttering og redusering av frafall.

Valgkomiteens begrunnelse:

Jon har relevant og nyttig kompetanse- samt erfaring som klubbutvikler og herunder vært en solid bidragsyter til å skape en kultur for medlemsvekst i norsk judo – bl.a. gjennom konseptet Kvalitetsklubb. Jon har vært med i forbundsstyret inneværende periode som visepresident og representerer dermed også en kontinuitet som valgkomiteen mener er viktig å ha med.

Birgitte Ursin – Styremedlem

Bor i Kongsberg, representerer BK Judo.

Utdannet spesialpedagog med master i pedagogikk og endringsledelse, jobber som lektor, spesialpedagog ved Kongsberg videregående skole.

Tidligere junior- og senior landslagsutøver, og trener for knøtter, barn og unge i egen klubb. Konkurrert nasjonalt og internasjonalt, aktiv veteranutøver.

Kursholder i NJF for trener 1, hjelpetrener og pedagogikk. Opptatt av: Treningskultur for lik mulighet for utvikling ut fra egne ressurser og behov i gitte stadier i livet. Jentejudo i mitt hjerte.

Valgkomiteens begrunnelse:

Birgitte tar med seg nyttig kompetanse knyttet til pedagogikk og endringsledelse inn i styret. Hun har erfaring som trener i egen klubb samt kursholder for NJF – og som aktiv konkurranseutøver. Valgkomiteen mener Birgitte representerer et breddeperspektiv det er behov for i styret, og liker godt hennes engasjement for barn og unge samt flere jenter på matta.

Hedin Ragnfred Indregård – Styremedlem

Bor i Tromsø, representerer TSI Judo.

Studerer Rettsvitenskap ved UiT – Norges Arktiske Universitet

Startet med judo i 2020, har 4. kyu.

Styremedlem i TSI Judo siden 2021, ansatt som innsatsstyrkesoldat i Heimevernet

Opptatt av: Medlemsvekst i judomiljøet etter pandemien nasjonalt og lokalt, tilegne meg kunnskap og erfaring for å bli en god ressurs for både forbund og klubb.

Valgkomiteens begrunnelse:

Hedin har med seg perspektiv fra en mindre klubb som har stor gjennomstrømming av medlemmer da det er en studentklubb, og har erfaring fra rekruttering. Han tar også med seg nyttig kompetanse og erfaring på juss, hvilket alltid er kjærkomment i styret. Hedin har for øvrig lang erfaring fra annet organisasjonsarbeid gjennom bl.a. Speideren og ulike studentorganisasjoner.

Tone Helena Marques Johannessen – Styremedlem

Bor i Trondheim, representerer Nidaros Judoklubb.

Utdannet innenfor oppvekst- og helsesektor, jobber som barne- og ungdomsarbeider.

Trener selv Judo og er trener for knøtt 3-6 år og barn 6-12 år. Er gift med Espen Johannessen som er aktiv judoutøver og trener, og har to døtre som er aktive judoutøvere.

Nestleder/administrativ leder i Nidaros Judoklubb siden 2018. Frivillig for Røde Kors, tillitsvalgt i Majorstuen barnehage og varastyremedlem i Norges Judoforbund for perioden 2020-2022.

Opptatt av: Er i all hovedsak en forkjemper for bredde og inkludering. Brenner ekstra sterkt for kvinnejudo. Ønsker å skape en stabil toppidrett, godt fundamentert i en økende medlemsmasse og forbli en respektert kampidrett med et godt rykte.

Valgkomiteens begrunnelse:

Tone har erfaring og kompetanse i styrearbeid og organisasjonsutvikling som valgkomiteen mener er verdifull å ha med. Valgkomiteen ser også det er behov for hennes kunnskap og interesse i judo for barn og unge, satsing på økende medlemsmasse og rennomme til norsk judo. Tone har vært med i forbundsstyret inneværende periode som varastyremedlem og representerer dermed også en kontinuitet som valgkomiteen mener er viktig å ha med.

Stig Traavik – Varamedlem

Bor i Oslo, representerer NJJK.

Har bakgrunn som diplomat, jobber nå avdelingsdirektør i Norad.

Tidligere landslagsutøver, deltok i OL 1992, medaljør i EM og VM for veteran, aktiv konkurranseutøver i internasjonale veteranmesterskap og trener i egen klubb, har 4. Dan.

Startet Judo for fred i Afghanistan, har jobbet for den Afghanske Olympiske Komité.

Tidligere landslagstrener, medlem av landslagskomiteen, og har vært trener for Indonesias lag til Asian Paralympic games.

Opptatt av: Judo for alle – men spesielt for barn og unge, trenerutvikling, utvikle flere og bedre judotilbud, legge til rette for realistisk- og gjennomførbar toppidrettssatsing med langsiktig mål om kvalifisert utøver til OL.

Valgkomiteens begrunnelse:

Stig har svært høy judokunnskap, og meget god kompetanse og erfaring på judo som toppidrett. Vi opplever også at Stig har stor tillit i hele norsk judo, og derfor kan spille en viktig rolle i å få alle som er opptatt av toppidrett til å jobbe i samme retning.

Emmeli Ertzaas – Varamedlem

Bor i Levanger, representerer Levanger judoklubb.

Går 3. året på Levanger videregående, tidligere år på NTG, jobber ved siden av som renholdsarbeider på Levanger Sykehus

Drevet med judo siden 2010, og har 1. kyu

Har erfaring fra egen satsing og NTG/aktiv utøver, tidligere hjelpetrener, og c-dommer.

Opptatt av: For meg er det viktig å få kunne være en stemme for andre unge judoutøvere, spesielt unge kvinner. Ønsker også å bidra til en økende medlemsvekst og et godt judomiljø over hele landet.

Valgkomiteens begrunnelse:

Emmeli har 10 års erfaring fra judo i egen- og andre judoklubber i form av satsing som aktiv konkurranseutøver og hjelpetrener. Vi legger stor vekt på at Emmeli fremmer medlemsvekst som et av sine områder hun er opptatt av og videre at hun fortsatt er en aktiv og ung utøver. Frafallet i norsk judo er størst i ungdomsalderen – vi mener at det vil være gunstig å få inn ungdommens stemme i Norges Judoforbunds styre.

Valgkomiteen er trygg på at dette blir et godt styre for norsk judo!

Valgkomiteens arbeid fram til innstilling

VK ble valgt på Forbundstinget 2020 og består av Viktor Hermansen, Hege Aar, Eirik Myrnes Kadelburger og Lars Sandnes. Komiteens oppgave er å legge frem en innstilling på kandidater til alle tillitsverv i styre og kontrollutvalg som skal velges på tinget.

VK startet sitt arbeid høsten 2021 og leverte sin innstilling 13. april 2022. I løpet av denne perioden har komiteen hatt 9 møter hovedsakelig på Teams samt ett fysisk møte på klubbseminaret i desember. Øvrig arbeid har vært gjort lokalt ved representasjon på treningssamlinger/konkurranser og andre naturlige kontaktflater, flere telefonsamtaler og utvekslinger epost samt VKs opprettede arbeidsrom i Teams. Komiteens medlemmer har i hovedsak hatt ansvar for oppfølging av hver sin region; Lars for sør og øst, Hege for midt, Viktor for vest og Eirik for nord. Valgkomiteen har bedt regionene og klubbene om å komme med forslag på kandidater. Det er publisert artikkel på judo.no og vi var tilstede på klubbseminaret desember 2021. VK har hatt presentasjon for styret om oppstart av arbeidet samt individuelle samtaler med sittende styremedlemmer og med generalsekretæren.

VK har ila prosessen vurdert 31 kandidater. Komiteen har vært i kontakt med alle kandidatene, dette som ett ledd i for å få deres syn på hva som er viktig for norsk judo fremover og for å få innblikk i deres kompetanse, erfaring og interesser. Vi opplever at det har vært stor interesse for å bidra og mange dyktige og engasjerte kandidater. Det synes komiteen er svært gledelig for norsk judo.

VK har jobbet i tråd gjeldende lov og instruks og i våre vurderinger vært opptatt av følgende:

Kjønnsfordeling – Vi har lagt frem en innstilling i tråd med NJFs lov §5 om kjønnsfordeling.

Geografisk spredning – Vi har jobbet for at alle regioner skal være representert.

Minoritetsbakgrunn – Vi har oppfordret særlig til forslag på personer med minoritetsbakgrunn til å stille som kandidat.

Egnethet – Vi har lagt sterk vekt på at kandidatene skal være samlende og kunne representere hele norsk judo.

Kontinuitet og fornying – Vi har ønsket at noen medlemmer i sittende styret og kontrollutvalg stiller til gjenvalg for å fremme en god kontinuitet. Forslag til President, Visepresident og ett styremedlem mener vi ivaretar hensyn til kontinuitet godt. Samtidig har VK et ønske om å bringe nye impulser inn i styret, derfor er det også foreslått flere nye kandidater til styremedlem og vararepresentanter.

Kompetanse og erfaring – Vi har vært opptatt av at den samlede kompetansen/ erfaringen er så bred som mulig, både når det gjelder judosporten og når det gjelder styre- og organisasjonsarbeid.

Interesser – Vi har forsøkt å sette sammen en innstilling der flere interesseområder vil representeres, særlig viktig er ettervirkningene av Covid-19 og den uheldige situasjonen med stort frafall av medlemmer. Det er alltid utfordrende å til en balanse mellom satsing på topp eller bredde – VK mener innstilte kandidater ivaretar disse hensyn godt.

Spørsmål om vårt arbeid kan rettes til en av komiteens medlemmer.

Valgkomiteen takker alle kandidater som har stilt opp og ønsker lykke til med valget!

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen v/leder Lars Sandnes

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier