Sommerhilsen fra Presidenten

2020 har så langt vært et krevende år, men nå ser det lysere ut. Covid-19 har vært en stor utfordring, også for idretten, og vi har alle bidratt i dugnaden for å holde pandemien nede. 

Som forbund står vi like sterkt som før. Både administrasjonen og FS har hatt telefonrunder med klubbledere over hele landet, og vi opplever at engasjementet og stå-på-viljen er sterk. Vi ønsker å støtte klubbene økonomisk for å skape full aktivitet igjen. 

Alle internasjonale aktiviteter er utsatt, men det åpnes nok mer og mer utover høsten. Nordisk er fremdeles ikke avklart, men vi håper å ha mer informasjon snart. 

Tinget er den viktigste demokratiske arenaen i et særforbund.  Vi er ganske sikre på at vi skal kunne avholde dette på en sikker måte både fysisk og demokratisk. Vi har jobbet mye med et nytt strategidokument som danner grunnlag for et langsiktig perspektiv.

Jeg vil også takke administrasjonen og sportsapparatet for den jobben som er gjort utover våren. Covid-19 har også vært krevende for dem, og de har tatt nye utfordringer på strak arm. 

Som leder av styret vil jeg også benytte muligheten til å takke styrets medlemmer som nå sitter på overtid, og har bidratt aktivt i møter og diskusjoner til forbundets beste.

På vegne av FS ønsker jeg alle våre medlemmer en riktig god sommer.

125 Views0
Forbundstinget – ny dato

På grunn av situasjonen med Covid 19- viruset og restriksjonene fra regjeringen, ble Forbundstinget utsatt på ubestemt tid. Det er nå satt en ny dato: Lørdag 5. september.

Norges Judoforbundet har hele tiden fulgt situasjonen tett. Nå begynner myndighetene sakte, men sikkert å lette på restriksjonene. Det er allerede åpnet opp for at større grupper kan møtes fysisk, og arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlige plasser er tillatt.

Inntil videre er arrangementer med 51 eller flere personer forbudt. Regjeringen sier de vil komme med anbefalinger om arrangementer med flere enn 50 personer i løpet av uke 19.

Forbundsstyret har i FS-møte 05. mai diskutert Forbundstinget 2020 og vedtatt ny dato: Lørdag 5. september. Det blir som planlagt også avholdt klubbseminar søndag 6. september.

Grunnen til at datoen er satt såpass tidlig er fordi det er ønskelig å få på plass det nye Forbundsstyret når aktiviteten tar seg opp igjen. Styret ønsker også at den nye strategiplanen blir forankret så tidlig som mulig.

Delegater i risikogrupper vil få mulighet til å delta via en digital plattform. Dersom det fremdeles er restriksjoner eller forbud mot fysiske møter så vil Tinget avholdes digitalt i sin helhet. Klubbseminaret vil i så fall utsettes.

Judoforbundet vil komme med løpende informasjon og oppdateringer om Tinget fremover. Følg med på samlesiden om Forbundstinget.

Påmelding gjøres på online skjema innen 31. juli 2020.

Tinget vil avholdes samme sted som opprinnelig, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Ta kontakt med administrasjonen før spørsmål.

OBS! Årets fagseminar som opprinnelig var satt opp 5.-6. september utsettes. Vi vil informere om ny dato så snart denne er klar. Følg ellers med på terminlisten som blir løpende oppdatert.

37 Views0
Årsrapport 2019

Forsidebilde NJFs årsrapport 2019. FOTO: Makis Kartsonakis/EJU

Norges Judoforbunds rapport for 2019 er ferdigstilt, og kan lastes ned som pdf.

Deler av innholdet i årsrapporten skal behandles på Forbundstinget i 2020. Årsrapportene blir normalt ikke trykket lenger, men opptrykk kan bestilles særskilt i forbindelse med påmelding til Forbundstinget.

Vi oppfordrer alle til å laste ned årsrapporten digitalt!

I årsrapporten for 2019 kan du lese:

 • Presidenten har ordet
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap 2019
 • Evaluering Strategiarbeidet 2018-2020
 • Over 3 millioner til norske judoklubber
 • EJU-samarbeid: Judo in school
 • Landslagets målsettinger
 • Utstyr til para-aktivitet

I tillegg finner du vedlegg med informasjon og data fra NJFs aktiviteter.

Last ned Årsrapport 2019 her.

11 Views0
Forbundstinget 2020 utsatt på ubestemt tid

Som følge av den ekstraordinære situasjonen med Covid 19-viruset vedtok Forbundsstyret på møte 27. mars å utsette Forbundstinget, opprinnelig planlagt 9. mai, og påfølgende klubbseminar dagen etter.

Fra Tinget 2018. Foto: Hege Aar

Det settes foreløpig ikke en ny dato, dette vil først avgjøres når vi er sikre på at en gjennomføring er mulig.

Frister som er vedtatt i NJFs lov vil som følge av dette også forskyves. Vi ber likevel om at forslag som ønskes behandlet sendes inn innen den opprinnelige fristen 10. april så langt det lar seg gjøre.

Styret har vurdert muligheten for å avvikle Forbundstinget på en digital plattform som Teams eller lignende. Dette er en løsning vi ikke velger å gå for.

Per nå er alle arrangementer fram til og med 10. mai avlyst eller utsatt på ubestemt tid. For de arrangementene som er planlagt etter denne datoen er det per nå ikke tatt en endelig avgjørelse, men vi vurderer det som sannsynlig at det vil komme ytterligere avlysninger. Som tidligere meddelt vet vi ingenting om når organisert judoaktivitet kan startes opp. Vi vet heller ikke om de avlyste arrangementene vil bli gjennomført senere.

Forbundskontoret er bemannet som før, og det vil inntil videre ikke innføres permitteringer. Administrasjonen vil i løpet av uka forsøke å kontakte alle judoklubber for å avklare behovet for bistand og for å kartlegge konsekvenser på kort og lang sikt.

Det vil komme søknadsbaserte kompensasjonsordninger for idrettslag som risikerer inntektstap, og som har påløpende kostnader. Vi oppfordrer alle klubber til å registrere økonomiske konsekvenser, og generelt til å følge jevnlig med på informasjon fra Norges Judoforbund og Norges Idrettsforbund.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

12 Views0
Høring: Nytt Strategidokument

Vi står nå ved veis ende i Strategiperioden 2018-2020, og skal peke ut veien for de neste årene. Styret har vedtatt et utkast til nytt Strategidokument, som består av tre deler:

 • En strategiplan som beskriver vår organisasjon og strategi. Denne har en lik struktur som tidligere Strategidokumenter
 • En overordnet tidsplan med definerte resultatmål. Dette skal gjøre det enklere å evaluere arbeidet underveis i strategiperioden, og gjør det mulig å justere ved behov.
 • En onepage som er en visuell presentasjon av hva NJF står for og ønsker å utrette i strategiperioden. Denne gjør det lett å se hva det er NJF er opptatt av nå, og hvilke ambisjoner og verdier organisasjonen har.Vi har valgt en seksårs periode ettersom vi ønsker å få en god forståelse av arbeidet som gjøres, slik at vi kan gjøre riktigere valg underveis. Det tar også en viss tid for organisasjonen å få eierskap til planen, og vi har tidligere erfart at strategiplaner ikke er blitt fullt implementert før ny plan med andre målsetninger er vedtatt.

Arbeidet med strategiplanen er i hovedsak utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra styret og administrasjonen. Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i innspill gitt på strategiseminaret og klubbledermøte i 2019, tidligere SWOT- analyse, scenarioarbeid og erfaringer med tidligere planarbeid. Arbeidsgruppen har hatt tre dager med arbeidsmøter i oktober, november og januar. På møtet i november var hele styret til stede.

Det inviteres herved til en åpen høring. Judoklubber, judoregioner og enkeltpersoner gis anledning til å gi sine innspill skriftlig på judo@nif.idrett.no innen 15. april

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

12 Views0
Innkalling til Forbundstinget 2020

Norges Judoforbund innkaller til ordinært forbundsting på Gardermoen lørdag 9. mai 2020.

Forbundstinget 2020 avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Forbundstinget avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og tingforhandlingene starter kl. 10.30.

Forslag som ønskes behandlet på forbundstinget må være innsendt til NJF på epost judo@nif.idrett.no senest fredag 10. april 2020.

Klubbene og judoregionene kan sende representanter til forbundstinget, men må ikke ha noe økonomisk utestående med NJF og alle krav til rapportering må være oppfylt.

Se ellers krav til påmelding og reiseutgiftsfordeling, og merk mulige konsekvenser med tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget.

Last ned innkallingen her:

NJF inviterer også til klubbseminar dagen etter, søndag 10. mai. Deltakelse på seminaret er gratis, og åpent for ledere og styremedlemmer i klubbene/regionene. Alle som skal være med på seminaret må melde seg på samtidig som påmelding til forbundstinget.

Påmeldingsfristen til tinget og klubbseminaret er fredag 3. april og skal gjøres via et online påmeldingskjema.

På samlesiden Forbundstinget 2020 vil du fortløpende finne oppdatert informasjon og praktiske detaljer om arrangementet.

13 Views0
Julehilsen fra styret

Jørgen Hillestad, President i Norges Judoforbund. FOTO: Christian Wolff/ judobilder.org

Nå når 2019 nærmer seg slutten er det på sin plass med en liten oppsummering. Vi har hatt et aktivt år i FS med mange møter og representasjonsoppdrag, og vi håper klubber og medlemmer ser at vi som er tillitsvalgte ønsker det beste for alle. Jeg vet at administrasjonen har hatt det veldig hektisk og har hatt en stor omorganisering, men det har de taklet på en strålende måte. Tusen takk til våre ansatte som hele tiden server våre klubber, og gjennomfører nye ideer.

Som president har 2019 fremdeles vært en læretid. Mine personlige ambisjoner og målsettinger er delvis nådd, og jeg er spesielt fornøyd med det internasjonale arbeidet der vi har fått gode kontakter og også økonomisk støtte. Mitt absolutte høydepunkt var selvfølgelig å få reise til VM i Tokyo. Det var en guttedrøm som gikk i oppfyllelse. Dagen etter hjemkomst var det trening på lavt nivå med barna i egen klubb, og jeg må innrømme at kontrasten var stor fra verdenseliten og judolegender i Budokan. Begge deler er derimot like viktig.

Vi mistet Svein Erik Rud i juni. Han er savnet, både gjennom sitt positive og trivelige vesen, men også fordi han hadde en enorm kunnskap og arbeidsinnsats.

Neste store prosjekt for styret er nytt strategidokument, og etter både strategiseminar og klubbseminar føler vi at vi har fått mange gode innspill. Vi gleder oss til å få presentert et ferdig forslag tidlig i 2020.

På slutten av året deler NJF ut «julegaver» i form av aktivitetsmidler som alle kunne søke på. Det er gledelig mange som har søkt og vi deler ut 212 000kr til klubber og regioner over hele landet. I tillegg er det ganske store midler til paraidrett som skal deles ut.

På vegne av FS ønsker jeg alle våre utøvere, trenere, ledere, dommere og ildsjeler en riktig god jul og et godt nytt år.

Jørgen Hillestad
President
Norges Judoforbund

8 Views0
Budsjett 2020

Styret har vedtatt et budsjett for 2020 etter innspill fra administrasjonen.

2019 var et rekordår, mye takket være gaven fra Sparebankstiftelsen DNB. Det er usikkert om vi vil klare så skaffe tilsvarende inntekter fra eksterne kilder fremover. Vi har videre hatt nedgang i medlemsmassen som resulterer i en lavere tilskudd fra NIF, samt at vi med all sannsynlighet ikke vil motta inntekter fra entrepenørbingo i 2020. Sammenliknet med inneværende år er budsjettet for 2020 år derfor redusert.

Last ned:

Budsjettet har lønnsmidler for 5,05 (5,1) årsverk, fordelt på 6 (9) personer. Årsverk knyttet til aktivitetsområder (tall fra 2019 i parentes):

 • Toppidrett/talentutvikling: 2,15 (2,6)
 • Funksjonshemmede: 0,5 (0,4)
 • Barn/ungdom/kurs/kompetanse: 1,7 (1,2)
 • Arrangementer/stevner: 0,2
 • Adm./styrearbeid/marked: 0,5 (0,7)

Bevegelser sammenlignet med 2018 og 2019:

Område 2018 budsjett 2019 budsjett 2020 budsjett
Inntektskilder 5.620.000 6.208.000 5.750.000
Toppidrett og talentutvikling 1.926.000 2.150.000 1.918.000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett 1.023.000 914.000 1.063.000
Organisasjons- og kompetanseutvikling 819.000 1.060.000 905.000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon 605.000 639.000 560.000
Markedsarbeid -98.000 -27.000 -105.000
Rammevilkår og samfunnskontakt 232.000 266.000 245.000
Administrasjon og ledelse 1.263.000 1.286.000 1.230.000

Vedtatt langtidsbudsjett

Langtidsbudsjettet (fra Tinget 2018) legger opp til følgende utvikling:

 • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling: 200.000
 • Barne-, ungdoms- og breddeidrett: 100.000
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling: 100.000

Vi klarer ikke å følge denne utviklingen grunnet reduserte inntekter. Likevel – de to sistnevnte områdene består av øremerkede midler og berøres ikke i særlig grad av dette. Dette er i hovedsak midler som tilfaller aktivitet som foregår i klubbene og regionene og kompetansehevende tiltak. Dette klarer vi med andre ord å opprettholde også i 2020, og vi jobber kontinuerlig for å bedre rammebetingelsene for det gode arbeidet som legges ned i norsk judo.

Med vennlig hilsen,
Jørgen Hillestad
President

6 Views0
Informasjon fra styret

2019 har vært et innholdsrikt og krevende år for norsk judo. Dette er ikke en årsberetning som sådan, men informasjon om hvordan FS tenker om de valg vi har tatt.

President Jørgen Hillestad. Foto: Christian Wolff/ judobilder.org

Vi jobber akkurat nå med evaluering av de mål vi har satt i SD. Dette er vårt «partiprogram», og vi ser at noen mål har vært bra og andre har vært urealistiske eller vanskelige å måle.

Det er nok på toppidrett vi har jobbet mest, og det er også her det har vært mest engasjement fra våre medlemmer og klubber. Toppidrett er tradisjonelt engasjerende, og alle ønsker at våre beste skal heve seg, og kunne prestere på toppnivå i verden. Vi må alle være enige om at her er det et langt stykke å gå. Selv har jeg som ivrig judoentusiast fulgt internasjonal judo fra 80-tallet og frem til i dag, og som i alle andre idretter har nivået blitt betydelig høyere. Internasjonal judo er en bransje med helproffe utøvere og landslag og det er store penger i omløp. Lista er skyhøy, og med vårt antall utøvere i junior og senior er det selvfølgelig vanskelig å nå opp, men slett ikke umulig hvis vi gjør alt riktig. Det er eksempler på mindre nasjoner som lykkes, bl.a våre naboer i Sverige.

Vi har lykkes med å få et godt samarbeid med Olympiatoppen (OLT), dette skyldes systematisk arbeid av sportssjef og LL-trener. Dette mener jeg er veldig viktig for at vi skal nå toppen internasjonalt, nemlig samarbeid med den idrettsfaglige ekspertise i Norge. Innen judo er det vi som sitter på ekspertisen, men innen idrettsfysiologi og grunntrening har vi mye å lære.

Min vurdering er at norsk judo har mange gode treningsmiljøer, men at vi ikke har hatt god nok treningskultur opp mot det vi kaller toppidrett. Hvor stor treningsmengde vi skal legge oss på for våre talenter er et interessant tema. Dette bør selvfølgelig være opp til klubbtrenere å avgjøre fram til utøverne er på et landslag. Overgangen fra å være en topp norsk judoutøver som konkurrerer internasjonalt til å bli en toppidrettsutøver er stor, og jeg har forståelse for at dette er et tøft krav å bli stilt.

Vi har hatt ytterst få utøvere om ingen som kan defineres under den nokså snevre betegnelsen toppidrettsutøver som OLT opererer med: «Toppidrett» defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.

En toppidrettsutøver er utøvere med 4-6 årlige utviklingsplaner med medaljer i OL og VM som målsetting og som har idretten som sitt førstevalg. Dette er utøvere som ligger på et treningsnivå på linje med de beste i verden. Treningsfremgangen kontrolleres regelmessig gjennom testing og treningsplaner og justeres hvis ønsket treningsmål ikke er oppnådd.

Vi mener at vi nå har et system og struktur som skal kunne føre til bedre resultater på sikt, men det er viktig at vi har med klubber, trenere og utøvere i denne tankegangen. Når utøvere er aktuelle for landslag får de en god gjennomgang hva som kreves. Dette er jo utøvere i 18-19 års alderen, og de bør ha høy nok indre motivasjon for å orke det som kreves. Selvfølgelig bør treningen trappes gradvis opp, men målet bør jo være at de etter hvert er på samme nivå som sine internasjonale motstandere når det gjelder treningstimer og intensitet. Nivået i internasjonal judo er skyhøyt, og arbeidsinnsatsen som kreves for å nå opp likeså.

Når det gjelder vår toppidrettssatsing har vi også fått god kontakt med EJU og kommet på «presidents list», slik at vi har fått støtte til å reise på Olympic Training Camp (OTC). Dette håper jeg vi kan få til også i 2020. Vi har også signert avtale om «Judo in school», gjennom godt arbeid av Christian Wolff. Vi håper dette kan bli et satsningsområde for hele organisasjonen.

Det er ingen tvil om at det har vært utfordringer i norsk judo knyttet til politiske valg, og veivalg i forbindelse med både sportsapparat og videregående skoler. Dette er helt normalt og er en del av et idrettsdemokrati. At det er diskusjon og uenighet om sak er faktisk viktig i en organisasjon. Det er når det snakkes om og ikke med vi får problemer. Som styrets leder kan jeg ikke stå til ansvar for avgjørelser som ligger årevis tilbake i tid, ei heller hvem som har sagt hva til hvem. Det jeg ønsker er at vi uansett tilhørighet eller verv forholder oss til hverandre med respekt, og at vi ser fremover og ikke bakover.

Jeg har også blitt konfrontert med uttalelser som at judoforbundet ikke er en åpen og lyttende organisasjon, og da må vi bare jobbe for å bedre dette inntrykket. At avgjørelser gjøres av et styre er det vel forståelse for i et representativt demokrati, og jeg føler også at det blir informert hyppig på judo.no, og at både innkallinger og protokoller blir lagt ut før og etter møter. Høringer blir også brukt ofte, slik at beslutninger er forankret i organisasjonen. Allikevel er det lett for oss i styret å synse om dette, noe annet er det å være der ute og føle at man ikke blir sett eller hørt. Jeg mener at det er for mange usannheter, halvsannheter og rykter i norsk judo. Dette er ikke av ny dato, men noe som har vedvart lenge. Dette er nok ikke sensasjonelt i et lite forbund, og nokså vanlig i organisasjonsliv, men jeg tror ikke det er konstruktivt og oppbyggende.

Vi som forbund skal sørge for at det ikke skjer forskjellsbehandling. Vi skal jobbe for et godt forhold til alle utøvere, klubber, regioner og utdanningsinstitusjoner. Våre tillitsvalgte og ansatte skal holde en høy standard når det gjelder våre verdier.

Regionsarbeidet har kommet godt på vei enkelte steder. Vi har hatt regionstrenere som har jobbet hardt, og som har fulgt opp denne jobben til tross for trange budsjett og høye målsetninger i regionsplanen. Vi ser at regiontreningene fungerer, og skaper mer aktivitet, samhold og kvalitet i treningen for våre utøvere. Vi håper at dette også kan fungere om vi gjør forandringer her. Jeg tror ellers det er enighet om at vi må følge opp talentarbeidet i U18 på en bedre måte.

Vi i styret har prøvd å være aktive både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og vi er motiverte for å gjøre en god jobb i den tiden vi har igjen i våre verv. Det har vært et utfordrende år på flere måter. Vi har fått ny generalsekretær, ny utviklingsansvarlig og ny landslagstrener. Vi i FS er veldig fornøyde med jobben som gjøres, og om vi har innspill til forbedringer så er det takhøyde for det. Samarbeidet mellom FS og administrasjon er godt.

I sommer mistet vi vår visepresident Svein Erik Rud i en tragisk flyulykke. Dette var også et hardt slag for oss i forbundsstyret. Svein Erik var veldig hardtarbeidende og hadde mange gode ideer. Han gjorde også mye arbeid i Oslo som var vanskelig for meg å gjøre. Nå ser vi fremover og jobber mye med en ny strategiplan som vi vil presentere et forslag til på klubbmøtet 1.desember.

Nå gleder vi oss til NM i aldersbestemte klasser i Nadderudhallen. Der vil flere fra FS være tilstede, og da er det også en mulighet til å slå av en prat.

Jørgen Hillestad
President
Norges Judoforbund

15 Views0
Ny sammensetting av Forbundsstyret

I forbindelse med Visepresident Svein Eriks bortgang, skal sammensetningen av Forbundsstyret endres i henhold til gjeldende regelverk. Styret har på møte 6. 9. 2019 behandlet saken.

Styermedlem Evelyn Otlo. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Fulltallig Forbundsstyre

For å få et fulltallig styre, det vil si med fem styremedlemmer, skal et av varamedlemmene velges til styremedlem. NIFs lov regulerer ikke hvem som skal tre inn, så lenge kravene til kjønnsfordeling er oppfylt uansett hvilket kjønn det nye styremedlemmet har, og forbundets egen lov ikke regulerer hvilket av varamedlemmene som skal tre inn. Det anbefales da at den av varamedlemmene som fikk flest stemmer ved Forbundstinget, konstitueres som nytt styremedlem.

Styret har på bakgrunn av dette konstituert Evelyn Otlo til styremedlem i NJF for inneværende tingperiode.

Visepresident

Visepresident Lars Sandnes. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Styret kan selv velge en ny visepresident blant styrets medlemmer når det er fulltallig. Vi har ingen plikt til å velge en ny visepresident ihht. våre lover, men det er sterkt anbefalt. Det anbefales at den av styremedlemmene som fikk flest stemmer ved Forbundstinget, utnevnes til ny visepresident.

Styret har på bakgrunn av dette utnevnt Lars Sandnes til visepresident i NJF for inneværende tingperiode. Sandnes vil også være med i Arbeidsutvalget.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

5 Views0