Forbundstinget 2020

Forbundstinget ble gjennomført 5. september på Quality Airport Hotel Gardermoen, utsatt fra den opprinnelige datoen 30. april grunnet korona. President Jørgen Hillestad åpnet Tinget kl. 10.30, og ga ordet videre til Idrettsstyrets representant Ole Jørstad som overbrakte hilsen fra Idrettsstyret. Generalsekretær Stine Lastein gikk gjennom lovendringer fra Idrettstinget 2019.

I år deltok 55 stemmeberettigede, i tillegg til 19 personer med tale/forslagsrett, observatører og gjester. Totalt var vi dermed 74 personer på Tinget 2020.

Forbundstinget 2020 valgte Rune Hauger til ordstyrer, som sist i 2018, og han ledet Tinget trygt gjennom forhandlingene. President Jørgen Hillestad presenterte status i aktiviteter og styrets arbeid, og Generalsekretær Stine Lastein presentere økonomisk status.

Strategidokument og Langtidsbudsjett ble vedtatt uten endringer fra styrets forslag.

Som vanlig var det knyttet spenning til valg av nytt styre. Simon Gerhardsen informerte om valgkomiteens arbeid og presenterte deres innstilling. Det kom benkeforslag på flere av styrevervene, men det var valgkomiteens innstilling som ble vedtatt på samtlige poster.

Styrets sammensetning i perioden 2020-2022:

 • President: Jørgen Hillestad, Namsos Judo Club
 • Visepresident: Jon Sommervold, Ippon Judoklubb
 • Styremedlem: Annette Møller, Stavanger Judoklubb
 • Styremedlem: Svenja Rahn, TSI – Judo
 • Styremedlem: Michelle Harefallet, Kinsa Judoklubb
 • 1. Varamedlem: Tone Helena Johannessen, Nidaros Judoklubb
 • 2. Varamedlem: Arnstein Brekke, Haugesund Atletklubb

President Jørgen Hillestad takket avtroppende styre- og varamedlemmer for den jobben de har gjort de siste to årene. Etter et kort styremøte i etterkant av Forbundstinget ble det nye Styret konstituert, og har overtatt ansvaret for Norges Judoforbund fra samme dato. Så ble det avholdt en felles Tingmiddag.

Dagen etter Forbundstinget ble det arrangert et klubbseminar, med langtidsplanen i hovedfokus. Det var god deltakelse på seminaret og et sterkt engasjement, noe som lover godt for norsk judos framtid.

92 Views0
Saksliste til Forbundstinget 2020

Tingpapirer til Judoforbundstinget er klart for nedlasting.

I henhold til NJFs lov §14 2.: «Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til judoforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.»

Her kan du laste ned tingpapirene

De som særskilt har bestilt opptrykk av Tingpapirer og Årsrapportene, får også disse utdelt på Tinget. Andre må selv medbringe egen utskrift, eller sikre digital tilgang. Tidligere årsrapporter er tilgjengelig for nedlasting.

Se for øvrig egen side med all praktisk informasjon om Tinget 2020.

137 Views0
Sommerhilsen fra Presidenten
Jørgen Hillestad - Judopresident
President Jørgen Hillestad. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

2020 har så langt vært et krevende år, men nå ser det lysere ut. Covid-19 har vært en stor utfordring, også for idretten, og vi har alle bidratt i dugnaden for å holde pandemien nede. 

Som forbund står vi like sterkt som før. Både administrasjonen og FS har hatt telefonrunder med klubbledere over hele landet, og vi opplever at engasjementet og stå-på-viljen er sterk. Vi ønsker å støtte klubbene økonomisk for å skape full aktivitet igjen. 

Alle internasjonale aktiviteter er utsatt, men det åpnes nok mer og mer utover høsten. Nordisk er fremdeles ikke avklart, men vi håper å ha mer informasjon snart. 

Tinget er den viktigste demokratiske arenaen i et særforbund.  Vi er ganske sikre på at vi skal kunne avholde dette på en sikker måte både fysisk og demokratisk. Vi har jobbet mye med et nytt strategidokument som danner grunnlag for et langsiktig perspektiv.

Jeg vil også takke administrasjonen og sportsapparatet for den jobben som er gjort utover våren. Covid-19 har også vært krevende for dem, og de har tatt nye utfordringer på strak arm. 

Som leder av styret vil jeg også benytte muligheten til å takke styrets medlemmer som nå sitter på overtid, og har bidratt aktivt i møter og diskusjoner til forbundets beste.

På vegne av FS ønsker jeg alle våre medlemmer en riktig god sommer.

470 Views0
Forbundstinget – ny dato

På grunn av situasjonen med Covid 19- viruset og restriksjonene fra regjeringen, ble Forbundstinget utsatt på ubestemt tid. Det er nå satt en ny dato: Lørdag 5. september.

Norges Judoforbundet har hele tiden fulgt situasjonen tett. Nå begynner myndighetene sakte, men sikkert å lette på restriksjonene. Det er allerede åpnet opp for at større grupper kan møtes fysisk, og arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlige plasser er tillatt.

Inntil videre er arrangementer med 51 eller flere personer forbudt. Regjeringen sier de vil komme med anbefalinger om arrangementer med flere enn 50 personer i løpet av uke 19.

Forbundsstyret har i FS-møte 05. mai diskutert Forbundstinget 2020 og vedtatt ny dato: Lørdag 5. september. Det blir som planlagt også avholdt klubbseminar søndag 6. september.

Grunnen til at datoen er satt såpass tidlig er fordi det er ønskelig å få på plass det nye Forbundsstyret når aktiviteten tar seg opp igjen. Styret ønsker også at den nye strategiplanen blir forankret så tidlig som mulig.

Delegater i risikogrupper vil få mulighet til å delta via en digital plattform. Dersom det fremdeles er restriksjoner eller forbud mot fysiske møter så vil Tinget avholdes digitalt i sin helhet. Klubbseminaret vil i så fall utsettes.

Judoforbundet vil komme med løpende informasjon og oppdateringer om Tinget fremover. Følg med på samlesiden om Forbundstinget.

Påmelding gjøres på online skjema innen 31. juli 2020.

Tinget vil avholdes samme sted som opprinnelig, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Ta kontakt med administrasjonen før spørsmål.

OBS! Årets fagseminar som opprinnelig var satt opp 5.-6. september utsettes. Vi vil informere om ny dato så snart denne er klar. Følg ellers med på terminlisten som blir løpende oppdatert.

154 Views0
Årsrapport 2019

Forsidebilde NJFs årsrapport 2019. FOTO: Makis Kartsonakis/EJU

Norges Judoforbunds rapport for 2019 er ferdigstilt, og kan lastes ned som pdf.

Deler av innholdet i årsrapporten skal behandles på Forbundstinget i 2020. Årsrapportene blir normalt ikke trykket lenger, men opptrykk kan bestilles særskilt i forbindelse med påmelding til Forbundstinget.

Vi oppfordrer alle til å laste ned årsrapporten digitalt!

I årsrapporten for 2019 kan du lese:

 • Presidenten har ordet
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap 2019
 • Evaluering Strategiarbeidet 2018-2020
 • Over 3 millioner til norske judoklubber
 • EJU-samarbeid: Judo in school
 • Landslagets målsettinger
 • Utstyr til para-aktivitet

I tillegg finner du vedlegg med informasjon og data fra NJFs aktiviteter.

Last ned Årsrapport 2019 her.

53 Views0
Forbundstinget 2020 utsatt på ubestemt tid

Som følge av den ekstraordinære situasjonen med Covid 19-viruset vedtok Forbundsstyret på møte 27. mars å utsette Forbundstinget, opprinnelig planlagt 9. mai, og påfølgende klubbseminar dagen etter.

Fra Tinget 2018. Foto: Hege Aar

Det settes foreløpig ikke en ny dato, dette vil først avgjøres når vi er sikre på at en gjennomføring er mulig.

Frister som er vedtatt i NJFs lov vil som følge av dette også forskyves. Vi ber likevel om at forslag som ønskes behandlet sendes inn innen den opprinnelige fristen 10. april så langt det lar seg gjøre.

Styret har vurdert muligheten for å avvikle Forbundstinget på en digital plattform som Teams eller lignende. Dette er en løsning vi ikke velger å gå for.

Per nå er alle arrangementer fram til og med 10. mai avlyst eller utsatt på ubestemt tid. For de arrangementene som er planlagt etter denne datoen er det per nå ikke tatt en endelig avgjørelse, men vi vurderer det som sannsynlig at det vil komme ytterligere avlysninger. Som tidligere meddelt vet vi ingenting om når organisert judoaktivitet kan startes opp. Vi vet heller ikke om de avlyste arrangementene vil bli gjennomført senere.

Forbundskontoret er bemannet som før, og det vil inntil videre ikke innføres permitteringer. Administrasjonen vil i løpet av uka forsøke å kontakte alle judoklubber for å avklare behovet for bistand og for å kartlegge konsekvenser på kort og lang sikt.

Det vil komme søknadsbaserte kompensasjonsordninger for idrettslag som risikerer inntektstap, og som har påløpende kostnader. Vi oppfordrer alle klubber til å registrere økonomiske konsekvenser, og generelt til å følge jevnlig med på informasjon fra Norges Judoforbund og Norges Idrettsforbund.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

94 Views0
Høring: Nytt Strategidokument

Vi står nå ved veis ende i Strategiperioden 2018-2020, og skal peke ut veien for de neste årene. Styret har vedtatt et utkast til nytt Strategidokument, som består av tre deler:

 • En strategiplan som beskriver vår organisasjon og strategi. Denne har en lik struktur som tidligere Strategidokumenter
 • En overordnet tidsplan med definerte resultatmål. Dette skal gjøre det enklere å evaluere arbeidet underveis i strategiperioden, og gjør det mulig å justere ved behov.
 • En onepage som er en visuell presentasjon av hva NJF står for og ønsker å utrette i strategiperioden. Denne gjør det lett å se hva det er NJF er opptatt av nå, og hvilke ambisjoner og verdier organisasjonen har.Vi har valgt en seksårs periode ettersom vi ønsker å få en god forståelse av arbeidet som gjøres, slik at vi kan gjøre riktigere valg underveis. Det tar også en viss tid for organisasjonen å få eierskap til planen, og vi har tidligere erfart at strategiplaner ikke er blitt fullt implementert før ny plan med andre målsetninger er vedtatt.

Arbeidet med strategiplanen er i hovedsak utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra styret og administrasjonen. Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i innspill gitt på strategiseminaret og klubbledermøte i 2019, tidligere SWOT- analyse, scenarioarbeid og erfaringer med tidligere planarbeid. Arbeidsgruppen har hatt tre dager med arbeidsmøter i oktober, november og januar. På møtet i november var hele styret til stede.

Det inviteres herved til en åpen høring. Judoklubber, judoregioner og enkeltpersoner gis anledning til å gi sine innspill skriftlig på judo@nif.idrett.no innen 15. april

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

71 Views0
Innkalling til Forbundstinget 2020

Norges Judoforbund innkaller til ordinært forbundsting på Gardermoen lørdag 9. mai 2020.

Forbundstinget 2020 avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Forbundstinget avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og tingforhandlingene starter kl. 10.30.

Forslag som ønskes behandlet på forbundstinget må være innsendt til NJF på epost judo@nif.idrett.no senest fredag 10. april 2020.

Klubbene og judoregionene kan sende representanter til forbundstinget, men må ikke ha noe økonomisk utestående med NJF og alle krav til rapportering må være oppfylt.

Se ellers krav til påmelding og reiseutgiftsfordeling, og merk mulige konsekvenser med tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget.

Last ned innkallingen her:

NJF inviterer også til klubbseminar dagen etter, søndag 10. mai. Deltakelse på seminaret er gratis, og åpent for ledere og styremedlemmer i klubbene/regionene. Alle som skal være med på seminaret må melde seg på samtidig som påmelding til forbundstinget.

Påmeldingsfristen til tinget og klubbseminaret er fredag 3. april og skal gjøres via et online påmeldingskjema.

På samlesiden Forbundstinget 2020 vil du fortløpende finne oppdatert informasjon og praktiske detaljer om arrangementet.

129 Views0
Julehilsen fra styret

Jørgen Hillestad, President i Norges Judoforbund. FOTO: Christian Wolff/ judobilder.org

Nå når 2019 nærmer seg slutten er det på sin plass med en liten oppsummering. Vi har hatt et aktivt år i FS med mange møter og representasjonsoppdrag, og vi håper klubber og medlemmer ser at vi som er tillitsvalgte ønsker det beste for alle. Jeg vet at administrasjonen har hatt det veldig hektisk og har hatt en stor omorganisering, men det har de taklet på en strålende måte. Tusen takk til våre ansatte som hele tiden server våre klubber, og gjennomfører nye ideer.

Som president har 2019 fremdeles vært en læretid. Mine personlige ambisjoner og målsettinger er delvis nådd, og jeg er spesielt fornøyd med det internasjonale arbeidet der vi har fått gode kontakter og også økonomisk støtte. Mitt absolutte høydepunkt var selvfølgelig å få reise til VM i Tokyo. Det var en guttedrøm som gikk i oppfyllelse. Dagen etter hjemkomst var det trening på lavt nivå med barna i egen klubb, og jeg må innrømme at kontrasten var stor fra verdenseliten og judolegender i Budokan. Begge deler er derimot like viktig.

Vi mistet Svein Erik Rud i juni. Han er savnet, både gjennom sitt positive og trivelige vesen, men også fordi han hadde en enorm kunnskap og arbeidsinnsats.

Neste store prosjekt for styret er nytt strategidokument, og etter både strategiseminar og klubbseminar føler vi at vi har fått mange gode innspill. Vi gleder oss til å få presentert et ferdig forslag tidlig i 2020.

På slutten av året deler NJF ut «julegaver» i form av aktivitetsmidler som alle kunne søke på. Det er gledelig mange som har søkt og vi deler ut 212 000kr til klubber og regioner over hele landet. I tillegg er det ganske store midler til paraidrett som skal deles ut.

På vegne av FS ønsker jeg alle våre utøvere, trenere, ledere, dommere og ildsjeler en riktig god jul og et godt nytt år.

Jørgen Hillestad
President
Norges Judoforbund

126 Views0
Budsjett 2020

Styret har vedtatt et budsjett for 2020 etter innspill fra administrasjonen.

2019 var et rekordår, mye takket være gaven fra Sparebankstiftelsen DNB. Det er usikkert om vi vil klare så skaffe tilsvarende inntekter fra eksterne kilder fremover. Vi har videre hatt nedgang i medlemsmassen som resulterer i en lavere tilskudd fra NIF, samt at vi med all sannsynlighet ikke vil motta inntekter fra entrepenørbingo i 2020. Sammenliknet med inneværende år er budsjettet for 2020 år derfor redusert.

Last ned:

Budsjettet har lønnsmidler for 5,05 (5,1) årsverk, fordelt på 6 (9) personer. Årsverk knyttet til aktivitetsområder (tall fra 2019 i parentes):

 • Toppidrett/talentutvikling: 2,15 (2,6)
 • Funksjonshemmede: 0,5 (0,4)
 • Barn/ungdom/kurs/kompetanse: 1,7 (1,2)
 • Arrangementer/stevner: 0,2
 • Adm./styrearbeid/marked: 0,5 (0,7)

Bevegelser sammenlignet med 2018 og 2019:

Område 2018 budsjett 2019 budsjett 2020 budsjett
Inntektskilder 5.620.000 6.208.000 5.750.000
Toppidrett og talentutvikling 1.926.000 2.150.000 1.918.000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett 1.023.000 914.000 1.063.000
Organisasjons- og kompetanseutvikling 819.000 1.060.000 905.000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon 605.000 639.000 560.000
Markedsarbeid -98.000 -27.000 -105.000
Rammevilkår og samfunnskontakt 232.000 266.000 245.000
Administrasjon og ledelse 1.263.000 1.286.000 1.230.000

Vedtatt langtidsbudsjett

Langtidsbudsjettet (fra Tinget 2018) legger opp til følgende utvikling:

 • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling: 200.000
 • Barne-, ungdoms- og breddeidrett: 100.000
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling: 100.000

Vi klarer ikke å følge denne utviklingen grunnet reduserte inntekter. Likevel – de to sistnevnte områdene består av øremerkede midler og berøres ikke i særlig grad av dette. Dette er i hovedsak midler som tilfaller aktivitet som foregår i klubbene og regionene og kompetansehevende tiltak. Dette klarer vi med andre ord å opprettholde også i 2020, og vi jobber kontinuerlig for å bedre rammebetingelsene for det gode arbeidet som legges ned i norsk judo.

Med vennlig hilsen,
Jørgen Hillestad
President

39 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier