Forbundstinget 2022

Forbundstinget ble gjennomført 7. mai.  på Quality Airport Hotel Gardermoen. President Jørgen Hillestad åpnet Tinget kl. 10.36, og ga ordet videre til Idrettsstyrets representant Ole Jørstad som overbrakte hilsen fra Idrettsstyret. Generalsekretær Stine Lastein gikk gjennom lovendringer fra Idrettstinget 2021.

I år deltok 51 stemmeberettigede, i tillegg til 16 personer med tale/forslagsrett, observatører og gjester. Totalt var vi dermed 67 personer på Tinget 2022.

Forbundstinget 2022 valgte Rune Hauger til ordstyrer, som i 2018 og 2020, og han ledet som vanlig Tinget trygt gjennom forhandlingene. President Jørgen Hillestad presenterte status i aktiviteter og styrets arbeid, og Generalsekretær Stine Lastein presentere økonomisk status.

Strategidokument ble videreført uten endringer fra styrets forslag, og langtidsbudsjettet ble også vedtatt uten endringer.

Det var to innkommende saker på agendaen, begge forslag fra styret:

 1. Presisering i lov vedrørende valg av Kontrollutvalg og Valgkomite.
 2. Reversering av vedtak fra 2018 om åpenhet i Valgkomiteens arbeid.

Begge saker ble vedtatt, dog ble styrets forslag i sak 1 justert.

Som vanlig var det knyttet spenning til valg av nytt styre. I år var det imidlertid ingen benkeforslag, og valgkomiteens innstilling som ble vedtatt på samtlige poster.

Styrets sammensetning i perioden 2020-2022:
 • President: Arnstein Brekke, Haugesund Atletklubb
 • Visepresident: Jon Sommervold, Ippon Judoklubb
 • Styremedlem: Tone Helena Johannessen, Nidaros Judoklubb
 • Styremedlem: Birgitte Ursin, BK judo
 • Styremedlem: Hedin Indregård, TSI judo
 • 1. Varamedlem: Stig Traavik, NJJK
 • 2. Varamedlem: Emmeli Ertzaas, Levanger Judoklubb

Nyvalgte President Arnstein Brekke takket avtroppende styre- og varamedlemmer for den jobben de har gjort de siste to årene. Etter et kort styremøte i etterkant av Forbundstinget ble det nye Styret konstituert, og har overtatt ansvaret for Norges Judoforbund fra samme dato. Så ble det avholdt en felles Tingmiddag.

Dagen etter Forbundstinget ble det arrangert et klubbseminar. I år var det fokus klubb og trener, to av strategiområdene i NJFs langtidsplan.

34 Views0
Årsrapport 2021
Forsidebilde av NJFs Årsrapport 2021.
FOTO: Carlos Ferreira / EJU

Norges Judoforbunds rapport for 2021 er ferdigstilt, og kan lastes ned her som pdf.

Deler av innholdet i årsrapporten skal behandles på Forbundstinget i 2022. Årsrapportene blir ikke trykket lenger, og det er heller ikke mulig å bestille særskilt opptrykk i forbindelse med Forbundstinget.

I årsrapporten for 2021 kan du lese:

 • Presidenten har ordet
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap 2021
 • Evaluering av Strategidokumentet 2020-2022
 • Kvalitetsklubb lanseres
 • Landsstevnet gjenoppstår
 • Trenerfestivalen

I tillegg finner du vedlegg med informasjon og data fra NJFs aktiviteter.

97 Views0
Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen ønsker med dette å presentere sin innstilling til nytt Forbundsstyre for perioden 2022 til 2024. For at medlemmene skal få mest mulig informasjon om kandidatene har vi utfordret dem til å presentere seg selv. Her finner dere også valgkomiteens begrunnelse for innstilling.

Til slutt en presentasjon av valgkomiteen og dens arbeid som har ledet fram til innstillingen.

Arnstein Brekke – President

Bor i Haugesund, representerer Haugesund Atletklubb, tidligere Haugaland Judoklubb.

Utdannet innen fiskeri, og har i perioden 2010 – 2021 jobbet som daglig leder i Espevær Laks inntil selskapet ble fusjonert sammen med Hardanger fiskeforedling. Jobber nå med prosjektering av et nytt oppdrettsslakteri på Bømlo.

Startet med judo i 1984, konkurrert på nasjonalt- og internasjonalt nivå, har 1. Dan.

Har lang erfaring som klubbleder og trener i Haugesund Atletklubb.

Har i perioden 2020 – 2022 vært varamedlem i NJF, men har også erfaring fra andre styreverv.

Opptatt av: Å jobbe etter vedtatt strategi, at forbundet gjør jobben enklere for klubbene, økt samarbeid i norsk judo, utvikle toppidretten og apparatet rundt utøverne, fortsette arbeidet med regionutvikling og regiontrenere, økt fokus på ungdom, samt flere og bedre stevner.

Valgkomiteens begrunnelse:

Valgkomiteen opplever Arnstein som en samlende kandidat med gode lederegenskaper og samarbeidsevner. Han har bred judobakgrunn og klare tanker om utviklingen av norsk judo. Arnstein har erfaring fra Forbundsstyret i inneværende periode, en erfaring valgkomiteen mener er særlig viktig å ha med seg for en presidentkandidat.

Jon Sommervold – Visepresident

Bor i Bærum, representerer Ippon Judoklubb.

Utdannet innen informasjonsteknologi, og arbeider til daglig med utvikling og forvaltning av programvare.

Startet med judo i 1980, og har 1. Dan.

Har vært aktiv konkurranseutøver gjennom 90- og 2000-tallet. Styremedlem i egen klubb i nesten tre tiår, hvorav 6 år som styreleder, og har vært en sterk bidragsyter til medlemsvekst fra ca. 100 til nærmere 450 i denne perioden.

Valgt inn som visepresident i perioden 2020-2022 og har blant annet vært med på å etablere konseptet med kvalitetsklubber som ble lansert i 2021.

Opptatt av: Det primære mål for den kommende perioden er å øke antall medlemmer i norsk judo gjennom profesjonalisering av klubber, fokus på mer og bedre aktivitet, samt målrettede tiltak for rekruttering og redusering av frafall.

Valgkomiteens begrunnelse:

Jon har relevant og nyttig kompetanse- samt erfaring som klubbutvikler og herunder vært en solid bidragsyter til å skape en kultur for medlemsvekst i norsk judo – bl.a. gjennom konseptet Kvalitetsklubb. Jon har vært med i forbundsstyret inneværende periode som visepresident og representerer dermed også en kontinuitet som valgkomiteen mener er viktig å ha med.

Birgitte Ursin – Styremedlem

Bor i Kongsberg, representerer BK Judo.

Utdannet spesialpedagog med master i pedagogikk og endringsledelse, jobber som lektor, spesialpedagog ved Kongsberg videregående skole.

Tidligere junior- og senior landslagsutøver, og trener for knøtter, barn og unge i egen klubb. Konkurrert nasjonalt og internasjonalt, aktiv veteranutøver.

Kursholder i NJF for trener 1, hjelpetrener og pedagogikk. Opptatt av: Treningskultur for lik mulighet for utvikling ut fra egne ressurser og behov i gitte stadier i livet. Jentejudo i mitt hjerte.

Valgkomiteens begrunnelse:

Birgitte tar med seg nyttig kompetanse knyttet til pedagogikk og endringsledelse inn i styret. Hun har erfaring som trener i egen klubb samt kursholder for NJF – og som aktiv konkurranseutøver. Valgkomiteen mener Birgitte representerer et breddeperspektiv det er behov for i styret, og liker godt hennes engasjement for barn og unge samt flere jenter på matta.

Hedin Ragnfred Indregård – Styremedlem

Bor i Tromsø, representerer TSI Judo.

Studerer Rettsvitenskap ved UiT – Norges Arktiske Universitet

Startet med judo i 2020, har 4. kyu.

Styremedlem i TSI Judo siden 2021, ansatt som innsatsstyrkesoldat i Heimevernet

Opptatt av: Medlemsvekst i judomiljøet etter pandemien nasjonalt og lokalt, tilegne meg kunnskap og erfaring for å bli en god ressurs for både forbund og klubb.

Valgkomiteens begrunnelse:

Hedin har med seg perspektiv fra en mindre klubb som har stor gjennomstrømming av medlemmer da det er en studentklubb, og har erfaring fra rekruttering. Han tar også med seg nyttig kompetanse og erfaring på juss, hvilket alltid er kjærkomment i styret. Hedin har for øvrig lang erfaring fra annet organisasjonsarbeid gjennom bl.a. Speideren og ulike studentorganisasjoner.

Tone Helena Marques Johannessen – Styremedlem

Bor i Trondheim, representerer Nidaros Judoklubb.

Utdannet innenfor oppvekst- og helsesektor, jobber som barne- og ungdomsarbeider.

Trener selv Judo og er trener for knøtt 3-6 år og barn 6-12 år. Er gift med Espen Johannessen som er aktiv judoutøver og trener, og har to døtre som er aktive judoutøvere.

Nestleder/administrativ leder i Nidaros Judoklubb siden 2018. Frivillig for Røde Kors, tillitsvalgt i Majorstuen barnehage og varastyremedlem i Norges Judoforbund for perioden 2020-2022.

Opptatt av: Er i all hovedsak en forkjemper for bredde og inkludering. Brenner ekstra sterkt for kvinnejudo. Ønsker å skape en stabil toppidrett, godt fundamentert i en økende medlemsmasse og forbli en respektert kampidrett med et godt rykte.

Valgkomiteens begrunnelse:

Tone har erfaring og kompetanse i styrearbeid og organisasjonsutvikling som valgkomiteen mener er verdifull å ha med. Valgkomiteen ser også det er behov for hennes kunnskap og interesse i judo for barn og unge, satsing på økende medlemsmasse og rennomme til norsk judo. Tone har vært med i forbundsstyret inneværende periode som varastyremedlem og representerer dermed også en kontinuitet som valgkomiteen mener er viktig å ha med.

Stig Traavik – Varamedlem

Bor i Oslo, representerer NJJK.

Har bakgrunn som diplomat, jobber nå avdelingsdirektør i Norad.

Tidligere landslagsutøver, deltok i OL 1992, medaljør i EM og VM for veteran, aktiv konkurranseutøver i internasjonale veteranmesterskap og trener i egen klubb, har 4. Dan.

Startet Judo for fred i Afghanistan, har jobbet for den Afghanske Olympiske Komité.

Tidligere landslagstrener, medlem av landslagskomiteen, og har vært trener for Indonesias lag til Asian Paralympic games.

Opptatt av: Judo for alle – men spesielt for barn og unge, trenerutvikling, utvikle flere og bedre judotilbud, legge til rette for realistisk- og gjennomførbar toppidrettssatsing med langsiktig mål om kvalifisert utøver til OL.

Valgkomiteens begrunnelse:

Stig har svært høy judokunnskap, og meget god kompetanse og erfaring på judo som toppidrett. Vi opplever også at Stig har stor tillit i hele norsk judo, og derfor kan spille en viktig rolle i å få alle som er opptatt av toppidrett til å jobbe i samme retning.

Emmeli Ertzaas – Varamedlem

Bor i Levanger, representerer Levanger judoklubb.

Går 3. året på Levanger videregående, tidligere år på NTG, jobber ved siden av som renholdsarbeider på Levanger Sykehus

Drevet med judo siden 2010, og har 1. kyu

Har erfaring fra egen satsing og NTG/aktiv utøver, tidligere hjelpetrener, og c-dommer.

Opptatt av: For meg er det viktig å få kunne være en stemme for andre unge judoutøvere, spesielt unge kvinner. Ønsker også å bidra til en økende medlemsvekst og et godt judomiljø over hele landet.

Valgkomiteens begrunnelse:

Emmeli har 10 års erfaring fra judo i egen- og andre judoklubber i form av satsing som aktiv konkurranseutøver og hjelpetrener. Vi legger stor vekt på at Emmeli fremmer medlemsvekst som et av sine områder hun er opptatt av og videre at hun fortsatt er en aktiv og ung utøver. Frafallet i norsk judo er størst i ungdomsalderen – vi mener at det vil være gunstig å få inn ungdommens stemme i Norges Judoforbunds styre.

Valgkomiteen er trygg på at dette blir et godt styre for norsk judo!

Valgkomiteens arbeid fram til innstilling

VK ble valgt på Forbundstinget 2020 og består av Viktor Hermansen, Hege Aar, Eirik Myrnes Kadelburger og Lars Sandnes. Komiteens oppgave er å legge frem en innstilling på kandidater til alle tillitsverv i styre og kontrollutvalg som skal velges på tinget.

VK startet sitt arbeid høsten 2021 og leverte sin innstilling 13. april 2022. I løpet av denne perioden har komiteen hatt 9 møter hovedsakelig på Teams samt ett fysisk møte på klubbseminaret i desember. Øvrig arbeid har vært gjort lokalt ved representasjon på treningssamlinger/konkurranser og andre naturlige kontaktflater, flere telefonsamtaler og utvekslinger epost samt VKs opprettede arbeidsrom i Teams. Komiteens medlemmer har i hovedsak hatt ansvar for oppfølging av hver sin region; Lars for sør og øst, Hege for midt, Viktor for vest og Eirik for nord. Valgkomiteen har bedt regionene og klubbene om å komme med forslag på kandidater. Det er publisert artikkel på judo.no og vi var tilstede på klubbseminaret desember 2021. VK har hatt presentasjon for styret om oppstart av arbeidet samt individuelle samtaler med sittende styremedlemmer og med generalsekretæren.

VK har ila prosessen vurdert 31 kandidater. Komiteen har vært i kontakt med alle kandidatene, dette som ett ledd i for å få deres syn på hva som er viktig for norsk judo fremover og for å få innblikk i deres kompetanse, erfaring og interesser. Vi opplever at det har vært stor interesse for å bidra og mange dyktige og engasjerte kandidater. Det synes komiteen er svært gledelig for norsk judo.

VK har jobbet i tråd gjeldende lov og instruks og i våre vurderinger vært opptatt av følgende:

Kjønnsfordeling – Vi har lagt frem en innstilling i tråd med NJFs lov §5 om kjønnsfordeling.

Geografisk spredning – Vi har jobbet for at alle regioner skal være representert.

Minoritetsbakgrunn – Vi har oppfordret særlig til forslag på personer med minoritetsbakgrunn til å stille som kandidat.

Egnethet – Vi har lagt sterk vekt på at kandidatene skal være samlende og kunne representere hele norsk judo.

Kontinuitet og fornying – Vi har ønsket at noen medlemmer i sittende styret og kontrollutvalg stiller til gjenvalg for å fremme en god kontinuitet. Forslag til President, Visepresident og ett styremedlem mener vi ivaretar hensyn til kontinuitet godt. Samtidig har VK et ønske om å bringe nye impulser inn i styret, derfor er det også foreslått flere nye kandidater til styremedlem og vararepresentanter.

Kompetanse og erfaring – Vi har vært opptatt av at den samlede kompetansen/ erfaringen er så bred som mulig, både når det gjelder judosporten og når det gjelder styre- og organisasjonsarbeid.

Interesser – Vi har forsøkt å sette sammen en innstilling der flere interesseområder vil representeres, særlig viktig er ettervirkningene av Covid-19 og den uheldige situasjonen med stort frafall av medlemmer. Det er alltid utfordrende å til en balanse mellom satsing på topp eller bredde – VK mener innstilte kandidater ivaretar disse hensyn godt.

Spørsmål om vårt arbeid kan rettes til en av komiteens medlemmer.

Valgkomiteen takker alle kandidater som har stilt opp og ønsker lykke til med valget!

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen v/leder Lars Sandnes

247 Views0
Situasjonen i Ukraina

Russlands invasjon av Ukraina har sjokkert alle. Krigshandlingene får store konsekvenser for hele Europa. Også idretten og judoen blir rammet.

Som mange vet er Russlands leder Vladimir Putin judoutøver, og en aktiv støttespiller i internasjonal judo. IJF og EJU har fratatt Putin hans honorære verv og titler, men vi mener at dette ikke er nok. NJF har jobbet for at de nordiske judoforbundene skal enes om et felles standpunkt. Blant annet er det et ønske å diskutere russiske utøveres deltakelse på internasjonale judokonkurranser.

Det Ukrainske Judoforbundet

De nordiske judoforbundene har alle sendt et støttebrev til presidenten i det Ukrainske Judoforbundet, og vi har mottatt et svar der han takker oss for støtten.

Alle europeiske judonasjoner har videre mottatt et brev med bønn om hjelp fra Ukraina. NJF stiller seg nøytrale til en slik ordning og lar det være opp til hver enkelt å vurdere å støtte det ukrainske forbundet med overføring av penger. Brevet kan lastes ned her:

Internasjonale arrangementer påvirkes

Internasjonal aktivitet rammes av Russlands invasjon. Ikke bare får det konsekvenser for arrangementer i Russland og Ukraina. Også flere stevner og treningssamlinger som var satt opp i Russlands naboland er kansellert eller utsatt. Vi forventer ytterligere omrokkeringer i tiden som kommer.

Dette er selvfølgelig en utfordrende situasjon for de utøvere og klubber det gjelder. Vi vil se på alternative løsninger der det er mulig og i tillegg jobber for et tettere nordisk samarbeid.


Jørgen Hillestad

President i Norges Judoforbund


175 Views0
Innkalling til Forbundstinget 2022

Norges Judoforbund innkaller til ordinært forbundsting på Gardermoen lørdag 7. mai 2022.

Forbundstinget avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og tingforhandlingene starter kl. 10.30.

Forslag som ønskes behandlet på forbundstinget må være innsendt til NJF på epost judo@nif.idrett.no senest lørdag 9. april 2022.

Klubbene og judoregionene kan sende representanter til forbundstinget, men må ikke ha noe økonomisk utestående med NJF og alle krav til rapportering må være oppfylt.

Se ellers krav til påmelding og reiseutgiftsfordeling, og merk mulige konsekvenser med tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget.

Last ned innkallingen her:

NJF inviterer også til klubbseminar dagen etter, søndag 8. mai. Deltakelse på seminaret er gratis, og åpent for ledere og styremedlemmer i klubbene/regionene. Alle som skal være med på seminaret må melde seg på samtidig som påmelding til forbundstinget. For deltakere på seminaret, tilbyr vi halv pris på overnatting fra lørdag til søndag.

Påmeldingsfristen til tinget og klubbseminaret er fredag 8. april og skal gjøres via deltaker.no. Ta kontakt med Utviklingssjef for ytterligere informasjon om påmelding.

På samlesiden Forbundstinget vil du fortløpende finne oppdatert informasjon og praktiske detaljer om arrangementet.

179 Views0
Budsjett 2022

Styret vedtok budsjett for 2022 på årets siste styremøte.

Årets budsjettprosess har tatt utgangspunkt i den økonomiske situasjonen norsk judo befinner seg i, der korona har hatt stor negativ påvirkning på aktivitet og medlemstall. Dette får direkte konsekvenser for tilskudd i tiden framover.

Det er likevel grunn til å tro at vi kan prioritere områdene definert i strategidokumentet, og reduksjoner i tilskudd vil sannsynligvis ha liten påvirkning på aktivitetsnivået på kort sikt.

Last ned:

Overordnet budsjett 2021 sammenlignet med ordinært budsjett for 2020 og 2021:

Område2020 Budsjett2021 Budsjett2022 Budsjett
Inntektskilder5.750.0005.010.0005.455.000
Toppidrett og prestajonsrettet talentutvikling1.920.0001.715.0002.075.000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett1.065.000635.000935.000
Organisasjons- og kompetanseutvikling905.0001.120.000920.000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon560.000495.000550.000
Markedsarbeid, Rammevilkår og samfunnskontakt130.000250.000285.000
Administrasjon og ledelse1.230.000900.000990.000

Lønnsmidler

Budsjettet har lønnsmidler til 3,8 årsverk i 2022.

Per i dag har NJF 3,3 årsverk fordelt på 4 personer. I budsjettet er det lagt til grunn en økning på 0,5 årsverk som tilknyttes talentutvikling (administrasjon) og trenerprosjektet. Grunnet smittesituasjonen i samfunnet er ansettelsesprosesser foreløpig lagt på is.

Fordelingen av årsverk 2022 på område (tall fra 2021 i parentes):

 • Toppidrett/talentutvikling: 1,3 (1,7)
 • Funksjonshemmede: 0,4 (0,5)
 • Barn/ungdom/kurs/kompetanse/trenerutvikling: 1,5 (2,1)
 • Arrangementer/stevner: 0,2 (0,2)
 • Adm./styrearbeid/marked: 0,4 (0,5)

Langtidsbudsjettet

Sammenliknet med langtidsbudsjettet 2022 vedtatt på Tinget er estimerte inntekter redusert. Dette får påvirkning for hvordan kostnadene estimeres og med det aktivitetsnivået.

Budsjett 2022 er vedtatt med et underskudd på 300 000 kr. Sammenliknet har langtidsbudsjettet vedtatt på Tinget 2020 et budsjettunderskudd på 120.000 kr.

At vi har fått eksternt tildelte midler til satsingsområdene i strategidokumentet, gjør at vi ikke har behov for å nedprioritere i stor grad.

166 Views0
Honorær utmerkelse til Heijden
Overrekkelse av honorær utmerkelse i gull. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Styret vedtok tidligere å tildele honorær utmerkelse i gull til Wim van der Heijden. Dette for lang og tro tjeneste for norsk judo, på lokalt og nasjonalt plan.

Heijden kom fra Nederland til Norge i 1969 og stiftet Romerike Judoklubb kort tid etter. Her var han trener og leder i over 30 år, og fikk fram mange dyktige utøvere. Klubben tok blant annet flere medaljer i lag-NM.

På forbundsplan engasjerte han seg som dommer, noe som var naturlig da han hadde EJU-lisens fra Nederland. Ellers var han involvert i en rekke NJF-komiteer på 70- og tidlig 80-tall. Han bidro videre til å utvikle judosporten særlig i sin region.

Overrekkelsen skjedde i forbindelse med årets NM i Fredrikstad. Alf Uhre, også fra Romerike judoklubb, mottok den honorære utmerkelsen i gull på vegne av Heijden, som av helsemessige årsaker ikke kunne være til stede.

191 Views0
Endringer i det honorære reglementet

Styret har vedtatt endringer i det honorære reglementet som gjelder fra 01.01.2021.

Hensikten er å forenkle reglementet og å følge de intensjoner som ligger til grunn for honorære tildelinger. I tillegg har rutiner for søknadsprosedyrer blitt konkretisert.

Gå til reglementet og beskrivelse av søknadsprosedyrer.

Endring 1

Styret har vedtatt å fjerne regelen om at en honorær grad blir liggende på toppen, og «flytter seg opp» om man graderer seg teknisk etter at man har fått en honorær grad. Regelen er en særnorsk ordning.

Det er opp til utøver selv om man ønsker å akseptere den honorære graden eller foretrekker å gjennomføre en ordinær gradering i håp om en honorær grad senere. 

Endring 2

Hittil har man kunnet få en honorær utmerkelse, for så 5 år senere få en ny for det samme arbeidet. Man trenger altså ikke å ha gjort noe mellom de to utdelingene.

Det vil fra 1. januar 2021 settes krav til at deler av innsatsen som kvalifiserer til en honorær grad, skal være utført etter siste honorære utdeling.

Rutiner for søknader

Mange klubber ønsker å påskjønne personer i forbindelse med jubileum, arrangementer og lignende. Vi oppfordrer til å sende søknader i god tid før en eventuell overrekkelse slik at administrasjonen og styret rekker å behandle søknaden.

Husk at alle tildelinger skal vedtas på et ordinært styremøte.

Forbundsstyret behandler mange ulike saker i løpet av året. For å effektivisere og samle saksbehandlingen, vil alle vurderinger av honorære søknader legges til FS-møte 2/2020 og FS-møte 5/2020.

For at saksdokumentene skal ferdigstilles til fristen, må søknad og fullstendig CV sendes til administrasjonen minst 1 måned i forveien.

Se møtekalenderen til Forbundsstyret her.

320 Views0
Budsjett 2021

Styret har vedtatt et budsjett for 2021 etter innspill fra administrasjonen.

Årets budsjettprosess har tatt utgangspunkt i de økonomiske forutsetninger som foreligger, særlig med covid-19 i bakhodet. Vi får sannsynligvis en betydelig nedgang i medlemsmassen som resulterer i reduserte inntekter.

Last ned:

Overordnet budsjett 2021 sammenlignet med ordinært budsjett for 2019 og 2020:

Område2019 Budsjett2020 Budsjett2021 Budsjett
Inntektskilder6.210.0005.750.0005.010.000
Toppidrett og prestajonsrettet talentutvikling2.150.0001.920.0001.715.000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett915.0001.065.000635.000
Organisasjons- og kompetanseutvikling1.060.000905.0001.120.000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon640.000560.000495.000
Markedsarbeid-25.000-105.00010.000
Rammevilkår og samfunnskontakt265.000245.000240.000
Administrasjon og ledelse1.285.0001.230.000900.000

Lønnsmidler

Budsjettet har lønnsmidler til 5 årsverk i 2021, fordelt på 6 personer. Fordelingen av årsverk på område (tall fra 2020 i parentes):

 • Toppidrett/talentutvikling: 1,7 (1,9)
 • Funksjonshemmede: 0,5 (0,6)
 • Barn/ungdom/kurs/kompetanse/trenerutvikling: 2,1 (1,7)
 • Arrangementer/stevner: 0,2 (0,2)
 • Adm./styrearbeid/marked: 0,5 (0,5)

Dette betyr at 2,6 av 5 årsverk er tilknyttet øremerkede midler.

Langtidsbudsjettet

Sammenliknet med langtidsbudsjettet 2021 vedtatt på Tinget er:

 • Kostnader for Toppidrett og talentutvikling økt
 • Kostnader for Barne-, ungdoms- og breddeaktivitet redusert
 • Kostnader for Organisasjons- og kompetanseutvikling økt kraftig
 • Kostnader for Administrasjon og ledelse redusert

De største endringene, som er innenfor området Organisasjon- og kompetanseutvikling, kan gjøres fordi vi har fått tildelingen til Trenerprosjektet.

Enkelte omdisponeringer og innsparinger er også foretatt, og gir utslag på kostnadssiden. Dette gjelder særlig Administrasjon og ledelse.

Langtidsbudsjettet ble vedtatt på et tidspunkt da det fremdeles var usikkerhet vedrørende muligheter for aktivitet i 2021. Slik utsiktene er nå, kan vi være forsiktige optimister og kalkulere med et gradvis økende aktivitetsnivå.

Det er til slutt viktig å merke seg at vi har fått eksternt tildelte midler til satsingsområdene i strategidokumentet. Vi har derfor ikke behov for å nedprioritere andre områder for å gjennomføre tiltak ihht. vedtatte planer.

342 Views0
Presidenten inviterer til informasjonsmøte
Jørgen Hillestad - Judopresident

Et spesielt år går mot slutten, og i den anledning ønsker Forbundsstyret v/ President Jørgen Hillestad å invitere klubbene til et informasjonsmøte.

Hensikten er å orientere klubbene om styrets arbeid dette året, og om planene videre for året som kommer.

Informasjonsmøte avholdes på Microsoft Teams, torsdag 17. desember kl. 19.00. Det settes av 1 time.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis. Hvis dere allerede har spørsmål eller innspill til saker, så er det ønskelig at disse blir sendt inn på forhånd. Innspill kan sendes på epost til stine.lastein@judo.no

Link til nettmøte: Klikk her for å gå til møtet.

Møtelenke blir også lagt i terminlisten.

489 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier