Samordnet rapportering 2021

Samordnet rapportering og søknad åpner 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbund er 30 april.

Denne rapporteringen er blant de obligatoriske plikter for alle idrettslag i Norges Idrettsforbund og skal gjøres i idrettens medlemsystem (KlubbAdmin).

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, omsetning, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om momskompensasjon for varer og tjenester gjennom løsningen.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april:

 • Rapportere medlemstall* og aktivitetstall** for 2020.
 • Rapportere medlemmer med funksjonsnedsettelse (registreres på egen linje under aktive medlemmer).
 • Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning).
 • Svare på noen standardspørsmål fra Idrettsforbundet og Judoforbundet.
 • Oppdatere klubbens kontakt- og organisasjonsinformasjon.
 • Søke om momskompensasjon (frist 15. august, men anbefales å søke samtidig med rapporteringen).
 • Oppdatere styre og verv, og laste opp signert årsmøteprotokoll (etter at årsmøte er gjennomført).
 • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig
 • Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene.

Alle idrettslag mottar nyhetsbrev fra NIF når rapporteringen åpner 1. april, med aktuell informasjon.

På grunn av situasjonen med koronapandemien, er fristen for årsmøter utsatt til 15. juni. Klubbene som enda ikke har hatt sine årsmøter kan logge inn i idrettens medlemssystem på et senere tidspunkt (etter årsmøte) for å oppdatere styre og stell, og laste opp årsmøteprotokoll.

I forbindelse med rapporteringen, NJF noen spørsmål som alle judoklubber må svare på. Se oversikt over spørsmålene her:

Webinar:

Usikker på hvordan dere skal rapportere? NIF Digital arrangerer et webinar om samordnet rapportering for alle idrettslag torsdag 8. april kl. 20.00 – 21.00. Ingen påmelding, følg webinaret ved å trykke på knappen under.

Ta kontakt med NIF Digital Support dersom dere trenger teknisk hjelp i forbindelse med rapporteringen. Support treffes på tlf. 21029090 i åpningstiden mandag – torsdag kl. 08.00 – 19.00 og fredag kl. 08.00 – 15.30, eller på e-post support@idrettsforbundet.no. Det er også mulig å kontakte idrettskretsen dersom dere har spørsmål om rapporteringen.

*Medlemstall

Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.20 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir mulighet til å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk et godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt.

Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke. Manuell kontroll er nødvendig!

**Aktive medlemmer

Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

85 Views0
Tjeldvoll slutter i NJF

Lill Merethe Tjeldvoll har takket ja til en ny jobb og har sagt opp sin stilling i NJF.

Lill Merethe har jobbet i NJF siden 2010, og er med det den som har lengst fartstid i administrasjonen. I løpet av denne tiden har hun jobbet på veldig mange ulike områder og har etablert gode rutiner i organisasjonen.

Spesielt har hun vært involvert i kommunikasjon og support ut mot klubbene, men også i arbeid med Landslagets internasjonale aktivitet, informasjonsarbeid, NJFs terminliste, og planlegging og logistikk av alle nasjonale arrangementer. For å nevne noe.

Lill Merethe vil være i NJF fram til 1. august. Vi ønsker henne lykke til i ny jobb!

351 Views0
Ny avtale om utøverforsikring

NJF har inngått en ny avtale med Gjensidige for alle sine forsikringer.

Avtalen med Gjensidige gjelder fra og med 2021 og inkluderer også ordningen med utøverforsikring.

Alle judoutøvere som er over 13 år må ha en obligatorisk grunnforsikring for å kunne trene judo og delta på aktivitet i regi av NJF eller en medlemsklubb. I tillegg tilbyr vi en utvidet forsikring som anbefales for alle som konkurrerer aktivt.

Barn under 13 år er fortsatt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund.

I 2020 ble judotreningen nedstengt i store deler av året, og utøvere over 26 år har ikke kunnet trene normalt siden mars. I tillegg har konkurranseaktiviteten vært sterkt redusert. Vi har derfor valgt å tilby årets lisenser til sterkt reduserte priser.

I 2022 må det påregnes at prisene ‘normaliseres’, men vi vil fremdeles jobbe for gode fremtidige forsikringsvilkår for våre medlemmer.

Idrettens Helsesenter

NJF fortsetter samarbeidet med Idrettens Helsesenter (IHS), som tilbyr en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin (Skadetelefonen).

Man får idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak. Ved skade følger de opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, og bestiller utredning og behandling.

Valg av lisens

Utøvere kan i årets forsikringsperiode velge mellom to typer lisenser:

Utøverlisensen er den obligatoriske forsikringen som alle må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Nytt fra i år er at rådgivning og oppfølging fra IHS er inkludert for alle, det vil si at utøverlisensen er relativ lik den tidligere konkurranselisensen.
Koster 175,- i 2021

Konkurranselisensen gir rask behandling på privat klinikk ved skade. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen. Vi anbefaler at de som deltar aktivt i konkurranser tegner denne. Konkurranselisensen er relativt lik den tidligere premiumlisensen.
Koster 290,- i 2021

Til sammenlikning var prisene for 2020 som følger:

 • Utøverlisens 260 kr
 • Konkurranselisens 310 kr
 • Premiumlisens 800 kr

Klubbene tegner forsikring for sine medlemmer i Sportsadmin. Som utøver kan du gi beskjed til klubben din hvilken dekning du ønsker.

For mer informasjon, gå til våre forsikringssider på judo.no: https://www.judo.no/klubb/forsikring/

Spørsmål om ordningen kan rettes til NJF v/ Lill Merethe Tjeldvoll.

226 Views0
Sportssjefen har levert oppsigelse

Per Vestli har gitt beskjed om at han har takket ja til en ny jobb, og at han sier opp sin stilling som Sportssjef. 

Vestli begynner i stillingen som daglig leder i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).

Vi er glade for at Per fortsetter i idrettsorganisasjonen og ser frem til videre samarbeid i den nye rollen.

Vi ønsker Per lykke til videre, og takker for innsatsen han har gjort i rollen som Sportssjef siden januar 2018.

329 Views0
Endringer i det honorære reglementet

Styret har vedtatt endringer i det honorære reglementet som gjelder fra 01.01.2021.

Hensikten er å forenkle reglementet og å følge de intensjoner som ligger til grunn for honorære tildelinger. I tillegg har rutiner for søknadsprosedyrer blitt konkretisert.

Gå til reglementet og beskrivelse av søknadsprosedyrer.

Endring 1

Styret har vedtatt å fjerne regelen om at en honorær grad blir liggende på toppen, og «flytter seg opp» om man graderer seg teknisk etter at man har fått en honorær grad. Regelen er en særnorsk ordning.

Det er opp til utøver selv om man ønsker å akseptere den honorære graden eller foretrekker å gjennomføre en ordinær gradering i håp om en honorær grad senere. 

Endring 2

Hittil har man kunnet få en honorær utmerkelse, for så 5 år senere få en ny for det samme arbeidet. Man trenger altså ikke å ha gjort noe mellom de to utdelingene.

Det vil fra 1. januar 2021 settes krav til at deler av innsatsen som kvalifiserer til en honorær grad, skal være utført etter siste honorære utdeling.

Rutiner for søknader

Mange klubber ønsker å påskjønne personer i forbindelse med jubileum, arrangementer og lignende. Vi oppfordrer til å sende søknader i god tid før en eventuell overrekkelse slik at administrasjonen og styret rekker å behandle søknaden.

Husk at alle tildelinger skal vedtas på et ordinært styremøte.

Forbundsstyret behandler mange ulike saker i løpet av året. For å effektivisere og samle saksbehandlingen, vil alle vurderinger av honorære søknader legges til FS-møte 2/2020 og FS-møte 5/2020.

For at saksdokumentene skal ferdigstilles til fristen, må søknad og fullstendig CV sendes til administrasjonen minst 1 måned i forveien.

Se møtekalenderen til Forbundsstyret her.

159 Views0
Budsjett 2021

Styret har vedtatt et budsjett for 2021 etter innspill fra administrasjonen.

Årets budsjettprosess har tatt utgangspunkt i de økonomiske forutsetninger som foreligger, særlig med covid-19 i bakhodet. Vi får sannsynligvis en betydelig nedgang i medlemsmassen som resulterer i reduserte inntekter.

Last ned:

Overordnet budsjett 2021 sammenlignet med ordinært budsjett for 2019 og 2020:

Område2019 Budsjett2020 Budsjett2021 Budsjett
Inntektskilder6.210.0005.750.0005.010.000
Toppidrett og prestajonsrettet talentutvikling2.150.0001.920.0001.715.000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett915.0001.065.000635.000
Organisasjons- og kompetanseutvikling1.060.000905.0001.120.000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon640.000560.000495.000
Markedsarbeid-25.000-105.00010.000
Rammevilkår og samfunnskontakt265.000245.000240.000
Administrasjon og ledelse1.285.0001.230.000900.000

Lønnsmidler

Budsjettet har lønnsmidler til 5 årsverk i 2021, fordelt på 6 personer. Fordelingen av årsverk på område (tall fra 2020 i parentes):

 • Toppidrett/talentutvikling: 1,7 (1,9)
 • Funksjonshemmede: 0,5 (0,6)
 • Barn/ungdom/kurs/kompetanse/trenerutvikling: 2,1 (1,7)
 • Arrangementer/stevner: 0,2 (0,2)
 • Adm./styrearbeid/marked: 0,5 (0,5)

Dette betyr at 2,6 av 5 årsverk er tilknyttet øremerkede midler.

Langtidsbudsjettet

Sammenliknet med langtidsbudsjettet 2021 vedtatt på Tinget er:

 • Kostnader for Toppidrett og talentutvikling økt
 • Kostnader for Barne-, ungdoms- og breddeaktivitet redusert
 • Kostnader for Organisasjons- og kompetanseutvikling økt kraftig
 • Kostnader for Administrasjon og ledelse redusert

De største endringene, som er innenfor området Organisasjon- og kompetanseutvikling, kan gjøres fordi vi har fått tildelingen til Trenerprosjektet.

Enkelte omdisponeringer og innsparinger er også foretatt, og gir utslag på kostnadssiden. Dette gjelder særlig Administrasjon og ledelse.

Langtidsbudsjettet ble vedtatt på et tidspunkt da det fremdeles var usikkerhet vedrørende muligheter for aktivitet i 2021. Slik utsiktene er nå, kan vi være forsiktige optimister og kalkulere med et gradvis økende aktivitetsnivå.

Det er til slutt viktig å merke seg at vi har fått eksternt tildelte midler til satsingsområdene i strategidokumentet. Vi har derfor ikke behov for å nedprioritere andre områder for å gjennomføre tiltak ihht. vedtatte planer.

181 Views0
NJF sier #STOPP til diskriminering

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

#STOPP

For å tydeliggjøre idrettens standpunkt har Norges Idrettsforbund (NIF) laget en samleside hvor alle organisasjonsledd i norsk idrett kan laste ned #STOPP-materiell til sine digitale flater.

Hensikten med siden er at idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt skal finne viktig informasjon om #STOPP-konseptet og laste ned digitale trykk som kan brukes på alle digitale flater, inkludert i sosiale medier. 

Gratis utlån av arenadressing

NIF tilbyr også gratis utlån av trykt materiell for arenadressing, som skal bidra til å synliggjøre norsk idretts standpunkt mot alle former for diskriminering ved gjennomføring av idrettsarrangementer. Leie av utstyr gjøres via særforbund og idrettskrets.

Judoklubber som ønsker å låne utstyr, må ta kontakt med Judoforbundet.

Klikk her for å gå til temasiden #STOPP.

Varsling til Norges Judoforbund

Hvis du opplever noe i norsk judo som ikke er i tråd med vårt verdigrunnlag, ønsker vi at du varsler oss.

Dette gjelder også andre kritikkverdige forhold som f.eks. brudd på alminnelig lovgivning, økonomiske misligheter og korrupsjon. Det samme gjelder ved fare for en persons liv og helse også.

Hvem kan du varsle til?

Du kan i utgangspunktet sende ditt varsel til alle i administrasjonen eller til Forbundsstyret.

Uansett hvem i NJF du sender ditt varsel til, vil det bli tatt på alvor.

Hva skjer videre?

Mottaker av varselet vil gjøre nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig, og iverksette tiltak på grunnlag av sine undersøkelser.

Vi tar ikke i mot anonyme varsler, men vi behandler alle varsler seriøst og fortrolig. Det betyr at identiteten til varsler og personer / hendelser det er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.

Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken får tilbakemelding om at saken er avsluttet. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke.

Ett overgrep i idretten er ett for mye!

Hver dag jobber trenere, tillitsvalgte og foreldre for at alle skal være trygge i norsk idrett. Samtidig vet vi at overgrep og uønsket seksuell tilnærming skjer.

Hva kan idrettslag gjøre?

 • Gjør det enkelt å si ifra og lag en oppskrift om hvordan man kan varsle
 • Ta opp temaet i styret, tørr å snakk om det – bryt stillheten!
 • Gjør retningslinjene mot trakassering og overgrep kjent! Du finner de ved å klikke her.
 • Vær klare for å håndtere varsler

Klubbens ledere og særlig trenerne må gjøres kjent med risikosituasjoner og hva som er deres ansvar. Trenerne bør informeres om at de skal unngå å være alene med utøvere, og at de bør unngå unødvendig direktekontakt med utøvere på sosiale medier (bl.a. Snapchat).

Enkle grep som styret i klubben kan gjøre

 • Ta opp temaet på et styremøte og gjør styrets medlemmer kjent med veilederen for håndtering av varsler om trakassering og overgrep.
 • Oppnevn to personer i styret, gjerne én av hvert kjønn, som er ansvarlig for å håndtere varsler, og som har ansvar for at styret setter seg inn i veilederen om varsling.
 • Ta alltid alle varsler som kommer inn på alvor. Vis forståelse og lytt aktivt til hva den som varsler har å fortelle. Hold den som har varslet orientert om utviklingen i saken.

Les idrettspresident Berit Kjøll sin kronikk: «Ett overgrep i idretten er ett for mye!»

Snarveier til aktuelle temasider:

168 Views0
Presidenten inviterer til informasjonsmøte
Jørgen Hillestad - Judopresident

Et spesielt år går mot slutten, og i den anledning ønsker Forbundsstyret v/ President Jørgen Hillestad å invitere klubbene til et informasjonsmøte.

Hensikten er å orientere klubbene om styrets arbeid dette året, og om planene videre for året som kommer.

Informasjonsmøte avholdes på Microsoft Teams, torsdag 17. desember kl. 19.00. Det settes av 1 time.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis. Hvis dere allerede har spørsmål eller innspill til saker, så er det ønskelig at disse blir sendt inn på forhånd. Innspill kan sendes på epost til stine.lastein@judo.no

Link til nettmøte: Klikk her for å gå til møtet.

Møtelenke blir også lagt i terminlisten.

246 Views0
Judokortet nå tilgjengelig i Min Idrett

Judokortet ble lansert i 2018. Samtidig ble ordningen med judopass og graderingsmerker faset ut.

Les tidligere saker om Judokortet her.

Hensikten med Judokortet er at den skal sikre et bedre ID-system for utøvere, et bevis på oppnådd beltegrad og tilgang på et synlig forsikringsbevis.

 Judokortet inneholder følgende informasjon:

 • Personalia m/ profilbilde
 • Forsikringsstatus
 • Beltegrad
 • Kompetanse

All informasjon ligger lagret sentralt i idrettens database, og dette er en stor fordel når det kommer til generering av informasjon til Judokort.

Vi har hele tiden jobbet for å digitalisere judokortet. Tilbudet om å sende ut fysiske judokort til klubbene ble avsluttet på grunn av for høye kostnader og arbeidsprosessen for administrasjonen var ikke hensiktsmessig.

Vi hadde et ønske om at judokortet skulle integreres i Min Idrett, og vi er endelig i mål med det!

Det betyr at alle utøvere kan logge inn i Min Idrett og se sitt eget judokort under «Medlemskap».

Innlogging til Min Idrett:

 • Gå til https://minidrett.nif.no/
 • Logg inn med Idrettens ID
 • Gå til «Medlemskap» for å finne dine tilknytninger i norsk idrett.

Judokortet vil være synlig ved siden av din klubbtilhørighet, under «medlemskort». Du kan laste ned judokortet og lagre det på telefonen.

Har du ikke tilgang til judokortet?

Det er enkelte hendelser som trigger judokort, og som er en forutsetning for å få det opp i Min Idrett:

 • Klubben din har betalt forsikring (lisens) i Sportsadmin
 • *Klubben din har registrert beltegrad (mon/kyu) i IdrettsKurs
 • NJF har registrert din DAN-grad
 • NJF har registrert din kompetanse (trener, dommer eller arrangør)

Judokortet vil kun være tilgjengelig dersom du fortsatt er medlem av judoklubben som judokortet er knyttet til.

*Registrere graderinger

Det er laget egen informasjonsside m/ veiledning for klubber som skal registrere graderinger: judo.no/utover/gradering/registrering-grader/

Klubber som benytter Idrettskurs til å registrere graderinger gjør dette kostnadsfritt.

Dersom klubben ikke ønsker eller ikke har kapasitet til å registrere klubbgradene, kan NJF bistå og registrere grader på vegne av klubben.

Klubben må sende en liste til forbundskontoret med oversikt over utøverens fulle navn, fødselsdato, beltegrad (mon/kyu) og dato for tildelt grad. Klubben vil bli fakturert kr 60,- per registrerte grad. Det gis rabatt opptil 50 % ved høy andel grader som sendes inn fra klubb.

Barn under 13 år

Barn som ikke faller under forsikringsordningen, og som ikke har en gyldig grad registrert, vil ikke få judokort synlig i Min idrett. Det er kun enkelte hendelser som trigger judokort, og for de under 13 år er det kun registrerte klubbgrader som gir deg et judokort.

Spørsmål?

For tekniske spørsmål om Min Idrett eller du har problemer med innlogging, kontakt NIF Digital Support.

For praktiske spørsmål om Judokortet og registrering av graderinger, kontakt forbundskontoret.

226 Views0
Covid-19: Status om idrett og judoaktivitet

En ny koronabølge er nå også rammet Norge, og som resten av Europa er vi i en svært alvorlig situasjon når det gjelder Covid-19.

Regjeringen holdt 6. november en pressekonferanse der de kom med ytterligere nasjonale innstramninger for å stoppe smittespredningen. Tiltakene er inngripende, men helt nødvendige, om vi skal unngå en ny nedstenging slik vi endte opp med i mars.

De neste ukene er helt avgjørende og vi må ta dette på alvor:

Hold deg i størst mulig grad hjemme og begrens den sosiale kontakten med andre mennesker.

Idrettsaktivitet og trening

De nye nasjonale tiltakene berører ikke barne- og ungdomsidretten, toppidretten eller myndighetenes prioriteringer for voksne i breddeidretten.

Derimot ber regjeringen kommuner som opplever høyt smittepress om å vurdere nye innstramminger for idretten. Kommunene kan derfor stenge ned idretten for barn og unge, hvis situasjonen lokalt tilsier at det er nødvendig.

Det er svært viktig at alle idrettslag følger med på informasjon fra kommunene. Det er flere kommuner og regioner som har egne regler og tiltak for idrettsaktivitet. F.eks så er det i Oslo ikke åpnet opp for breddeidrett for voksne (fase 1), mens det i Lier Kommune er en midlertidig nedstenging av breddeidretten for barn og unge.

De viktigste tiltakene for idrettslag og utøvere:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Vask hender og utstyr før og etter trening
 • Gå eller sykle til trening, ikke ta kollektivt!
 • Hold avstand når du ikke er i aktivitet.

Status vedrørende judotrening og aktivitet

Norges Judoforbund forholder seg til anbefalinger fra regjeringen og helsemyndighetene når det gjelder covid-19.

For barn og unge under 26 år er det åpent for judotrening i små grupper, og for utøvere under 20 år er det åpent for konkurranser innenfor egen judoregion.

Per i dag er det fremdeles ikke mulig å arrangere nasjonale konkurranser. Vi er alle utålmodige, og vi er mange som ønsker å konkurrere igjen. Vi må fremdeles vente på dette.

Det er gledelig at det har foregått noe aktivitet denne høsten:

For Landslaget har dette året blitt langt fra slik de så for seg. Vi skulle helst sett at utøverne hadde vært mest mulig ute og konkurrert og trent med de aller beste. Istedenfor er de hjemme i Norge, men de legger ned utallige mange treningstimer og det lover veldig bra.

Mange klubber har også vært flinke å arrangere lokale tiltak for sine barn og unge, og flere tilbyr alternativ trening for voksne som styrketrening, sirkeltrening og uchi komi-trening med strikk.

Det er flere klubber som opplever økt rekruttering eller som har en stabil medlemsmasse. Det er gledelig å høre at klubber har mange engasjerte og lojale utøvere. Samtidig vet vi at mange klubber opplever frafall og det bekymrer oss.

Mange klubber har søkt om aktivitetstilskudd fra NJF.

Per idag er det totalt utbetalt 120 000 kroner til 11 klubber. Flere klubber har søkt og det vil bli tildelt mer støtte til flere i tiden fremover.

Vi håper tilskuddet kommer til nytte!

Hvordan berøres judoaktiviteten fremover

Judoforbundet er i gang å planlegge kalender for 2021. Vi planlegger for et normalt år, men også for et år der vi kan være nødt til å måtte være fleksible med tanke på endring og kanselleringer.

Covid-19 kan vare lenge, derfor forbereder vi oss til et annerledes år.

Vår viktigste anmodning til klubbene er å holde hjulene i gang:

 • Tilby alternativ trening for voksne (eks.: styrke, basis, sirkel, strikk, bevegelighet – både utendørs og innendørs – med en sosial tilnærming)
 • Ha dialog med medlemmene!
 • Tydelig kommunikasjon til foreldrene!
 • Tilby jevnlig aktivitet for barn og unge (eks.: ordinær trening, lagturninger, klubbmesterskap, lek og moro – med en sosial tilnærming).

Les pressemelding fra Regjeringen.

Les pressemelding fra Norges Idrettsforbund.

Gå til temaside for koronavirus på NIF sine nettside.

Gå til samlesiden om Covid-19 på NJF sine nettsider.

Coverbilde: Christian Wolff / www.judobilder.org

257 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier