Denne siden viser Styreleder, Administrativ leder og Sportslig leders overordne rolle. Nederst ser du (forslag) til en detaljert beskrivelse av deres respektive oppgaver.  

Styreleders rolle:
Har fokus på det strategiske og er visjonær.
Leder styret og skaper et godt samarbeidsklima.
Representerer klubben utad.
Prokura/signerer for klubben. 

Administrativ leders rolle:
Har ansvar for budsjett og regnskap, og informerer styret jevnlig. 
Har ansvar for daglig drift, logistikk, lokaler, materiell og profilering.  
Rapporterer til Styreleder. 

Sportslig leders rolle:
Har det overordnede sportslige ansvaret. 
Lager trenerkabal og har oversikt over aktiviteter.
Følger opp trenere og enkeltutøveres utvikling og kommuniserer med NJF sport og utvikling. 
Rapporterer til Styreleder eller Administrativ leder (avtales spesifikt pr. klubb). 

Detaljert beskrivelse av Styreleders oppgaver:
Styrelederen skal ha fokus på det strategiske og være visjonær. 
Styreleder er personalansvarlig for Administrativ/daglig leder, og skal deriblant: 

 • Tilrettelegge for fastsettelse av evt. lønn og/eller annen kompensasjon og ivareta ev. ansettelsesavtale med daglig leder. 
 • Gjennomføre regelmessig (for eksempel årlig) medarbeidersamtale med daglig leder. 
 • Innkalle til styremøter.
 • Forberede de saker som skal behandles på styremøtet. 
 • Lede styremøter. Herunder passe på at det ikke blir for mye avsporinger.
 • Lede styrets arbeid og klubbens samlede aktivitet. 
 • Påse at det føres styrereferater (protokoll). 
 • Sørge for en forsvarlig organisering av styrearbeidet. 
 • Representere klubben utad og i møter/forhandlinger.
 • Lede klubbens strategiarbeid. 
 • Prokura/signere for klubben. 
 • Godkjenne utbetalinger. 
 • Holde kontakt med revisor/kontrollutvalg. 
 • Skape et samarbeidsklima hvor alle føler seg trygge på hverandre og sin egen rolle som styremedlem. Alle styremedlemmer oppfordres til å delta aktivt. 
 • Ha løpende kontakt med Administrativ leder mellom styremøtene. 
 • Påse at styret får all relevant informasjon for å kunne ivareta sine oppgaver. 
 • Styrelederen skal ikke være den som dominerer, men heller lytte og inspirere til kreativitet og skaperevne. La alle komme til ordet, men sørge for at det ikke for mange sidesprang fra de ulike tema. 
 • Formulere klare konklusjoner og vedtak.

Detaljert beskrivelse av Administrativ leders oppgaver:  
Har ansvar for at følgende blir fulgt opp. Enten selv, eller ved å delegere: 

 • Økonomi: Budsjett, regnskap (føre selv, eller følge opp regnskapsfører). 
 • Personale og trenere: Kontrakter er i orden, stillingsinstrukser, rapporteringslinjer, ansvarsforhold er avklart, HMS, arbeidsmiljøloven, varslingsrutiner, personalforsikringer, m.m.
 • Søknader. 
 • Rapportering til: NJF, NIF, momskompensasjon, lotteristiftelsen, m.m. 
 • Terminliste, påmeldinger til stevner og arrangementer.
 • Koordinere reiser, lagledere på stevner.
 • Kontroll over klubbens lokaler (kontroll på tilgjengelig treningstid, kontrakter og leieforhold, utleie og tilgang for eksterne. Rutiner for vasking, låsing og nøkkeltilgang m.m.).
 • Materialforvalter: Drakter, matter m.m. (Kan delegeres).
 • På årsmøte: Bistå styreleder med innkalling og referat.
 • Jevnlig dialog med styreleder. 
 • Lage en oversikt over hvem som skal gjøre hva av nevnte oppgaver. 
 • Ansvarlig for profilering av klubben og rekruttering ved oppstart (kan delegeres).  
 • Ansvarlig for klubbens dommere og funksjonærer. 

Detaljert beskrivelse av Sportslig leders oppgaver:   
Har det overordnede sportslige ansvaret i klubben. Dette innebærer bl.a.:

 • Følge opp klubbens sportslige plan. Dersom klubben ikke har en sportslig plan, starte/lede arbeidet med å lage en sportslig plan.  
 • Samarbeide med trenere i andre idretter/lærere på idrettsfag.  
 • Lage trenings/konkurranseplaner for ulike grupper/partier/utøvere.  
 • Ha oversikt over konkurranser, samlinger og treningsleirer. Utarbeide terminliste sammen med styreleder, adm. leder og andre trenere.   
 • Faglig oppfølging og utvikling av trenere/treneransvarlig, herunder trenerkurs. 
 • Sette sammen trenerkabalen for de ulike partiene. 
 • Oppfølging av motiverte enkeltutøvere.  
 • Kommunisere med sportssjef/utviklingssjef/landslagstrener i NJF om det er aktuelt.  
 • Gjennomføre ren utøver & informere aktivt om antidopingarbeid i egen klubb. 
 • Sikre kvaliteten på treningen og trenerne, blant annet gjennom kursing og etterutdanning. 
 • Sikre rekruttering av nye trenere. 
 • Holde Administrativ leder oppdatert på det som skjer på treningene. 
 • Delta på trenerseminarer og andre relevante kurs i regi av NJF.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier