Avvikle minimum ett sportslig arrangement pr. år 
For å tilby et lavterskeltilbud til klubbens medlemmer, ønsker vi at alle kvalitetsklubber arrangerer minimum ett sportslig arrangement hvert år. Andre judoklubber bør inviteres til dette arrangementet.

Klubbtur til min. 2 eksterne arrangementer (stevner/samlinger)
Erfaring tilsier at klubbturer er svært gunstig for samholdet og miljøet innad i klubben. I tillegg er det viktig at klubbene støtter opp om andre klubbers aktivitet, for at vi skal få store og gode judoarrangementer i Norge. Klubben må derfor legge til rette for felles klubbtur. Klubbturen bør markedsføres godt blant klubbens medlemmer.

Alle trenere har eller har plan om å ta NJFs-trenerkurs
Det er i NJFs strategiplan 2020-2026 vedtatt å satse på treneren. Det er viktig at klubbene selv tar eierskap til dette gjennom å melde trenere på til NJFs trenerkurs. NJFs trenerkurs er den enkleste måten å utdanne treneren på. Mer kompetente trenere vil gi høyere kvalitet på treningene, noe som igjen fører til økt mestring, bedre treningsmiljø, samt flere og bedre utøvere.

Trenere skal motta lønn/godtgjørelse.
For at unge medlemmer skal ønske å jobbe som judotrenere, bør trenerne lønnes eller godtgjøres på annen måte. Klubben kan utarbeide en forutsigbar lønnsstige som belønner erfaring og kompetanse. Denne lønnsstigen kan f.eks. brukes som inspirasjon. Vi tror også at trenere med fast jobb (eksternt), som i utgangspunktet ikke er avhengig av godtgjørelse fra klubben, føler seg mer satt pris på, og kan få enda større eierskap og engasjement til sitt trenervirke ved å motta en godtgjørelse.

Tilstrebe å ha minimum 2 trenere pr parti
Minimum to trenere per parti øker sannsynligheten for høyere kvalitet på trening. Dette fordi det er lettere å rettlede flere på samme tid, det gjør det lettere å dele treningsgruppen under deler av økten, samt at dersom en utøver oppfører seg dårlig/skader seg e.l., kan èn trener ta seg av dette, uten at treningen for resten av gruppen blir påvirket.

Terminliste tilgjengelig på hjemmeside
En terminliste med aktiviteter medlemmene kan delta på, bør ligge tilgjengelig på hjemmesiden, slik at utøvere/foresatte har oversikt og kan planlegge aktiviteter. Dette gjør det også lett å bestille reiser tidlig og rimelig. Terminlisten bør oppdateres jevnlig og sendes ut ved hver semesterstart.

Arrangere minimum to årlige sosiale arrangement årlig
For å skape godt klubbmiljø må kvalitetsklubber arrangere minimum to årlige sosiale «happenings». Dette skal være ikke-judorelatert. Dette kan f.eks. være tur til badeland, turnhallen, bowling, filmkveld, overnatting, ta med en venn på trening. Kun fantasien setter grenser her.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier