151 Views

Planen ble fremlagt for styret på styremøtet 6/12-2013, og legges nå ut på høring blant alle judoklubbene i landet, før endelig vedtak fattes av forbundsstyret i begynnelsen av februar.

I Strategidokumentet 2011-2014 er det bestemt at NJF skal utvikle en plan for en regionsatsing på unge utøvere, som et ledd i arbeidet for å skape fremtidens judoutøvere. Sportssjef Pål Herlofsen har, i samarbeid med landslagstrenerne og presidenten, utarbeidet utkastet som nå er ute til høring.

Grunnen til at det trengs en plan for regional toppidrett er at NJF sentralt ikke greier å støtte og følge opp alle utøvere i god nok grad. Dette gjelder spesielt unge talenter som bor utenfor det sentrale Østlandet. I Strategidokumentet 2011-2014 er det satt som mål at vi skal «gi alle utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner og utvikle idrettslige ferdigheter på det høyeste internasjonale nivå».

For at dette skal bli en realitet må utøverne både trene og konkurrere vesentlig mer en de gjør i dag, og dette kan ikke NJF finansiere eller organisere alene. Helt konkret ønsker NJF at det skal ansettes en regiontrener i alle regioner i landet, med ansvar for å følge opp gitte utøvere, og ansvar for å avholde regionale treinger og treningssamlinger.

Det er fra NJFs side et ønske å utvikle sterke regioner, kontra det å kun satse på enkeltklubber. Det er flere grunner til dette, men det vil blant annet skape større potensiale for vekst, oppfordre klubber til å samarbeide og finne gode løsninger for sin region, spre den økonomiske belastningen og sørge for den langsiktige stabiliteten i satsningen. Konsekvensen av dette er at kun er formelle organisasjonsledd, enten i form av krets eller region, som kan være NJFs samarbeidspartner på toppidrett. En krets er en sammenslutning av klubber innenfor et fylke, mens en region er en sammenslutning av klubber innenfor et større geografisk område (flere fylker).

Det overordnede målet med regionplanen er å bygge en toppidrettskultur og legge til rette for talentutvikling i alle deler av landet. Mer spesifikt er målene å rydde opp i kommunikasjonen og ansvarsfordelingen mellom klubber, kretser og forbundet. Videre er det på sikt et mål å tilføre toppidretten eksterne midler, da det uansett intern prioritering innenfor NJFs budsjetter behov for økt satsing hvis vi skal øke sannsynligheten for å nå våre toppidrettsmål.

Det er i regionplanen satt opp helt konkrete krav for å få status som toppidrettsregion, og når alle disse kravene er innfridd vil NJF sentralt oppfylle alle de forpliktelsene skissert i regionplanen. Prinsippet er her at de som satser mest vil få mest støtte fra forbundet.

Dette er starten på en økt satsning på toppidrett og da spesielt toppidrett i regionene, og vi ønsker innspill fra alle klubber, både de med og uten toppidrettsambisjoner, både på det overordnede rammeverket for planen, og på tiltaksnivå. Frist for høringen er fredag 17 januar. Innspill sendes til judo@nif.idrett.no. Målet er at tiltakene i regionplanen vil sammenfalle med tiltakene skissert i Strategidokumentet 2014-2017, og så må vi med tiden evaluere og videreutvikle regionplanen, slik at vi sammen legger til rette for å få best mulig judoutøvere.

Med vennlig hilsen

Gullik Gundersen
For Styret
Norges Judoforbund

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier