Høring: Nytt Strategidokument

Vi står nå ved veis ende i Strategiperioden 2018-2020, og skal peke ut veien for de neste årene. Styret har vedtatt et utkast til nytt Strategidokument, som består av tre deler:

 • En strategiplan som beskriver vår organisasjon og strategi. Denne har en lik struktur som tidligere Strategidokumenter
 • En overordnet tidsplan med definerte resultatmål. Dette skal gjøre det enklere å evaluere arbeidet underveis i strategiperioden, og gjør det mulig å justere ved behov.
 • En onepage som er en visuell presentasjon av hva NJF står for og ønsker å utrette i strategiperioden. Denne gjør det lett å se hva det er NJF er opptatt av nå, og hvilke ambisjoner og verdier organisasjonen har.Vi har valgt en seksårs periode ettersom vi ønsker å få en god forståelse av arbeidet som gjøres, slik at vi kan gjøre riktigere valg underveis. Det tar også en viss tid for organisasjonen å få eierskap til planen, og vi har tidligere erfart at strategiplaner ikke er blitt fullt implementert før ny plan med andre målsetninger er vedtatt.

Arbeidet med strategiplanen er i hovedsak utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra styret og administrasjonen. Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i innspill gitt på strategiseminaret og klubbledermøte i 2019, tidligere SWOT- analyse, scenarioarbeid og erfaringer med tidligere planarbeid. Arbeidsgruppen har hatt tre dager med arbeidsmøter i oktober, november og januar. På møtet i november var hele styret til stede.

Det inviteres herved til en åpen høring. Judoklubber, judoregioner og enkeltpersoner gis anledning til å gi sine innspill skriftlig på judo@nif.idrett.no innen 15. april

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

39 Views0
Coronavirus og konsekvenser for norsk judo

Situasjonen med Coronaviruset har utviklet seg til å bli meget dramatisk, og myndighetene har fattet drastiske vedtak som rammer samfunnet og norsk idrett hardt. Judo-norge har blitt løpende oppdatert om utviklingen og hvilke konsekvenser det har fått for aktiviteten vår.

All organisert trening, samlinger og konkurranser er ikke lenger tillatt, og vi må være forberedt på at dette kan bli langvarig. Det er viktig at vi er lojale og stiller oss bak vedtakene som myndighetene har gjort for å hindre smittespredning. Vær også forsiktig med egenorganisert trening og at dette ikke strider mot helsemyndighetenes vedtak.

Idrettspresident Berit Kjøll oppfordrer oss til å være rause mot klubbene som nå vil oppleve en svært krevende tid;
– Ikke krev tilbake startkontingenter, treningsavgifter, eller medlemskontingenter fra klubber og lag som nå har fått et pålegg om å stenge ned sitt aktivitets- og arrangementstilbud. Det kan i verste fall medføre at klubbene må legge ned driften, eller dekke inn kostnaden ved høyere treningsavgifter. I en tid hvor vi alle ønsker å se på tiltak for å redusere kostnadene i idretten, vil dette være svært uheldig.

For judo-norge har krisen med coronaviruset medført flere avlysninger av arrangementer. Norges Judoforbund, slik som resten av befolkningen, kjenner på usikkerhet for de neste ukene, månedene og året. Vi vet ingenting om når organisert judoaktivitet kan startes opp. Vi vet ikke om de avlyste konkurransene vil bli gjennomført, eller om det i det hele er praktisk mulig å avholde alle arrangementer på et senere tidspunkt. Vi vet heller ikke om det vil komme flere avlysninger.

Vedrørende Forbundstinget 9. mai så vil vi komme med en avgjørelse i løpet av neste uke.

Avlyste NJF arrangementer
Dessverre ble Norges-cupene i Kongsberg og Levanger, sammen med NM Senior i Fredrikstad, avlyst. Vi vet ikke når, eller om, disse konkurransene vil bli avholdt. Klubber/deltakere som allerede har betalt for konkurransene, vil få deltakeravgiften tilbakebetalt fra arrangør.
Når det gjelder kostnader i forbindelse med reise og opphold til arrangementene, anbefaler vi at klubbene/utøverne tar kontakt med aktuelle selskaper, eventuelt eget forsikringsselskap, for å søke erstatning.

Graderinger/kurs:
Deltakere som har betalt for avlyste kurs/graderinger, kan få tilbakebetalt avgiften. Deltakere kan allikevel velge å ikke få pengene tilbake, og heller slippe å betale neste gang vedkommende skal opp til regiongradering.

Judoforbundet vil følge situasjonen med coronaviruset og myndighetenes anbefalinger videre. Vi vil gjøre løpende vurderinger knyttet til arrangementer og eventuelle avlysninger. Vi holder judo-norge oppdatert på judo.no.

Vi vet at Norges Idrettsforbund for tiden jobber med høyere myndigheter om kompensasjon for idretten, men dette er på et tidlig stadium. Dette kan være aktuelt for flere av våre klubber, og vi skal videreformidle informasjon når vi vet mer.

Vi anbefaler alle våre medlemsklubber å holde seg oppdatert på informasjon fra Folkehelseinstituttet, UDs reiseråd og Norges Idrettsforbund.
I tillegg er det viktig å følge anbefalinger og tiltak som gjøres i egen kommune.

Til slutt oppfordrer vi alle til å vise solidaritet med hverandre i disse vanskelige dagene!

Ta kontakt med administrasjonen hvis du har spørsmål.

157 Views0
Informasjon til alle brukere av Visma Expense

Vi vil fra og med mars utføre en ekstra lønnskjøring månedlig. Dette gjelder alle som legger inn reiseregninger og utlegg i Visma Expense. Utbetalinger vil da foregå som følger:

 • Den 10. hver måned for reiseregninger registrert senest den 1. samme måned
 • Den 25. hver måned for reiseregninger registrert senest den 16. samme måned

Ordinær lønnskjøring for ansatte vil fortsette som normalt, det vil si den 10. hver måned.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

29 Views0
Innkalling til Forbundstinget 2020

Norges Judoforbund innkaller til ordinært forbundsting på Gardermoen lørdag 9. mai 2020.

Forbundstinget 2020 avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Forbundstinget avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og tingforhandlingene starter kl. 10.30.

Forslag som ønskes behandlet på forbundstinget må være innsendt til NJF på epost judo@nif.idrett.no senest fredag 10. april 2020.

Klubbene og judoregionene kan sende representanter til forbundstinget, men må ikke ha noe økonomisk utestående med NJF og alle krav til rapportering må være oppfylt.

Se ellers krav til påmelding og reiseutgiftsfordeling, og merk mulige konsekvenser med tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget.

Last ned innkallingen her:

NJF inviterer også til klubbseminar dagen etter, søndag 10. mai. Deltakelse på seminaret er gratis, og åpent for ledere og styremedlemmer i klubbene/regionene. Alle som skal være med på seminaret må melde seg på samtidig som påmelding til forbundstinget.

Påmeldingsfristen til tinget og klubbseminaret er fredag 3. april og skal gjøres via et online påmeldingskjema.

På samlesiden Forbundstinget 2020 vil du fortløpende finne oppdatert informasjon og praktiske detaljer om arrangementet.

90 Views0
Pressemelding fra NIF: All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige korona-situasjonen ber Norges idrettsforbund i dag, 12. mars, om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Les hele pressemeldingen fra NIF.

Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Norges Judoforbund har tidligere idag allerede besluttet å avlyse aktiviteter og vi ber nå alle våre medlemsklubber om å overholde NIFs anmodning og stanser all treningsaktivitet inntil videre.


Status pr. 12.03.

Norges Judoforbund har besluttet å avlyse alle våre stevner og kurs/graderinger ut april. Det gjelder følgende arrangementer:

 • 830-cup, Kongsberg
 • NM, Fredrikstad
 • Åpent Trøndersk, Levanger
 • Trenerseminar m/ Jane Bridge
 • Samling Mentorprogram for kvinnelige ledere
 • Regionale graderinger, Vest og Nord
 • Hjelpetrenerkurs, Vest og Nord

Vi tar sikte på at arrangementene settes opp på et senere tidspunkt.
Påmeldte og berørte klubber vil bli kontaktet for refusjon av deltakeravgift.

Klubbtreninger: Vi registrerer at flere klubber velger å avlyse sine treninger. Det kommer også stadig inn spørsmål om dette fra klubbene.
Norges Judoforbund oppfordrer klubbene til å være føre var og unngå risiko for smitte. Vi anbefaler at klubbene fraråder all judotrening frem til påske.
Klubbene bes også om å følge retningslinjer og råd fra folkehelseinstituttet, kommunen og lokale smittevernkontorer.

Norges Judoforbund følger situasjonen vedr. corona-viruset tett og vil holde medlemmene våre fortløpende informert om ev. endringer og råd underveis.


Status pr. 11.03.

Vi anbefaler at alle klubber deler FHIs hygieneplakat, og henger denne godt synlig i sine lokaler

Svært mange idrettsarrangement blir avlyst, både i utlandet og i Norge. Europeiske Judo Union (EJU) har kansellert alle sine stevner og treningsleirer ut april. Her i Norge anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) at alle innendørsarrangementer med 500 eller flere personer utsettes eller avlyses (inkludert deltagere, utøvere og publikum). For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 personer anbefales en risikovurdering før gjennomføring som skal godkjennes av kommunen.

Norges Judoforbund følger situasjonen nøye og forholder seg løpende til retningslinjene fra FHI og Norges Idrettsforbund. Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber og arrangørklubber til å følge rådene fra helsemyndighetene.

Daglig klubbtrening
Vi får stadig spørsmål om hvordan klubbene skal forholde seg til sine daglig treninger.
Norges Judoforbund forholder oss til retningslinjer fra helsemyndighetene når det gjelder fritidsaktiviteter slik som trening. Vi minner derfor alle medlemmer om at man ved sykdom skal avstå fra å trene judo. Det vil si at om man føler seg pjusk og er forkjølet så skal man holde seg unna treningslokalene.

Dette er både for egen del og på grunn av stor smitterisiko av både bakterier, virus og hudinfeksjoner med tanke på all nærkontakten som foregår på judotreningen.

Hygienetiltak:
Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Vi anbefaler at alle klubber laster ned FHIs hygieneplakat, og henger denne godt synlig i sine lokaler. Om klubber er i tvil om hvorvidt det er forsvarlig å gjennomføre trening, kan lokale smittevernkontorer kontaktes for bistand.

Generelt gjelder det at man, dersom man har grunn til å tro at man har vært i nærhet av eller i kontakt med smittede, skal unngå nærkontakt med andre, og ta kontakt med helsevesenet omgående.

Vi oppfordrer også klubbene til å følge tiltakene kommunen setter i gang.

Arrangementer
Norges Judoforbund forholder seg også i denne sammenheng til rådene fra NIF og FHI. Vi har per idag ingen planer om å innføre overordnede ekstratiltak i forbindelse med våre arrangementer.
De forestående konkurransene gjennomføres (pr. 11/3) som planlagt, og vi har god kontakt med arrangørklubbene som følger råd og informasjon fra kommunen og lokale helsetjenester.

Vi anbefaler medlemmene våre om å følge judo.no og FB for løpende oppdateringer om ev. endringer/avlysninger av judostevner osv.


Status pr 5.03

Norges Judoforbund har mottatt flere henvendelser vedrørende situasjonen med spredning av Coronaviruset. Vi vil derfor informere om vår risikovurdering og våre råd for judoaktivitet.

Vi følger til enhver til de råd og retningslinjer som Norges Idrettsforbund anbefaler. For utøvere følger vi de råd som finnes på på Olympiatoppens hjemmesider.

I tillegg henviser vi til Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementets generelle reiseråd til utlandet.

Det er flere internasjonale judoarrangementer som i den senere tid er avlyst. Likevel vurderer vi nåværende situasjon i Norge som trygg og planlagte arrangementer i regi av NJF går som normalt. Vi gjør oppmerksom på at vi vurderer risikoen fortløpende og endringer kan forekomme.
Informasjon vil bli gitt på våre nettsider og/eller sosiale medier.

Ta gjerne kontakt med administrasjonen om du har spørsmål.

135 Views0
Carin Hamnlund ansatt som trener- og talentutvikler
Carin Hamnlund er ansatt som trener- og talentutvikler i NJF. FOTO: Per Vestli

Carin Hamnlund er ansatt i en 60% stilling som prosjektleder innen trener- og talentutvikling fra og med 1/8 2020. Avtalen er på ett år, med mulighet for to års forlengelse. Carin vil ha hovedansvaret for utvikling, oppfølging og den praktiske gjennomføringen av vårt nye prosjekt der vi skal skape utviklingsmiljøer i klubbene gjennom klubbenes egne trenere.

Vi hadde mange gode kandidater til stillingen. Carin ble valgt fordi hun har bred og solid erfaring innen det å jobbe med utvikling av unge utøvere og deres utviklingsmiljøer.

Hun har jobbet som trener i flere klubber og har de siste 10 årene vært trener på Riksidrottsgymnaset for Judo i Lindesberg, hvor hun blant annet har vært med å få frem utøvere som Anna Bernholm. Hun har også ved flere anledninger jobbet på oppdrag for det svenske judoforbundet og vært leder for deres utviklingskomité. Her har hun vært med på å utvikle svensk judos trenerutdanning og utviklingstrapp.

Vi er veldig glade for å få Carin med på laget, og ser frem til å komme i gang med arbeidet med å få enda bedre utviklingsklubber og arenaer for unge lovende judokas.

Per Vestli
Sportssjef
Norges Judoforbund

101 Views0
Norsk idrett med veileder mot vold og trusler

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og at idretten skal være en trygg arena for alle som deltar.

Idrettens strategidokument 2019–2023, Idretten skal!, slår fast at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.» Dette gjelder også vold og trusler, som ikke er forenelig med idrettsglede.

F.v.: Rune S. Swahn – politiinspektør i Oslo Politidistrikt, Berit Kjøll – Idrettspresident, Terje Svendsen – Fotballpresident og Pål Bjerketvedt – generalsekretær i NFF. Foto: NIF/Geir Owe Fredheim

Norges idrettsforbund, i samarbeid med Norges Fotballforbund, Oslo idrettskrets og Politidirektoratet, har laget en veileder for idrettslag som skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på vold og trusler i idrettssammenheng.

Norsk idrett speiler samfunnet. Det er vold i samfunnet og det vil finnes vold i idrettssammenheng. Og det er nettopp derfor vi må være vårt ansvar bevisst. Vold hører ikke hjemme i idretten, sa idrettspresident Berit Kjøll under et lunsjmøte om forebygging og håndtering av vold og trusler – arrangert av Norges Fotballforbund.

De tre viktigste tiltakene for å få redusert vold og trusler i idretten er:
1. Vold og trusler skal alltid få en konsekvens!
2. Kroppsskade og grove trusler skal alltid politianmeldes!
3. Veilederen for håndtering av vold og trusler gir alle idrettslag råd om hvordan saker skal håndteres.

Håvard B. Øvregård, rådgiver Verdiarbeid i Norges idrettsforbund, understreker at i saker med kroppsskade, eller grove trusler, skal saken alltid meldes til politiet av idrettslaget dersom ikke den utsatte selv anmelder saken. Det vil si at alle slike saker SKAL politianmeldes!

Last ned og se veilederen her (blir fortløpende oppdatert basert på innspill).

Se informasjon om hvordan klubbene skal håndtere saker på NIFs temaside om vold og trusler.

Hvis du opplever noe i norsk judo som ikke er i tråd med vårt verdigrunnlag, kan du varsle NJF sentralt. Les mer om dette her.

89 Views0
Medlemsmøte i JFF, 14. mars (oppdatert)

Judo for fred (JFF) inviterer til sitt årlige medlemsmøte. Medlemsmøtet er JFFs øverste organ, og velger nytt styre og bestemmer strategisk retning.

Judo i Kayama, et av Lusakas mest voldelige og kriminelt belastede områder, Zambia. Foto: Birgit Ryningen

Agenda:

 • Gjennomgang årsrapport og regnskap 2019
 • Valg av nytt styre i JFF
 • Felles middag etter styremøtet

Fysiske møtesteder avlyses, og medlemsmøte gjennomføres kun på Skype!

For å bli med på møtet via Skype klikk her.

Dato: lørdag 14. mars kl. 18:00.

For mer informasjon om medlemsmøte kan man kontakte JFF v/ Ole Moland på tlf. 91172367.

Om Judo for fred:

Judo for fred er en bistandskomité i Norges Judoforbund som drifter flere judoklubber i Afghanistan og Zambia. Arbeidet til JFF er gjort mulig gjennom utallige timer frivillig arbeid og finansiering fra norske privatpersoner og Norad. JFF ønsker at judo skal bli tilgjengelig for alle barn i Zambia og Afghanistan, med særlig fokus på jenter. Som et resultat av krig eller fattigdom er lek og idrett fjernet fra barnas oppvekst. Målet til JFF er å gi idretten tilbake til barna.

Mer info om Judo for fred på deres nettsider.
Følg JFF på Facebook

Har du lyst til å få innblikk i Judo for fred sitt arbeid eller ønsker å bidra, så er du hjertelig velkommen til medlemsmøte!

Om du er nysgjerrig på JFF eller om du har noe spørsmål, så er det bare å sende en e-post til post@judoforfred.org

65 Views0
Justering av reglementer

Forbundsstyret har vedtatt justeringer i Reglement for reiser og oppdrag og Honorær reglement for at disse skal være samstemt med tidligere vedtak.

Reglement for reiser og oppdrag

Satser for dommere på nasjonale stevner, og Dan-kommisjonens medlemmer på oppdrag, ble justert i 2019. NJFs reglement for reiser og oppdrag er derfor oppdatert for å samsvare med tidligere vedtak.

Merk: Godtgjørelse for diett vil heretter gis etter regning oppad til gitt beløp. Dette er en endring fra dagens praksis der man får utbetalt et gitt beløp uavhengig utlegg.

Honorærreglement

Graderingsreglementet ble revidert og vedtatt i 2019. Prosessen med revideringen førte til en diskusjon rundt honorære tildelinger av dan-grader, og det ble vedtatt at man kun kan motta en slik én gang, mellom 1. og 5. dan. Når en kandidat har oppnådd 5. dan, vil det igjen være mulighet å motta en dan-grad honorært.

I tillegg har forbundsstyret vedtatt en minstetid mellom to graderinger:

 • En person som mottar en honorær grad, kan tidligst gradere seg teknisk 12 måneder etter at den honorære graden er tildelt.
 • En person som graderer seg teknisk, kan tidligst motta en honorær grad 12 måneder etter at den tekniske graderingen er bestått.

Revidert Honorærreglement gjelder fra 04.02.2020, med unntak om bestemmelsen om minstetid, som er gjeldende fra 01.08.2020.

Stine Lastein

Generalsekretær
Norges Judoforbund

17 Views0
Endringer i NJFs lov

Det ble vedtatt en rekke lovendringer på Idrettstinget våren 2019. Enkelte tredde i kraft umiddelbart, og de resterende 1.1.2020. NJF forplikter å revidere sitt lovverk slik at det samsvarer med endringene. Der det ikke er samsvar mellom NJFs lov og lov tilhørende overordnede ledd, er det sistnevnte som er gjeldende, uavhengig av særidrettstingets vedtak.

Lov for NJF 2020 er basert på mal utarbeidet av NIF etter Idrettstingets vedtak. Det er tatt utgangspunkt i malen og NJFs nåværende lovtekst. Ny lovtekst med merkede endringer kan lastes ned her:

Følgende er verdt å merke seg:

 • Kontrollkomite erstattes av et kontrollutvalg som får utvidet myndighet.
 • Valgbarhet av arbeidstakere – personer med mindre enn 20 % stillingsbrøk/inntekt på mindre enn 1 G kan velges til verv
 • Kjønnsfordeling ved representasjon på Tinget etc.: Kan gi disp. på bakgrunn av uforutsette forhold
 • Varamedlemmer skal rangeres
 • FS oppdaterer lovverk ihht NIFs lov, trenger ikke tingbehandles
 • Generalsekretær har ikke lenger forslagsrett på Tinget
 • FS skal ha minste ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.

Den enkelte region skal også revidere sin lov i henhold til Idrettstingets vedtak. Disse skal godkjennes av NJF sentralt. Generalsekretæren har utarbeidet et utkast som er sendt ut til den enkelte region. Ved behov for bistand kan regionledere henvende seg til NJF sentralt.

Om du mener det nye lovverket inneholder feil eller mangler, er vi takknemlinge for innspill.


Stine Lastein

Generalsekretær
Norges Judoforbund

45 Views0