Til minne om Svein Erik Rud
Svein Erik Rud 1965 – 2019. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Lørdag 22. juni ble Judoforbundets Visepresident Svein Erik Rud utsatt for en flyulykke under en leteaskjon, der han ble livstruende skadet. Vi håpet alle til det lengste at han skulle klare seg, men to dager senere døde Svein Erik av skadene.

Svein Eriks bortgang er et stort tap for norsk judo. Han satt i sin femte periode i Forbundsstyret, og sitt andre som Visepresident. Han var sjeldent den som stakk seg fram, men for oss som kjente ham imponerte han med sitt engasjement og enorme innsats i organisasjonslivet. Han hadde mange jern i ilden og var en pådriver og brobygger som fikk ting gjort.

I dag torsdag 4.juli ble Svein Erik gravlagt på Vår frelsers gravlund i Haugesund. Det var et fullsatt lokale som tok farvel, deriblant undertegnede og president Jørgen Hillestad. De mange tilstedeværende vitnet om Svein Eriks samfunnsengasjement på mange plan.

Svein Erik ble 54 år gammel, og etterlater seg fem barn og sin kone Elena. Han vil bli dypt savnet av mange ut over familien, av kollegaer i IT-sikkerhetsselskapet Mnemonic AS, av treningskamerater og venner i hele judo-Norge, av flyklubben i Sola og av kollegaer i Heimevernets innsatsstyrker. Våre tanker går til hans nærmeste.

Vi lyser fred over Svein Erik Ruds minne.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

24 Views0
Årsrapport 2018

Norges Judoforbunds rapport for 2018 er ferdigstilt, og kan lastes ned som pdf.

Deler av innholdet i årsrapporten skal behandles på Forbundstinget i 2020. Årsrapportene blir normalt ikke trykket lenger, men opptrykk kan bestilles særskilt i forbindelse med påmelding til Forbundstinget.

Forsidebilde NJFs årsrapport 2018. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

I årsrapporten for 2018 kan du lese:

 • Presidenten har ordet
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap 2018
 • Evaluering Strategiarbeidet 2018
 • EJU-trenerseminar med Jane Bridge
 • Gode møter med klubbene!
 • Vellykket Nettverkssamling for ungdom!
 • Judo-NM på NM-veka

I tillegg finner du vedlegg med informasjon og data fra NJFs aktiviteter.

Last ned Årsrapport 2018 her.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

5 Views0
Strategiseminar 2019

Norges Judoforbund avholdt sitt strategiseminar 3.-5. mai på Kielferja MS Color Magic.

Alle deltakerne på årets strategiseminar

Strategiseminaret er starten på arbeidet med NJFs Strategidokument for perioden 2020-2022. Dokumentet skal legges fram på Tinget i 2020.

Deltakerne på seminaret blir personlig invitert. I tillegg til styret og ansatte, så inviteres andre viktige ressurspersoner i norsk judo som vi mener vil bidra med mange gode innspill for å finne norsk judos retning for fremtiden.

På grunn av SAS-streiken som pågikk, så ble det dessverre et par avlysninger i siste liten. Det var allikevel 15 personer som møtte opp til seminaret. Det var en god blanding av både forbund-, region- og klubbpersoner, og alle regioner og kjønn var godt representert.

President Jørgen Hillestad innleder til gruppearbeid. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Årets strategiseminar var lagt opp til mye gruppearbeid. Det var på forhånd planlagt 5 ulike temaer som Forbundsstyret ønsket skulle bli diskutert. Og det ble konkretisert en del oppgaver til temaene.

Tradisjonen tro ble NJFs Strategiseminar avholdt på Color Line Cruise til Kiel. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Områdene vi tok tak i var:

 • Evaluering av tidligere/nåværende målsetninger og strategier
 • Verdier og kulturarbeid
 • Samfunnet og idretten i endring
 • Judotreneren
 • Toppidrett og talentutvikling

Samtlige grupper presenterte sine innspill, og det var veldig mange gode diskusjoner som ble tatt opp.
Alle innspillene skal nå vurderes og danne grunnlag for nye strategier og mål som etter hvert skal ut på høring i organisasjonen.

På lørdag ble det også litt tid til å strekke på beina i Kiel før ferjen returnerte tilbake til Oslo.
Fordelen av å samles på et sted som Kielferjen er at samtlige deltakere holder sammen hele tiden og det blir mye tid til mange uformelle samtaler samt at mange verdensproblemer blir løst.

Undertegnede er meget godt fornøyd med seminaret og vil også benytte anledningen til å takke alle deltagere for innsatsen og engasjementet!

Jørgen Hillestad
President
Norges Judoforbund

14 Views0
Honorær oppmerksomhet

Norges Judoforbund har etablert et honorært system for å kunne hedre de personene som gjør en innsats for norsk judo.

NJFs honorære system er etablert for å kunne hedre innsats for norsk judo.

Det honorære systemet er bygget opp slik at innsats på alt fra klubbnivå til internasjonalt nivå skal kunne verdsettes. Da Judoforbundet ikke har kapasitet til å holde oversikt over all den innsats som legges ned innen idretten, er vi derfor helt avhengige av hjelp fra våre medlemmer.

Kandidatprosess er ganske enkel. Alle medlemmer av norsk judo kan fremme forslag til kandidater. Forslaget skal som minimum inneholde navn på kandidaten, kontaktinformasjon, og en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende foreslås. Det er laget et elektronisk skjema som kan benyttes for å fremme kandidater som du kan finne her.

Mulighetene i det honorære system
Forbundsstyret er øverste organ når det gjelder tildeling av honorær oppmerksomhet. Personer uten organisatorisk tilknytning til NJF kan på bakgrunn av ekstraordinær innsats vurderes i henhold til dette reglement, eksempelvis foreldre, politikere, journalister. Dette gjelder kun honorære utmerkelser, ikke dan-grader.

Æresmedlemskap – Norges Judoforbunds høyeste utmerkelse. Ekstraordinær innsats for NJF over minimum 20 år. Må ha innehatt sentrale verv, eksempelvis som president, visepresident og/eller internasjonale verv. Æresmedlemmer utnevnes av Tinget.

Honorær utmerkelse i gull – Krever 30 års innsats på nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.

Honorær utmerkelse i sølv – Krever 20 års innsats som trener/leder/tillitsvalgt/dommer/arrangør i klubb.

Honorær utmerkelse i bronse – Krever 10 års innsats som trener/leder/tillitsvalgt/dommer/arrangør i klubb.

Honorær gradering
– For innsats rundt tilrettelegging av judotrening, trenervirksomhet og administrative gjøremål til gagn for judo både lokalt, regionalt og nasjonalt. Tre hovedkriterier må oppfylles; Funksjonskriteriet, Aktivitetskriteriet og Kompetansekriteriet.

NJF ønsker å belønne sine ildsjeler! Kjenner du noen gode kandidater, så ber vi om at du nominerer dem!

5 Views0
Regionplan 2018-2020

Styret har vedtatt en ny regionplan for perioden 2018-2020.

Planen tar utgangspunkt i Strategidokumentet som ble vedtatt på Tinget i 2018.
Regionplanen har vært på høring hos regionene, og den har vært oppe til diskusjon og gjennomgang på ulike møtearenaer.

Mål for Regionplanen, perioden 2018-2020
Utvikling av regionene er en viktig støtteprosess for å nå Judoforbundets mål i Strategidokumentet. Opprettelse og utvikling av regionene er IKKE et mål i seg selv. Regionen skal være et formelt organisasjonsledd styrt av et årsmøte, et valgt styre, og en valgt Leder.
Regionene skal være klubbene i den aktuelle regionen sitt organ for å koordinere aktiviteter på vegne av alle klubbene innenfor regionens grenser.

Fokus i denne perioden er knyttet opp mot forbundets strategiområder i tingperioden:

 • Aktivitetsutvikling
 • Klubbutvikling
 • Talentutvikling og toppidrett

Regionens ansvar handler om hva de skal gjøre for klubbene, og for regionen selv.
NJFs ansvar handler om hvilket ansvar NJF tar på nasjonalt nivå, samt hvilken ansvar de tar for regionene og direkte overfor klubbene.

Last ned Regionplan 2018-20120 her:

Ett eksempel på hvordan regionene kan etterleve et av ansvarsområdene i planen er å spre budskapet om den nye versjonen av Rent idrettslag som er lansert.

Planen er ikke tenkt som en rekke krav regionen skal oppfylle, snarere bør den ses på som en liste med initiativer som regionen kan gjøre. Dette kan være en stor fordel for klubbene i regionen!

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef
Norges Judoforbund

9 Views0
Kongens Fortjenestemedalje til Lars N. Hvardal

Tidligere president i Norges Judoforbund (NJF) Lars Nicolay Hvardal ble 18. januar 2019 tildelt Kongens Fortjenestemedalje i en seremoni i Bærum Rådhus.

F.v. Geir Åstorp Reehorst, Lars Nicolay Hvardal, ordøfrer Lisbeth Hammer Krog.

Det var ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, som stod for utdelingen. Hvardal vil senere bli invitert til audiens hos H.M. Kongen.

Geir Åstorp Reehorst deltok på utdelingen som representant for NJF. Som president i NJF og leder for historikkprosjektet skrev han i 2018 en anbefaling, til initiativtagerne i Asker og Bærum forsvarsforum, om Hvardals innsats for norsk judo.

Hvardal var president i NJF fra 1985 til 1987. Forut for dette var han sekretær i styret fra 1983 til 1985, forman i Oslo og Akershus Judokrets og formann i Asker Judoklubb. Hvardal engasjerte seg i Asker Judoklubb på grunn av sin sønn John Aage Hvardal. Fra deltagelse som ivrig pappa, gikk veien til det administrative arbeidet i klubben. Deretter til engasjement i krets og styre i NJF.

Hvardals verv som president i NJF er ett av mange frivillige verv og engasjementer. Les gjerne mer om dette i Budstikka (obs betalingsmur).

Norges Judoforbund gratulerer Lars Nicolay Hvardal med tildeling av Kongens Fortjenestemedalje.

8 Views0
Status: Ny generalsekretær

Søknadsfristen til stillingen som ny generalsekretær i Judoforbundet var 6. januar.

Det er 12 kandidater til stillingen. 7 av kandidatene er menn og 5 kvinner.

Vi er godt fornøyd med kompetansenivået blant søkerne, og føler oss sikre på at NJFs neste generalsekretær er blant disse kandidatene.

Prosessen videre ledes av president og visepresident, og nåværende generalsekretær understøtter arbeidet. Planen er å få snakket med alle aktuelle kandidater i løpet av neste uke.

Deretter kommer vi til å bruke den tiden vi føler er nødvendig i ukene fremover, for å vurdere de mest aktuelle gjennom flere intervjuer, tester og referansesjekker.

Spørsmål om prosessen kan rettes til undertegnede, på epost jorgen.hillestad@judo.no eller telefon 92081219.

Mvh.

Jørgen Hillestad
President

3 Views0
Over 9 mill. til utvikling av norsk judo i 2019!

Styret har vedtatt et budsjett for 2019 etter innspill fra administrasjonen.

Det er knyttet en del usikkerhet til hva vi faktisk får i tilskudd fra overskuddet til Norsk Tipping, men det er andre forhold som peker i positiv retning: Gaven fra Sparebankstiftelsen; inntekter fra bingo; og en prognose som tilsier et positivt resultat i 2018.

Last ned:

I budsjettet har vi funnet rom til lønnsmidler for 5,1 årsverk, fordelt på 9 personer. Årsverk knyttet til aktivitetsområder:

 • Toppidrett/talentutvikling: 2,6
 • Funksjonshemmede: 0,4
 • Barn/ungdom/kurs/kompetanse: 1,2
 • Arrangementer/stevner: 0,2
 • Adm./styrearbeid/marked: 0,7

Det er kun de siste 0,7 årsverk som ikke er direkte knyttet til judo-aktiviteter som forbundet produserer.

Det er økt fokus i budsjettet på følgende områder, som er i tråd med langtidsbudsjettet fra Tinget:

 • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling – her får vi på plass en trener på heltid, og økte aktivitetsbudsjetter.
 • Barne-, ungdoms- og breddeidrett – fortsatt stort fokus på ungdomsprosjekter.
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling – spesielt fokus i 2019 på tettsted-prosjekter, med oppstart av nye miljøer og klubbutviklingstiltak.

Budsjettet viser altså at forbundet skal bruke 9,4 millioner på å utvikle norsk judo i 2019!

Men, dette er kun bidraget som gjøres fra sentralt hold. Den aller viktigste jobben når vi snakker om å utvikle judoen i Norge gjøres i klubbene.

Jeg håper derfor at flere vil jobbe systematisk for å utvikle klubben sin, treningsfasilitetene, og kvaliteten på treningene!

Ta kontakt med meg hvis du ønsker et besøk, eller lurer på hvordan din klubb kan ta et skritt videre!

Med vennlig hilsen

Jørgen Hillestad
President

4 Views0
Norges Judoforbund søker ny generalsekretær

Vi søker etter en person som kan drifte forbundskontoret og jobbe strategisk sammen med styret for å utvikle norsk judo videre.

Kontakt president Jørgen Hillestad ved spørsmål om stillingen.

Se hele utlysningsteksten på Webcruiter

Norges Judoforbund (NJF) er en interesseorganisasjon for norske judoklubber. Disse klubbene organiserer omtrent 5.000 aktive judoutøvere.

Judoforbundets hovedoppgaver på styringsnivå er knyttet til strategi/politikk, rammevilkår, governance og tilskuddsforvaltning. Operativt jobber forbundet innenfor utdanning, utvikling, arrangementsadministrasjon og toppidrett.

Forbundet ledes av valgt president, som er generalsekretærens overordnede. Generalsekretæren er ansvarlig for organiseringen av forbundets virksomhet og innehar det økonomiske og administrative ansvar for hele driften av forbundet.

Judoforbundet er en kunnskapsbedrift med 5 faste ansatte, men som i tillegg organiserer omtrent 50 deltidsansatte, frivillige og oppdragstagere.

Generalsekretæren i Judoforbundet må ikke kunne judo selv. Vedkommende vil imidlertid måtte håndtere mange saker og interesseområder parallelt. Evnen til å jobbe strukturert og målrettet, sammen med god personal- og økonomistyring, fremheves som de viktigste egenskapene til ny generalsekretær.

Med det rette engasjementet kan generalsekretæren være den som driver organisasjonen fremover!

For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt president Jørgen Hillestad, på epost jorgen.hillestad@judo.no eller telefon 92081219.

Vi ber alle aktuelle kandidater om å registrere sin søknad og CV i webcruiter.

Se for øvrig full utlysningstekst og informasjon om stillingen på Webcruiter

15 Views0
EJU kongress i Litauen

Det var med en viss grad av spenning jeg deltok i mitt første internasjonale oppdrag, den 70. utgaven av EJU’s ordinære kongress, som ble avholdt i Kaunas lørdag 1. desember. Samtidig var det litt kjedelig å gå glipp av et viktig klubbseminar som NJF arrangerte samme helg.

Jeg er for eksempel ikke vant til å bli plukket opp på flyplasser og kjørt til hotellet. Minibussturen delte jeg med bl.a franske representanter hvorav den ene var verdensmester og 9.Dan, så da skjønte jeg hvor listen lå.

Representantene på EJU’s 70. Ordinære Kongress. Foto: EJU / Emanuele Di Feliciantonio

Akkrediteringen gikk veldig fint takket være grundig forarbeid av Lill Merethe på forbundskontoret. Det viste seg også at Zygimantas Rybinas som har en fortid fra Trondheim var aktivt med i organisasjonskomiteen for den praktiske gjennomføringen av kongressen, så det var trivelig å slå av en kort prat med han.

Fredag 30/11 var det en uformell middag med alle representantene, og her havnet jeg på bord med min danske kollega Søren Studsgaard. Siden vi begge var nye, og hadde veldig mye til felles både når det gjelder nivå og størrelse på forbund var dette veldig trivelig. Våre andre nordiske kolleger fant vi i løpet av kvelden og vi hadde et kort uformelt møte ledet av svenskenes Kristina Pekkola. Vi snakket alle om våre mål og strategier og hvilke utfordringer vi står ovenfor som forbund. Kristina forklarte at det er viktig at de nordiske land står sammen også politisk hvis det er saker vi ønsker å forandre.

President Jørgen Hillestad avbildet med nordiske kolleger fra h.v. Finland, Færøyene, Danmark og Sverige. Foto: EJU / Carlos Ferreira

Den ordinære kongressen ble ledet av president Sergey Soloveychik og gikk veldig greit for seg med presentasjoner fra de forskjellige avdelingene. Vi som var nyvalgte presidenter ble også presentert for salen. Det var bare én votering på den økonomiske biten og 100% stemte for forslaget. Konklusjonen er at det går veldig bra med EJU`s økonomi, og det var også den oppfatningen jeg fikk fra andre delegater. EJU virker å være fremoverlent i forhold til utvikling og det var et fokus på både judo i skolen, fallteknikk som skadeforebyggende tiltak, trenerutvikling og at judo er mer enn sport.

Etter kongressen var det work shop i forbindelse med judo i skolen og denne sesjonen ble ledet av Jane Bridge som nylig var i Norge. Det kroatiske og britiske judoforbundet hadde en gjennomgang av sitt arbeid og dette ble diskutert i grupper før plenumsdebatt. Det er interessant å se at mange forbund jobber med det samme og at det er mange felles tanker.

Selve jubileet ble lagt til teatret i Kaunas der det først var fingermat, drinker, fotosessions og småprat før en lang gallakonsert med musikalske innslag, ballett og diverse komiske innslag. Etter denne konserten var det gallamiddag der IJF’s president Marius Vizer og EJU’s president Sergey Soloveychik utvekslet fine ord og gaver. Det var en stilig og påkostet jubileumsfeiring så det var litt uvant med denne VIP-behandlingen. Kvelden ble avsluttet i baren med nordisk forbrødring og gode ideer for videre samarbeid.

Jeg har blitt kjent med de nordiske representantene, noe som var en hovedmålsetting med turen og har blitt overbevist om at det er viktig at vi har representanter på den internasjonale arena, og at judofolk er utrolig hyggelige uansett størrelse på nasjon, dangrad eller internasjonale prestasjoner.

For de som er interessert så kan det leses mer om kongressen på EJU sine nettsider.

Mvh
Jørgen Hillestad
President, NJF

7 Views0