Informasjon fra styret

2019 har vært et innholdsrikt og krevende år for norsk judo. Dette er ikke en årsberetning som sådan, men informasjon om hvordan FS tenker om de valg vi har tatt.

President Jørgen Hillestad. Foto: Christian Wolff/ judobilder.org

Vi jobber akkurat nå med evaluering av de mål vi har satt i SD. Dette er vårt «partiprogram», og vi ser at noen mål har vært bra og andre har vært urealistiske eller vanskelige å måle.

Det er nok på toppidrett vi har jobbet mest, og det er også her det har vært mest engasjement fra våre medlemmer og klubber. Toppidrett er tradisjonelt engasjerende, og alle ønsker at våre beste skal heve seg, og kunne prestere på toppnivå i verden. Vi må alle være enige om at her er det et langt stykke å gå. Selv har jeg som ivrig judoentusiast fulgt internasjonal judo fra 80-tallet og frem til i dag, og som i alle andre idretter har nivået blitt betydelig høyere. Internasjonal judo er en bransje med helproffe utøvere og landslag og det er store penger i omløp. Lista er skyhøy, og med vårt antall utøvere i junior og senior er det selvfølgelig vanskelig å nå opp, men slett ikke umulig hvis vi gjør alt riktig. Det er eksempler på mindre nasjoner som lykkes, bl.a våre naboer i Sverige.

Vi har lykkes med å få et godt samarbeid med Olympiatoppen (OLT), dette skyldes systematisk arbeid av sportssjef og LL-trener. Dette mener jeg er veldig viktig for at vi skal nå toppen internasjonalt, nemlig samarbeid med den idrettsfaglige ekspertise i Norge. Innen judo er det vi som sitter på ekspertisen, men innen idrettsfysiologi og grunntrening har vi mye å lære.

Min vurdering er at norsk judo har mange gode treningsmiljøer, men at vi ikke har hatt god nok treningskultur opp mot det vi kaller toppidrett. Hvor stor treningsmengde vi skal legge oss på for våre talenter er et interessant tema. Dette bør selvfølgelig være opp til klubbtrenere å avgjøre fram til utøverne er på et landslag. Overgangen fra å være en topp norsk judoutøver som konkurrerer internasjonalt til å bli en toppidrettsutøver er stor, og jeg har forståelse for at dette er et tøft krav å bli stilt.

Vi har hatt ytterst få utøvere om ingen som kan defineres under den nokså snevre betegnelsen toppidrettsutøver som OLT opererer med: «Toppidrett» defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.

En toppidrettsutøver er utøvere med 4-6 årlige utviklingsplaner med medaljer i OL og VM som målsetting og som har idretten som sitt førstevalg. Dette er utøvere som ligger på et treningsnivå på linje med de beste i verden. Treningsfremgangen kontrolleres regelmessig gjennom testing og treningsplaner og justeres hvis ønsket treningsmål ikke er oppnådd.

Vi mener at vi nå har et system og struktur som skal kunne føre til bedre resultater på sikt, men det er viktig at vi har med klubber, trenere og utøvere i denne tankegangen. Når utøvere er aktuelle for landslag får de en god gjennomgang hva som kreves. Dette er jo utøvere i 18-19 års alderen, og de bør ha høy nok indre motivasjon for å orke det som kreves. Selvfølgelig bør treningen trappes gradvis opp, men målet bør jo være at de etter hvert er på samme nivå som sine internasjonale motstandere når det gjelder treningstimer og intensitet. Nivået i internasjonal judo er skyhøyt, og arbeidsinnsatsen som kreves for å nå opp likeså.

Når det gjelder vår toppidrettssatsing har vi også fått god kontakt med EJU og kommet på «presidents list», slik at vi har fått støtte til å reise på Olympic Training Camp (OTC). Dette håper jeg vi kan få til også i 2020. Vi har også signert avtale om «Judo in school», gjennom godt arbeid av Christian Wolff. Vi håper dette kan bli et satsningsområde for hele organisasjonen.

Det er ingen tvil om at det har vært utfordringer i norsk judo knyttet til politiske valg, og veivalg i forbindelse med både sportsapparat og videregående skoler. Dette er helt normalt og er en del av et idrettsdemokrati. At det er diskusjon og uenighet om sak er faktisk viktig i en organisasjon. Det er når det snakkes om og ikke med vi får problemer. Som styrets leder kan jeg ikke stå til ansvar for avgjørelser som ligger årevis tilbake i tid, ei heller hvem som har sagt hva til hvem. Det jeg ønsker er at vi uansett tilhørighet eller verv forholder oss til hverandre med respekt, og at vi ser fremover og ikke bakover.

Jeg har også blitt konfrontert med uttalelser som at judoforbundet ikke er en åpen og lyttende organisasjon, og da må vi bare jobbe for å bedre dette inntrykket. At avgjørelser gjøres av et styre er det vel forståelse for i et representativt demokrati, og jeg føler også at det blir informert hyppig på judo.no, og at både innkallinger og protokoller blir lagt ut før og etter møter. Høringer blir også brukt ofte, slik at beslutninger er forankret i organisasjonen. Allikevel er det lett for oss i styret å synse om dette, noe annet er det å være der ute og føle at man ikke blir sett eller hørt. Jeg mener at det er for mange usannheter, halvsannheter og rykter i norsk judo. Dette er ikke av ny dato, men noe som har vedvart lenge. Dette er nok ikke sensasjonelt i et lite forbund, og nokså vanlig i organisasjonsliv, men jeg tror ikke det er konstruktivt og oppbyggende.

Vi som forbund skal sørge for at det ikke skjer forskjellsbehandling. Vi skal jobbe for et godt forhold til alle utøvere, klubber, regioner og utdanningsinstitusjoner. Våre tillitsvalgte og ansatte skal holde en høy standard når det gjelder våre verdier.

Regionsarbeidet har kommet godt på vei enkelte steder. Vi har hatt regionstrenere som har jobbet hardt, og som har fulgt opp denne jobben til tross for trange budsjett og høye målsetninger i regionsplanen. Vi ser at regiontreningene fungerer, og skaper mer aktivitet, samhold og kvalitet i treningen for våre utøvere. Vi håper at dette også kan fungere om vi gjør forandringer her. Jeg tror ellers det er enighet om at vi må følge opp talentarbeidet i U18 på en bedre måte.

Vi i styret har prøvd å være aktive både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og vi er motiverte for å gjøre en god jobb i den tiden vi har igjen i våre verv. Det har vært et utfordrende år på flere måter. Vi har fått ny generalsekretær, ny utviklingsansvarlig og ny landslagstrener. Vi i FS er veldig fornøyde med jobben som gjøres, og om vi har innspill til forbedringer så er det takhøyde for det. Samarbeidet mellom FS og administrasjon er godt.

I sommer mistet vi vår visepresident Svein Erik Rud i en tragisk flyulykke. Dette var også et hardt slag for oss i forbundsstyret. Svein Erik var veldig hardtarbeidende og hadde mange gode ideer. Han gjorde også mye arbeid i Oslo som var vanskelig for meg å gjøre. Nå ser vi fremover og jobber mye med en ny strategiplan som vi vil presentere et forslag til på klubbmøtet 1.desember.

Nå gleder vi oss til NM i aldersbestemte klasser i Nadderudhallen. Der vil flere fra FS være tilstede, og da er det også en mulighet til å slå av en prat.

Jørgen Hillestad
President
Norges Judoforbund

99 Views0
Ny sammensetting av Forbundsstyret

I forbindelse med Visepresident Svein Eriks bortgang, skal sammensetningen av Forbundsstyret endres i henhold til gjeldende regelverk. Styret har på møte 6. 9. 2019 behandlet saken.

Styermedlem Evelyn Otlo. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Fulltallig Forbundsstyre

For å få et fulltallig styre, det vil si med fem styremedlemmer, skal et av varamedlemmene velges til styremedlem. NIFs lov regulerer ikke hvem som skal tre inn, så lenge kravene til kjønnsfordeling er oppfylt uansett hvilket kjønn det nye styremedlemmet har, og forbundets egen lov ikke regulerer hvilket av varamedlemmene som skal tre inn. Det anbefales da at den av varamedlemmene som fikk flest stemmer ved Forbundstinget, konstitueres som nytt styremedlem.

Styret har på bakgrunn av dette konstituert Evelyn Otlo til styremedlem i NJF for inneværende tingperiode.

Visepresident

Visepresident Lars Sandnes. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Styret kan selv velge en ny visepresident blant styrets medlemmer når det er fulltallig. Vi har ingen plikt til å velge en ny visepresident ihht. våre lover, men det er sterkt anbefalt. Det anbefales at den av styremedlemmene som fikk flest stemmer ved Forbundstinget, utnevnes til ny visepresident.

Styret har på bakgrunn av dette utnevnt Lars Sandnes til visepresident i NJF for inneværende tingperiode. Sandnes vil også være med i Arbeidsutvalget.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

42 Views0
Til minne om Svein Erik Rud
Svein Erik Rud 1965 – 2019. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Lørdag 22. juni ble Judoforbundets Visepresident Svein Erik Rud utsatt for en flyulykke under en leteaskjon, der han ble livstruende skadet. Vi håpet alle til det lengste at han skulle klare seg, men to dager senere døde Svein Erik av skadene.

Svein Eriks bortgang er et stort tap for norsk judo. Han satt i sin femte periode i Forbundsstyret, og sitt andre som Visepresident. Han var sjeldent den som stakk seg fram, men for oss som kjente ham imponerte han med sitt engasjement og enorme innsats i organisasjonslivet. Han hadde mange jern i ilden og var en pådriver og brobygger som fikk ting gjort.

I dag torsdag 4.juli ble Svein Erik gravlagt på Vår frelsers gravlund i Haugesund. Det var et fullsatt lokale som tok farvel, deriblant undertegnede og president Jørgen Hillestad. De mange tilstedeværende vitnet om Svein Eriks samfunnsengasjement på mange plan.

Svein Erik ble 54 år gammel, og etterlater seg fem barn og sin kone Elena. Han vil bli dypt savnet av mange ut over familien, av kollegaer i IT-sikkerhetsselskapet Mnemonic AS, av treningskamerater og venner i hele judo-Norge, av flyklubben i Sola og av kollegaer i Heimevernets innsatsstyrker. Våre tanker går til hans nærmeste.

Vi lyser fred over Svein Erik Ruds minne.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

164 Views0
Årsrapport 2018

Norges Judoforbunds rapport for 2018 er ferdigstilt, og kan lastes ned som pdf.

Deler av innholdet i årsrapporten skal behandles på Forbundstinget i 2020. Årsrapportene blir normalt ikke trykket lenger, men opptrykk kan bestilles særskilt i forbindelse med påmelding til Forbundstinget.

Forsidebilde NJFs årsrapport 2018. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

I årsrapporten for 2018 kan du lese:

 • Presidenten har ordet
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap 2018
 • Evaluering Strategiarbeidet 2018
 • EJU-trenerseminar med Jane Bridge
 • Gode møter med klubbene!
 • Vellykket Nettverkssamling for ungdom!
 • Judo-NM på NM-veka

I tillegg finner du vedlegg med informasjon og data fra NJFs aktiviteter.

Last ned Årsrapport 2018 her.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

48 Views0
Strategiseminar 2019

Norges Judoforbund avholdt sitt strategiseminar 3.-5. mai på Kielferja MS Color Magic.

Alle deltakerne på årets strategiseminar

Strategiseminaret er starten på arbeidet med NJFs Strategidokument for perioden 2020-2022. Dokumentet skal legges fram på Tinget i 2020.

Deltakerne på seminaret blir personlig invitert. I tillegg til styret og ansatte, så inviteres andre viktige ressurspersoner i norsk judo som vi mener vil bidra med mange gode innspill for å finne norsk judos retning for fremtiden.

På grunn av SAS-streiken som pågikk, så ble det dessverre et par avlysninger i siste liten. Det var allikevel 15 personer som møtte opp til seminaret. Det var en god blanding av både forbund-, region- og klubbpersoner, og alle regioner og kjønn var godt representert.

President Jørgen Hillestad innleder til gruppearbeid. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Årets strategiseminar var lagt opp til mye gruppearbeid. Det var på forhånd planlagt 5 ulike temaer som Forbundsstyret ønsket skulle bli diskutert. Og det ble konkretisert en del oppgaver til temaene.

Tradisjonen tro ble NJFs Strategiseminar avholdt på Color Line Cruise til Kiel. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Områdene vi tok tak i var:

 • Evaluering av tidligere/nåværende målsetninger og strategier
 • Verdier og kulturarbeid
 • Samfunnet og idretten i endring
 • Judotreneren
 • Toppidrett og talentutvikling

Samtlige grupper presenterte sine innspill, og det var veldig mange gode diskusjoner som ble tatt opp.
Alle innspillene skal nå vurderes og danne grunnlag for nye strategier og mål som etter hvert skal ut på høring i organisasjonen.

På lørdag ble det også litt tid til å strekke på beina i Kiel før ferjen returnerte tilbake til Oslo.
Fordelen av å samles på et sted som Kielferjen er at samtlige deltakere holder sammen hele tiden og det blir mye tid til mange uformelle samtaler samt at mange verdensproblemer blir løst.

Undertegnede er meget godt fornøyd med seminaret og vil også benytte anledningen til å takke alle deltagere for innsatsen og engasjementet!

Jørgen Hillestad
President
Norges Judoforbund

80 Views0
Honorær oppmerksomhet

Norges Judoforbund har etablert et honorært system for å kunne hedre de personene som gjør en innsats for norsk judo.

NJFs honorære system er etablert for å kunne hedre innsats for norsk judo.

Det honorære systemet er bygget opp slik at innsats på alt fra klubbnivå til internasjonalt nivå skal kunne verdsettes. Da Judoforbundet ikke har kapasitet til å holde oversikt over all den innsats som legges ned innen idretten, er vi derfor helt avhengige av hjelp fra våre medlemmer.

Kandidatprosess er ganske enkel. Alle medlemmer av norsk judo kan fremme forslag til kandidater. Forslaget skal som minimum inneholde navn på kandidaten, kontaktinformasjon, og en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende foreslås. Det er laget et elektronisk skjema som kan benyttes for å fremme kandidater som du kan finne her.

Mulighetene i det honorære system
Forbundsstyret er øverste organ når det gjelder tildeling av honorær oppmerksomhet. Personer uten organisatorisk tilknytning til NJF kan på bakgrunn av ekstraordinær innsats vurderes i henhold til dette reglement, eksempelvis foreldre, politikere, journalister. Dette gjelder kun honorære utmerkelser, ikke dan-grader.

Æresmedlemskap – Norges Judoforbunds høyeste utmerkelse. Ekstraordinær innsats for NJF over minimum 20 år. Må ha innehatt sentrale verv, eksempelvis som president, visepresident og/eller internasjonale verv. Æresmedlemmer utnevnes av Tinget.

Honorær utmerkelse i gull – Krever 30 års innsats på nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.

Honorær utmerkelse i sølv – Krever 20 års innsats som trener/leder/tillitsvalgt/dommer/arrangør i klubb.

Honorær utmerkelse i bronse – Krever 10 års innsats som trener/leder/tillitsvalgt/dommer/arrangør i klubb.

Honorær gradering
– For innsats rundt tilrettelegging av judotrening, trenervirksomhet og administrative gjøremål til gagn for judo både lokalt, regionalt og nasjonalt. Tre hovedkriterier må oppfylles; Funksjonskriteriet, Aktivitetskriteriet og Kompetansekriteriet.

NJF ønsker å belønne sine ildsjeler! Kjenner du noen gode kandidater, så ber vi om at du nominerer dem!

84 Views0
Regionplan 2018-2020

Styret har vedtatt en ny regionplan for perioden 2018-2020.

Planen tar utgangspunkt i Strategidokumentet som ble vedtatt på Tinget i 2018.
Regionplanen har vært på høring hos regionene, og den har vært oppe til diskusjon og gjennomgang på ulike møtearenaer.

Mål for Regionplanen, perioden 2018-2020
Utvikling av regionene er en viktig støtteprosess for å nå Judoforbundets mål i Strategidokumentet. Opprettelse og utvikling av regionene er IKKE et mål i seg selv. Regionen skal være et formelt organisasjonsledd styrt av et årsmøte, et valgt styre, og en valgt Leder.
Regionene skal være klubbene i den aktuelle regionen sitt organ for å koordinere aktiviteter på vegne av alle klubbene innenfor regionens grenser.

Fokus i denne perioden er knyttet opp mot forbundets strategiområder i tingperioden:

 • Aktivitetsutvikling
 • Klubbutvikling
 • Talentutvikling og toppidrett

Regionens ansvar handler om hva de skal gjøre for klubbene, og for regionen selv.
NJFs ansvar handler om hvilket ansvar NJF tar på nasjonalt nivå, samt hvilken ansvar de tar for regionene og direkte overfor klubbene.

Last ned Regionplan 2018-20120 her:

Ett eksempel på hvordan regionene kan etterleve et av ansvarsområdene i planen er å spre budskapet om den nye versjonen av Rent idrettslag som er lansert.

Planen er ikke tenkt som en rekke krav regionen skal oppfylle, snarere bør den ses på som en liste med initiativer som regionen kan gjøre. Dette kan være en stor fordel for klubbene i regionen!

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef
Norges Judoforbund

82 Views0
Kongens Fortjenestemedalje til Lars N. Hvardal

Tidligere president i Norges Judoforbund (NJF) Lars Nicolay Hvardal ble 18. januar 2019 tildelt Kongens Fortjenestemedalje i en seremoni i Bærum Rådhus.

F.v. Geir Åstorp Reehorst, Lars Nicolay Hvardal, ordøfrer Lisbeth Hammer Krog.

Det var ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, som stod for utdelingen. Hvardal vil senere bli invitert til audiens hos H.M. Kongen.

Geir Åstorp Reehorst deltok på utdelingen som representant for NJF. Som president i NJF og leder for historikkprosjektet skrev han i 2018 en anbefaling, til initiativtagerne i Asker og Bærum forsvarsforum, om Hvardals innsats for norsk judo.

Hvardal var president i NJF fra 1985 til 1987. Forut for dette var han sekretær i styret fra 1983 til 1985, forman i Oslo og Akershus Judokrets og formann i Asker Judoklubb. Hvardal engasjerte seg i Asker Judoklubb på grunn av sin sønn John Aage Hvardal. Fra deltagelse som ivrig pappa, gikk veien til det administrative arbeidet i klubben. Deretter til engasjement i krets og styre i NJF.

Hvardals verv som president i NJF er ett av mange frivillige verv og engasjementer. Les gjerne mer om dette i Budstikka (obs betalingsmur).

Norges Judoforbund gratulerer Lars Nicolay Hvardal med tildeling av Kongens Fortjenestemedalje.

98 Views0
Status: Ny generalsekretær

Søknadsfristen til stillingen som ny generalsekretær i Judoforbundet var 6. januar.

Det er 12 kandidater til stillingen. 7 av kandidatene er menn og 5 kvinner.

Vi er godt fornøyd med kompetansenivået blant søkerne, og føler oss sikre på at NJFs neste generalsekretær er blant disse kandidatene.

Prosessen videre ledes av president og visepresident, og nåværende generalsekretær understøtter arbeidet. Planen er å få snakket med alle aktuelle kandidater i løpet av neste uke.

Deretter kommer vi til å bruke den tiden vi føler er nødvendig i ukene fremover, for å vurdere de mest aktuelle gjennom flere intervjuer, tester og referansesjekker.

Spørsmål om prosessen kan rettes til undertegnede, på epost jorgen.hillestad@judo.no eller telefon 92081219.

Mvh.

Jørgen Hillestad
President

56 Views0
Over 9 mill. til utvikling av norsk judo i 2019!

Styret har vedtatt et budsjett for 2019 etter innspill fra administrasjonen.

Det er knyttet en del usikkerhet til hva vi faktisk får i tilskudd fra overskuddet til Norsk Tipping, men det er andre forhold som peker i positiv retning: Gaven fra Sparebankstiftelsen; inntekter fra bingo; og en prognose som tilsier et positivt resultat i 2018.

Last ned:

I budsjettet har vi funnet rom til lønnsmidler for 5,1 årsverk, fordelt på 9 personer. Årsverk knyttet til aktivitetsområder:

 • Toppidrett/talentutvikling: 2,6
 • Funksjonshemmede: 0,4
 • Barn/ungdom/kurs/kompetanse: 1,2
 • Arrangementer/stevner: 0,2
 • Adm./styrearbeid/marked: 0,7

Det er kun de siste 0,7 årsverk som ikke er direkte knyttet til judo-aktiviteter som forbundet produserer.

Det er økt fokus i budsjettet på følgende områder, som er i tråd med langtidsbudsjettet fra Tinget:

 • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling – her får vi på plass en trener på heltid, og økte aktivitetsbudsjetter.
 • Barne-, ungdoms- og breddeidrett – fortsatt stort fokus på ungdomsprosjekter.
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling – spesielt fokus i 2019 på tettsted-prosjekter, med oppstart av nye miljøer og klubbutviklingstiltak.

Budsjettet viser altså at forbundet skal bruke 9,4 millioner på å utvikle norsk judo i 2019!

Men, dette er kun bidraget som gjøres fra sentralt hold. Den aller viktigste jobben når vi snakker om å utvikle judoen i Norge gjøres i klubbene.

Jeg håper derfor at flere vil jobbe systematisk for å utvikle klubben sin, treningsfasilitetene, og kvaliteten på treningene!

Ta kontakt med meg hvis du ønsker et besøk, eller lurer på hvordan din klubb kan ta et skritt videre!

Med vennlig hilsen

Jørgen Hillestad
President

37 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier