168 Views

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

#STOPP

For å tydeliggjøre idrettens standpunkt har Norges Idrettsforbund (NIF) laget en samleside hvor alle organisasjonsledd i norsk idrett kan laste ned #STOPP-materiell til sine digitale flater.

Hensikten med siden er at idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt skal finne viktig informasjon om #STOPP-konseptet og laste ned digitale trykk som kan brukes på alle digitale flater, inkludert i sosiale medier. 

Gratis utlån av arenadressing

NIF tilbyr også gratis utlån av trykt materiell for arenadressing, som skal bidra til å synliggjøre norsk idretts standpunkt mot alle former for diskriminering ved gjennomføring av idrettsarrangementer. Leie av utstyr gjøres via særforbund og idrettskrets.

Judoklubber som ønsker å låne utstyr, må ta kontakt med Judoforbundet.

Klikk her for å gå til temasiden #STOPP.

Varsling til Norges Judoforbund

Hvis du opplever noe i norsk judo som ikke er i tråd med vårt verdigrunnlag, ønsker vi at du varsler oss.

Dette gjelder også andre kritikkverdige forhold som f.eks. brudd på alminnelig lovgivning, økonomiske misligheter og korrupsjon. Det samme gjelder ved fare for en persons liv og helse også.

Hvem kan du varsle til?

Du kan i utgangspunktet sende ditt varsel til alle i administrasjonen eller til Forbundsstyret.

Uansett hvem i NJF du sender ditt varsel til, vil det bli tatt på alvor.

Hva skjer videre?

Mottaker av varselet vil gjøre nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig, og iverksette tiltak på grunnlag av sine undersøkelser.

Vi tar ikke i mot anonyme varsler, men vi behandler alle varsler seriøst og fortrolig. Det betyr at identiteten til varsler og personer / hendelser det er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.

Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken får tilbakemelding om at saken er avsluttet. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke.

Ett overgrep i idretten er ett for mye!

Hver dag jobber trenere, tillitsvalgte og foreldre for at alle skal være trygge i norsk idrett. Samtidig vet vi at overgrep og uønsket seksuell tilnærming skjer.

Hva kan idrettslag gjøre?

  • Gjør det enkelt å si ifra og lag en oppskrift om hvordan man kan varsle
  • Ta opp temaet i styret, tørr å snakk om det – bryt stillheten!
  • Gjør retningslinjene mot trakassering og overgrep kjent! Du finner de ved å klikke her.
  • Vær klare for å håndtere varsler

Klubbens ledere og særlig trenerne må gjøres kjent med risikosituasjoner og hva som er deres ansvar. Trenerne bør informeres om at de skal unngå å være alene med utøvere, og at de bør unngå unødvendig direktekontakt med utøvere på sosiale medier (bl.a. Snapchat).

Enkle grep som styret i klubben kan gjøre

  • Ta opp temaet på et styremøte og gjør styrets medlemmer kjent med veilederen for håndtering av varsler om trakassering og overgrep.
  • Oppnevn to personer i styret, gjerne én av hvert kjønn, som er ansvarlig for å håndtere varsler, og som har ansvar for at styret setter seg inn i veilederen om varsling.
  • Ta alltid alle varsler som kommer inn på alvor. Vis forståelse og lytt aktivt til hva den som varsler har å fortelle. Hold den som har varslet orientert om utviklingen i saken.

Les idrettspresident Berit Kjøll sin kronikk: «Ett overgrep i idretten er ett for mye!»

Snarveier til aktuelle temasider:

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier