272 Views

Ledermøtet Norges Idrettsforbund (NIF) 2018 ble avholdt 25-26.mai på Scandic Hotel Airport. Fra NJF deltok undertegnede i min debut som president, og generalsekretær Halmøy. Møtet foregikk uten noen form for dramatikk og i en god tone. Det blir sikkert mer liv og diskusjon på neste års Idrettsting da det er valg og vedtak.

Kulturminister Trine Skei Grande. FOTO: Kristoffer Halmøy

Nils Erik Ulset fikk utdelt Egerbergs Ærespris for sine prestasjoner i langrenn og skiskyting, og vi fikk også besøk av min gamle russepresident, nå kulturminister Trine Skei Grande. Hennes innlegg til Ledermøtet traff meget godt, og tonen mellom henne og idrettspresident Tom Tvedt var veldig god.

Denne arenaen er viktig for Judoforbundet av to grunner;

  1. Vi får førstehåndsinformasjon om hva som skjer, og direkte tilgang på de toneangivende personene i norsk idrett.
  2. Vi får muligheten til å påvirke norsk idrettspolitikk i en retning som gagner norsk judo.

De tre viktigste temaene denne gang var; Modernisering av idrettsorganisasjonen, Anleggsutfordringene, og Økonomi som barriere i barne- og ungdomsidretten. Se for øvrig alle saksdokumenter og opptak fra møtet på hos NIF.

Modernisering

Følgende resolusjon ble vedtatt:
Norsk idretts ledermøte ønsker utvikling av idrettens organisasjonsmodell, med mål om en effektiv og endringsdyktig organisasjon tilpasset morgendagens krav til medbestemmelse, forenkling og digitalisering, til beste for aktiviteten i klubber og lag landet rundt.

Generalsekretær i NIF Karen Kvalevåg. FOTO: Kristoffer Halmøy

NIF presenterte sine funn fra en faktaundersøkelse og en bredt gjennomført SWOT-analyse. Hovedfunnene viser at svakhetene i organisasjonen handler om; for mange interne interessekamper, ineffektive beslutningsprosesser, liten endringsvilje, utydelige mandater, dårlige IT-systemer og for dårlige fellesfunksjoner.

Løsningene ligger i digitalisering, bedre samhandling, styrket samfunnsposisjonen, forenkling av organisasjonskartet (sammenslåing av ledd/færre styrer), og økt mangfold.

Judoforbundet mener at prosessen er viktig. Som et lite organisasjonsledd er vi imidlertid skeptiske til en forherligelse av store organisasjonsledd. Det er tydelige svakheter med organisasjonsformen fleridrettsforbund, hvor spesielt de minste gruppene blir marginalisert. Vi skal være konstruktive, men samtidig vare for endringer som vi mener ikke vil gagne norske judoklubber og -utøvere.

Anlegg

Følgende resolusjon ble vedtatt:
Mangelen på idrettsanlegg representerer den største begrensningen for å sikre bredest mulig deltakelse i organisert og egenorganisert fysisk aktivitet blant barn og ungdom.

Det ble gjennomført gruppearbeid, hvor innspillene tas med videre i NIFs arbeid med anlegg.

Judoforbundet mener at anlegg skal bygges ut fra behov. Vi fokuserte under møtet på hverdagen for mange av våre klubber, som handler om trening i uegnede og/eller dyre lokaler.

Et flertall av norske judoklubber må flytte matter før og etter hver trening! – Dette utstyret veier over 1,35 tonn for et minimumsareale for trening.
Vi fokuserte på konkrete opplevelser i vår organisasjon: En klubb med rundt 100 medlemmer betaler 200.000,- i husleie for lokalet de bruker. En annen judoklubb har byttet lokale 7 ganger de siste 12 årene.
Situasjonen til våre klubber fører til stor slitasje på trenere og ledere. Og klubber som ikke er i nærheten av å få ut sitt potensiale i nærmiljøet.

Når det gjelder anleggsbygging, så opplever flere av våre klubber å tape de lokale kampene om anlegg i Idrettsrådene. Når dette gjentar seg i kommune etter kommune, så blir det en systemfeil. Vi får en nasjonal underdekning, og må ta til takke med haller som ikke er tilpasset idretten og/eller betale markedspris i husleie.

Judoforbundet ønsker en nasjonal behovsanalyse. NIF kan koordinere arbeidet, men eierskapet bør ligge hos Staten/KUD. Oppgaven handler om å analysere alle idrettenes anlegg og vilkår.

Deretter kan vi incentivere bygging av de rette anleggene. Kommunen kan velge å bygge enda en fotballbane, men de burde få mer tilskudd hvis de bygger et anlegg som er tilpasset en idrett med underdekning på anlegg.

ALLE MED

Følgende resolusjon ble vedtatt:
Norsk idrett har et stort ansvar for et kraftfullt arbeid mot utenforskap, herunder nedbygging av økonomiske og sosiale barrierer for idrettsdeltakelse. Idretten forplikter seg til å gjøre deltagelse i idrett rimeligst mulig.

President Jørgen Hillestad markerer solidaritet med ALLEMED-kampanjen. FOTO: Kristoffer Halmøy

NIF utfordret alle særforbund å delta i en dugnad for å sette fokus på utfordringen med økonomiske barrierer for idrettsdeltagelse.

Judoforbundet mener at vår idrett langt i fra er noen versting i denne sammenheng. Det er allikevel viktig å ikke glemme at disse utfordringene henger sammen med sosioøkonomiske forhold og barnefattigdom. Det er dessuten alltid viktig med et kritisk blikk og en bevisstgjøring rundt vår egen aktivitet, og i hvilken grad den eventuelt kan virke ekskluderende.

Jeg har derfor tatt initiativ til at styret skal diskutere ALLEMED på styreseminaret neste helg.

Med hilsen

Jørgen Hillestad
President
Norges Judoforbund

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier