138 Views

Styret i Norges Judoforbund har den siste tiden gjennomført en evaluering av Landslaget, i tråd med det tingvedtatte Strategidokumentet for 2011-2014.

Prosessen ble ledet av Nils-Jostein Helland, som har god kjennskap til Judonorge gjennom arbeidet med prosjektet «100 norske judoklubber». Fra Forbundsstyret er det undertegnede som hadde det overordnede ansvaret for prosjektet.

Evalueringen besto av tre separate deler. Det ble sendt ut et spørreskjema til klubbene, hvor de ble bedt om innspill på Landslagets arbeid samt hvordan de selv jobber med toppidrett. Videre ble det sendt ut en anonym spørreundersøkelse til alle utøvere på Landslaget. Den tredje og mest omfattende delen av evalueringen besto av intervju med sportssjef, landslagstrenere, foreldrerepresentant og til sammen fire utøvere på ungdom- og juniorlandslagene.

Rapporten ble ferdigstilt i begynnelsen av desember, og fremlagt for styret på styremøtet 6. desember, hvor prosjektleder Helland også fikk anledning til å presentere og forklare funnene sine.

Det følgende er hovedfunnene i rapporten. Det fremkommer klart at Anders Dahlin er en meget kompetent trener, og en stor ressurs for norsk judo. Han har store tekniske ferdigheter, og en veldig klar forståelse av hva som skal til for å lykkes internasjonalt. Utøvere, klubber og foreldre har stort tiltro til de faglige ferdighetene til både Anders og resten av trenerapparatet. Utøverne har høstet gode resultater av denne treningen, og flere har vist stor fremgang både i tekniske ferdigheter og fysisk form, noe som har vist seg gjennom vesentlig bedre resultater internasjonalt. Det fremkommer også at det sosiale miljøet på landslagene er godt.

Videre belyser evalueringen at vi har til dels store utfordringer når det kommer til langtidsplanlegging av trenings- og konkurranseperioder, dokumentering av de planer og rutiner som eksisterer, og informasjon og kommunikasjon med utøvere, klubber og foreldre. Videre pekes det også på at det i liten grad er en toppidrettskultur i Judonorge, og at dette preger både satsingen og treningen. Dette er store utfordringer, som er helt vitale å løse hvis vi skal ha mulighet til å videreutvikle toppidrettssatsningen vår.

Sportssjefen har nå fått rapporten, og er bedt om å komme med forslag til tiltak på utfordringene rapporten belyser. Styret vil på styremøtet i februar diskutere rapporten og sportssjefens forslag til tiltak, og dette kommer til å danne grunnlaget for NJFs videre arbeid med toppidrett, og kommer til å påvirke toppidrettsmålene i Strategidokumentet for perioden 2014-2017.

På vegne av styret vil jeg takke alle trenere, utøvere og klubber som bidro med innspill i denne evalueringen, og tusen takk til Nils-Jostein Helland som gjorde en formidabel innsats med rapporten.

Med vennlig hilsen

Gullik Gundersen
For Styret
Norges Judoforbund

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier