102 Views

Inntak til landslag er og skal være en stor opplevelse og inspirasjon for både klubb og utøver. Vi ønsker derfor at grunnlaget for vurdering av inntak i Landslag skal være kjent.

I strategidokumentet for 2011–2014 er et delmål for Toppidretten å tilby et ungdoms, junior og senior landslag med objektive kriterier, ref. punkt 2.4.1.1. og 2.4.1.2 i Strategidokumentet.

Sportssjef og landsladslagstrenere har med dette som utgangspunkt utarbeidet nye inntakskriterier for landslagene for ungdom, junior, og senior.
En kort oppsummering av inntakskriteriene følger:

Aktuelle kandidater inviteres inn på ungdomslandslag etter følgende kriterier:

 • Delta på riksrandori
 • Fremvise treningsvilje
 • Dokumentere treningsmengde
 • Holde et visst teknisk og fysisk nivå
 • Vise gode holdninger
 • Vise utviklingspotensial

Etter at utøver har vært på ungdoms/ juniorlandslag vil inntak/overføring til junior eller seniorlandslag gjøres etter følgende kriterier:

 • Delta på riksrandori
 • Fremvise treningsvilje og evne, dokumenteres i treningsdagbok
 • Holde et høyt teknisk og fysisk nivå
 • Vise utvikling, forstått som progresjon av tekniske og fysiske ferdigheter
 • Framvise ambisjoner og gode holdninger
 • Resultater nasjonalt
 • Resultater internasjonalt

Den største endringen er at det på junior og seniornivå etableres et nivådifferensierte landslag. Det betyr at utøvere vil innplasseres i en av fire nivåer; A, B, C eller rekrutt. Hvilket nivå en er på bestemmer hvor mye økonomisk større en får. Innplassering i kategoriene gjøres av Landslagstrener.

NJF har de siste årene under landslagstrener Anders Dalins ledelse nådd vesentlig lengre i utvikling av landslagene. Effekten av faste trenere, godt samarbeid dem imellom, gradvis økende treningsmengder, samt styrking av tilbudet ved NTG og Wang, har gitt tydelige resultater.

I løpet av disse årene har det også blitt klart for landslagsledelsen at «objektive uttakskriterier» ikke oppleves hensiktsmessig som grunnlag for inntak. Bakgrunnen for dette er at det er flere dynamiske, ikke-målbare elementer, særlig på ungdom- og juniornivå, som har betydning og vil være viktige ved inntak i og i planlegging av utøvernes progresjon. Inntakssystemet er derfor bygget på et sett med overordnede kriterier som rommer et kvalitativt skjønn, snarere enn bastante krav. Ved innplassering i gruppene A-B vil landslagstrenerens skjønnsmessige vurdering sammen med faktiske nasjonale og internasjonale resultater vektlegges tungt.

Både inntak til landslag og innplassering i kategoriene gjøres av Landslagstrener Anders Dahlin. Klubber og utøvere som har spørsmål om dette bes ta kontakt med ham.

Pål H. Herlofsen
Sportsjef

Anders Dahlin
Landslagstrener

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier