75 Views

Regionplanen for toppidrett har vært ute på høring i organisasjonen. På bakgrunn av høringsinnspillene vedtok styret endelig plan på møtet 2. februar.

I Strategidokumentet 2011-2014 står det at NJF skal utvikle en plan for regionsatsing på unge utøvere, som et ledd i arbeidet for å skape framtidens judoutøvere. Med utgangspunkt i dette utarbeidet sportssjef Pål Herlofsen et utkast til regionplan for toppidrett.

Utkastet ble behandlet i styret i møte 6. desember 2013 og sendt ut på høring i organisasjonen med svarfrist 17. januar 2014. Styret behandlet planen på nytt i møte 2. Februar 2014. Her ble den revidert på bakgrunn av de to svarene som kom inn i høringsrunden og etter innspill fra Olympiatoppen. Endelig plan ble så vedtatt.

Endringene i planen fra høringsversjonen kan oppsummeres slik:

  • Mål, tiltak, kommunikasjonsstruktur og forutsetninger er konkretisert.
  • Det er presisert at regionen er NJFs samarbeidspartner i det regionale toppidrettsarbeidet, ikke kretsen.
  • NJFs strategi for toppidrettsgymnasene er inkludert i planen.
  • NJFs strategi ift OLT er tatt inn.
  • Det er lagt inn et lavterskeltilbud til alle regioner som ønsker å bli en del av regionplanen.
  • Kravene til regionen og bidragene fra NJF er tydeliggjort.
  • Tilskuddet til regiontreninger er byttet ut med et toppidettstilskudd og det er presisert at dette gis som frie midler.
  • Det er lagt inn en presisering av at alle regioner skal behandles likt.
  • Det er gjort klart at NJFs landslagssatsing på junior- og seniornivå foregår i Oslo.

Toppidretten har en sentral plass i NJFs strategidokument. For å nå de målene vi har satt oss, er vi avhengig av at forbund, regioner og klubber jobber i samme retning etter en plan, at flere regioner og klubber utvikler et toppidrettsmiljø, og at de samlede ressursene som brukes på toppidrettsarbeidet i norsk judo øker. Regionplanen for toppidrett er laget for å stimulere til en positiv utvikling av toppidretten i regionene, og styret håper at flere regioner tar initiativ til å bli en del av regionplanen.

MVH Styret

v/ Vibeke Thiblin
President

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier