Ledermøtet i Norges Idrettsforbund

Ledermøtet Norges Idrettsforbund (NIF) 2018 ble avholdt 25-26.mai på Scandic Hotel Airport. Fra NJF deltok undertegnede i min debut som president, og generalsekretær Halmøy. Møtet foregikk uten noen form for dramatikk og i en god tone. Det blir sikkert mer liv og diskusjon på neste års Idrettsting da det er valg og vedtak.

Kulturminister Trine Skei Grande. FOTO: Kristoffer Halmøy

Nils Erik Ulset fikk utdelt Egerbergs Ærespris for sine prestasjoner i langrenn og skiskyting, og vi fikk også besøk av min gamle russepresident, nå kulturminister Trine Skei Grande. Hennes innlegg til Ledermøtet traff meget godt, og tonen mellom henne og idrettspresident Tom Tvedt var veldig god.

Denne arenaen er viktig for Judoforbundet av to grunner;

 1. Vi får førstehåndsinformasjon om hva som skjer, og direkte tilgang på de toneangivende personene i norsk idrett.
 2. Vi får muligheten til å påvirke norsk idrettspolitikk i en retning som gagner norsk judo.

De tre viktigste temaene denne gang var; Modernisering av idrettsorganisasjonen, Anleggsutfordringene, og Økonomi som barriere i barne- og ungdomsidretten. Se for øvrig alle saksdokumenter og opptak fra møtet på hos NIF.

Modernisering

Følgende resolusjon ble vedtatt:
Norsk idretts ledermøte ønsker utvikling av idrettens organisasjonsmodell, med mål om en effektiv og endringsdyktig organisasjon tilpasset morgendagens krav til medbestemmelse, forenkling og digitalisering, til beste for aktiviteten i klubber og lag landet rundt.

Generalsekretær i NIF Karen Kvalevåg. FOTO: Kristoffer Halmøy

NIF presenterte sine funn fra en faktaundersøkelse og en bredt gjennomført SWOT-analyse. Hovedfunnene viser at svakhetene i organisasjonen handler om; for mange interne interessekamper, ineffektive beslutningsprosesser, liten endringsvilje, utydelige mandater, dårlige IT-systemer og for dårlige fellesfunksjoner.

Løsningene ligger i digitalisering, bedre samhandling, styrket samfunnsposisjonen, forenkling av organisasjonskartet (sammenslåing av ledd/færre styrer), og økt mangfold.

Judoforbundet mener at prosessen er viktig. Som et lite organisasjonsledd er vi imidlertid skeptiske til en forherligelse av store organisasjonsledd. Det er tydelige svakheter med organisasjonsformen fleridrettsforbund, hvor spesielt de minste gruppene blir marginalisert. Vi skal være konstruktive, men samtidig vare for endringer som vi mener ikke vil gagne norske judoklubber og -utøvere.

Anlegg

Følgende resolusjon ble vedtatt:
Mangelen på idrettsanlegg representerer den største begrensningen for å sikre bredest mulig deltakelse i organisert og egenorganisert fysisk aktivitet blant barn og ungdom.

Det ble gjennomført gruppearbeid, hvor innspillene tas med videre i NIFs arbeid med anlegg.

Judoforbundet mener at anlegg skal bygges ut fra behov. Vi fokuserte under møtet på hverdagen for mange av våre klubber, som handler om trening i uegnede og/eller dyre lokaler.

Et flertall av norske judoklubber må flytte matter før og etter hver trening! – Dette utstyret veier over 1,35 tonn for et minimumsareale for trening.
Vi fokuserte på konkrete opplevelser i vår organisasjon: En klubb med rundt 100 medlemmer betaler 200.000,- i husleie for lokalet de bruker. En annen judoklubb har byttet lokale 7 ganger de siste 12 årene.
Situasjonen til våre klubber fører til stor slitasje på trenere og ledere. Og klubber som ikke er i nærheten av å få ut sitt potensiale i nærmiljøet.

Når det gjelder anleggsbygging, så opplever flere av våre klubber å tape de lokale kampene om anlegg i Idrettsrådene. Når dette gjentar seg i kommune etter kommune, så blir det en systemfeil. Vi får en nasjonal underdekning, og må ta til takke med haller som ikke er tilpasset idretten og/eller betale markedspris i husleie.

Judoforbundet ønsker en nasjonal behovsanalyse. NIF kan koordinere arbeidet, men eierskapet bør ligge hos Staten/KUD. Oppgaven handler om å analysere alle idrettenes anlegg og vilkår.

Deretter kan vi incentivere bygging av de rette anleggene. Kommunen kan velge å bygge enda en fotballbane, men de burde få mer tilskudd hvis de bygger et anlegg som er tilpasset en idrett med underdekning på anlegg.

ALLE MED

Følgende resolusjon ble vedtatt:
Norsk idrett har et stort ansvar for et kraftfullt arbeid mot utenforskap, herunder nedbygging av økonomiske og sosiale barrierer for idrettsdeltakelse. Idretten forplikter seg til å gjøre deltagelse i idrett rimeligst mulig.

President Jørgen Hillestad markerer solidaritet med ALLEMED-kampanjen. FOTO: Kristoffer Halmøy

NIF utfordret alle særforbund å delta i en dugnad for å sette fokus på utfordringen med økonomiske barrierer for idrettsdeltagelse.

Judoforbundet mener at vår idrett langt i fra er noen versting i denne sammenheng. Det er allikevel viktig å ikke glemme at disse utfordringene henger sammen med sosioøkonomiske forhold og barnefattigdom. Det er dessuten alltid viktig med et kritisk blikk og en bevisstgjøring rundt vår egen aktivitet, og i hvilken grad den eventuelt kan virke ekskluderende.

Jeg har derfor tatt initiativ til at styret skal diskutere ALLEMED på styreseminaret neste helg.

Med hilsen

Jørgen Hillestad
President
Norges Judoforbund

86 Views0
Forbundstinget 2018

Forbundstinget ble gjennomført 28. april på Quality Airport Hotel Gardermoen. Tinget ble åpnet av president Geir Reehorst, og Sondre Sande Gullord fra Idrettsstyret hilste Tinget.

Forbundsstyret 2018-2020: F.v. Svein Erik Rud, Eirik Myrnes, Lars Sandnes, Evelyn Otle, Annette Møller, Jørgen Hillestad (Svenja Rahn fraværende). Foto: Kristoffer Halmøy
Tinget 2018: Solid deltagelse, med 95 personer i salen. Foto: Hege Aar

Det var enda høyere deltagelse enn Tinget 2016. I år deltok 72 stemmeberettigede, i tillegg til 23 personer med tale/forslagsrett, observatører og gjester. Totalt var vi dermed 95 personer på Tinget 2018.

Vi må tilbake til 1983 for å finne høyere deltagelse. Da deltok 77 stemmeberettigede representanter på Müller Hotell på Kolbotn. Terje Gran representerte Sofiemyr Judokwai da, som nå. Og under behandling av forretningsorden ble det vedtatt røykeforbud i salen under tingforhandlingene. Se mer historisk informasjon på judoinfo.no

2018-tinget valgte Rune Hauger til ordstyrer, og han ledet Tinget trygt gjennom forhandlingene. President Geir Reehorst presenterte status i aktiviteter og styrets arbeid, og generalsekretær Kristoffer Halmøy presentere økonomisk status. Strategidokument og Langtidsplan ble vedtatt uten endringer fra styrets forslag.

Det var knyttet spenning til valg av nytt styre. Vibeke Thiblin ledet valgkomiteens arbeid og presenterte deres innstilling, mens Simon Gerhardsen fra Sande SK fremmet forslag om en alternativ styresammensetning. Dermed ble det kampvotering om alle verv i styret, helt ned til varaplassene.

Styrets sammensetning i perioden 2018-2020:
President: Jørgen Hillestad, IL Sørfjell
Visepresident: Svein Erik Rud, Sandnes Judoklubb
Styremedlem: Annette Møller, Stavanger Judoklubb
Styremedlem: Lars Sandnes, Sande SK
Styremedlem: Svenja Rahn, TSI-Judo
Varamedlem: Eirik Myrnes, Bodø Judo Club
Varamedlem: Evelyn Gulstad Otlo, Levanger Judoklubb

Sammensetningen inneholder kandidater fra begge forslagene, noe som viser hvor åpen, ryddig og demokratisk organisasjon vi har.

Påtroppende president Jørgen Hillestad takket Geir Reehorst for den jobben han har gjort de siste to årene som president, til stor applaus fra tingsalen.

Etter et kort styremøte i etterkant av Forbundstinget ble det nye Styret konstituert, og har overtatt ansvaret for Norges Judoforbund fra samme dato.

Etter Forbundstinget var det en aperitiff og felles Tingmiddag. Dagen etter arrangerte Utviklingssjef Lill Merethe Tjeldvoll klubbseminar, med god deltagelse og engasjement!

Samlet sett en veldig hyggelig og god helg for norsk judo!

272 Views0
Kampvotering om president-vervet på Tinget

Som de fleste er kjent med har valgkomiteen foreslått Jørgen Hillestad som ny president i Norges Judoforbund. Samtidig har det blitt bekreftet at Geir Reehorst kommer til å bli foreslått som motkandidat.

For å få en ryddig prosess har styrets arbeidsutvalg (AU) derfor bestemt at begge de to kandidatene skal få komme til orde på judo.no slik at judo-Norge kan gjøre et reflektert valg på Tinget.

Tinget arrangeres lørdag 28. april.
Det er laget en egen side med all praktisk informasjon om Tinget.

Her er de to kandidatene:

Presidentkandidat Jørgen Hillestad (48)

 • Bosatt i Arendal. Representerer IL Sørfjell-judogruppa.
 • Utdannet som lærer, og jobber som lærer i ungdomsskolen.
 • Startet med judo i 1980. 1.dan.
 • Trener i 30 år. Namsos JC, Trondheim judokwai, IL Sørfjell-judogruppa
 • Leder i Namsos Judo Club 10 år.
 • Startet opp IL Sørfjell-judogruppa i 2015.
 • Vararepresentant i FS 2014-2018

Les Jørgens artikkel.

Presidentkandidat Geir Reehorst (63)

 • Bor i Oslo, representerer Ippon judo klubb.
 • Utdannet cand.mag. ved universitets i Oslo, (IT og matematikk) og jobber som seniorkonsulent i Nets. Er også utdannet anleggs-/bygningsingeniør.
 • Konkurrert på nasjonalt og internasjonalt nivå (EM senior) og har 3. Dan.
 • Tidligere klubbleder og trener i Marienlyst Judo Club.
 • President i forbundsstyret 2016-2018.

Se Geirs artikkel.

75 Views0
Presidentkandidat Jørgen Hillestad

Jørgen Hillestad er valgkomiteens kandidat som president for NJF i perioden 2018-2020.

En kort presentasjon:

 • Bosatt i Arendal. Representerer IL Sørfjell-judogruppa.
 • Utdannet som lærer, og jobber som lærer i ungdomsskolen.
 • Startet med judo i 1980. 1.dan.
 • Aktiv karriere som ungdom og junior. Måtte legge opp ca.1990 pga. skader.
 • Trener i 30 år. Namsos JC, Trondheim judokwai, IL Sørfjell-judogruppa
 • Leder i Namsos Judo Club 10 år.
 • Startet opp IL Sørfjell-judogruppa i 2015.
 • Vararepresentant i FS 2014-2018
 • Dommer C, trener 1.
 • Stevneleder for regionale stevner (Nordenfjeldsk, Judofestival Sør)

Fire år i styret har gitt meg god innsikt i vår organisasjon og våre utfordringer videre. Som altmuligmann på grasrota har jeg vært med på å bygge opp klubber, starte klubber, drive klubber, deltatt på stevner, vært lagleder på stevner, dømt på stevner og arrangert stevner. De siste 25 år har jeg stort sett jobbet for å bygge opp klubber og gi barn og ungdom et godt tilbud. Som hovedtrener i Namsos har jeg vært med på å få fire utøvere på ungdoms- og juniorlandslag, og vært med på å trent frem utøvere som har tatt medaljer i NM. I dag trener jeg en liten klubb med fokus på barneidrett og trives godt med det.

Etter at valgkomiteen hadde spurt meg om jeg kunne tenke meg dette vervet tok jeg en alvorsprat med både arbeidsgiver og samboer da denne rollen krever mye jobb og reising. Begge parter var positive, og jeg er forberedt på arbeidsbyrden. Jeg føler meg kvalifisert til vervet, og har gode referanser både som idrettsleder, idrettspolitiker og arbeidstaker. Som leder ønsker jeg å være lyttende og kompromissvillig.

Hva bør det nye styret jobbe med?

Samarbeid og framsnakking:
Vi må jobbe for at judofamilien blir mer samlet. Vi kan godt være uenige i sak, men vi må alle respektere at vi alle ønsker det beste for norsk judo. Tallene fra 2010-2018 er veldig positive når det gjelder medlemsvekst og aktivitetsvekst. Det er veldig mye som går veldig bra i norsk judo og det må vi fremheve. Jeg har vært på en treninger i mange forskjellige klubber, og jeg har vært på en del treninger i andre idretter. Det jeg ser fra våre klubber og trenere gjør meg stolt av å være en del av norsk judo, selv om jeg er klar over hvor vi ligger an internasjonalt innen toppidrett.

Som styremedlem i fire år opplever jeg at kart og terreng ikke stemmer i forhold til det budskapet som noen har fremmet. Mangel på åpenhet og uvillighet til å lytte og gjøre tiltak er ikke slik jeg har opplevd det. Vi må jobbe bedre med å kommunisere det arbeidet som blir gjort, og ha en tydeligere rolleforståelse for å unngå misforståelser og negativ kommunikasjon.

«En lærende og åpen organisasjon»: For å utvikle oss må vi være villige til å lære av andre som har lykkes. Vi må lytte til klubber, utøvere, ledere og trenere i organisasjonen, men også ressurspersoner fra andre idretter og organisasjoner.

Klubbutvikling:
Vi må jobbe for å gi barn og unge gode opplevelser. Fortsette jobben med trenerkurs for barn og ungdom slik at vi har gode og varierte tilbud til utøverne. Vi må jobbe for å konstant fornye trenerstabene i klubbene. Vi må jobbe for at ledere også blir verdsatt og får nødvendig kompetanseheving. Anleggssituasjonen for klubbene er også viktig fremover. Klubber uten eget lokale må få hjelp hvis de har ønske om det. NJF sitter med mye kompetanse på dette området og det drives konstant politisk arbeid for å få rammene på plass. Vi må sørge for at klubbledere får motivasjon til å sette i gang og at de får hjelp.

Regionutvikling:
Vi må gi hjelp og ressurser for å få regionene til å fungere bedre. Mye er på plass, men vi har en vei å gå. Regionene bør jobbe mot felles mål satt på regionsting. Det er nå ansatt dyktige trenere i fire regioner. Vi må sørge for at disse får hjelp med organisering slik at de kan bruke timene på matta.

Prestasjon og toppidrett:
Jobbe målrettet mot en nivåhevning og sørge for at kompetansen blir forankret i organisasjonen. Hvis vi blir bedre skal vi vite hvorfor, hvis vi står på stedet hvil må vi være villige til å forandre. Vi må jobbe for at sportssjef, landslagstrener, videregående skoler og regiontrenere jobber mot samme mål med samme tanker. Vi må jobbe mot en god organisering for utøvere etter videregående skole. Vi må jobbe mot både topp og bredde. (Idrettsforskning finner ikke noen klar sammenheng. Topp skaper ikke bredde og bredde skaper ikke topp.) Er vi flinke med rekruttering og det å holde på ungdom vil dette gi økte budsjetter for bl.a toppidretten.

Dommere:
Vi har noen dommere som er veldig dyktige. Nivåforskjellen er litt for stor mellom de beste og resten, og dette må vi jobbe med. Gode internasjonale dommere er viktig for utvikling og oppdatering og vi må legge til rette for at også en eller flere av disse kan satse.

Vi ses på Tinget den 28. april!

107 Views0
Presidentkandidat Geir Reehorst

Det er flere judoklubber som ønsker andre personer inn i styret til Norges judoforbund enn det valgkomiteen har innstilt. Jeg står som en alternativ president til valgkomiteen forslag. Denne artikkelen er en presentasjon av hva jeg står for.

Presidentkandidat Geir Åstorp Reehorst. Foto: Christian Wolff

En kort presentasjon:

 • Bor i Oslo, representerer Ippon judo klubb.
 • Utdannet cand.mag. ved universitets i Oslo, (IT og matematikk) og jobber som seniorkonsulent i Nets. Er også utdannet anleggs-/bygningsingeniør.
 • Konkurrert på nasjonalt og internasjonalt nivå (EM senior) og har 3. Dan.
 • Tidligere klubbleder og trener i Marienlyst Judo Club.
 • Startet NJF Historikkprosjekt i 2012 og er leder av dette prosjektet, se http://judoinfo.no/2016/03/
 • President i forbundsstyret 2016-2018.
 • Leder av jubileumskomiteen NJF 50 år
 • Leder av valgkomiteen 2014-januar 2016
 • Opptatt av: Flere gode trenere, heve judokompetansen – flere tekniske samlinger / masterclass, heve nivået på stevner – bedre deltagelse, legge forholdene bedre til rette for toppidrett – et godt sportsapparat, mer kompetanse for trening av barn og ungdom – minske frafallet, få klubbene opp i lyset – bedre lokaler med faste matter, flere medlemmer og klubber, utvikle regionene videre, bedre kommunikasjon FS og klubbene.

Jeg har vært president den siste tingperioden og har fått god erfaring i hva dette arbeidet består av. Jeg har en fordel i å bo nær forbundskontoret og kan enkelt delta på NIF, SFF, og andre møter da de fleste foregår i Oslo.

Jeg deltar på trening i egen klubb, riksrandori og andre treningssamlinger. Får her en god kontakt med aktive utøvere, trener og ledere.
Jeg har god kommunikasjon med de ansatte og har for tiden et prosjekt med Stine Lastein og NJF regionsensorene om et forslag til nytt graderingsreglement. Leder også NJF historikkprosjekt, har her jobbet mye med Kristoffer siden 2012.

Hva skal man jobbe videre med i Norsk judo

Mer åpenhet og inkludering rundt sentrale avgjørelser er avgjørende i Judo-Norge .
Styret vil lettere kunne fatte beslutninger ved at klubber og regioner føler seg sett, hørt og ivaretatt på en god måte.
Styret skal respektere og anerkjenne de som legger ned mye hardt og godt arbeid i å drive idretten videre. Det skal være en mer ydmyk holdning til region, klubb og utøvere.
Judoen har tradisjoner med å inkludere alle. Norsk judo er en liten familie, vi må ta vare på hverandre, dette må videreføres.
Vi må ha et styre som er samlende og ikke splittende. Man må respektere hverandre og kunne samarbeide på alle plan. Utfordringer kommer, uenigheter vil oppstå og konflikter må løses.
For å få til dette må vi ha et styre som lytter og inviterer til innspill, tar hensyn til- og spiller videre på god praksis, har mot til å fronte saker og ryggrad til å bære ansvaret.
Det nye styret skal jobbe godt ut i fra strategidokumentet som vedtas på tinger. De ansatte ved forbundskontoret jobber godt og vi vil beholde den staben vi har i dag, men FS må bli tydeligere på hva vi vil at de skal prioritere. Sportsapparatet må utvikles videre slik at det blir tydeligere for utøverne hva de går til ved satsing på en idrettskarriere i NJF.

Vi vil nevne disse punktene spesielt:

 1. Anleggssituasjonen for klubbene.
  Det er ingen tvil om at gode anlegg er viktig for medlemsvekst. Klubbene må få mer hjelp til å skaffe egne lokaler eller utvikle det de allerede har.
 2. Klubb- og medlemsutvikling.
  Det må jobbes for å forenkle driften i klubbene og gjøre byråkratiet mindre. Vi må dyrke frivilligheten ved å legge mer til rette for dem. Vi må lytte til klubbene og hjelpe til der det trengs.
 3. Prestasjon og toppidrett.
  Med bredde kommer topp og med topp kommer bredde. Vi trenger begge deler og skal jobbe med begge deler for å nå målet med økt medlemsmasse og utøvere som konkurrerer på den internasjonale arenaen.
  Det må jobbes hardere med å få til et toppidrettssenter for judo, hvor vi kan utvikle utøverne videre etter at de er ferdige med videregående skole. Det må tas tak i utdanning og toppidrett, og legge til rette for at dette kan skje samtidig.
 4. Trenere.
  Vi må heve judokompetansen i norsk judo, vi må få med alle klubbene i et løft. NJF må legge til rette for å inspirere flere til å satse på å bli gode trenere.
  Det må jobbes med å få flere gode trenere inn i norsk judo. Vi må tilby flere arenaer hvor vi kan utvikle og inspirere flere til å ønske å bli en god trener. Vi kommer ikke videre uten flere gode trenere med god judokompetanse og gode evner til å behandle barn og ungdom på en god måte.
 5. Dommere.
  Vi må også legge til rette for at flere vil bli dommere og heve anseelsen til det å være dommer. Vi må også legge bedre til rette for de som vil satse for å bli en internasjonal dommer.
 6. Ledere.
  Gode og visjonære ledere er NJF avhengig av for å komme videre i utvikling av klubber. Vi har i dag mye større konkurranse fra mye annet enn tidligere. Judo må bli mer attraktivt for å tiltrekke oss rekrutering fra alle aldersklasser.

Les også om initiativet rundt forslaget på Geir som presidentkandidat, og øvrige verv i styret i denne FB-gruppen (ekstern). Se eventuelt dette dokumentet (pdf).

79 Views0
Saksliste til Forbundstinget

Tingpapirer til Judoforbundstinget er klart for nedlasting.

Saksliste med vedlegg til Forbundstinget 2018.

I henhold til NJFs lov §14 andre ledd: «Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til judoforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.»

De som er påmeldt Tinget får utdelt trykket kopi av tingpapirene ved registreringen, på Tinget 28. april. Dette gjelder både delegater og observatører.

Her kan du laste ned tingpapirene.

De som særskilt har bestilt opptrykk av Årsrapportene får også disse utdelt på Tinget. Andre må selv medbringe egen utskrift, eller sikre digital tilgang. Tidligere årsrapporter er tilgjengelig for nedlasting.

Se for øvrig egen side med all praktisk informasjon om Tinget 2018.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

21 Views0
Årsrapport 2017

Norges Judoforbunds rapport for 2017 er ferdigstilt, og kan lastes ned som pdf.

Forsidebilde NJFs Årsrapport 2017. FOTO: European Judo Union

Deler av innholdet i årsrapporten skal behandles på Forbundstinget i 2018. Årsrapportene blir normalt ikke trykket lenger, men opptrykk kan bestilles særskilt i forbindelse med påmelding til Forbundstinget.

I årsrapporten for 2017 kan du lese:

 • Presidenten har ordet
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap 2017
 • Evaluering Strategiarbeidet 2016-2018
 • Høy kurs-aktivitet i 2017
 • NJF 50-års jubileum
 • Madelene Rubinstein vant World Cup!
 • Julie ble verdensmester i para-Judo!
 • Rent Særforbund

I tillegg finner du vedlegg med informasjon og data fra NJFs aktiviteter.

Last ned: NJF Årsrapport 2017

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

29 Views0
Regnskap 2017

Norges Judoforbund rundet for første gang 9 millioner i omsetning i 2017. Denne artikkelen skal forsøke å forklare noen av elementene som ligger bak disse inntektene, og hva pengene brukes på.

For detaljer oppfordres alle medlemmer til å se på NJFs årsregnskap for 2017 (pdf).

Norges Judoforbund er en liten organisasjon. Sammenlignet med de andre forbundene er vi imidlertid ikke minst. Med våre 4800 utøvere (2016) er vi på 36. plass blant 54 særforbund. Vår omsetning plasserer oss på 32. plass, noe som gjør oss ganske mye større enn Fekteforbundet (2,2 mill. i samlede inntekter) men himmelsk mye mindre enn Fotballforbundet (med 907 mill. i samlede inntekter).

Inntekter og kostnader

De 9 millionene i inntekter i 2017 kan grovt inndeles slik;

 • 2,9 millioner er knyttet direkte til en kostnadsside *
 • 0,6 millioner fra NIF/Norad
 • 1,2 millioner fra klubbenes kontingent
 • 0,3 millioner i momskompensasjon
 • 4 millioner i tilskudd fra Kulturdepartementet/Norsk Tipping **

* Inntektene som er knyttet til en kostnadsside betyr at den spesifikke inntekten ikke hadde kommet, hadde det ikke vært for en tilhørende spesifikk kostnad. Altså er det midler som viser hva som er generert ut fra vårt aktivitetsomfang: Null aktivitet, og denne inntekten ville vært null. Eksempler her kan være Landslagsarrangementer, para-aktivitet, Judofestivaler, Ungdomsprosjektet, kursvirksomheten, Norgescup/NM, forsikringer, div. materiell.

** Av tilskuddet fra Kulturdepartementet/Norsk Tipping er følgende er øremerket:

 • 450.000,- funksjonshemmede
 • 100.000,- utstyrsmidler
 • 1.600.000,- barn/ungdom/kompetanse/klubbutvikling
 • 350.000,- utviklingsorientert ungdomsidrett

Resterende midler er til grunnfinansiering av forbundet (inkl. styrearbeidet).

Kostnadene fordelte seg slik i 2017:

 • 2.700.000 i lønnskostnader
 • 750.000 i overføringer til klubbene
 • 600.000 Judo for freds prosjekter
 • 750.000 Adm kostnader drift (husleie, utstyr, økonomi, revisjon, telefon, frakt/porto, trykksaker, juridisk, etc.)
 • 200.000 IT-kostnader
 • 750.000 Idrettsutstyr (matter, drakter, etc.)
 • 100.000 Ekstern bistand (idrettsfaglig)
 • 1.800.000 Reise/opphold
 • 1.100.000 Andre kostnader (barteravtaler, deltageravgifter, gaver, premier, forsikringer, etc.)

Det finnes flere måter å gruppere kostnader på.

I den daglige oppfølgingen av regnskapet bruker vi et prosjektregnskap, som også henger sammen med vår virksomhetsplan.

Den viser slik inndeling av kostnadene i 2017:

 • 1,9 mill. Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling
 • 2 mill. Barne-, ungdoms- og breddeidrett
 • 1 mill. Organisasjons- og kompetanseutvikling
 • 0,9 mill. Arrangementer og aktivitetsadministrasjon
 • 0,5 mill. Markedsarbeid
 • 1,3 mill. Rammevilkår og samfunnskontakt
 • 1,4 mill. Administrasjon og ledelse

Totalt 9,0 millioner

Ansatte

Vi bruker en stor andel av de totale kostnadene på lønn, ganske nøyaktig 30%. I 2017 hadde vi 3,7 årsverk totalt. Dette var ikke en normalsituasjon fordi vår landslagstrener sluttet våren 2017. Ansettelsesprosessen for ny toppidrettssjef kom ikke i havn før helt mot slutten av året. Hadde vi hatt daværende landslagstrener ansatt hele året ville vi endt året med ca 4,2 årsverk (omtrent det samme som i 2016).

Antall årsverk i NJF de siste årene:

 • 2014: 3,98
 • 2015: 4,31
 • 2016: 4,27
 • 2017: 3,72
 • 2018: 4,6 (budsjett)

Tallet for årsverk inkluderer både de faste og midlertidige stillingene. I tillegg til dette har vi en rekke personer som arbeider for NJF på store og små «prosjekter». Dette kan være alt fra fagutvikling, til kursholdere, til dommere på våre stevner.

Vi mottar av og til spørsmål rundt antall ansatte i Judoforbundet.
– Andre små forbund spør oss hvordan vi får det til?
– Enkelte klubber spør hvorfor det er så mange på «kontoret»?

Vi har hatt som policy å ikke ansette før vi har en økonomi som over tid kan bære det. Alle ansatte har derfor startet i deltidsstillinger som er utvidet ettersom økonomien har tillatt det.

Dette har ført til at vi har kunnet utvide underveis (uten å måtte vente helt til vi kan ansette fast i 100%), samtidig som økonomiutviklingen har holdt tritt.

Per dagens dato har vi følgende faste ansatte i Norges Judoforbund;

 • Kristoffer Halmøy, ansatt siden 2007 (100% stilling siden 2008)
 • Lill Merethe Tjeldvoll, ansatt siden 2010 (100% stilling siden 2011)
 • Stine Lastein, ansatt siden 2012 (100% stilling siden 2015)

Av midlertidige ansettelser har vi:

 • Albin Dal, ansatt siden 2016 (40% stilling i 2018)
 • Per Vestli, ansatt siden 2018 (40% stilling)
 • 4 regiontrenere, ansettes i disse dager (50% stilling samlet)
 • Reiseledere/coacher (30% stilling samlet)

Når vi ser på midler vi har klart å hente eksternt, så henger det tett sammen med antall ansatte. Midler som skyldtes en direkte innsats fra noen i NJF (altså ikke tilskudd som hadde kommet uansett), har økt fra 420.000 i 2010 til 2,5 millioner i 2017.

På dette området ligger vi foran flere andre idretter og forbund. Når de spør, så er forklaringen: Profesjonell drift gjør oss i bedre stand til å hente ekstern finansiering.

Når enkelte internt spør oss hvorfor det er så mange på «kontoret» i forhold til antallet på «matta», så er svaret to-delt.

Faksimile: Nøkkeltall 2017

For det første;
Et særforbund har en rekke oppgaver som går på å koordinere, støtte og tilrettelegge. Dette kan være: Antidopingarbeid, Reisekoordinering, kompetanseheving, kvalitetssikre aktivitet, drifte fagkomiteer-/råd, arrangementsstøtte, forvalte støtteordninger, klubbutvikling, seminarer, arrangementer, regionutvikling, klubbmøter, kurstilbud, rapportering, faglig utvikling, kursinstruktører, kursgjennomføring, overgangssystem, nasjonale stevner, betalingsløsninger, resultatservice, terminliste, informasjon, pressehåndtering, administrativt samarbeid, idrettspolitikk, anleggsrådgiving, webside, IT-systemer, digitalisering, saksforberedelse styret, strategiarbeid, opplæring, idrettens lov/forvaltning, krisehåndtering, representasjon, økonomi/regnskap, HR/forbundskontoret, mv.

Basert på forbundets kjerneoppgaver og oppgaver som MÅ løses vil det derfor naturlig være behov for administrativt ansatte med base på forbundskontoret. De aller fleste oppgavene er allikevel tett knyttet til utvikling av judo som idrett, eller vilkårene for medlemmene og aktiviteten vår.

Når det er sagt skulle vi gjerne hatt langt mer midler til toppidretten. Vi har blant annet søkt OLT om tilskudd til trener, uten at vi har fått gjennomslag for det. Selv om vi har blitt bedre til å hente midler eksternt, har vi slitt med å skaffe midler eksternt til å øke fokuset på toppidrett. Den veksten vi har hatt på toppidretten har kommet «organisk», det vil si gjennom vekst i antall utøvere, og tilhørende vekst i tilskudd/økonomi.

For det andre;
Vi får penger som er øremerket til spesifikke formål, som å jobbe med vilkårene for barne- og ungdomsidretten, funksjonshemmede, ungdomsprosjektet, kompetanseutvikling (dommer, trener, arrangement) og Klubbutvikling.

Disse midlene kommer fra flere kilder, både Kulturdepartementets Post 2 og Post 3, samt Sparebankstiftelsen. Dette finansierte i 2017 1,8 årsverk. Midlene skal brukes på disse konkrete områdene, og kan ikke flyttes til andre områder. Gjennom årsverkene gjør det oss i stand til å levere gode tjenester til klubber og utøvere, samtidig som vi støtter en rekke prosjekter med kompetanse, utstyr eller midler direkte.

Øremerkede midler gir bevilgende myndigheter en god mulighet til å fokusere på spesifikke områder. For vår del utgjør dette en stor andel av totale inntekter, og får større relativ effekt i våre prioriteringer enn i et større forbund (med større økonomi). Øremerking fungerer bra og er veldig målrettet, men samtidig begrenser det handlefriheten vår.

Budsjett 2018

Styret har på bakgrunn av antatt ressurstilgang, og prioriteringer fra Strategidokumentet, vedtatt et budsjett for 2018.

Her vises tallene fra regnskapet 2017 og budsjettet for 2018:

 • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling, fra 1,9 mill. til 2,3 mill.
 • Barne-, ungdoms- og breddeidrett, fra 2 mill. 2,1 mill.
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling, fra 1 mill. til 1,2 mill.
 • Arrangementer og aktivitetsadministrasjon, fra 09, mill. til 0,9 mill.
 • Markedsarbeid, fra 0,5 mill. til 0,6 mill.
 • Rammevilkår og samfunnskontakt, fra 1,3 mill. til 1,0 mill.
 • Administrasjon og ledelse, fra 1,4 mill. til 1,3 mill.

Totalt 9,4 millioner

Vi jobber alltid med å få mest mulig ut av pengene når det kommer til å drive forbundskontoret effektivt, og det ligger an til at vi bruker litt mindre på dette i 2018 enn i 2017. På grunn av økte tilskudd blir det enda mer fokus på organisasjonsutvikling og barn/ungdom/bredde. I tillegg trappes satsingen på toppidrett opp, som følge av allokering av midler internt iht til styrets prioriteringer og Strategidokumentet. Til orientering ble det i 2010 ble det brukt 1,3 millioner på toppidrett. Budsjettet for 2018 er altså på 2,3 millioner.

NJFs budsjett for 2018 (pdf) er tilgjengelig for nedlasting.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

28 Views0
Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen har levert sin innstilling til Forbundstinget 2018. Her følger en gjennomgang av komiteens arbeid.

Valgkomiteen ble valgt på Forbundstinget i 2016. Den består av leder Vibeke Thiblin (NJJK), Medlem Anne Hopstock (Kragerø JK), Medlem Tore Brenne (Levanger JK) og varamedlem Ole Severin Nesse (Stord JK). Komiteens oppgave er å legge frem en innstilling på kandidater til alle tillitsverv i styre og kontrollkomite som skal velges på tinget.

Valgkomiteen startet sitt arbeid høsten 2017 og leverte sin innstilling 28. februar 2018. I løpet av denne perioden har komiteen hatt 4 møter, øvrig arbeid har foregått på Skype, telefon og epost. Komiteens medlemmer har fulgt opp hver sin region; Anne for sør, Tore for midt, Ole for vest og Vibeke for øst og nord. Valgkomiteen har bedt regionene og klubbene om å komme med forslag på kandidater. Det er publisert artikkel på judo.no, sendt ut epost og sms, og vi var tilstede på storklubbseminaret 2017. Komiteen har også hatt møte med samtlige styremedlemmer og med generalsekretæren.

Valgkomiteen har ila prosessen vurdert 45 kandidater, og det har vært konkurranse om samtlige verv i både styret og kontrollkomiteen. Komiteen har snakket med alle kandidatene. Både for å få deres syn på hva som er viktig for norsk judo fremover og for å få innblikk i deres kompetanse, erfaring og interesser. Vi opplever at det har vært stor interesse for å bidra og mange dyktige og engasjerte kandidater. Det synes komiteen er svært gledelig for norsk judo.

Valgkomiteen har i sine vurderinger vært opptatt av følgende:

 • Kjønnsbalanse – Vi har lagt frem en innstilling i tråd med NJFs lov §6 om kjønnsfordeling.
 • Geografisk spredning – Vi har jobbet for at alle regioner skal være representert.
 • Egnethet – Vi har lagt sterk vekt på at kandidatene skal være samlende og kunne representere hele norsk judo.
 • Kompetanse og erfaring – Vi har vært opptatt av at den samlede kompetansen/ erfaringen er så bred som mulig, både når det gjelder judosporten og når det gjelder styre- og organisasjonsarbeid.
 • Interesser – Vi har forsøkt å sette sammen en innstilling der flest mulig interesser har fått representasjon, spesielt har vi jobbet med å få til en balanse mellom topp og bredde.
 • Kontinuitet – Vi har ønsket at noen medlemmer i sittende styret og kontrollkomite blir med videre.

Valgkomiteen har satt opp Jørgen Hillestad som presidentkandidat. Det betyr at sittende president Geir Reehorst ikke er med i vår innstilling. Bakgrunnen for det er følgende: På nyåret 2018 valgte Reehorst selv å trekke sitt kandidatur. Samtidig åpnet han for at valgkomiteen kunne ta kontakt igjen om vi ikke fant noen andre kandidater. En forutsetning var da at han fikk med seg det styret han selv ønsket. Med hele 45 kandidater på blokka, var det en forutsetning valgkomiteen kom fram til at vi ikke kunne være med på. Valgkomiteen begynte da å jobbe med andre kandidater. Hillestad var en kandidat som ble foreslått av flere, og han ønsket også selv å stille til valg.

Spørsmål om vårt arbeid kan rettes til en av komiteens medlemmer.

Valgkomiteen takker alle kandidater som har stilt opp og ønsker lykke til med valget!

24 Views0
Innkalling til Forbundstinget

Det innkalles til forbundsting med tilknyttet klubbseminar, som avholdes på Quality Airport Hotel Gardermoen 28. april til 29. april 2018.

Klubbene og judoregionene kan sende representanter, men må ikke ha noe økonomisk utestående med NJF og alle krav til rapportering må være oppfylt. Se ellers krav til påmelding og reiseutgiftsfordeling, og merk mulige konsekvenser med tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget.

Hotellet er for tiden under oppussing og utbygging, men skal stå ferdig i mars 2018. Hotellet vil da tilby 455 rom og en konferansekapasitet opp til 800 personer i storsalen alene.

Hotellet er plassert i kort avstand fra flyplassen, med enkel adkomst via shuttlebuss. Det er gratis parkering for de som kommer med bil.

NJF inviterer også til Klubbseminar 29. april. Avgiften for deltagelse på seminaret dekkes av NJF, inkludert lunsj. Det betyr gratis deltagelse for klubbene.

Påmeldingsfristen er onsdag 28. mars og skal gjøres via et online skjema.

Se innkalling og oppdatert informasjon om Tinget på Forbundstinget 2018.

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

28 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier